Home Ogólnie Dobre seriale, średnie nominacje czyli zwierz o Emmys

Dobre seriale, średnie nominacje czyli zwierz o Emmys

autor Zwierz
Dobre seriale, średnie nominacje czyli zwierz o Emmys

Wczo­raj ogłos­zono nom­i­nac­je do Emmys i jeszcze zan­im zdążyły ostygnąć zewsząd sły­chać było głosy prz­er­ażone i zach­wycone. Sam zwierz, który zgod­nie z trady­cją nie był w tym momen­cie przy kom­put­erze miał trochę cza­su się zas­tanow­ić co myśli o nom­i­nac­jach i decyz­jach sza­cownej Akademii i wszys­tko to zebrał w jed­nym (dłu­gaśnym wpisie).

Mad-Men-Finale-AMC

Zwierz w tym roku z całego ser­ca kibicu­je Mad Menom

Zan­im prze­jdziemy kil­ka uwag porząd­kowych. Po pier­wsze kat­e­gorie i nazwy seri­ali są po ang­iel­sku bo dzię­ki temu zwierz nie musi­ał tego przepisy­wać tylko mógł przek­leić – co jest z olbrzymim pożytkiem dla wszys­t­kich – zwłaszcza nazwisk aktorów. Po drugie trochę zwierz wyka­sował kat­e­gorii, zwłaszcza tam gdzie nie miał nic do powiedzenia albo nie miał nic ciekawego do doda­nia. Zwierz nie roz­pa­try­wał kat­e­gorii tech­nicznych (choć te też są ciekawe) bo inaczej wpis miał­by bard­zo dużo stron. Wszys­tko jed­nak może­cie znaleźć na stron­ie ze wszys­tki­mi nom­i­nac­ja­mi. Oczy­wiś­cie wpis wyda­je się niesamowicie dłu­gi ale w isto­cie aż tak źle nie jest – to tylko nomi­nowani zaj­mu­ją tyle miejs­ca. A i jeszcze jed­no. Kole­jność jest taka jak ogłaszanie nomi­nowanych.

Out­stand­ing Com­e­dy Series

Louie
Mod­ern Fam­i­ly
Parks and Recre­ation
Sil­i­con Val­ley
Trans­par­ent
Unbreak­able Kim­my Schmidt
Veep

Co zwierza cieszy: Przede wszys­tkim naresz­cie są w zestaw­ie­niu nowe tytuły! Przez pewien czas miało się wraże­nie, że w amerykańskiej komedii nic nowego nie pow­sta­je a tym­cza­sem dzi­ało się tam naprawdę wiele. Widać zresztą że do gry włączyły się plat­formy – Unbreak­able Kim­my Schmidt i Trans­par­ent to doskon­ałe dodat­ki. No i naresz­cie nie ma w zestaw­ie­niu The Big Bang The­o­ry – seri­alu który zde­cy­dowanie już dawno powinien wypaść z zestaw­ienia najlep­szych pro­dukcji

Co zwierza martwi: Brak Grace and Frankie i Come­back – dwóch bard­zo fajnych seri­ali które mogły­by się znaleźć na liś­cie np. zami­ast Veep (doskon­ałe ale w sum­ie dużo więcej twór­cy nie mają nam do zapro­ponowa­nia) czy Mod­ern Fam­i­ly – seri­alu który już naprawdę lata najwięk­szej świet­noś­ci ma za sobą. Zresztą ponown­ie zwierz ma wraże­nie, że trochę nomin­u­ją z przyzwycza­je­nia. Tzn. część seri­ali jest na liś­cie bo zawsze na niej były jak Mod­ern Fam­i­ly. No i pytanie roku gdzie jest cud­owne, genialne i wspani­ałe Broad City? Albo genialne Mozart in The Jun­gle? Albo cho­ci­aż nie lubiane przez zwierza ale jed­nak tak nagradzane Jane The Vir­gin. Tyle się dzieje a ta kat­e­go­ria jak­by trochę stoi.

Komu zwierz kibicu­je: Zde­cy­dowanie Trans­par­ent ale w sum­ie Louie też mógł­by wygrać i zwierz by nie płakał. Podob­nie jak w przy­pad­ku Parks and Rec które mogły­by dostać nagrodę na odchodne. W tym roku aku­rat zwierz nie ma takich prob­lemów z tą kat­e­gorią jak w lat­ach poprzed­nich.

Out­stand­ing Lead Actress in a Com­e­dy Series

Lily Tom­lin, Grace and Frankie
Amy Schumer, 
Inside Amy Schumer
Edie Fal­co, 
Nurse Jack­ie
Amy Poehler, 
Parks and Recre­ation
Lisa Kudrow, 
The Come­back
Julia Louis-Drey­fus, 
Veep

Co zwierza cieszy: Nom­i­nac­ja dla Lisy Kudrow za The Come­back – to takie jej Episodes (tzn ten ser­i­al może dla jej kari­ery zro­bić to co Episodes zro­biły dla Mat­ta LeBlan­ca), cieszy podob­nie jak nom­i­nac­ja dla Amy Poehler która spoko­jnie mogła­by zakończyć swój czas w Parks and Rec z Emmy.

