Home Ogólnie Dobre seriale, średnie nominacje czyli zwierz o Emmys

Dobre seriale, średnie nominacje czyli zwierz o Emmys

autor Zwierz

Wczo­raj ogłos­zono nom­i­nac­je do Emmys i jeszcze zan­im zdążyły ostygnąć zewsząd sły­chać było głosy prz­er­ażone i zach­wycone. Sam zwierz, który zgod­nie z trady­cją nie był w tym momen­cie przy kom­put­erze miał trochę cza­su się zas­tanow­ić co myśli o nom­i­nac­jach i decyz­jach sza­cownej Akademii i wszys­tko to zebrał w jed­nym (dłu­gaśnym wpisie).

Mad-Men-Finale-AMC

Zwierz w tym roku z całego ser­ca kibicu­je Mad Menom

Zan­im prze­jdziemy kil­ka uwag porząd­kowych. Po pier­wsze kat­e­gorie i nazwy seri­ali są po ang­iel­sku bo dzię­ki temu zwierz nie musi­ał tego przepisy­wać tylko mógł przek­leić – co jest z olbrzymim pożytkiem dla wszys­t­kich – zwłaszcza nazwisk aktorów. Po drugie trochę zwierz wyka­sował kat­e­gorii, zwłaszcza tam gdzie nie miał nic do powiedzenia albo nie miał nic ciekawego do doda­nia. Zwierz nie roz­pa­try­wał kat­e­gorii tech­nicznych (choć te też są ciekawe) bo inaczej wpis miał­by bard­zo dużo stron. Wszys­tko jed­nak może­cie znaleźć na stron­ie ze wszys­tki­mi nom­i­nac­ja­mi. Oczy­wiś­cie wpis wyda­je się niesamowicie dłu­gi ale w isto­cie aż tak źle nie jest – to tylko nomi­nowani zaj­mu­ją tyle miejs­ca. A i jeszcze jed­no. Kole­jność jest taka jak ogłaszanie nominowanych.

Out­stand­ing Com­e­dy Series

Louie
Mod­ern Family
Parks and Recreation
Sil­i­con Valley
Transparent
Unbreak­able Kim­my Schmidt
Veep

Co zwierza cieszy: Przede wszys­tkim naresz­cie są w zestaw­ie­niu nowe tytuły! Przez pewien czas miało się wraże­nie, że w amerykańskiej komedii nic nowego nie pow­sta­je a tym­cza­sem dzi­ało się tam naprawdę wiele. Widać zresztą że do gry włączyły się plat­formy – Unbreak­able Kim­my Schmidt i Trans­par­ent to doskon­ałe dodat­ki. No i naresz­cie nie ma w zestaw­ie­niu The Big Bang The­o­ry – seri­alu który zde­cy­dowanie już dawno powinien wypaść z zestaw­ienia najlep­szych produkcji

Co zwierza martwi: Brak Grace and Frankie i Come­back – dwóch bard­zo fajnych seri­ali które mogły­by się znaleźć na liś­cie np. zami­ast Veep (doskon­ałe ale w sum­ie dużo więcej twór­cy nie mają nam do zapro­ponowa­nia) czy Mod­ern Fam­i­ly – seri­alu który już naprawdę lata najwięk­szej świet­noś­ci ma za sobą. Zresztą ponown­ie zwierz ma wraże­nie, że trochę nomin­u­ją z przyzwycza­je­nia. Tzn. część seri­ali jest na liś­cie bo zawsze na niej były jak Mod­ern Fam­i­ly. No i pytanie roku gdzie jest cud­owne, genialne i wspani­ałe Broad City? Albo genialne Mozart in The Jun­gle? Albo cho­ci­aż nie lubiane przez zwierza ale jed­nak tak nagradzane Jane The Vir­gin. Tyle się dzieje a ta kat­e­go­ria jak­by trochę stoi.

Komu zwierz kibicu­je: Zde­cy­dowanie Trans­par­ent ale w sum­ie Louie też mógł­by wygrać i zwierz by nie płakał. Podob­nie jak w przy­pad­ku Parks and Rec które mogły­by dostać nagrodę na odchodne. W tym roku aku­rat zwierz nie ma takich prob­lemów z tą kat­e­gorią jak w lat­ach poprzednich.

Out­stand­ing Lead Actress in a Com­e­dy Series

Lily Tom­lin, Grace and Frankie
Amy Schumer, 
Inside Amy Schumer
Edie Fal­co, 
Nurse Jack­ie
Amy Poehler, 
Parks and Recreation
Lisa Kudrow, 
The Come­back
Julia Louis-Drey­fus, 
Veep

Co zwierza cieszy: Nom­i­nac­ja dla Lisy Kudrow za The Come­back – to takie jej Episodes (tzn ten ser­i­al może dla jej kari­ery zro­bić to co Episodes zro­biły dla Mat­ta LeBlan­ca), cieszy podob­nie jak nom­i­nac­ja dla Amy Poehler która spoko­jnie mogła­by zakończyć swój czas w Parks and Rec z Emmy.

