Home Ogólnie Dziurawe filmy czyli wspólny problem wszystkich bohaterów

Dziurawe filmy czyli wspólny problem wszystkich bohaterów

autor Zwierz
Dziurawe filmy czyli wspólny problem wszystkich bohaterów

Wszyscy doskonale wiemy, że ktoś powinien poruszyć ten tem­at. Bo to jak słoń w składzie porce­lany. Otóż moi drodzy Hol­ly­wood ma obsesję. Prawdzi­wą żywą obsesję. I bard­zo mi przykro ale to jest obses­ja dzi­ur. Tak moi drodzy dobrze czyta­cie w ostat­nich lat­ach wiel­ka dziu­ra zastąpiła bom­bę ato­m­ową w konkur­sie na najwięk­sze zagroże­nie jakie czeka bohaterów Ponieważ dzi­ury pojaw­ia­ją się pod koniec to nieste­ty post zaw­iera jaką dziką ilość spoilerów.

The Avnegersklasy­cz­na dziu­ra w niebie — Pod jakim wzglę­dem klasy­cz­na? W wielkiej klasy­fikacji fik­cyjnych dzi­ur, klasy­czną dzi­urą w niebie nazy­wamy taką z której coś wychodzi – ewen­tu­al­nie spa­da niosąc zagładę. W przy­pad­ku The Avengers jest to dziu­ra nad Nowym Jorkiem która łącząc dwa wymi­ary pozwala na wejś­cie do mias­ta armii kos­mitów.  Tu dość sym­bol­icznie następu­je przekazanie pałecz­ki zagroże­nia bo jak może pamięta­cie obok dzi­ury w niebie w Avengers pojaw­ia się też bom­ba ato­m­owa – wrzu­cona do dzi­ury w niebie. Taka dziu­ra fab­u­larnie wyda­je się log­icz­na – pozwala  by prze­ci­wnik pojaw­ił się tam gdzie praw­dopodob­nie nie mógł­by się inaczej dostać a jego odpar­cie wyma­ga co najwyżej załata­nia dzi­ury. Tak więc może­my roze­grać w środ­ku mias­ta scenę bitewną bez koniecznoś­ci pokazy­wa­nia nam jak „armia” prze­biła się w środek mias­ta. Dla uni­w­er­sum Mar­vela jest to dziu­ra nie­jako założycielska.

The-Avengers-Alien-Invasion-574x322

Dziu­ra na niebie mają­ca wszys­tkie pod­sta­wowe wyty­czne — niebies­ka, coś z niej wypa­da i jeszcze w środ­ku miasta

Sui­cide Squad mag­icz­na dziu­ra w niebie – tu w powołanie dzi­ury w niebie zaan­gażowana jest magia – co praw­da nie mamy tu klasy­cznej dzi­ury w niebie, ale to z czym spo­tyka­ją się bohaterowie raczej speł­nia jej założe­nie – zagroże­nie jest na niebie – przy­cią­ga do siebie rzeczy poniżej (samo­chody, frag­men­ty budynków – które mogą stać się częś­cią dzi­wnej maszyner­ii) i mag­a­zynu­je bliżej nie znaną energię która może okazać się zabójcza (i taka jest). Charak­terysty­cznym ele­mentem takiej dzi­ury jest to, że bohaterowie i wid­zowie od razu wiedzą że coś jest z tym nie tak ale nikt dokład­nie nie tłu­maczy na co się patrzy. Po pros­tu ist­nieje założe­nie że jeśli coś bard­zo inten­sy­wnie świeci się na niebie to mamy do czynienia z czymś bard­zo niebez­piecznym. Właś­ci­wie jedynym innowa­cyjnym ele­mentem tej dzi­ury jest to, że nasi bohaterowie nie są blisko niej, ale muszą pod­jeść. To jest mech­a­nizm rzad­ko spo­tykany przy dzi­u­rach na niebie (inaczej niż przy dzi­u­rach w podłożu o których też będzie mowa).