Co zwierza martwi: W sum­ie jakoś bard­zo nic – zwierz już jakoś się przyzwycza­ił że Nurse Jack­ie jest komedią. Ma nato­mi­ast wąt­pli­woś­ci co do Amy Schumer. Zwierz doskonale wie, że ona i jej cały show to obec­nie najwięk­sza sen­sac­ja, i że wypa­da ją lubić trochę tak jak kil­ka lat temu lubiło się Tinę Fey. Zwierz jed­nak uważa, że Schumer na nom­i­nację nie zasługu­je aż tak bard­zo bo jed­nak mimo wszys­tko jej pro­gram kome­diowy nie jest po pros­tu aż tak zabawny. Zan­im zwierz to napisał spec­jal­nie oglą­dał skecze przez praw­ie dwie godziny by uznać, że może już wydać jak­iś osąd. Żal też nie uwzględ­nienia Jane Fondy bo w sum­ie dlaczego by nie? A i jeszcze jed­no – gdzie są nom­i­nac­je do aktorek z Broad City? Serio!

Komu zwierz kibicu­je: W świecie amerykańskiej komedii zwierz ostat­nio czu­je się jakoś wyrzu­cony poza naw­ias i nie ma wielu fawory­tów ale Lisa Kur­dow zdaniem zwierza powin­na dostać Emmy

unbreakable-kimmy-schmidt

Niewąt­pli­wym zwycięzcą nom­i­nacji jest Unbrek­able Kim­my Schmidt  która dostała ich cały worek

Out­stand­ing Lead Actor in a Com­e­dy Series

Antho­ny Ander­son, Black-ish
Matt LeBlanc, 
Episodes
Don Chea­dle, 
House of Lies
Louis C.K., 
Louie
William H. Macy, 
Shame­less
Will Forte, 
The Last Man on Earth
Jef­frey Tam­bor, 
Trans­par­ent

Co zwierza cieszy: Przede wszys­tkim brak nom­i­nacji dla aktorów z TBBT i Mod­ern Fam­i­ly – serio ile moż­na nomi­nować tych samych ludzi. Cieszy obec­ność Trans­par­ent i Black-ish – seri­ali które przy­na­jm­niej zdaniem zwierza są naprawdę fajne i mają na siebie jak­iś pomysł i pokazu­ją że kome­dia nie musi tylko śmieszyć. No i jak zawsze Louis C.K za Louie

Co zwierza martwi: Jakakol­wiek nom­i­nac­ja dla Last Man on Earth – zwierz obe­jrzał kil­ka odcinków i dawno nie widzi­ał seri­alu który wywołał­by w nim tak negaty­wne uczu­cia. Plus Willam Forte naprawdę nie jest jakoś szczegól­nie zabawny.

Komu zwierz kibicu­je: W sum­ie poza Willem Forte każde zwycięst­wo zwierz uzna za jak najbardziej uznane choć chy­ba Louie C.K zasługu­je by dostać w końcu Emmy.

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress in a Com­e­dy Series

Niecy Nash, Get­ting On
Julie Bowen, 
Mod­ern Fam­i­ly
Alli­son Jan­ney, 
Mom
Kate McK­in­non, 
Sat­ur­day Night Live
May­im Bia­lik, 
The Big Bang The­o­ry
Gaby Hoff­man, 
Trans­par­ent
Jane Krakows­ki, 
Unbreak­able Kim­my Schmidt
Anna Chlum­sky, 
Veep

Co zwierza cieszy: Ponown­ie – powol­na ale jed­nak zmi­ana zestawu nomi­nowanych seri­ali – choć tu jakoś wol­niej niż w przy­pad­ku mężczyzn. W każdym razie np. zwierz nie oglą­dał i nie zna (ku swo­je­mu zaskocze­niu) seri­alu Get­ting On a to było swego cza­su niemal niemożli­we w przy­pad­ku seri­ali nomi­nowanych do Emmys bo były to pro­dukc­je tylko sze­roko znane.

Co zwierza martwi: Nom­i­nac­ja dla May­im Bia­lik za TBBT bo zdaniem zwierza aktor­ka gra może i dobrze ale kosz­marną postać. Zwierz nie nien­aw­idzi tego jak sce­narzyś­ci trak­tu­ją jej bohaterkę i choć samej aktorce nie życzy źle to chci­ał­by by kry­ty­cy dostrzegli jak paskud­nie napisana jest tak bohater­ka.

Komu zwierz kibicu­je: Nom­i­nac­ja dla Jane Krakows­ki za Unbreak­able Kim­my Shcmidt bo zdaniem zwierza aktor­ka trochę krad­nie show ilekroć pojawi się na ekranie.

transparent-jeffrey-tambor

Kibi­cow­anie Trans­par­ent nie jest trudne choć może Emmys będzie się chci­ała odciąć od decyzji które zapadły na Zło­tych Globach

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor in a Com­e­dy

Andre Braugh­er, Brook­lyn Nine-Nine
Adam Dri­ver, 
Girls
Kee­gan-Michael Key, 
Key & Peele
Ty Bur­rell, 
Mod­ern Fam­i­ly
Titus Burgess, 
Unbreak­able Kim­my Schmidt
Tony Hale, 
Veep

Co zwierza cieszy : Kee­gan Michael Key z nom­i­nacją. Zde­cy­dowanie mu się należała.. Podob­nie jak genial­ny Titus Burgess który jest fenom­e­nal­ny w UKS (sami wicie co ten skrót znaczy. Plus – zwierza cieszy dyw­er­sy­fikac­ja w tej grupie – jakoś doty­chczas jeden czarnoskóry nomi­nowany zwyk­le wycz­er­py­wał pary­tet ale w tym roku nom­i­nac­je nie mogły wyglą­dać inaczej.

