Home Ogólnie A nie próbowaliście tego zagrać ? czyli o tym jak Hollywood sprzedaje nam aktorów

A nie próbowaliście tego zagrać ? czyli o tym jak Hollywood sprzedaje nam aktorów

autor Zwierz
A nie próbowaliście tego zagrać ?  czyli o tym jak Hollywood sprzedaje nam aktorów

Nie ma dl blogera gorszej sytu­acji niż gdy chodzi sobie po świecie wymyśla­jąc przez kil­ka tygod­ni wpis tylko po to by przy­jaciół­ka mimo­cho­dem podesłała wam link do artykułu w The Atlantic na dokład­nie wasz tem­at. Z jed­nej strony — super — wyczuwamy podob­ne prob­le­my co autorzy jed­nego z najs­tarszych gazet zza Oceanu, z drugiej — oni byli pier­wsi a tobie nie pozosta­je nic innego tylko pisać że miało się już wcześniej podob­ne intu­ic­je. Zwierz dowiedzi­ał się jed­nak, że moż­na napisać więcej niż jeden tekst na ten sam tem­at. Zwierz postanow­ił ostate­cznie nieco prze­mod­e­lować swój. Poroz­maw­iamy więc o aktorach i ich metodach.

Ludzie na ogół uwiel­bi­a­ją aktorów metody nawet jeśli nie do koń­ca sobie z tego zda­ją sprawę. Trud­no pod­bić ser­ca widzów bardziej niż opowiada­jąc im np. o tym jak to Daniel Day Lewis przez cały czas kręce­nia fil­mu “Moja Lewa Stopa” nie schodz­ił z wóz­ka inwalidzkiego, w cza­sie kręce­nia “Czarown­ic z Salem” nie mył się chy­ba przez trzy tygod­nie a w cza­sie kręce­nia “Licol­na” wygłaszał przemówienia w amerykańskim kon­gre­sie (okej jed­na z tych infor­ma­cji jest nie prawdzi­wa ale sami nie wiecie do koń­ca która bo wszys­tkie brzmią jak coś co mógł zro­bić Daniel Day Lewis). Co więcej nie tylko pub­li­ka kocha te opowieś­ci — jak wszyscy wiemy Daniel Day Lewis jest dziś najbardziej nagradzanym przez Amerykańską Akademię Fil­mową aktorem, mają­cym na swoim kon­cie więcej Oscarów za role pier­ws­zo­planowe niż ktokol­wiek inny w his­torii. Daniel Day Lewis nie jest jedynym przykła­dem akto­ra korzys­ta­jącego z tych środ­ków do budowa­nia roli ale na pewno najlepiej rozpoz­nawal­nym. Jeśli zaczniecie szukać w sieci szy­bko okaże się, że his­to­rie o tym jak zachowywał się na planie szy­bko staną się równie istotne jak jego role, a cza­sem nawet bardziej — bo his­to­rie słysza­ło chy­ba więcej osób niż oglą­dało jego filmy.

mary-ellen-mark

Tytuł wpisu naw­iązu­je do tej słyn­nej ponoć nie do koń­ca prawdzi­wej aneg­do­ty z planu Mara­tończy­ka kiedy to spotkały się na planie dwa rodza­je aktorstwa i dwa podejścia

 