Co zwierza martwi: W sum­ie jakoś bard­zo nic – zwierz już jakoś się przyzwycza­ił że Nurse Jack­ie jest komedią. Ma nato­mi­ast wąt­pli­woś­ci co do Amy Schumer. Zwierz doskonale wie, że ona i jej cały show to obec­nie najwięk­sza sen­sac­ja, i że wypa­da ją lubić trochę tak jak kil­ka lat temu lubiło się Tinę Fey. Zwierz jed­nak uważa, że Schumer na nom­i­nację nie zasługu­je aż tak bard­zo bo jed­nak mimo wszys­tko jej pro­gram kome­diowy nie jest po pros­tu aż tak zabawny. Zan­im zwierz to napisał spec­jal­nie oglą­dał skecze przez praw­ie dwie godziny by uznać, że może już wydać jak­iś osąd. Żal też nie uwzględ­nienia Jane Fondy bo w sum­ie dlaczego by nie? A i jeszcze jed­no – gdzie są nom­i­nac­je do aktorek z Broad City? Serio!

Komu zwierz kibicu­je: W świecie amerykańskiej komedii zwierz ostat­nio czu­je się jakoś wyrzu­cony poza naw­ias i nie ma wielu fawory­tów ale Lisa Kur­dow zdaniem zwierza powin­na dostać Emmy

unbreakable-kimmy-schmidt

Niewąt­pli­wym zwycięzcą nom­i­nacji jest Unbrek­able Kim­my Schmidt  która dostała ich cały worek

Out­stand­ing Lead Actor in a Com­e­dy Series

Antho­ny Ander­son, Black-ish
Matt LeBlanc, 
Episodes
Don Chea­dle, 
House of Lies
Louis C.K., 
Louie
William H. Macy, 
Shame­less
Will Forte, 
The Last Man on Earth
Jef­frey Tam­bor, 
Trans­par­ent

Co zwierza cieszy: Przede wszys­tkim brak nom­i­nacji dla aktorów z TBBT i Mod­ern Fam­i­ly – serio ile moż­na nomi­nować tych samych ludzi. Cieszy obec­ność Trans­par­ent i Black-ish – seri­ali które przy­na­jm­niej zdaniem zwierza są naprawdę fajne i mają na siebie jak­iś pomysł i pokazu­ją że kome­dia nie musi tylko śmieszyć. No i jak zawsze Louis C.K za Louie

Co zwierza martwi: Jakakol­wiek nom­i­nac­ja dla Last Man on Earth – zwierz obe­jrzał kil­ka odcinków i dawno nie widzi­ał seri­alu który wywołał­by w nim tak negaty­wne uczu­cia. Plus Willam Forte naprawdę nie jest jakoś szczegól­nie zabawny.

Komu zwierz kibicu­je: W sum­ie poza Willem Forte każde zwycięst­wo zwierz uzna za jak najbardziej uznane choć chy­ba Louie C.K zasługu­je by dostać w końcu Emmy.

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress in a Com­e­dy Series

Niecy Nash, Get­ting On
Julie Bowen, 
Mod­ern Family
Alli­son Jan­ney, 
Mom
Kate McK­in­non, 
Sat­ur­day Night Live
May­im Bia­lik, 
The Big Bang Theory
Gaby Hoff­man, 
Trans­par­ent
Jane Krakows­ki, 
Unbreak­able Kim­my Schmidt
Anna Chlum­sky, 
Veep

Co zwierza cieszy: Ponown­ie – powol­na ale jed­nak zmi­ana zestawu nomi­nowanych seri­ali – choć tu jakoś wol­niej niż w przy­pad­ku mężczyzn. W każdym razie np. zwierz nie oglą­dał i nie zna (ku swo­je­mu zaskocze­niu) seri­alu Get­ting On a to było swego cza­su niemal niemożli­we w przy­pad­ku seri­ali nomi­nowanych do Emmys bo były to pro­dukc­je tylko sze­roko znane.

Co zwierza martwi: Nom­i­nac­ja dla May­im Bia­lik za TBBT bo zdaniem zwierza aktor­ka gra może i dobrze ale kosz­marną postać. Zwierz nie nien­aw­idzi tego jak sce­narzyś­ci trak­tu­ją jej bohaterkę i choć samej aktorce nie życzy źle to chci­ał­by by kry­ty­cy dostrzegli jak paskud­nie napisana jest tak bohaterka.

Komu zwierz kibicu­je: Nom­i­nac­ja dla Jane Krakows­ki za Unbreak­able Kim­my Shcmidt bo zdaniem zwierza aktor­ka trochę krad­nie show ilekroć pojawi się na ekranie.

transparent-jeffrey-tambor

Kibi­cow­anie Trans­par­ent nie jest trudne choć może Emmys będzie się chci­ała odciąć od decyzji które zapadły na Zło­tych Globach

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor in a Comedy

Andre Braugh­er, Brook­lyn Nine-Nine
Adam Dri­ver, 
Girls
Kee­gan-Michael Key, 
Key & Peele
Ty Bur­rell, 
Mod­ern Family
Titus Burgess, 
Unbreak­able Kim­my Schmidt
Tony Hale, 
Veep

Co zwierza cieszy : Kee­gan Michael Key z nom­i­nacją. Zde­cy­dowanie mu się należała.. Podob­nie jak genial­ny Titus Burgess który jest fenom­e­nal­ny w UKS (sami wicie co ten skrót znaczy. Plus – zwierza cieszy dyw­er­sy­fikac­ja w tej grupie – jakoś doty­chczas jeden czarnoskóry nomi­nowany zwyk­le wycz­er­py­wał pary­tet ale w tym roku nom­i­nac­je nie mogły wyglą­dać inaczej.