Co zwierza martwi : Że ist­nieje jakikol­wiek świat w którym Girls uzna­je się za ser­i­al kome­diowy

Komu zwierz kibicu­je: Jest roz­dar­ty między Key’em a Burgessem ale chy­ba Burgess za swo­ją doskon­ałą rolę w UKS powinien dostać nagrodę.

Out­stand­ing Dra­ma Series

Bet­ter Call Saul
Down­ton Abbey
Game of Thrones
Home­land
House of Cards
Mad Men
Orange Is the New Black

Co zwierza cieszy: Mad Men. Serio zwierz jest przeko­nany, że Mad Men jest najlep­szym seri­alem dra­maty­cznym który przy­darzył się telewiz­ji amerykańskiej od lat. To jest naprawdę rzecz wyjątkowa.

Co zwierza martwi: Mil­ion rzeczy. Po pier­wsze. Dlaczego w tym zestaw­ie­niu jest Down­ton Abbey? To od dobrych paru sezonów nie jest dobry ser­i­al. Po pros­tu – to raczej soap opera w droższych deko­rac­jach. Zwierz rozu­mie, że część amerykańskiej akademii myśli że tak nadal wyglą­da Anglia ale to nie powód by nomi­nować coś poniżej pewnego poziomu. Po drugie – jaki kre­tyn wymyślił zasadę wedle której Orange Is The New Black musi być seri­alem dra­maty­cznym (pon­ad 30 min­ut na odcinek). OITNB nie jest seri­ale dra­maty­cznym jest tragikomedią i powin­no stawać w szran­ki z inny­mi seri­ala­mi kome­diowy­mi. Kwes­t­ia trze­cia – gdzie jest Empire? Ser­i­al który zdobył w tym roku dziką pop­u­larność? Serio to powin­no być coś wyjś­ciowego. Nie ma nom­i­nacji dla Empire nagrody się nie liczą. Kwes­t­ia czwarta – Serio Akademio? Mając do wyboru tyle doskon­ałych seri­ali zde­cy­dowal­iś­cie się na zestaw który wyglą­da jak najwięk­sze hity ramów­ki sprzed trzech lat? Tyle się dzieje w telewiz­ji a moż­na odnieść wraże­nie, że nic nowego się nie pojaw­iło. Zwierz prędzej nomi­nował­by Han­ni­bala niż czwarty sezon Gry o Tron który z punk­tu widzenia samej telewiz­ji niczym się nie wyróż­ni­ał, nic nowego nie wprowadzał. To chy­ba przynoszące najwięk­szy zawód zestaw­ie­nie. Dodanie jed­nego ser­i­al (Bet­ter Call Saul) do zestaw­ienia to śmiech na sali. Zwłaszcza w sytu­acji kiedy w tym samym roku (seri­alowym) Zło­ty Glob dostało nowe i intrygu­jące The Affair.

Komu zwierz kibicu­je: Mad Men. Serio to był w zeszłym roku najlep­szy ser­i­al ze wszys­t­kich. Zwłaszcza końcówka. Końcówka była prze­błyskiem geniuszu. A prze­cież tak łat­wo mogli to wszys­tko spieprzyć.

better-call-saul

Bet­ter Call Saul to ser­i­al który może po pros­tu prze­jąć “slot” Break­ing Bad

Out­stand­ing Lead Actress in a Dra­ma Series

Claire Danes, Home­land
Vio­la Davis, 
How to Get Away with Mur­der
Tara­ji P. Hen­son, Empire
Tatiana Maslany,
Orphan Black
Elis­a­beth Moss, 
Mad Men
Robin Wright, 
House of Cards

Co zwierza cieszy: Tatiana! Wresz­cie ktoś poszedł do rozum do głowy! Tatiana! Ona powin­na dostać tyle nagród ile postaci gra. Najlepiej w różnych ubrankach. Plus rzeczy­wiś­cie Elis­a­beth Moss zde­cy­dowanie powin­na dostać nom­i­nację za ten sezon Mad Men

Co zwierza smu­ci: nie macie wraże­nia że Claire Danes dosta­je tak odru­chowo nom­i­nację za Home­land. Zwierza też smu­ci wiz­ja ze Robin Wright albo Elis­a­beth Moss zgar­ną nagrodę Tatian­ie. No i jeszcze kluc­zowe pytanie – dlaczego w tym zestaw­ie­niu nie ma miejs­ca dla Ruth Wil­son? Nawet jeśli zwierz ma zas­trzeże­nia do the Affair. To serio jak moż­na pom­inąć Ruth Wil­son?!

Komu zwierz kibicu­je: TATIANIE.