Oprócz umiłowa­nia do aktorów którzy zawsze pozosta­ją w roli mamy jeszcze jed­ną słabość — do aktorów którzy na potrze­by fil­mu pod­da­ją się fizy­cznej trans­for­ma­cji. Niekiedy jak w przy­pad­ku Chris­tiana Bale’a oznacza to bycie cały czas w roli — jak w przy­pad­ku “Mechani­ka” na planie którego właś­ci­wie nie jadł i nie spał, w innych przy­pad­kach niekoniecznie — Michael Fass­ben­der chęt­nie opowiadał, że na planie Gło­du (na potrze­by którego zagłodz­ił się niesamowicie) było całkiem przy­jem­nie na chwile pomiędzy uję­ci­a­mi ekipa spędza­ła całkiem pogod­nie mimo trud­nego tem­atu. Trans­for­ma­c­je fizy­czne wyma­ga­jące albo poświęce­nia swo­jej ide­al­nej syl­wet­ki (ponown­ie przy­pom­i­na się Bale, ale też swego cza­su tył na zamówie­nie np. Rus­sel Crowe) też budzą zain­tere­sowanie i podziw. A także częs­to dyskusję czy aby na pewno są zdrowe ( ulatu­ją­ca uro­da Chris­tiana Bale’a każe jed­nak pode­jrze­wać że nikt nie powinien tak bard­zo się baw­ić swo­ją wagą). Najwięk­sze emoc­je wzbudza­ją zawsze trans­for­ma­c­je aktorek — tyją­ca na potrze­by roli aktor­ka to wciąż rzad­kość , ale już oszpeca­jące się (oczy­wiś­cie przy pomo­cy mak­i­jażu i odpowied­nich zabiegów) są już nieco częś­ciej. I ponown­ie budzi to wiel­ki podziw i częs­to kończy się ze stat­uetką w dłoni.

jared-leto-dallas-weight-big

Chud­nię­cie do roli — nawet jeśli niekoniecznie zdrowe wzbudza zazwyczaj podziw wśród widzów

 

Trzec­im zjawiskiem było­by budowanie musku­latu­ry na potrze­by roli. To nie budzi już takiego zach­wytu jak granie z wyko­rzys­taniem aktors­kich tech­nik czy też jak abso­lut­na (negaty­w­na w postrze­ga­niu społecznym) zmi­ana wyglą­du. Nie zmienia to jed­nak fak­tu, że coraz więcej wiemy o tym ile wysiłku wkłada­ją aktorzy — zwłaszcza wys­tępu­ją­cy w fil­mach przy­godowych by wyglą­dać tak jak jeszcze nie wyglą­dał nikt. Ktokol­wiek widzi­ał video z treningu Hen­ry Cav­il­la przy­go­towu­jącego się do roli Super­mana ten zapewne zda­je sobie sprawę jak wiele wysiłku potrze­ba by wyglą­dać jak nie z tej zie­mi. A dziś lista ról do których trze­ba tak wyglą­dać coraz bardziej się rozsz­erza — bo ponown­ie — wid­zowie lubią przy­chodz­ić do kina by zas­tać tam bohat­era którego fizy­czny wyglą­da nie odb­ie­ga od nawet najbardziej prz­erysowanych wiz­ji rysown­ików komik­sów, którzy jak wiemy niekoniecznie muszą się prze­j­mować tym jak dzi­ała ludz­ka anato­mia i fizjologia.

Screen-Shot-2016-02-06-at-8.51.42-pm

Dziś taka musku­latu­ra jaką prezen­tu­je na zdję­ciu Hen­ry Cav­ill to tylko punkt wyjścia

 

Te zjawiska nie są sobie równorzędne i moż­na je różnie oce­ni­ać. Same w sobie nie są raczej złe, dzi­wne czy jed­noz­nacznie godne potępi­enia czy więk­szej uwa­gi. Zwierz np. nie jest wielkim fanem aktorów nie wchodzą­cych z roli bo cóż z tego, że damy Oscara Danielowi Day Lewisowi jak praw­da jest taka, że ekipa musi­ała go po tym planie nosić na wózku. Czyli inny­mi słowy akto­ra podzi­wiamy i daje­my mu nagrodę ale wszyscy na planie fil­mowym mają bez porów­na­nia więcej pra­cy. Jed­nocześnie zwierz bard­zo lubi kiedy aktorzy zmieni­a­ją się nie do poz­na­nia choć przyz­na że ma pewne morale obiekc­je czy aby na pewno powin­no się zachę­cać aktorów do robi­enia rzeczy które na pewno nie są dla nich zdrowe. Jed­nak w tym przy­pad­ku zwierz dochodzi zwyk­le do wniosku, że znane są więk­sze poświęce­nia dla sztu­ki i w sum­ie nie jest świad­kiem niczego bard­zo strasznego. No i każdy sam się na to godzi z włas­nej woli.  Jed­nak ważne by pod­kreślić że wszys­tkie te zjawiska są same w sobie — w sum­ie neu­tralne, być może cza­sem tylko uciążli­we dla resz­ty ekipy fil­mowej. Tu jed­nak wchodz­imy w to specy­ficzne środowisko planu fil­mowego, które rządzi się ewident­nie włas­ny­mi prawa­mi, które zwierz zna bard­zo pobieżnie bo nigdy na żad­nym nie był.