Co zwierza martwi : Że ist­nieje jakikol­wiek świat w którym Girls uzna­je się za ser­i­al komediowy

Komu zwierz kibicu­je: Jest roz­dar­ty między Key’em a Burgessem ale chy­ba Burgess za swo­ją doskon­ałą rolę w UKS powinien dostać nagrodę.

Out­stand­ing Dra­ma Series

Bet­ter Call Saul
Down­ton Abbey
Game of Thrones
Homeland
House of Cards
Mad Men
Orange Is the New Black

Co zwierza cieszy: Mad Men. Serio zwierz jest przeko­nany, że Mad Men jest najlep­szym seri­alem dra­maty­cznym który przy­darzył się telewiz­ji amerykańskiej od lat. To jest naprawdę rzecz wyjątkowa.

Co zwierza martwi: Mil­ion rzeczy. Po pier­wsze. Dlaczego w tym zestaw­ie­niu jest Down­ton Abbey? To od dobrych paru sezonów nie jest dobry ser­i­al. Po pros­tu – to raczej soap opera w droższych deko­rac­jach. Zwierz rozu­mie, że część amerykańskiej akademii myśli że tak nadal wyglą­da Anglia ale to nie powód by nomi­nować coś poniżej pewnego poziomu. Po drugie – jaki kre­tyn wymyślił zasadę wedle której Orange Is The New Black musi być seri­alem dra­maty­cznym (pon­ad 30 min­ut na odcinek). OITNB nie jest seri­ale dra­maty­cznym jest tragikomedią i powin­no stawać w szran­ki z inny­mi seri­ala­mi kome­diowy­mi. Kwes­t­ia trze­cia – gdzie jest Empire? Ser­i­al który zdobył w tym roku dziką pop­u­larność? Serio to powin­no być coś wyjś­ciowego. Nie ma nom­i­nacji dla Empire nagrody się nie liczą. Kwes­t­ia czwarta – Serio Akademio? Mając do wyboru tyle doskon­ałych seri­ali zde­cy­dowal­iś­cie się na zestaw który wyglą­da jak najwięk­sze hity ramów­ki sprzed trzech lat? Tyle się dzieje w telewiz­ji a moż­na odnieść wraże­nie, że nic nowego się nie pojaw­iło. Zwierz prędzej nomi­nował­by Han­ni­bala niż czwarty sezon Gry o Tron który z punk­tu widzenia samej telewiz­ji niczym się nie wyróż­ni­ał, nic nowego nie wprowadzał. To chy­ba przynoszące najwięk­szy zawód zestaw­ie­nie. Dodanie jed­nego ser­i­al (Bet­ter Call Saul) do zestaw­ienia to śmiech na sali. Zwłaszcza w sytu­acji kiedy w tym samym roku (seri­alowym) Zło­ty Glob dostało nowe i intrygu­jące The Affair. 

Komu zwierz kibicu­je: Mad Men. Serio to był w zeszłym roku najlep­szy ser­i­al ze wszys­t­kich. Zwłaszcza końcówka. Końcówka była prze­błyskiem geniuszu. A prze­cież tak łat­wo mogli to wszys­tko spieprzyć.

better-call-saul

Bet­ter Call Saul to ser­i­al który może po pros­tu prze­jąć “slot” Break­ing Bad

Out­stand­ing Lead Actress in a Dra­ma Series

Claire Danes, Home­land
Vio­la Davis, 
How to Get Away with Murder
Tara­ji P. Hen­son, Empire
Tatiana Maslany,
Orphan Black
Elis­a­beth Moss, 
Mad Men
Robin Wright, 
House of Cards

Co zwierza cieszy: Tatiana! Wresz­cie ktoś poszedł do rozum do głowy! Tatiana! Ona powin­na dostać tyle nagród ile postaci gra. Najlepiej w różnych ubrankach. Plus rzeczy­wiś­cie Elis­a­beth Moss zde­cy­dowanie powin­na dostać nom­i­nację za ten sezon Mad Men

Co zwierza smu­ci: nie macie wraże­nia że Claire Danes dosta­je tak odru­chowo nom­i­nację za Home­land. Zwierza też smu­ci wiz­ja ze Robin Wright albo Elis­a­beth Moss zgar­ną nagrodę Tatian­ie. No i jeszcze kluc­zowe pytanie – dlaczego w tym zestaw­ie­niu nie ma miejs­ca dla Ruth Wil­son? Nawet jeśli zwierz ma zas­trzeże­nia do the Affair. To serio jak moż­na pom­inąć Ruth Wilson?!

Komu zwierz kibicu­je: TATIANIE.