Out­stand­ing Lead Actor in a Dra­ma Series

Kyle Chan­dler, Blood­line
Jeff Daniels, 
The News­room
Jon Hamm, 
Mad Men
Bob Odenkirk, 
Bet­ter Call Saul
Liev Schrieber, 
Ray Donovon
Kevin Spacey, 
House of Cards

Co zwierza cieszy: Nomi­nowano Jona Ham­ma za Mad Men – może wresz­cie ktoś da mu nagrodę za tą rolę bo to się robi naprawdę niedorzeczne. Ale tak serio aktor gra jed­ną z najbardziej rozpoz­nawal­nych i najlepiej napisanych postaci współczes­nej telewiz­ji, robi to tak, że wszyscy wiedzą dokład­nie kim jest Don Drap­er i nie dosta­je za to nagrody. Zwierz cieszy się też ilekroć Liev Schrieber dosta­je za cokol­wiek nom­i­nację bo go lubi

Co zwierza martwi: Nom­i­nac­ja dla Jef­fa Daniel­sa po bard­zo słabym sezonie The News­room. Serio nie wie zwierz za co aktor miał­by dostać nagrodę. Braku­je też Ter­rence Howar­da z Empire, kogokol­wiek z Sons of Anar­chy (akademia zachowu­je się jak­by w ogóle nie słysza­ła o takim seri­alu) czy Michaela Sheena z Mas­ters of Sex. Ewen­tu­al­nie Domini­ca Wes­ta z The Affair.

Komu zwierz kibicu­je: Zdaniem zwierza nagrodę naprawdę powinien dostać Jon Hamm albo to trochę nie ma sen­su.

orphan-black-tatiana-maslany

 Naresz­cie nom­i­nac­ja dla Tatiany. Pytanie tylko czy na nom­i­nacji się nie skończy

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress in a Dra­ma Series

Joanne Frog­gatt, Down­ton Abbey
Lena Head­ey, 
Game of Thrones
Emil­ia Clarke, 
Game of Thrones
Christi­na Hen­dricks, 
Mad Men
Uzo Adu­ba, 
Orange Is the New Black
Chris­tine Baran­s­ki, 
The Good Wife

Co zwierza cieszy: Uzo Adu­ba z OITNB na pewno zasługu­je na nagrodę choć szko­da że nie znalazła się tu też Lav­erne Cox która przy­na­jm­niej zdaniem zwierza była jeszcze lep­sza. No i miło, że przy­na­jm­niej w przy­pad­ku ról dru­go­planowych przy­pom­ni­ano sobie że jest coś takiego jak The Good Wife.

Co zwierza martwi: Serio? Joanne Frog­gatt za DA? Zwierz zauważył już tą dzi­wną nom­i­nację przy Globach i mimo olbrzymiej sym­pa­tii do aktor­ki nadal nie rozu­mie dlaczego jest na tej liś­cie, podob­nie z całym sza­cunkiem obie aktor­ki z GOT – tak ich posta­cie są fajne a Emil­ia Clarke ma smo­ki ale to nie były role warte nom­i­nacji (przy­na­jm­niej w tym sezonie). Zwierz ma wraże­nie jak­by akademia siedzi­ała w domu i głównie oglą­dała w kółko kil­ka seri­ali zupełnie zapom­i­na­jąc, że co roku krę­ci się nowe ciekawe tytuły. I to nieste­ty trwa już od kilku lat.

Komu zwierz kibicu­je: Zde­cy­dowanie Uzo Adu­ba ma serce zwierza bo jej rola jest doskon­ała i wyma­ga­ją­ca.

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor in a Dra­ma Series

Jonathan Banks, Bet­ter Call Saul
Ben Mendel­sohn, 
Blood­line
Jim Carter, 
Down­ton Abbey
Peter Din­klage, 
Game of Thrones
Michael Kel­ly, 
House of Cards
Alan Cum­ming, 
The Good Wife

Co zwierza cieszy: Zwierza zawsze cieszą nom­i­nac­je dla Alana Cum­min­ga a za jego rolę w The Good Wife zwłaszcza

Co zwierza martwi: Ponown­ie – co w tym zestaw­ie­niu robi Jim Carter z DA? O ile jeszcze poprzed­nią nom­i­nację zwierz jakoś może sobie wyobraz­ić to w tym przy­pad­ku ma wraże­nie, że tu nie ma naprawdę żad­nego powodu do nomi­nowa­nia.


Komu zwierz kibicu­je: Tak pół na pół – Alanowi Cum­min­gowi i Peterowi Din­klage bo choć jego Tyri­on jakoś nie lśnił ostat­nio to nadal jest to Peter Din­klage.

rs_560x415-140224063251-1024-Downton-Abbey-JLR-22414_copy

Zwierz nie rozu­mie amerykańskiej pop­u­larnoś­ci DA

Out­stand­ing Lim­it­ed Series

Amer­i­can Crime
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
The Hon­or­able Woman
Olive Kit­teridge
Wolf Hall

Co zwierza cieszy: The Hon­or­able Woman dowód na to, że nie ma nic lep­szego dla amerykańskiej telewiz­ji niż dawka ang­iel­skiej telewiz­ji i Olive Kit­teridge – dowód na to, że ser­i­al telewiz­yjny to naprawdę bard­zo dojrza­ła for­ma.

