Home ZVZ Duma, Uprzedzenie i Zombie (oraz Zwierz) czyli podcast na dzień Kobiet

Duma, Uprzedzenie i Zombie (oraz Zwierz) czyli podcast na dzień Kobiet

autor Zwierz
Duma, Uprzedzenie i Zombie (oraz Zwierz) czyli podcast na dzień Kobiet

Były zma­gania z komu­nika­tora­mi, cza­sem i prob­le­ma­mi tech­niczny­mi. Był praw­ie płacz i zgrzy­tanie zęba­mi. Ale się udało. Najnowszy odcinek pod­cas­tu Zom­bie vs Zwierz pojaw­ił się wtedy kiedy zaplanowal­iśmy czyli dziś 8 mar­ca. I nie jest to przy­padek. Bo nasz dzisiejszy pod­cast to prezent dla wszys­t­kich na Dzień kobi­et

100511-pride-prejudice-zombies

Zwierz nie mógł sie pow­strzy­mać — biorąc pod uwagę, że roz­maw­iamy o z Zom­bie o Dumie i Uprzedze­niu (między inny­mi)

Zwierz musi wam powiedzieć, że nie mógł się doczekać tego nagra­nia (podob­nie jak Paweł). Zaczni­jmy od tego, że po naszej bard­zo nieu­danej piątkowej pró­bie (nie zadzi­ałało dosłown­ie wszys­tko co mogło nie zadzi­ałać – do tego stop­nia że było to aż śmieszne), mogliśmy usiąść wczo­raj wiec­zorem z głowa­mi pełny­mi pomysłów. Myśl by nagrać odcinek w którym poruszymy kwest­ie dnia kobi­et przyszła nam do głowy już dawno, ale chy­ba nie spodziewal­iśmy się gdzie dokład­nie zaprowadzi nas roz­mowa. Wiedzieliśmy nato­mi­ast jed­no – cokol­wiek powiemy będzie nas dobrze sły­chać. Tak wczo­raj był ten dzień kiedy mogliśmy sko­rzys­tać z naszych nowych mikro­fonów. Słysząc o naszych prob­lemach z jakoś­cią nagrań IK Mul­ti­me­dia wzięło nas pod swo­je skrzy­dła zapew­ni­a­jąc sprzęt. Cud­owne mikro­fony iRig HD spraw­ią że będziecie mieli tęczę w uszach – zresztą sporo dowiecie się z samego pod­cas­tu gdzie o naszych nowych mikro­fonach roz­maw­iamy – z czystym entuz­jazmem. Ter­az jeśli coś będzie nie tak to wiemy już że nie jest to wina mikro­fonu tylko hmm… ok nie wszyscy mają najbardziej nowoczesne lap­topy i może im coś źle na nich dzi­ałać. Ale nie kon­cen­tru­j­cie się na tym! Kon­cen­tru­j­cie się na wspani­ałej jakoś­ci dźwięku. Przy czym musi­cie zrozu­mieć – dla nas początku­ją­cych pod­cast­erów, usunię­cie każdej przeszkody to powód do wielkiej radoś­ci. A także dobry przykład dla was – nie zawsze trze­ba zaczy­nać od ideału ale warto ku ideałowi dążyć.

z13521265Q,Dni-kobiet-w-Domu-Spotkan-z-Historia

Zwierz nie miał pomysłu na ilsu­trac­je ale zawsze na pomoc przy­chodzi NAC i zdję­cia his­to­ryczne

Wraca­jąc do tem­atu pod­cas­tu. W naszym odcinku na dzień kobi­et roz­maw­iamy z Pawłem o Dumie i Uprzedze­niu (jest to może trochę ner­dowskie ale zwierz ma wraże­nie że sły­chać jak doskonale się baw­imy),  o tym jak właś­ci­wie trak­tować dzień kobi­et, szukamy fajnych akcji społecznych, pole­camy aplikację która każde­mu – nie tylko kobi­etom – może naprawdę się przy­dać. Jed­nocześnie roz­maw­iamy trochę o reprezen­tacji, grach i staramy się powiedzieć jak najwięcej razy Bene­dict Cum­ber­batch. Zwierz przyz­na że sam ma wraże­nie, że pod­cast wypadł świet­nie – bo i pod­ważamy Gen­derowe przesądy (doty­czące lit­er­atu­ry dla kobi­et) i jesteśmy przez chwilę poważni (mówimy o sprawach ważnych i takich przy których obo­je jesteśmy kat­e­go­ryczni) i jeszcze na koniec pokazu­je­my, że kul­tura pop­u­lar­na ma znacze­nie – w ksz­tał­towa­niu się naszych postaw. No jak­by nam ktoś napisał sce­nar­iusz fajnego pod­cas­tu. Zwierz wie, że nigdy nie należy tego z góry mówić słuchac­zom ale ma wraże­nie, że wyszło nam tym razem wyjątkowo dobrze (co praw­da to dopiero czwarty odcinek ale już powoli łapiemy rytm).

Ter­az czas na obow­iązkową dawkę linków, które wam się przy­dadzą. Oczy­wiś­cie zwierz wie, że nie zawsze w nie klika­cie ale tym razem warto – a już na początku pod­cas­tu koniecznie musi­cie sobie w jeden kliknąć bo inaczej słuchanie będzie nieco mniej fajne.

iRig – link do strony na fb firmy i sprzę­tu z którego korzys­tamy. Jeśli uwierzy­cie naszym pochwałom będzie to niedłu­go sprzęt z którego i wy będziecie korzys­tać.