Out­stand­ing Lead Actor in a Dra­ma Series

Kyle Chan­dler, Blood­line
Jeff Daniels, 
The News­room
Jon Hamm, 
Mad Men
Bob Odenkirk, 
Bet­ter Call Saul
Liev Schrieber, 
Ray Donovon
Kevin Spacey, 
House of Cards

Co zwierza cieszy: Nomi­nowano Jona Ham­ma za Mad Men – może wresz­cie ktoś da mu nagrodę za tą rolę bo to się robi naprawdę niedorzeczne. Ale tak serio aktor gra jed­ną z najbardziej rozpoz­nawal­nych i najlepiej napisanych postaci współczes­nej telewiz­ji, robi to tak, że wszyscy wiedzą dokład­nie kim jest Don Drap­er i nie dosta­je za to nagrody. Zwierz cieszy się też ilekroć Liev Schrieber dosta­je za cokol­wiek nom­i­nację bo go lubi

Co zwierza martwi: Nom­i­nac­ja dla Jef­fa Daniel­sa po bard­zo słabym sezonie The News­room. Serio nie wie zwierz za co aktor miał­by dostać nagrodę. Braku­je też Ter­rence Howar­da z Empire, kogokol­wiek z Sons of Anar­chy (akademia zachowu­je się jak­by w ogóle nie słysza­ła o takim seri­alu) czy Michaela Sheena z Mas­ters of Sex. Ewen­tu­al­nie Domini­ca Wes­ta z The Affair.

Komu zwierz kibicu­je: Zdaniem zwierza nagrodę naprawdę powinien dostać Jon Hamm albo to trochę nie ma sensu.

orphan-black-tatiana-maslany

 Naresz­cie nom­i­nac­ja dla Tatiany. Pytanie tylko czy na nom­i­nacji się nie skończy

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress in a Dra­ma Series

Joanne Frog­gatt, Down­ton Abbey
Lena Head­ey, 
Game of Thrones
Emil­ia Clarke, 
Game of Thrones
Christi­na Hen­dricks, 
Mad Men
Uzo Adu­ba, 
Orange Is the New Black
Chris­tine Baran­s­ki, 
The Good Wife

Co zwierza cieszy: Uzo Adu­ba z OITNB na pewno zasługu­je na nagrodę choć szko­da że nie znalazła się tu też Lav­erne Cox która przy­na­jm­niej zdaniem zwierza była jeszcze lep­sza. No i miło, że przy­na­jm­niej w przy­pad­ku ról dru­go­planowych przy­pom­ni­ano sobie że jest coś takiego jak The Good Wife.

Co zwierza martwi: Serio? Joanne Frog­gatt za DA? Zwierz zauważył już tą dzi­wną nom­i­nację przy Globach i mimo olbrzymiej sym­pa­tii do aktor­ki nadal nie rozu­mie dlaczego jest na tej liś­cie, podob­nie z całym sza­cunkiem obie aktor­ki z GOT – tak ich posta­cie są fajne a Emil­ia Clarke ma smo­ki ale to nie były role warte nom­i­nacji (przy­na­jm­niej w tym sezonie). Zwierz ma wraże­nie jak­by akademia siedzi­ała w domu i głównie oglą­dała w kółko kil­ka seri­ali zupełnie zapom­i­na­jąc, że co roku krę­ci się nowe ciekawe tytuły. I to nieste­ty trwa już od kilku lat. 

Komu zwierz kibicu­je: Zde­cy­dowanie Uzo Adu­ba ma serce zwierza bo jej rola jest doskon­ała i wymagająca.

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor in a Dra­ma Series

Jonathan Banks, Bet­ter Call Saul
Ben Mendel­sohn, 
Blood­line
Jim Carter, 
Down­ton Abbey
Peter Din­klage, 
Game of Thrones
Michael Kel­ly, 
House of Cards
Alan Cum­ming, 
The Good Wife

Co zwierza cieszy: Zwierza zawsze cieszą nom­i­nac­je dla Alana Cum­min­ga a za jego rolę w The Good Wife zwłaszcza

Co zwierza martwi: Ponown­ie – co w tym zestaw­ie­niu robi Jim Carter z DA? O ile jeszcze poprzed­nią nom­i­nację zwierz jakoś może sobie wyobraz­ić to w tym przy­pad­ku ma wraże­nie, że tu nie ma naprawdę żad­nego powodu do nominowania.


Komu zwierz kibicu­je: Tak pół na pół – Alanowi Cum­min­gowi i Peterowi Din­klage bo choć jego Tyri­on jakoś nie lśnił ostat­nio to nadal jest to Peter Dinklage.

rs_560x415-140224063251-1024-Downton-Abbey-JLR-22414_copy

Zwierz nie rozu­mie amerykańskiej pop­u­larnoś­ci DA

Out­stand­ing Lim­it­ed Series

Amer­i­can Crime
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
The Hon­or­able Woman
Olive Kitteridge
Wolf Hall

Co zwierza cieszy: The Hon­or­able Woman dowód na to, że nie ma nic lep­szego dla amerykańskiej telewiz­ji niż dawka ang­iel­skiej telewiz­ji i Olive Kit­teridge – dowód na to, że ser­i­al telewiz­yjny to naprawdę bard­zo dojrza­ła forma.