Co zwierza martwi: Wszyscy mówią że ostat­nie AHS to był naj­gorszy i najbardziej rozczarowu­ją­cy sezon, pod wzglę­dem sce­nar­iusza i aktorstwa. Czemu więc tu jest? Zwierz ma wraże­nie, że AHS dołącza trochę do tych seri­ali które nic nie muszą a nom­i­nację i tak dosta­ją.

Komu zwierz kibicu­je: Tak po równo opcji Ang­iel­skiej. Choć jak Olive Kit­ter­age wygra to zwierz nie będzie ronił gorz­kich łez.

Out­stand­ing Lead Actress in a Lim­it­ed Series or Movie

Felic­i­ty Huff­man, Amer­i­can Crime
Jes­si­ca Lange, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Queen Lat­i­fah, 
Bessie
Frances McDor­mand, 
Olive Kit­teridge
Emma Thomp­son, 
Mrs. Lovett
Mag­gie Gyl­len­haal, 
The Hon­or­able Woman

Co zwierza cieszy: Trochę nom­i­nacji dla aktorek które mogły się nie spodziewać jak np. dla Queen Lat­i­fah za doskon­ałą rolę w dość śred­nio pro­mowanej Bessie. No i zwierz bard­zo kibicu­je Mag­gie Gyl­len­haal


Co zwierza martwi: To zestaw­ie­nie doskonale pokazu­je jaka ta kat­e­go­ria jest idio­ty­cz­na. Jak zna­jdziecie sposób by porów­nać wys­tęp Jes­si­cy Lange w seri­alu (krótkim ale jed­nak maja­cym kil­ka sezonów) z wys­tępem Emmy Thomp­son w trans­mi­towanym na żywo musi­calu i wys­tępem Queen Lat­i­fah w filmie to zadz­woń­cie do zwierza koniecznie.

Komu zwierz kibicu­je: Chy­ba Mag­gie Gyl­len­haal. Choć w sum­ie też Emmie Thomp­son w imię wiecznej zasady – jeśli możesz kibi­cow­ać Emmie Thomp­son kibicuj Emmie Thomp­son.

640_monique_bessie_hbo

Bessie jakoś tak przeszła bez echa a szko­da bo to dobry film

Out­stand­ing Lead Actor in a Lim­it­ed Series or a Movie

Tim­o­thy Hut­ton, Amer­i­can Crime
Ricky Ger­vais, 
Derek Spe­cial
Adrien Brody, 
Hou­di­ni
David Oyelowo, 
Nightin­gale
Richard Jenk­ins, 
Olive Kit­teridge
Mark Rylance, 
Wolf Hall

Co zwierza cieszy: To, że zestaw­ie­nie jest takie sze­rok­ie a jed­nocześnie z punk­tu widzenia małego zwier­zowego skrzy­wienia – strasznie fajne bo połowa nom­i­nacji idzie do anglików. Zwłaszcza nom­i­nac­ja dla Mar­ka Rylace za Wolf Hall wyda­je się bard­zo dobrym pomysłem.

Co zwierza martwi: Zwierz naprawdę nie rozu­mie co tu robi Adrien Brody z Hou­din­im. Serio.

Komu zwierz kibicu­je: Wie że powinien Richardowi Jenk­in­sowi za Olive Kit­teridge ale jed­nak rzeczy­wiś­cie Mark Rylance jest doskon­ały w Wolf Hall.

Out­stand­ing Vari­ety, Music, or Com­e­dy Series

The Col­bert Report
The Dai­ly Show
Jim­my Kim­mel Live!
Last Week Tonight with John Oliv­er
Late Show with David Let­ter­man
The Tonight Show Star­ring Jim­my Fal­lon

Co zwierza cieszy: John Olivi­er! Serio to jest pro­gram który naprawdę ma znacze­nie i wprowadza jakąś zmi­anę! Zwierz ma wraże­nie, że to obec­nie ten pro­gram który wypa­da oglą­dać i bard­zo dobrze!

Co zwierza martwi: To jest kat­e­go­ria białych mężczyzn. I tylko ich. Smutne. To znaczy smutne jest to, że nawet jak­by się chci­ało nomi­nować w tej kat­e­gorii kobi­etę to był­by poważny prob­lem by znaleźć wiec­zorny show z prowadzącą a nie prowadzą­cym.

Komu zwierz kibicu­je: Oczy­wiś­cie Olivierowi. Serio zwierz od daw­na nie miał poczu­cia że ma do czynienia z tak dobrze przy­go­towanym pro­gramem i tak jas­ną wiz­ją tego czym ma być. Co więcej mimo że teo­re­ty­cznie nie odkry­wa się tu niczego nowego to jed­nak Olivi­er pokazał że ludzie są w stanie słuchać np. o sprawach między­nar­o­dowych przez pięt­naś­cie min­ut i nie tracić tem­atem zain­tere­sowa­nia.

Out­stand­ing TV Movie

Agatha Christie’s Poirot — Cur­tain: Poirot’s Last Case
Bessie
Grace of Mona­co
Hel­lo Ladies: The Movie
Killing Jesus
Nightin­gale

Co zwierza cieszy: No Akademia jed­na rzecz zro­biła dobrze – postanow­iła dać nom­i­nację choć jed­ne­mu fil­mowi z cyk­lu o Poirot­cie. Zwierz pewnie pod koniec wakacji będzie się starał wam wyjaśnić dlaczego to jest słusz­na decyz­ja i dlaczego należało­by naprawdę spędz­ić więcej cza­su z bel­gi­jskim detek­ty­wem. Poza tym cieszy nom­i­nac­ja dla Bessie.