Suicide-Squad-Trailer-Enemy-Explosion

Trud­no powiedzieć co to za kon­strukc­ja ale strzela światłem w niebo i ogól­nie umiejs­caw­ia prob­lem pon­ad głowa­mi bohaterów

Fan­tasty­cz­na Czwór­ka (reboot)dziu­ra wsysają­ca – w prze­ci­wieńst­wie do klasy­cznej dzi­ury z tej nic nie wypa­da, wręcz prze­ci­wnie ta dziu­ra wszys­tko zasysa do środ­ka. Oczy­wiś­cie wyma­ga to ist­nienia dwóch wymi­arów ale na całe szczęś­cie jako że nikt nigdy nie sprawdza co to właś­ci­wie jest czarna dziu­ra i jak dzi­ała wystar­czy powiedzieć „ach to czarna dziu­ra zasysa wszys­tko do środ­ka” i moż­na dalej baw­ić się w pokazy­wanie tego kos­micznego odkurza­cza. Istot­nym ele­mentem tak pokazanej dzi­ury jest wid­owiskowość. Jeśli pojawi się na środ­ku oceanu to co praw­da por­wie do góry wodę ale jakoś nie będzie to bard­zo ład­nie wyglą­dać. Najlepiej pokazać ją w miejs­cu gdzie jest dużo rzeczy a zwłaszcza samo­chody. Nic nie jest wsysane do góry lep­iej niż samo­chody. No może poza krowa­mi. I jeszcze jed­no – nigdy nie mów­cie za dużo o zniszczeni­ach spowodowanych przez taką dzi­urę bo przes­tanie być zabawnie.

fantastic-four-ts0245v3580145rgb

dziu­ra w niebie tak waż­na że nawet znalazła się w mate­ri­ałach pro­mo­cyjnych Fan­tasty­cznej Czwórki

Man of Steel To nie dziu­ra to statek kos­miczny – przy­padek Man of Steel dla niek­tórych nie będzie dobrym przykła­dem dzi­ury ale bowiem tu za energię która niszczy mias­to (pod­nosząc i opuszcza­jąc frag­men­ty ulic i budynków) odpowiedzial­na jest nie tyle sama dziu­ra w niebie czy w podłożu ale statek kos­miczny (czy coś w tym sty­lu bo o ile zwierz dobrze pamię­ta nie był to statek kos­miczny w dosłownym znacze­niu tego słowa). Nie mniej zwierz wpisu­je to rozwiązanie do rozwiązań dzi­urowych ponieważ w sum­ie sprowadza się do tego samego – mamy pojaw­ia­ją­cy się blisko środ­ka mias­ta obiekt na niebie który czyni spus­tosze­nie (o którym tym razem dość dużo roz­maw­iano po pre­mierze fil­mu) i który unosi do góry rzeczy (jeśli się przyjrzymy wokół statku po pewnym cza­sie zaczy­na­ją krążyć frag­men­ty tego co udało się oder­wać od zie­mi). Jest to więc typowe zagroże­nie „gdzieś na niebie” choć należy tu stwierdz­ić że aku­rat ten schemat pojaw­iał się bard­zo częs­to – właśnie w pro­dukc­jach doty­czą­cych kos­mitów (żeby cho­ci­aż­by przy­pom­nieć Dzień Niepodległoś­ci) – co w sum­ie jest bard­zo na miejs­cu bo kimże jest Super­man jak nie starym dobrym kosmitą.

man-of-steel-2013-14

Niby nie podręcznikowa dziu­ra ale speł­nia nar­ra­cyjnie dokład­nie tą samą dzi­urową rolę

 