Co zwierza martwi: Wszyscy mówią że ostat­nie AHS to był naj­gorszy i najbardziej rozczarowu­ją­cy sezon, pod wzglę­dem sce­nar­iusza i aktorstwa. Czemu więc tu jest? Zwierz ma wraże­nie, że AHS dołącza trochę do tych seri­ali które nic nie muszą a nom­i­nację i tak dosta­ją.

Komu zwierz kibicu­je: Tak po równo opcji Ang­iel­skiej. Choć jak Olive Kit­ter­age wygra to zwierz nie będzie ronił gorz­kich łez.

Out­stand­ing Lead Actress in a Lim­it­ed Series or Movie

Felic­i­ty Huff­man, Amer­i­can Crime
Jes­si­ca Lange, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Queen Lat­i­fah, 
Bessie
Frances McDor­mand, 
Olive Kit­teridge
Emma Thomp­son, 
Mrs. Lovett
Mag­gie Gyl­len­haal, 
The Hon­or­able Woman

Co zwierza cieszy: Trochę nom­i­nacji dla aktorek które mogły się nie spodziewać jak np. dla Queen Lat­i­fah za doskon­ałą rolę w dość śred­nio pro­mowanej Bessie. No i zwierz bard­zo kibicu­je Mag­gie Gyllenhaal


Co zwierza martwi: To zestaw­ie­nie doskonale pokazu­je jaka ta kat­e­go­ria jest idio­ty­cz­na. Jak zna­jdziecie sposób by porów­nać wys­tęp Jes­si­cy Lange w seri­alu (krótkim ale jed­nak maja­cym kil­ka sezonów) z wys­tępem Emmy Thomp­son w trans­mi­towanym na żywo musi­calu i wys­tępem Queen Lat­i­fah w filmie to zadz­woń­cie do zwierza koniecznie.

Komu zwierz kibicu­je: Chy­ba Mag­gie Gyl­len­haal. Choć w sum­ie też Emmie Thomp­son w imię wiecznej zasady – jeśli możesz kibi­cow­ać Emmie Thomp­son kibicuj Emmie Thompson.

640_monique_bessie_hbo

Bessie jakoś tak przeszła bez echa a szko­da bo to dobry film

Out­stand­ing Lead Actor in a Lim­it­ed Series or a Movie

Tim­o­thy Hut­ton, Amer­i­can Crime
Ricky Ger­vais, 
Derek Spe­cial
Adrien Brody, 
Hou­di­ni
David Oyelowo, 
Nightin­gale
Richard Jenk­ins, 
Olive Kit­teridge
Mark Rylance, 
Wolf Hall

Co zwierza cieszy: To, że zestaw­ie­nie jest takie sze­rok­ie a jed­nocześnie z punk­tu widzenia małego zwier­zowego skrzy­wienia – strasznie fajne bo połowa nom­i­nacji idzie do anglików. Zwłaszcza nom­i­nac­ja dla Mar­ka Rylace za Wolf Hall wyda­je się bard­zo dobrym pomysłem.

Co zwierza martwi: Zwierz naprawdę nie rozu­mie co tu robi Adrien Brody z Hou­din­im. Serio.

Komu zwierz kibicu­je: Wie że powinien Richardowi Jenk­in­sowi za Olive Kit­teridge ale jed­nak rzeczy­wiś­cie Mark Rylance jest doskon­ały w Wolf Hall.

Out­stand­ing Vari­ety, Music, or Com­e­dy Series

The Col­bert Report
The Dai­ly Show
Jim­my Kim­mel Live!
Last Week Tonight with John Oliver
Late Show with David Letterman
The Tonight Show Star­ring Jim­my Fallon

Co zwierza cieszy: John Olivi­er! Serio to jest pro­gram który naprawdę ma znacze­nie i wprowadza jakąś zmi­anę! Zwierz ma wraże­nie, że to obec­nie ten pro­gram który wypa­da oglą­dać i bard­zo dobrze!

Co zwierza martwi: To jest kat­e­go­ria białych mężczyzn. I tylko ich. Smutne. To znaczy smutne jest to, że nawet jak­by się chci­ało nomi­nować w tej kat­e­gorii kobi­etę to był­by poważny prob­lem by znaleźć wiec­zorny show z prowadzącą a nie prowadzącym.

Komu zwierz kibicu­je: Oczy­wiś­cie Olivierowi. Serio zwierz od daw­na nie miał poczu­cia że ma do czynienia z tak dobrze przy­go­towanym pro­gramem i tak jas­ną wiz­ją tego czym ma być. Co więcej mimo że teo­re­ty­cznie nie odkry­wa się tu niczego nowego to jed­nak Olivi­er pokazał że ludzie są w stanie słuchać np. o sprawach między­nar­o­dowych przez pięt­naś­cie min­ut i nie tracić tem­atem zainteresowania.

Out­stand­ing TV Movie

Agatha Christie’s Poirot — Cur­tain: Poirot’s Last Case
Bessie
Grace of Monaco
Hel­lo Ladies: The Movie
Killing Jesus
Nightingale

Co zwierza cieszy: No Akademia jed­na rzecz zro­biła dobrze – postanow­iła dać nom­i­nację choć jed­ne­mu fil­mowi z cyk­lu o Poirot­cie. Zwierz pewnie pod koniec wakacji będzie się starał wam wyjaśnić dlaczego to jest słusz­na decyz­ja i dlaczego należało­by naprawdę spędz­ić więcej cza­su z bel­gi­jskim detek­ty­wem. Poza tym cieszy nom­i­nac­ja dla Bessie. 