Co zwierza martwi: Grace of Mona­co. Otóż film jak może pamięta­cie otwier­ał fes­ti­w­al w Cannes. Jeśli to znaczy że był robiony dla telewiz­ji to trze­ba poważnie poroz­maw­iać z ludź­mi którzy w Akademii są odpowiedzial­ni za definicję telewiz­o­ra. Może w ich willach osob­ne kino pełni taką rolę ale dla zwykłych śmiertel­ników jeśli coś jest w kinach to nie jest filmem telewiz­yjnym. Oczy­wiś­cie zwierz rozu­mie o co chodzi – film jest tak zły, że trze­ba udawać, że to taka pro­dukc­ja dla telewiz­ji. Ale w takim razie po co to w ogóle nomi­nować?

Komu zwierz kibicu­je: Ostat­niemu ukłonowi niesamowitego seri­alu.

Out­stand­ing Guest Actress in a Dra­ma Series

Mar­go Mar­tin­dale, The Amer­i­cans
Diana Rigg, 
Game of Thrones
Rachel Bros­na­han, 
House of Cards
Cice­ly Tyson, 
How to Get Away with Mur­der
Alli­son Jan­ney, 
Mas­ters of Sex
Khan­di Alexan­der, 
Scan­dal

Co zwierza cieszy: Wow Akademia przy­pom­ni­ała sobie, że ist­nieją The Amer­i­cans. Rychło w czas ale dobrze że jakaś nom­i­nac­ja dla seri­alu jest, podob­nie jak dla Mas­ters of Sex.

Co zwierza martwi: Nie macie wraże­nia że w przy­pad­ku Dra­ma Series te listy są po pros­tu nudne? Tzn. Wiado­mo że musi być GOT i House of Cards i np. taki pop­u­larny Scan­dal czy HTGAWM ma szan­sę tylko na taką malutką nom­i­nację. A prze­cież jed­nak od cza­su do cza­su trze­ba też spo­jrzeć na stac­je inne od tych płat­nych czy od plat­form. Cho­ci­aż­by dlat­ego, że jed­nak to nie jest tak, że w telewiz­jach ogóln­o­dostęp­nych nie ma dobrej telewiz­ji. Jest.

Komu zwierz kibicu­je: Zawsze Mas­ters of Sex bo uwiel­bia ten ser­i­al.

GRACE OF MONACO, Nicole Kidman as Grace Kelly, 2013.ph: David Koskas/©Weinstein Company

Pier­wszy przy­padek w his­torii kina, że film jest tak zły, że sta­je się telewiz­yjny

Out­stand­ing Guest Actor in a Dra­ma Series

Alan Alda, The Black­list
Michael J. Fox, 
The Good Wife
F. Mur­ray Abra­ham, 
Home­land
Reg E. Cathey, 
House of Cards
Beau Bridges, 
Mas­ters of Sex
Pablo Schreiber, 
Orange Is the New Black

Co zwierza cieszy: Takie dobre nazwiska są w tym zestaw­ie­niu. To zawsze miło jak patrzy się na nomi­nowanych do nagród telewiz­yjnych i widzi się tylu aktorów którzy zbu­dowali swo­ją kari­erę też w kinie

Co zwierza martwi: Definic­ja Gościn­nego akto­ra. Beau Bridges może nie jest w każdym odcinku ale trud­no go uznać za akto­ra gościn­nego bardziej epi­zody­cznego. Ogól­nie zwierz ma wraże­nie, że należało­by zawęz­ić tą kat­e­gorię jedynie do aktorów pojaw­ia­ją­cych się w poje­dynczych odcinkach jed­nego sezonu seri­alu. Bo inaczej nagle się okazuje,że tu pół obsady tylko wpadło z wiz­ytą.

Komu zwierz kibicu­je: W sum­ie zwierz bez bicia przyz­na niko­mu. Bo wszyscy byli bard­zo OK ale nie ma zwierz fawory­ta.

Out­stand­ing Writ­ing for a Dra­ma Series

Joshua Brand, The Amer­i­cans, “Do Mail Robots Dream of Elec­tric Sheep?”
Gor­don Smith, 
Bet­ter Call Saul, “Five‑O”
David Benioff and David Weiss, 
Game of Thrones, “Mother’s Mer­cy”
Matthew Wein­er, 
Mad Men, “Lost Hori­zon”
Matthew Wein­er, 
Mad Men, “Per­son to Per­son”

Co zwierza cieszy: Delikat­na sug­es­tia że Matthew Wein­er może wygrać tą kat­e­gorię. To jest dobra sug­es­tia.

Co zwierza martwi: Że ponown­ie nom­i­nację dosta­ją The Amer­i­cans którzy wcześniej zostali zupełnie pominię­ci. Zde­cy­du­j­cie się na coś. To znaczy jeśli ser­i­al ma jeden z najlepiej napisanych odcinków w roku to czy nie warto było­by go nomi­nować też w innych kat­e­go­ri­ach?