Trasnform­ers 4Jak­by dziu­ra, jak­by statek, jak­by magnes – właś­ci­wie to tu powin­niśmy wszyscy pochylić w mil­cze­niu głowę nad tym co właś­ci­wie dzieje się pod koniec czwartych Trans­form­er­sów bo cokol­wiek to jest nie powin­no być nigdy mylone z kinem. W każdym razie jeśli już zbierze­my się w sobie i spróbu­je­my tą pot­warz dla rozsąd­ku i sztu­ki fil­mowej obe­jrzeć to okaże się, że nad Hong Kongiem mamy do czynienia z czymś co właś­ci­wie nosi znamiona dzi­ury w niebie – prowe­niencji kos­micznej. Tu ewident­nie mamy statek, który teo­re­ty­cznie dzi­ała jak magnes. Słowo teo­re­ty­cznie odnosi się do mech­a­niz­mu dzi­ała­nia bo magnes ów przy­cią­ga do siebie rzeczy a potem rzu­ca nimi wedle życzenia. Tu jed­nak zwierz porzu­ci rozk­miny jak to dzi­ała bo to film Michaela Baya i z tego co zwierz się dowiedzi­ał i tak najwięk­szym wyzwaniem dla logi­ki jest sce­na w której władze Pekinu bez zas­tanowienia rusza­ją na pomoc mieszkań­com Hong Kongu. W każdym razie taki rodzaj dzi­ury może­my nazwać potocznie „dzi­urą Bay­ową” czyli taką która co by nie było na pewno spowodu­je całe mnóst­wo wybuchów.

9-HongKong-Destroyed

Dziu­ra dyskusyj­na. Jak całe Trans­form­er­sy 4

 

Pacif­ic Rimklasy­cz­na dziu­ra w zie­mi – tu mamy przy­padek właś­ci­wie najbardziej klasy­cznej dzi­ury. Jej istot­nym ele­mentem jest fakt, że pojaw­ia się na zie­mi, łączy z drugim wymi­arem i coś z niej wychodzi. Intrygu­ją­cym ele­mentem jest tu jed­nak położe­nie dzi­ury – nie na niebie ale dosłown­ie w podłożu i to w miejs­cu bard­zo głębokim bo pod Oceanem. Jed­nak jeśli się nad tym zas­tanow­imy to prze­cież dziu­ra z Pacif­ic Rim jest dzi­urą w niebie – jeno nie w naszym a w niebie Kajiu. Jeśli przyjmiemy taką per­spek­ty­wę to po pros­tu mamy do czynienia z filmem o kos­mi­tach którym woda ciecze na głowę! Zresztą zwierz spotkał się z inter­pre­tacją (której autorką chy­ba była Cyd) że Pacif­ic Rim to po pros­tu bard­zo smut­na his­to­ria o Kajiu którzy przysyła­ją na ziemię coraz lep­szych hydraulików by załatwili sprawę a ci sta­ją się ofi­arą bezwzględ­nych ludzi. W każdym razie dziu­ra jak się patrzy i też żeby ją załatać trze­ba coś wrzu­cić do środka.

The_Breach

Klasy­cz­na dziu­ra tylko w wyda­niu podwodnym

Pogrom­cy Duchów (reboot)dziu­ra para­nor­mal­na – to właś­ci­wie klasy­cz­na dziu­ra magiczno/paranormalna ale tym razem wsysają­ca do środ­ka a nie do góry – co teo­re­ty­cznie ma sens biorąc pod uwagę, że prze­cież zmarłych chowamy pod ziemią więc pewnie tam idą też duchy (sens to bard­zo ulotne słowo). Dziu­ra ma specy­ficzny kolor – zielony co zna­j­du­je się w niezwyk­le wąskiej gamie kolorów jakie przyp­isane są niebez­piecznym dzi­urom (są dzi­ury niebieskie, zielone i pomarańc­zowe). Oczy­wiś­cie wszys­tko co do niej wpa­da ma przepaść ale tym razem – co ciekawe, choć coś z niej wychodzi także trze­ba ratować kogoś kto do niej wpadł. Jed­nak naj­ciekawszą cechą tejże dzi­ury jest fakt, że po jej zlik­wid­owa­niu wszys­tko wraca do normy tzn. budynek który został zniszc­zony pojaw­ie­niem się dzi­ury zosta­je automaty­cznie przez jej zniknię­cie przy­wró­cony do stanu początkowego. Bard­zo grzecz­na dziura.

ghostbusters-2016-movie-trailer

Tu dziu­ra para­nor­mal­na ale nadal zgod­na z więk­szoś­cią definicji dziury

 