Co zwierza martwi: Grace of Mona­co. Otóż film jak może pamięta­cie otwier­ał fes­ti­w­al w Cannes. Jeśli to znaczy że był robiony dla telewiz­ji to trze­ba poważnie poroz­maw­iać z ludź­mi którzy w Akademii są odpowiedzial­ni za definicję telewiz­o­ra. Może w ich willach osob­ne kino pełni taką rolę ale dla zwykłych śmiertel­ników jeśli coś jest w kinach to nie jest filmem telewiz­yjnym. Oczy­wiś­cie zwierz rozu­mie o co chodzi – film jest tak zły, że trze­ba udawać, że to taka pro­dukc­ja dla telewiz­ji. Ale w takim razie po co to w ogóle nominować?

Komu zwierz kibicu­je: Ostat­niemu ukłonowi niesamowitego serialu.

Out­stand­ing Guest Actress in a Dra­ma Series

Mar­go Mar­tin­dale, The Amer­i­cans
Diana Rigg, 
Game of Thrones
Rachel Bros­na­han, 
House of Cards
Cice­ly Tyson, 
How to Get Away with Murder
Alli­son Jan­ney, 
Mas­ters of Sex
Khan­di Alexan­der, 
Scan­dal

Co zwierza cieszy: Wow Akademia przy­pom­ni­ała sobie, że ist­nieją The Amer­i­cans. Rychło w czas ale dobrze że jakaś nom­i­nac­ja dla seri­alu jest, podob­nie jak dla Mas­ters of Sex.

Co zwierza martwi: Nie macie wraże­nia że w przy­pad­ku Dra­ma Series te listy są po pros­tu nudne? Tzn. Wiado­mo że musi być GOT i House of Cards i np. taki pop­u­larny Scan­dal czy HTGAWM ma szan­sę tylko na taką malutką nom­i­nację. A prze­cież jed­nak od cza­su do cza­su trze­ba też spo­jrzeć na stac­je inne od tych płat­nych czy od plat­form. Cho­ci­aż­by dlat­ego, że jed­nak to nie jest tak, że w telewiz­jach ogóln­o­dostęp­nych nie ma dobrej telewiz­ji. Jest.

Komu zwierz kibicu­je: Zawsze Mas­ters of Sex bo uwiel­bia ten serial.

GRACE OF MONACO, Nicole Kidman as Grace Kelly, 2013.ph: David Koskas/©Weinstein Company

Pier­wszy przy­padek w his­torii kina, że film jest tak zły, że sta­je się telewizyjny

Out­stand­ing Guest Actor in a Dra­ma Series

Alan Alda, The Black­list
Michael J. Fox, 
The Good Wife
F. Mur­ray Abra­ham, 
Home­land
Reg E. Cathey, 
House of Cards
Beau Bridges, 
Mas­ters of Sex
Pablo Schreiber, 
Orange Is the New Black

Co zwierza cieszy: Takie dobre nazwiska są w tym zestaw­ie­niu. To zawsze miło jak patrzy się na nomi­nowanych do nagród telewiz­yjnych i widzi się tylu aktorów którzy zbu­dowali swo­ją kari­erę też w kinie

Co zwierza martwi: Definic­ja Gościn­nego akto­ra. Beau Bridges może nie jest w każdym odcinku ale trud­no go uznać za akto­ra gościn­nego bardziej epi­zody­cznego. Ogól­nie zwierz ma wraże­nie, że należało­by zawęz­ić tą kat­e­gorię jedynie do aktorów pojaw­ia­ją­cych się w poje­dynczych odcinkach jed­nego sezonu seri­alu. Bo inaczej nagle się okazuje,że tu pół obsady tylko wpadło z wizytą.

Komu zwierz kibicu­je: W sum­ie zwierz bez bicia przyz­na niko­mu. Bo wszyscy byli bard­zo OK ale nie ma zwierz faworyta.

Out­stand­ing Writ­ing for a Dra­ma Series

Joshua Brand, The Amer­i­cans, “Do Mail Robots Dream of Elec­tric Sheep?”
Gor­don Smith, 
Bet­ter Call Saul, “Five‑O”
David Benioff and David Weiss, 
Game of Thrones, “Mother’s Mercy”
Matthew Wein­er, 
Mad Men, “Lost Horizon”
Matthew Wein­er, 
Mad Men, “Per­son to Person”

Co zwierza cieszy: Delikat­na sug­es­tia że Matthew Wein­er może wygrać tą kat­e­gorię. To jest dobra sugestia.

Co zwierza martwi: Że ponown­ie nom­i­nację dosta­ją The Amer­i­cans którzy wcześniej zostali zupełnie pominię­ci. Zde­cy­du­j­cie się na coś. To znaczy jeśli ser­i­al ma jeden z najlepiej napisanych odcinków w roku to czy nie warto było­by go nomi­nować też w innych kategoriach?