4cee986b851a6efb85f4a675cde2e81a.600x

Prob­le­mem nie jest zatra­canie się w roli ale to jak ten mech­a­nizm wyko­rzys­tu­je się w pro­mocji filmu

 

Tym co niepokoi zwierza (i co niepokoi też w pewnym stop­niu autorów cza­sopis­ma The Atlantic) jest to jaką rolę te sposo­by budowa­nia postaci czy ele­men­ty pow­stawa­nia fil­mu zaczęły odgry­wać w kam­panii mar­ketingowej kole­jnych pro­dukcji. O ile więk­szość wyczynów Daniel Day Lewisa odby­wała się dość organ­icznie na planie a wid­zowie mogli się dopiero po pewnym cza­sie dowiedzieć jak daleko szło jego poświęce­nie dla roli. Dziś jed­nak cała sprawa wyglą­da nieco inaczej. Ponown­ie zwierz sko­rzys­ta z przykładu z którego sko­rzys­tano też w The Atlantic czyli Jok­era w Legion­ie Samobójców. Jared Leto zapisał się już w galerii aktorów poświę­ca­ją­cych się do roli (zarówno zdarza­ło mu się bard­zo przy­tyć jak i drasty­cznie schud­nąć) więc jego wybór do roli Jok­era — przy wszys­t­kich zapowiedzi­ach, kazał się spodziewać trans­for­ma­cji. Trans­for­ma­cji która nie była­by taka oczy­wista gdy­by nie fakt, że już raz tą drogę poszedł Heath Ledger który w Bat­manie był właś­ci­wie anie do poz­na­nia. Od chwili rozpoczę­cia zdjęć do potenc­jal­nych widzów fil­mu docier­ały infor­ma­c­je o tym czegóż to Leto na planie nie zro­bił, jak bard­zo dzi­wnie i prz­er­aża­ją­co się zachowywał i jak nie wychodz­ił z roli. Infor­ma­c­je o tym jaka to rola Jare­da Leto  jest inna, niesamowi­ta czy przeło­mowa wyprzedz­iły jakiekol­wiek inne infor­ma­c­je o pro­dukcji. Ostate­cznie kiedy film wszedł na ekrany okaza­ło się, że to niewiel­ka (trze­ba przyz­nać, że znacznie okro­jona wzglę­dem pier­wot­nego mate­ri­ału) ról­ka, która jakoś niko­mu w głowie nie namiesza­ła.  W tym przy­pad­ku aktor był bez szans — musi­ał­by chy­ba naprawdę  potrak­tować ekipę tru­ją­cym gazem by zro­bić na kimś prawdzi­we wrażenie.

how-jared-leto-became-the-12th-man-to-play-the-joker

Przy­go­towa­nia Jare­da Leto oder­wały się od roli i stały się osob­nym zjawiskiem napędza­ją­cym kam­panię mar­ketingową filmu

Podob­nie z wszelki­mi trans­for­ma­c­ja­mi fizy­czny­mi do roli. Dziś obserwac­je tego jak aktorzy chud­ną (bo to jed­nak budzi więk­sze zain­tere­sowanie)  zaczy­na się dużo wcześniej — zwierz doskonale pamię­ta jaką sen­sację w sieci wywołały zdję­cia 50 Cen­ta czy jak paparazzi pokaza­li jak bard­zo Mat­tew McConaugh­ey schudł do roli w Dal­las Buy­ers Club. Ponown­ie — zan­im ktokol­wiek widzi­ał coś więcej o fil­mach w których mieli wys­tępować infor­ma­cją która rozeszła się po medi­ach było, że w swoich następ­nych fil­mach pokażą się chorob­li­wie wychudzeni. Pewnym szczytem takiego przy­cią­ga­nia uwa­gi do tego typu trans­for­ma­cji była pro­moc­ja kole­jnych Dzi­en­ników Brid­get Jones gdzie najważniejsze było poświęce­nie Rene Zell­weger która do roli przy­tyła. Była to właś­ci­wie pod­stawa pro­mocji fil­mu i najbardziej roz­pala­ją­ca wyobraźnię rzecz związana z pro­dukcją. Co więcej — tego typu infor­ma­c­je niekoniecznie przekłada­ją się na oglą­dal­ność czy wyni­ki box office fil­mu. Wręcz prze­ci­wnie — wyda­je się, że częs­to korzys­ta się z nich by zro­bić wokół fil­mu szum — niekiedy nastaw­iony na to by dotarł do uszu Akademii — która prze­cież jak wiado­mo powin­na trans­for­ma­cję docenić.