Thor 2 – dziu­ra zwielokrot­niona – powróćmy do starych dobrych dzi­ur w niebie. W Thorze 2 mroczne elfy czekał wiele lat aż plan­e­ty w rząd­ku ustaw­ią się ład­nie tylko po to by zro­bić ludziom piękną dzi­urę na niebie i to dokład­nie na wysokoś­ci Green­wich. Co praw­da znaw­cy mówią, że to nadal jest najwięk­sza bzdu­ra w filmie (tą przyp­isu­je­my komuś kto napisał scenę w której Thor przy­jeżdża do obser­wa­to­ri­um metrem zaled­wie w kil­ka przys­tanków do cen­trum mias­ta) ale wciąż to bard­zo porząd­na zagraża­ją­ca zie­mi dziu­ra w niebie, przy­wołana z wyko­rzys­taniem statku kos­micznego który z kolei niósł spore zniszcze­nie – moż­na powiedzieć – niemalże dwa w jed­nym. Jeśli na dodatek weźmiemy pod uwagę, że ta ziem­s­ka dziu­ra w niebie oznacza że jeszcze w innych wymi­arach mają dzi­ury – też pewnie w niebie to może być Thor 2 najbardziej dzi­u­rawym filmem w historii.

"Marvel's Thor: The Dark World" Ph: Film Frame © 2013 MVLFFLLC. TM & © 2013 Marvel. All Rights Reserved.

A tu spiętrze­nie dzi­ur w niebie

Flash (ser­i­al finał sezonu 2) – dziu­ra z  napę­dem nożnym — och czymże jest życie super bohat­era kiedy na niebie nie pojaw­ia się żad­na dziu­ra. Choć trze­ba przyz­nać, że ta która pojaw­ia się w finale drugiego sezonu Flasha przy­pom­i­na bardziej pęknię­cie. Jed­nak zal­iczymy ją do dzi­ur – bo w sum­ie sko­ro statek kos­miczny się liczy to nie będziemy narzu­cać dzi­urom w niebie norm których nie będą w stanie spełnić. Ta nie jest jakaś szczegól­nie wyjątkowa – typowy stan­dard – łączy wymi­ary i zagraża ist­nie­niu zie­mi. Ale nie, zan­im powiecie że to nuda i nie chce­cie więcej o niej słyszeć przyjrzyjmy się temu co trze­ba zro­bić żeby pow­stała. Otóż trze­ba bard­zo szy­bko bie­gać w kółko – co Flash i jego prze­ci­wnik robią. Zwierz przyz­na szcz­erze, że to chy­ba najbardziej eko­log­iczny, jeśli wyk­luczymy mag­ię, sposób tworzenia dzi­ur na niebie.

13116838_1606617962982050_1042313490_n1

Wierz­cie na słowo, jak szy­bko w tym bie­ga­cie dostaniecie dziurę

War­crft: Początekdziu­ra pozioma – co praw­da mieliśmy mówić o dzi­u­rach na niebie tudzież w podłożu ale niewąt­pli­wie należało­by tu poświę­cić chwilę temu co widz­imy w War­cr­f­cie. Jest to bowiem jeden z nielicznych przykładów na pokazanie dzi­ury od strony też tych którzy z niej wychodzą. Poza tym dziu­ra ta speł­nia niemal  wszys­tkie założe­nia jakie postaw­ilibyśmy dzi­urze klasy­cznej – łączy dwa wymi­ary, coś z niej wychodzi i nawet jest zielona (lub niebies­ka w zależnoś­ci kto z niej korzys­ta). Zwierz nie jest pewien czy ortodoksyjni badacze dzi­ur w niebie przyjęli­by ją do grona zasłużonych – zwłaszcza że w sum­ie to bardziej przy­pom­i­na drzwi ale zdaniem zwierza moż­na było­by się kłó­cić że dzieli ona z klasy­czny­mi dzi­u­ra­mi w niebie więcej podobieństw niż różnic.