Komu zwierz kibicu­je: Zde­cy­dowanie sce­nar­iusz Per­son to Per­son zasługu­je na nagrodę. Zwierz nadal uważa, że takie a nie inne zakończe­nie Mad Men było doskon­ałym posunię­ciem, które spraw­iło, że ten ser­i­al stanie się czymś co będzie moż­na oglą­dać wielokrot­nie.

Jon Hamm as Don Draper - Mad Men _ Season 7B, Episode 14 - Photo Credit: Justina Mintz/AMC

Zwierz uważa że ze wszys­t­kich zakończeń Mad Men wybra­no chy­ba  najlep­sze

Out­stand­ing Direct­ing for a Dra­ma Series

Tim Van Pat­ten, Board­walk Empire, “Eldo­ra­do”
David Nut­ter, 
Game of Thrones, “Mother’s Mer­cy”
Jere­my Podeswa, 
Game of Thrones, “Unbowed, Unbent, Unbro­ken”
Lesli Lin­ka Glat­ter, 
Home­land, “From A to B and Back Again”
Steven Soder­bergh, 
The Knick, “Method and Mad­ness”

Co zwierza cieszy: Różnorod­ność bo wresz­cie pojaw­ia­ją się inne tytuły niż wcześniej. Choć jed­nocześnie moż­na się zas­tanaw­iać dlaczego są seriale,które zdaniem Akademii w ogóle jak­by nie ist­ni­ały poza jed­nym odcinkiem – jak The Knick.

Co zwierza martwi: Śmieszne jest kiedy Akademia przy­pom­i­na sobie o ist­nie­niu doskon­ałego The Knick dopiero ter­az. Plus serio Han­ni­bal powinie dostać nom­i­nację za choć jeden odcinek może w miejsce tych ciągłych nom­i­nacji dla GOT. Han­ni­bal może ma pre­ten­sjon­alne dialo­gi ale w kat­e­gorii reży­se­ria seri­alu telewiz­yjnego jest na pewno w pier­wszej lidze.

Kom zwierz kibicu­je: The Knick bo zasłużył na więcej niż jed­ną nom­i­nację. Serio to że jest dopiero tu jest jakieś śmieszne.

Out­stand­ing Guest Actress in a Com­e­dy Series

Chris­tine Baran­s­ki, The Big Bang The­o­ry
Gaby Hoff­man, 
Girls
Pamela Adlon, 
Louie
Eliz­a­beth Banks, Mod­ern Fam­i­ly
Joan Cusack, 
Shame­less
Tina Fey, 
Unbreak­able Kim­my Schmidt

Co zwierza cieszy: W sum­ie nic wielkiego jasne cieszy się że jest na liś­cie i Tina Fey za UKS i Joan Cusack za Shame­less (Shame że tak mało nom­i­nacji ma ser­i­al) ale jakoś nie skacze po ścianach

Co zwierza martwi:Ponownie, w którym miejs­cu ostat­ni sezon Girls jest komedią.

Komu zwierz kibicu­je: Chy­ba Tinie Fey bo w UKS była bard­zo fajna.Choć w sum­ie zwierza prz­er­aża jak bard­zo nie ma takiego emocjon­al­nego związku z tą kat­e­gorią.

The-Knick-16x9-1

To niesamowite o ilu seri­alach właś­ci­wie w tym roku zapom­ni­ano

Out­stand­ing Guest Actor in a Com­e­dy Series

Mel Brooks, The Come­di­ans
Paul Gia­mat­ti, 
Inside Amy Schumer
Bill Had­er, 
Sat­ur­day Night Live
Louis C.K., 
Sat­ur­day Night Live
Bradley Whit­ford, 
Trans­par­ent
Jon Hamm, 
Unbreak­able Kim­my Schmidt

Co zwierza cieszy: Jon Hamm za UKS – ale on tam był dobry plus naresz­cie czas zacząć doce­ni­ać jego role kome­diowe. Jedyny minus jest taki, że może dostanie tą nagrodę a nie swo­je zasłużon główne Emmy.

Co zwierza martwi: Nomi­nowanie w tej samej kat­e­gorii seri­ali i SNL. To nie ma sen­su – jed­no z drugim niewiele ma wspól­nego

Komu zwierz kibicu­je: Ham­mowi ale było­by śmiesznie gdy­by dostał obie stat­uet­ki.

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress ina  Lim­it­ed Series or Movie

Regi­na King, Amer­i­can Crime
Sarah Paul­son, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Angela Bas­sett, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Kathy Bates, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Mo’Nique, 
Bessie
Joe Kazan, 
Olive Kit­teridge

Co zwierza cieszy: Nom­i­nac­ja dla Mo’Nique za doskon­ałą rolę w Bessie. No i oczy­wiś­cie zawsze warto nomi­nować wszys­t­kich którzy grali w Olive Kit­teridge

Co zwierza martwi: Zdaniem akademii wystar­czy zagrać w AHS aby dostać nagrodę. Zwierz wspiera się tu opinią kocha­jącej AHS Myszy która jed­nak nie była w tym roku przeko­nana grą aktorek i w ogóle całym seri­alem.