where-are-you-chris-hemsworth-2-14410-1448277027-1_dblbig

Mar­ketingowe wyko­rzys­tanie schud­nię­cia akto­ra nie zawsze owocu­je sukce­sem fil­mu. O syl­wetce Hemswortha mówiło się ostate­cznie więcej niż o prze­suwanym w pro­gramie pre­mier filmie “Serce Oceanu”

 

Na koniec prob­lem który wyda­je się zwier­zowi najbardziej aktu­al­ny to wyko­rzysty­wanie w pro­moc­jach filmów wysiłku jaki aktorzy włożyli w wyro­bi­e­nie formy czy zbu­dowanie musku­latu­ry. W ostat­nich lat­ach — kiedy pop­u­larność zyskały filmy super boahter­skie stało się to aut­en­ty­cznym nowym fetyszem Hol­ly­wood. Aktor i jego musku­latu­ra stali się niemal równie ważni co aktor­ka i jej dieta. Podob­nie jak klipy pokazu­jące ćwiczenia z siłowni czy sal treningowych — na których aktorzy przy­go­towu­ją się fizy­cznie do roli. Zwierz widzi­ał już takie do licznych filmów, także tych w których fizy­czne przy­go­towanie aktorów nie jest tym o czym myśli się w pier­wszej kole­jnoś­ci (jak np. nowe Gwiezdne Wojny). Z kolei w przy­pad­ku budowa­nia musku­latu­ry dos­zliśmy do jakiegoś idio­ty­cznego, czy więcej przeło­mowego momen­tu. Pier­wsze zdję­cie J.K Sim­mon­sa przy­go­towu­jącego się do roli komis­arza Gor­dona w nowym Bat­manie? Zdję­cie jak aktor pręży muskuły na siłowni. Po co Gor­donowi muskuły? Trud­no orzec. Wcześniej przed pre­mierą Bat­mana v Super­mana Hen­ry Cav­ill wrzu­cił do sieci swo­je self­ie z siłowni. Zwierz nie odbiera aktorowi prawa do cieszenia się efek­ta­mi pra­cy ale patrząc na akto­ra zwierz miał niemiłe poczu­cie, że prze­sadza­my ‑a zarówno po wzglę­dem “iloś­ci” musku­latu­ry jak i jej znaczenia dla budowa­nia i wiary­god­noś­ci roli. Przy­go­towanie Bena Afflec­ka do roli Bat­mana oce­ni­ano właś­ci­wie tylko sze­rokoś­cią bicep­sa (jak­by zapom­ni­ano że Keaton był doskon­ałym Bat­manem bez żad­nych ćwiczeń fizy­cznych) zaś Gal Gadot miała się na Won­der Woman nie nadawać bo była zbyt fil­igra­nowa. Jak­by ktoś chci­ał powiedzieć że to prob­lem DC — to nie, zde­cy­dowanie nie. Posłucha­j­cie wywiadów jakich Alek­sander Skars­gard udzielił przy okazji nowego Tarzana — to pro­dukc­ja do której pro­mocji wyko­rzys­tano właś­ci­wie wyłącznie musku­laturę akto­ra i wysiłek jaki musi­ał pod­jąć by się takim mięś­ni­akiem stać.