Komu zwierz kibicu­je: Zde­cy­dowanie sce­nar­iusz Per­son to Per­son zasługu­je na nagrodę. Zwierz nadal uważa, że takie a nie inne zakończe­nie Mad Men było doskon­ałym posunię­ciem, które spraw­iło, że ten ser­i­al stanie się czymś co będzie moż­na oglą­dać wielokrotnie.

Jon Hamm as Don Draper - Mad Men _ Season 7B, Episode 14 - Photo Credit: Justina Mintz/AMC

Zwierz uważa że ze wszys­t­kich zakończeń Mad Men wybra­no chy­ba  najlepsze

Out­stand­ing Direct­ing for a Dra­ma Series

Tim Van Pat­ten, Board­walk Empire, “Eldo­ra­do”
David Nut­ter, 
Game of Thrones, “Mother’s Mercy”
Jere­my Podeswa, 
Game of Thrones, “Unbowed, Unbent, Unbroken”
Lesli Lin­ka Glat­ter, 
Home­land, “From A to B and Back Again”
Steven Soder­bergh, 
The Knick, “Method and Madness”

Co zwierza cieszy: Różnorod­ność bo wresz­cie pojaw­ia­ją się inne tytuły niż wcześniej. Choć jed­nocześnie moż­na się zas­tanaw­iać dlaczego są seriale,które zdaniem Akademii w ogóle jak­by nie ist­ni­ały poza jed­nym odcinkiem – jak The Knick.

Co zwierza martwi: Śmieszne jest kiedy Akademia przy­pom­i­na sobie o ist­nie­niu doskon­ałego The Knick dopiero ter­az. Plus serio Han­ni­bal powinie dostać nom­i­nację za choć jeden odcinek może w miejsce tych ciągłych nom­i­nacji dla GOT. Han­ni­bal może ma pre­ten­sjon­alne dialo­gi ale w kat­e­gorii reży­se­ria seri­alu telewiz­yjnego jest na pewno w pier­wszej lidze.

Kom zwierz kibicu­je: The Knick bo zasłużył na więcej niż jed­ną nom­i­nację. Serio to że jest dopiero tu jest jakieś śmieszne.

Out­stand­ing Guest Actress in a Com­e­dy Series

Chris­tine Baran­s­ki, The Big Bang Theory
Gaby Hoff­man, 
Girls
Pamela Adlon, 
Louie
Eliz­a­beth Banks, Mod­ern Family
Joan Cusack, 
Shame­less
Tina Fey, 
Unbreak­able Kim­my Schmidt

Co zwierza cieszy: W sum­ie nic wielkiego jasne cieszy się że jest na liś­cie i Tina Fey za UKS i Joan Cusack za Shame­less (Shame że tak mało nom­i­nacji ma ser­i­al) ale jakoś nie skacze po ścianach

Co zwierza martwi:Ponownie, w którym miejs­cu ostat­ni sezon Girls jest komedią.

Komu zwierz kibicu­je: Chy­ba Tinie Fey bo w UKS była bard­zo fajna.Choć w sum­ie zwierza prz­er­aża jak bard­zo nie ma takiego emocjon­al­nego związku z tą kategorią.

The-Knick-16x9-1

To niesamowite o ilu seri­alach właś­ci­wie w tym roku zapomniano

Out­stand­ing Guest Actor in a Com­e­dy Series

Mel Brooks, The Come­di­ans
Paul Gia­mat­ti, 
Inside Amy Schumer
Bill Had­er, 
Sat­ur­day Night Live
Louis C.K., 
Sat­ur­day Night Live
Bradley Whit­ford, 
Trans­par­ent
Jon Hamm, 
Unbreak­able Kim­my Schmidt

Co zwierza cieszy: Jon Hamm za UKS – ale on tam był dobry plus naresz­cie czas zacząć doce­ni­ać jego role kome­diowe. Jedyny minus jest taki, że może dostanie tą nagrodę a nie swo­je zasłużon główne Emmy.

Co zwierza martwi: Nomi­nowanie w tej samej kat­e­gorii seri­ali i SNL. To nie ma sen­su – jed­no z drugim niewiele ma wspólnego

Komu zwierz kibicu­je: Ham­mowi ale było­by śmiesznie gdy­by dostał obie statuetki.

Out­stand­ing Sup­port­ing Actress ina  Lim­it­ed Series or Movie

Regi­na King, Amer­i­can Crime
Sarah Paul­son, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Angela Bas­sett, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Kathy Bates, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Mo’Nique, 
Bessie
Joe Kazan, 
Olive Kit­teridge

Co zwierza cieszy: Nom­i­nac­ja dla Mo’Nique za doskon­ałą rolę w Bessie. No i oczy­wiś­cie zawsze warto nomi­nować wszys­t­kich którzy grali w Olive Kitteridge

Co zwierza martwi: Zdaniem akademii wystar­czy zagrać w AHS aby dostać nagrodę. Zwierz wspiera się tu opinią kocha­jącej AHS Myszy która jed­nak nie była w tym roku przeko­nana grą aktorek i w ogóle całym serialem. 