Komu zwierz kibicuje: Mo’Nique

maxresdefault (2)

Serio Jon Hamm powinien dostać nagrodę za swo­je kome­diowe wys­tępy

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor in a Lim­it­ed Series or Movie

Richard Cabral, Amer­i­can Crime
Denis O’Hare, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Finn Wit­trock, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Michael Ken­neth Williams, 
Bessie
Bill Mur­ray, 
Olive Kit­teridge
Dami­an Lewis, 
Wolf Hall

Co zwierza cieszy: Dami­an Lewis za Wolf Hall – najbardziej rudy i jeden z naj­ciekawszych Hen­ryków VIII w his­torii kina. Nagrody dla rudych!

Co zwierza martwi: Niekończą­cy się prob­lem z nomi­nowaniem wszys­t­kich z AHS

Komu zwierz kibicu­je: Lewisowi bo to może być nasz nowy rudy Bond (ponoć to jest bard­zo praw­dopodob­ne).

Out­stand­ing Orig­i­nal Main Title Theme Music

Daniele Lup­pi, Mar­co Polo
Abel Korzeniows­ki, 
Pen­ny Dread­ful
John Deb­ney and Bruce Broughton, 
Texas Ris­ing
Jeff Beal, The Dove­keep­ers
Dustin O’Halloran, 
Trans­par­ent
Jeff Dan­na and Michael Dan­na, 
Tyrant

Okej zwierz tylko napisze tu że jasne że Pen­ny Dread­ful i to jest niesamowite że to jest jedy­na nom­i­nac­ja dla tego seri­alu. Zwierz go nie lubi ale c’mon!

20140509HOPennyDreadful2-1

To dzi­wne zobaczyć Pen­ny Dread­ful dopiero w tej kat­e­gorii

Out­stand­ing Orig­i­nal Music and Lyrics

Dar­ren Criss, Glee, “This Time” from “Dreams Come True”
Wal­ter Mur­phy and Mike Reiss, 
How Mur­ray Saved Christ­mas, “You Got­ta Believe”
Kyle Dun­ni­gan and Jim Roach, 
Inside Amy Schumer, “Girl You Don’t Need Make­up” from “Cool With It”
Bob Theile, Kurt Sut­ter and Jake Smith, 
Sons of Anar­chy, “Come Join the Mur­der” from “Papa’s Goods”
Kris­ten Ander­son-Lopez and Robert Lopez, 
The Come­di­ans, “Kiss An Old Man” from “Celebri­ty Guest”
Kris­ten Ander­son-Lopez and Robert Lopez, 
The Oscars, “Mov­ing Pic­tures”

Zwierz zostaw­ił bo bawi go obec­ność Dar­rena Crissa w tej kat­e­gorii. Nie dlat­ego, że zwierz nie wie, że aktor kom­ponu­je i śpiewa – bo wie ale tego chy­ba się nikt nie spodziewał. Zwłaszcza że Glee jak­by nie znalazło się w żad­nym innym kon­tekś­cie na liś­cie nomi­nowanych.

GLEE:  Blaine (Darren Criss, R) and Kurt (Chris Colfer, L) reminisce in the special two-hour "2009/Dreams Come True" Series Finale episode of GLEE airing Friday, March 20 (8:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. ©2015 Fox Broadcasting Co. CR: Tyler Golden/FOX

Glee się skończyło na tyle cicho że poza piosen­ka niewiele z niego zostało

Mysza słusznie napisała u siebie na ścian­ie że jej poziom zain­tere­sowa­nia Emmys spa­da z roku na rok. Trud­no się dzi­wić. Akademia zachowu­je się tak jak­by nigdy nie widzi­ała niczego więcej poza kilko­ma pro­dukc­ja­mi. Nom­i­nac­je częs­to są nud­nie pow­tarzalne albo kom­plet­nie pozbaw­ione sen­su. Lista nie nomi­nowanych zaczy­na być ciekawsza od tych którzy czeka­ją na nagrodę. Zwierz ma wraże­nie, że jeśli sto­sunkowo szy­bko coś się nie zmieni to mimo całego prestiżu Emmys będą z roku na rok co raz mniej znaczyć. Zwłaszcza, ze zwierz ma wraże­nie, ze Emmys wciąż zachowu­ją się tak jak­by tylko HBO miało sposób na dobry i ciekawy ser­i­al pod­czas kiedy jed­nak stac­ja choć nadal doskon­ała powoli zaczy­na ten pry­mat tracić. Plus – jeśli tyle nagród dosta­je DA to albo PBS przekupiło kogoś w komisji albo wiedza gło­su­ją­cych o tym jak dobre seri­ale krę­ci się w Wielkiej Bry­tanii jest zniko­ma. W każdym zdaniem zwierza mamy dobry rok telewiz­ji i śred­nie Emmys.

Ps: Zwierz się trochę ryp­nął spoglą­da­jąc na kalen­darz i o Ant Manie będzie jutro

Ps2: Zwierz przy­pom­i­na, ze to że lubimy różne seri­ale nie znaczy że mamy być dla siebie nie mili – to jeden z tych wpisów pod który­mi najczęś­ciej u zwierza wybucha­ją bard­zo zapal­czy­we dyskus­je :)

23 komentarze
0

Powiązane wpisy