8lNRNkg (1)

Nabieranie mięśni wyr­wało się z pod kon­troli. Czy naprawdę przy­go­towa­nia do roli komis­arza Gor­dona muszą zaczy­nać się od wyciecz­ki na siłownię?

 

To, że stu­dio fil­mowe wyko­rzys­tu­ją aktorów do pro­mowa­nia filmów nie powin­no nas dzi­wić. Ale jed­nocześnie takie zabie­gi spraw­ia­ją, że tracimy z oczu to co najważniejsze. Meta­mor­foza akto­ra, wybrane przez niego środ­ki, włożony wysiłek — wszys­tko powin­no być adek­watne do twor­zonego pro­jek­tu fil­mowego a konkret­nym dzi­ałan­iom i zdarzeniom związanym z budowaniem roli powin­na być przyp­isana odpowied­nia waga. Nie ma nic złego w korzys­ta­niu przez akto­ra metody aktorskiej ale kiedy sta­je się to głównym mech­a­nizmem napę­dowym pro­mocji fil­mu — wtedy należy się zas­tanow­ić czy rzeczy­wiś­cie komukol­wiek zależy na doce­nie­niu wysiłku akto­ra. Czy też jest to raczej “popa­trz­cie jak on się poświę­cił”. To “popa­trz­cie jak on się poświę­cił” częs­to burzy zresztą cały wysiłek bo prze­cież sztucz­ka pole­ga na tym by zniknąć w swo­jej postaci a nie by wid­zowie cały czas pil­nie śledzili poświęce­nie akto­ra. Tu aktorstwo metody sta­je się mag­iczną sztuczką która win­na być podzi­wiana tylko dlat­ego, że w ogóle zaist­ni­ała a nie dlat­ego, że została skutecznie zas­tosowana przy kon­strukcji roli.  Zdaniem zwierza niewiele w tym prawdzi­wego podzi­wu dla wysiłków akto­ra. Jed­nocześnie wprowadza to dość niepoko­ją­cy zamęt w tym czym jest aktorstwo metody bo np. Bran­do niko­mu nie rozsyłał martwych szczurów ani nie wyry­wał sobie zębów.

Boyd "Bible" Swan (Shia LaBeouf) in Columbia Pictures' FURY.

Shia LeBeouf wyry­wał sobie ponoć zęby (nie wszys­tkie) na planie Furii. To dokła­da się do wiz­ji że pomiędzy aktorskim poświęce­niem a sza­leńst­wem nie ma wielkiej granicy

 

Z kolei fizy­czne trans­for­ma­c­je aktorów są niekiedy zrówny­wane z zbu­dowaniem roli. A prze­cież to tylko początek. Fakt, że ktoś schudł czy przy­tył do roli nie znaczy w ogóle nic, poza tym, że zde­cy­dował się na bardziej rozwinięte przy­go­towa­nia. Nie oznacza to z góry że rola będzie dobra, warta nagród itp. Zaś wyko­rzysty­wanie chud­nię­cia czy tycia aktorów w pro­mocji fil­mu — częs­to z uży­ciem zdjęć paparazz­ich wyj­mu­je w ogóle to poświęce­nie z ram sztu­ki fil­mowej i czyni z niej prze­jaw naszej ogól­nej dość niezdrowej fas­cy­nacji wagą innych ludzi. Uwiel­bi­amy zdję­cia wychud­zonych aktorów niekoniecznie intere­su­jąc się ich rola­mi. Lubimy je też komen­tować, zwyk­le mając mnóst­wo dobrych rad dla wszys­t­kich i uwag od ser­ca. I znów nie ma to wiele wspól­nego z sza­cunkiem dla akto­ra którego fizy­czne poświęce­nie nie jest ele­mentem pro­mocji fil­mu tylko budowa­nia kawał­ka sztu­ki i w tym kon­tekś­cie powin­no być roz­pa­try­wane. A na pewno nie w pop­u­larnym kon­tekś­cie tego kto lep­iej albo gorzej wyglą­da z dodatkowy­mi czy właśnie zrzu­cony­mi kilogramami.

christian-600x450

Właś­ci­wie nie zas­tanaw­iamy się nad tym jak to całe chud­nię­cie i tycie ma się do opowieś­ci. W dyskur­sie współczes­nego Hol­ly­wood ist­nieje jako coś osobnego.