Komu zwierz kibicuje: Mo’Nique

maxresdefault (2)

Serio Jon Hamm powinien dostać nagrodę za swo­je kome­diowe występy

Out­stand­ing Sup­port­ing Actor in a Lim­it­ed Series or Movie

Richard Cabral, Amer­i­can Crime
Denis O’Hare, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Finn Wit­trock, 
Amer­i­can Hor­ror Sto­ry: Freak Show
Michael Ken­neth Williams, 
Bessie
Bill Mur­ray, 
Olive Kit­teridge
Dami­an Lewis, 
Wolf Hall

Co zwierza cieszy: Dami­an Lewis za Wolf Hall – najbardziej rudy i jeden z naj­ciekawszych Hen­ryków VIII w his­torii kina. Nagrody dla rudych!

Co zwierza martwi: Niekończą­cy się prob­lem z nomi­nowaniem wszys­t­kich z AHS

Komu zwierz kibicu­je: Lewisowi bo to może być nasz nowy rudy Bond (ponoć to jest bard­zo prawdopodobne).

Out­stand­ing Orig­i­nal Main Title Theme Music

Daniele Lup­pi, Mar­co Polo
Abel Korzeniows­ki, 
Pen­ny Dreadful
John Deb­ney and Bruce Broughton, 
Texas Ris­ing
Jeff Beal, The Dovekeepers
Dustin O’Halloran, 
Trans­par­ent
Jeff Dan­na and Michael Dan­na, 
Tyrant

Okej zwierz tylko napisze tu że jasne że Pen­ny Dread­ful i to jest niesamowite że to jest jedy­na nom­i­nac­ja dla tego seri­alu. Zwierz go nie lubi ale c’mon!

20140509HOPennyDreadful2-1

To dzi­wne zobaczyć Pen­ny Dread­ful dopiero w tej kategorii

Out­stand­ing Orig­i­nal Music and Lyrics

Dar­ren Criss, Glee, “This Time” from “Dreams Come True”
Wal­ter Mur­phy and Mike Reiss, 
How Mur­ray Saved Christ­mas, “You Got­ta Believe”
Kyle Dun­ni­gan and Jim Roach, 
Inside Amy Schumer, “Girl You Don’t Need Make­up” from “Cool With It”
Bob Theile, Kurt Sut­ter and Jake Smith, 
Sons of Anar­chy, “Come Join the Mur­der” from “Papa’s Goods”
Kris­ten Ander­son-Lopez and Robert Lopez, 
The Come­di­ans, “Kiss An Old Man” from “Celebri­ty Guest”
Kris­ten Ander­son-Lopez and Robert Lopez, 
The Oscars, “Mov­ing Pictures”

Zwierz zostaw­ił bo bawi go obec­ność Dar­rena Crissa w tej kat­e­gorii. Nie dlat­ego, że zwierz nie wie, że aktor kom­ponu­je i śpiewa – bo wie ale tego chy­ba się nikt nie spodziewał. Zwłaszcza że Glee jak­by nie znalazło się w żad­nym innym kon­tekś­cie na liś­cie nominowanych.

GLEE:  Blaine (Darren Criss, R) and Kurt (Chris Colfer, L) reminisce in the special two-hour "2009/Dreams Come True" Series Finale episode of GLEE airing Friday, March 20 (8:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. ©2015 Fox Broadcasting Co. CR: Tyler Golden/FOX

Glee się skończyło na tyle cicho że poza piosen­ka niewiele z niego zostało

Mysza słusznie napisała u siebie na ścian­ie że jej poziom zain­tere­sowa­nia Emmys spa­da z roku na rok. Trud­no się dzi­wić. Akademia zachowu­je się tak jak­by nigdy nie widzi­ała niczego więcej poza kilko­ma pro­dukc­ja­mi. Nom­i­nac­je częs­to są nud­nie pow­tarzalne albo kom­plet­nie pozbaw­ione sen­su. Lista nie nomi­nowanych zaczy­na być ciekawsza od tych którzy czeka­ją na nagrodę. Zwierz ma wraże­nie, że jeśli sto­sunkowo szy­bko coś się nie zmieni to mimo całego prestiżu Emmys będą z roku na rok co raz mniej znaczyć. Zwłaszcza, ze zwierz ma wraże­nie, ze Emmys wciąż zachowu­ją się tak jak­by tylko HBO miało sposób na dobry i ciekawy ser­i­al pod­czas kiedy jed­nak stac­ja choć nadal doskon­ała powoli zaczy­na ten pry­mat tracić. Plus – jeśli tyle nagród dosta­je DA to albo PBS przekupiło kogoś w komisji albo wiedza gło­su­ją­cych o tym jak dobre seri­ale krę­ci się w Wielkiej Bry­tanii jest zniko­ma. W każdym zdaniem zwierza mamy dobry rok telewiz­ji i śred­nie Emmys.

Ps: Zwierz się trochę ryp­nął spoglą­da­jąc na kalen­darz i o Ant Manie będzie jutro

Ps2: Zwierz przy­pom­i­na, ze to że lubimy różne seri­ale nie znaczy że mamy być dla siebie nie mili – to jeden z tych wpisów pod który­mi najczęś­ciej u zwierza wybucha­ją bard­zo zapal­czy­we dyskusje :)

23 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online