523361-warcraft-movie-ilm-featurette

Niby drzwi a jed­nak trochę dziura

 

Big Hero 6 – dziu­ra ręcznie robiona – zwierz się zas­tanaw­iał czy dziu­ra z Big Hero 6 która jest po pros­tu bard­zo wysoko zaw­ies­zonym por­talem powin­na zostać zal­ic­zona do dzi­ur w niebie ale ostate­cznie sko­ro liczą się wcią­ga­jące wszys­tko stat­ki to chy­ba nie ma już żad­nych zasad. Ta dziu­ra speł­nia jed­nak wiele założeń – wcią­ga wszys­tko co stoi na jej drodze, jest olbrzymim zagroże­niem i nikt nie chce w nią wpaść. Do tego jest wynikiem dzi­ała­nia zło­la a dobry bohater musi ją zamknąć – co ponown­ie powala nam umiejs­cow­ić ją na mapie złych dzi­ur w fil­mach o super bohat­er­ach. A jak jeszcze dodamy że błys­ka na niebiesko… no serio tylko ktoś bez ducha odmówił­by jej obec­noś­ci na tej liście.

big hero 6 05

Ani­mowana czy nie — nadal dziu­ra jak się patrzy

 

Wpis w swoim zami­arze jest dow­cip­ny ale pokazu­je pewien dość niebez­pieczny mech­a­nizm. Tak jak przed laty najwięk­szym niebez­pieczeńst­wem było praw­dopodobieńst­wo że ktoś odpali bom­bę tak ter­az zniszcze­nie świa­ta zwyk­le spa­da nam na głowy bądź wypełza spod zie­mi. Z jed­nej strony to bard­zo proste – chcesz mieć bitkę w środ­ku mias­ta – niech coś zaataku­je w środ­ku mias­ta – nie musi to być nawet wspom­ni­ana tu dziu­ra – pamięta­cie jak w kosz­marnej Zielonej Latarni prze­ci­wnik w postaci chmury spa­da na mias­to? To w sum­ie bard­zo podob­ny zabieg. Ale nie chodzi jedynie o scener­ię – niebez­pieczeńst­wo nad­chodzące z góry jest zawsze bard­zo wid­owiskowe ale też – powracamy tu do starych Egip­s­kich Plag i wszys­t­kich głosów, klątw i ognistych deszczy – inny­mi słowy do tego czym kar­ali nas przez wie­ki bogowie a co zawsze spadało z góry. Przestrzeń nad naszy­mi głowa­mi może i jest już co raz bardziej zbadana ale i tak co pewien czas zachowu­je­my się jak Gal­lowie mod­lą­cy się żeby niebo nie spadło nam na głowę.

when-will-we-see-green-lantern-in-a-dc-movie-976327

Bać się czy nie nie­ba co spad­nie nam na głowę?

Jed­nocześnie warto się zas­tanow­ić – czy prze­niesie­nie zagroże­nia na niebo to – pod­kreśle­nie że jest to zagroże­nie fan­tasty­czne, które nie ma nic wspól­nego z tym czego może­my się bać na co dzień, czy wręcz prze­ci­wnie – odbi­cie zupełnie prawdzi­wych lęków związanych z tym że dziś rzeczy­wiś­cie rzad­ko jakaś armia gdzieś wkracza nato­mi­ast wojny prowadzi się rzu­ca­jąc w siebie bom­ba­mi – które właśnie spada­ją z nie­ba. Jeśli uważa­cie te rozważa­nia za śmieszne to warto zaz­naczyć, że nie jeden raz zdarza­ło się, że coś co pozornie miało jedynie znacze­nie rozry­wkowe okazy­wało się dość dobrze sprężone z nas­tro­ja­mi społeczny­mi czy pewny­mi lęka­mi. Przy czym tu zwierz raczej staw­iał­by na ten kos­miczno- bos­ki aspekt, plus na prosty fakt, że sce­na gdzie zło nad­chodzi z góry jest bard­zo wid­owiskowa a w fil­mach akcji wid­owiskowość ceni się pon­ad wszys­tko. Co nie zmienia fak­tu, że jak­by jed­na dziu­ra wid­owiskowa nie była tak w końcu  ich cerowanie zaczy­na być nudne.

Ps: Wpis nie próbu­je stworzyć rzetel­nej klasy­fikacji wszys­t­kich dzi­ur w kul­turze pop­u­larnej, nie próbu­je wszys­t­kich wymieni­ać i co najważniejsze – nie próbu­je udowod­nić że wcześniej zjawiska w pop­kul­turze nie było choć trze­ba przyz­nać że bard­zo widać intensyfikację.

7 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online