 

Jed­nocześnie nakręce­nie przez stu­dio takich form pro­mocji fil­mu spraw­ia że umy­ka nam też niekiedy jed­no pytanie — czy to naprawdę jest potrzeb­ne. Zwierz ma wraże­nie, że w przy­pad­ku np. musku­latu­ry super bohaterów mamy do czynienia ze zjawiskiem wykre­owanym sztucznie i sztucznie napędzanym. Alek­sander Skars­gard w jed­nym ze swoich licznych wywiadów stwierdz­ił, że kiedy trzy miesiące po zakończe­niu pro­dukcji fil­mowej kazano mu wró­cić do formy z okre­su zdjęć (jak każdy wie filmy wyma­ga­ją mniejszych i więk­szych dokrętek) zapy­tał dość log­icznie — czy nie moż­na było­by tego efek­tu uzyskać jed­nak za pomocą efek­tów spec­jal­nych. Tu pewnie część osób by się oburzyła na popraw­ian­ie aktorów przy pomo­cy kom­put­era ale tu dochodzi jeszcze jed­na kwes­t­ia o której raczej się nie sądzi — kom­for­tu aktorów. Aktor głod­ny, cały czas kon­cen­tru­ją­cy się na swoim fizy­cznym wyglądzie niekoniecznie ma bard­zo kom­for­towe warun­ki do gra­nia. Ogól­nie rzad­ko o tym myślimy ale kom­fort akto­ra odgry­wa­jącego rolę nie jest zupełnie bez znaczenia. To tem­at trochę na mar­gin­e­sie ale zwierz niedawno spier­ał się, że zastąpi­e­nie przez CGI np. wiel­o­godzin­nej charak­teryza­cji może na oko wyglą­dać gorzej ale daje aktorowi dużo więcej cza­su i energii do gra­nia (bo nie musi grać spod plas­tiku i po sześ­ciu godz­i­nach malowania).

tarzan-alexander-skarsgard

Łat­wo jest zareklam­ować film umięśnioną klatą, ale ile z tym fil­mu a ile podzi­wia­nia dzi­wów w cyrku ?

Wróćmy jed­nak do naszych prob­lemów. Bo to są prob­le­my. Dziś sposób pro­mowa­nia filmów poprzez opisane tu wysił­ki aktorskie odcią­ga nas strasznie od tego co w filmie ważne — to znaczy od his­torii i tego jak aktor ze swo­ją rolą się w tej his­torii odna­j­du­je. Nie próbu­je się tu nas przy­ciągnąć do kina na opowieść, ale raczej zagania do cyrku na pokaz wszelkiego rodza­ju dzi­wnoś­ci i niesamow­itoś­ci. Nie będzie co praw­da kobi­ety z brodą ale będzie aktor co praw­ie zwar­i­ował, nie będzie akro­baty­ki ale wyjdzie pan co schudł dwadzieś­cia kilo, nie będzie siłacza… a nie będzie siłacz co pod­niósł nad głowę naj­cięższą sztangę. To nie jest sposób myśle­nia nastaw­iony na kino jako miejsce opowia­da his­torii ale raczej na przestrzeń gdzie jed­nos­t­ki funkcjonu­ją by je podzi­wiać. Oczy­wiś­cie nie oznacza to, że pójś­cie do kina z które­goś z tych powodów jest samo w sobie złe ale warto się zjawisku przyjrzeć.

Ps: Uff udało się zwier­zowi napisać jed­nak coś trochę innego niż w The Atlantic. Pięć punk­tów dla zwierza

ps2: Jutro zwierz będzie na Fes­ti­walu Lit­er­ackim w Sopocie — o 13 weźmie udzi­ał w dyskusji o tym jakie są nowe sposo­by pro­mowa­nia czytel­nict­wa — w tym sposo­by znane z sieci. Jej zwierz na fes­ti­walu lit­er­ackim — tego się nie spodziewał. Po pan­elu będzie próbował znaleźć Kereta.

36 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online