Imdb – zwierz jest przeko­nany, że bez niego pier­wsza część pod­cas­tu może  być trochę gorsza – wchodzi­cie na Imdb i wpisu­je­cie tam te nazwiska których nie zna­cie. A może­cie częś­ci nie znać (zwierz jest tajem­niczy bo chce by część pod­cas­tu była niespodzianką). Przy czym zwierz zawsze pole­ca Imdb ale może­cie sko­rzys­tać ze zwykłego google grafi­ka czy z filmwe­bu.

#StopG­wał­tom – opis akcji i zdję­cia pol­s­kich mężczyzn którzy aby pokazać że założe­nie spód­ni­cy (ani jakikol­wiek strój) nie jest zaprosze­niem do gwał­tu przy­wdziewa­ją spód­nice. Roz­maw­iamy z Pawłem o akcji – dlaczego jest faj­na, słusz­na i potrzeb­na.

Kitestring – w ramach pole­ca­nia przez nas aplikacji czy stron które uważamy za ciekawe, pole­cam prostą aplikację która może przy­dać się nie tylko dziew­czynom. Pomysł jest taki, że wychodząc z domu wysyłamy kiedy powin­niśmy wró­cić. Jeśli o określonej godzinie nie damy znaku życia aplikac­ja wysyła wiado­mość do wybranego przez nas numeru że coś jest nie tak. Faj­na aplikac­ja dla osób mieszka­ją­cych samot­nie, a także dla tych którzy muszą cza­sem w nocy wró­cić z kon­cer­tu czy prze­jść przez niebez­pieczną okolicę. Takich aplikacji jest więcej ale ta jest faj­na bo samemu niewiele trze­ba zro­bić tzn. jeśli ktoś nas zaataku­je to nie musimy myśleć o tele­fonie – on sam poin­for­mu­je innych że coś jest nie tak.

Trail­er Ower­watch – Paweł zgod­nie z założe­niem opowia­da w każdym odcinku o grach kom­put­erowych. Tu piękny zwias­tun nowego pro­jek­tu Bliz­zar­da, dodatkowo wzbo­ga­cony o zdję­cia dwóch postaci o których mówimy w dzisiejszym odcinku (tu jed­na, tu dru­ga). Do tego podrzu­camy jeszcze lin­ki do inter­ne­towych dyskusji o spraw­ie reprezen­tacji w grze i reakcji na niek­tóre nowe postaci. Powin­ny dać do myśle­nia.

Dzien-Kobiet-3

Zwierz cieszy się, że tak ucz­cil­iśmy ten dzień. Zwłaszcza że dosta­je od was sporo infor­ma­cji i maili z których wyni­ka, że nieste­ty – sporo czytel­niczek zwierza żyje w świecie gdzie bycie dziew­czyną wiąże się z ograniczeni­a­mi czy koniecznoś­cią wysłuchi­wa­nia kre­tyńs­kich uwag. Tak więc nigdy dość przy­pom­i­na­nia – nie ma takiej stre­fy kul­tu­ry która była­by tylko dla jed­nej płci, nie ma takiej stre­fy nau­ki w której płeć deter­mi­nowała­by kto będzie lep­szy, nie ma takich zawodów w których nie może się real­i­zować peł­na pasji jed­nos­t­ka. Więk­szość rzeczy na świecie jest dla ludzi – nieza­leżnie od płci. I nie chodzi o to by mówić wyłącznie do kobi­et. Bo prze­cież face­ci też byli­by dużo szczęśli­wszy gdy­by z naszego słown­i­ka wyle­ci­ała negaty­w­na kono­tac­ja słowa – zniewieś­ci­ały czy kobiecy.  Dzień Kobi­et to dobry moment by wszyscy mogli pomyśleć jak fajnie było­by nam w tym utopi­jnym świecie gdzie płeć nie deter­min­u­je tego jak oce­ni­a­ją nas ludzie, jakie mamy możli­woś­ci i ograniczenia. Gdzie może­my wychowywać dzieci na fajnych ludzi i potem żyć przede wszys­tkim jako fajni ludzie. Oczy­wiś­cie tak jeszcze nie jest, ale — jak to się ład­nie mówi — wszel­ka zmi­ana zależy przede wszys­tkim od nas. Dlat­ego z okazji Dnia Kobi­et – czytel­nicz­ki, czytel­ni­cy – bądź­cie fajny­mi ludź­mi. To powin­no wystar­czyć jako pier­wszy krok.

Ps: Zwierz ma wraże­nie, że w tym odcinku udowod­nil­iśmy słuchac­zom, że hash­tag #JasięAb­so­lut­niez­To­bąZ­gadzam robi się w naszym przy­pad­ku niebez­piecznie prawdzi­wy. Trze­ba będzie znaleźć jakieś pole do kon­flik­tu

Ps2: Zupełnie nie na tem­at – wczo­raj do zwierza dzwonił wazon abso­lut­nie obur­zony obec­noś­cią pro­gra­mu Mali Geniusze w telewiz­ji. I zwierz też jest obur­zony – serio kiedy tak nisko upadliśmy że bawi nas jak jakieś dziecko z płaczem odpa­da z rywal­iza­cji. Zwierz jest tak znies­mac­zony pomysłem, że nawet nie będzie więcej pisał by was nie zachę­cić do oglą­da­nia. To już 1000 razy bardziej woli cele­bry­tów skaczą­cych do wody. To przy­na­jm­niej jest tylko głupie

17 komentarzy
0

Powiązane wpisy