Home Ogólnie Gdzie nie należy zakładać garnituru czyli rozwiązanie zwierzowego konkursu

Gdzie nie należy zakładać garnituru czyli rozwiązanie zwierzowego konkursu

autor Zwierz

 ?

Hej

 

  Dziś zapowiadane rozstrzyg­nię­cie konkur­su Gar­ni­tur­owego. Od razu zwierz zaz­nacza, że po pier­wsze cieszy się, że ma do roz­da­nia pięć nagród a po drugie, że nie spodziewał się że tak niewin­nie zadane pytanie zaowocu­je taką iloś­cią kreaty­wnych odpowiedzi. Zwierz męczył się stras­zli­wie ale w końcu wybrał 10 odpowiedzi, które podobały mu się najbardziej, z nich trzy nagrodz­ił wedle włas­nego gus­tu dwie zaś wylosował. Przy czym właś­ci­wie wylosował szczury przy pomo­cy skom­p­likowanej metody (kładziemy szczurowi przed nosem dwie pastyl­ki wanil­iowe na dwóch karteczkach z nick­a­mi i do  którego pode­jdzie ta wygry­wa). Zwierz ma nadzieje, że nie pog­niewa­cie się o niego za tą mieszaną metodę z udzi­ałem gry­zoni (zwierz zakła­da, że jest spore praw­dopodobieńst­wo, że są już sierotka­mi), ale świad­czy to tylko i wyłącznie o tym, że wasze odpowiedzi były zbyt fajne by zwierz mógł całkowicie sam zde­cy­dować. Wszyscy, którzy zaraz przeczy­ta­ją swo­je nazwisko muszą zwier­zowi koniecznie przesłać adres w nieprzekraczal­nym ter­minie dwóch tygod­ni, by zwierz mógł wysłać nagrody. Jeśli zwier­zowi adresu nie przyśle­cie to nagrody prze­chodzą na następ­ną osobę na liś­cie zwierza.

 

 

 

 

A ter­az zwycięz­cy (w kole­jnoś­ci przy­pad­kowej):

 

Jusy - nie tylko za pod­bi­cie serc pub­licznoś­ci, ale także za zawar­cie w jed­nym zda­niu wszys­tkiego co cechu­je prawdzi­wego fana czyli zwichrowanego spo­jrzenia na rzeczy­wis­tość. Zwierz zas­tanaw­ia się ile osób, będzie przy­chodz­iło ter­az na spotka­nia z królową w stro­ju inspirowanych Sher­lock­iem. Choć z drugiej strony może raczej nie powin­no się próbować, w końcu  testowanie poczu­cia humoru królowej może się skończy w Tow­er.

 

Czarnakoza­zla­su - zwierz wyobraz­ił sobie nowo obranego papieża, który pojaw­ia się na balkonie w gar­ni­turze (choć nadal w otocze­niu wszys­t­kich trady­cyjnie ubranych kar­dy­nałów) i się sam do siebie uśmiech­nął. Sur­re­al­izm tej sytu­acji przy­wodzi na myśl zwier­zowi Mon­ty Pythona i stąd nagro­da też dla ciebie. Poza tym czy jeśli papież pojaw­ił­by się w gar­ni­turze, to czy nie wzbudz­iło­by to pode­jrzeń, że jest agen­tem albo prawnikiem (choć na pewno ma mis­ję od Boga).

 

Kukawka - zwierza wzruszyła abso­lut­nie ner­dows­ka wyliczan­ka gdzie nie należy się ubier­ać w gar­ni­tur plus cud­owne naw­iązanie do Black Books — zwierz naty­ch­mi­ast wyobraz­ił sobie — uczest­ników sesji w stro­jach pastereczek i to jak bard­zo nie pasowały­by tam gar­ni­tu­ry i jakoś mu się radośniej zro­biło. Poza tym Bernard z Black Books jest dobrym przykła­dem, że gar­ni­tur  może być najbardziej niech­lu­jnym stro­jem we wszechświecie.

 

Fil - zwierz zawsze podzi­wia ludzi, którzy potrafią dostrzec najprost­sze rozwiązanie. Istot­nie impreza dla agen­tów na której wszyscy ubrani są  w gar­ni­tu­ry (najlepiej czarnej) i pewnie jeszcze wszyscy mają na nosach czarne oku­lary musi­ała­by być abso­lut­nym towarzyskim kosz­marem. Zwierz woli sobie nawet nie wyobrażać, jak trud­no na takim spotka­niu wypa­trzeć zna­jomych i nie pomylić kogoś kogo się nie lubi z najlep­szym kumplem. Ponown­ie wiz­ja bard­zo rozbaw­iła zwierza.

 

UncleM­roowa — zwierz odniósł wraże­nie że za his­torią wyz­nawa­nia ukochanej, że zdradz­iło się ją z sąsi­ad­ką po 60 z naprze­ci­wka której kot robi kupy do butów sąsi­adów ma jakieś opar­cie w życiowym dra­ma­cie. Tak więc zwierz przesyła nagrodę ale jed­nocześnie pyta — jak kot przetr­wał te wszys­tkie emocjon­alne zawirowa­nia na które nawet gar­ni­tur nic nie pomoże?

 

To wszyscy nagrodzeni. Zwierz wie, że część z was czu­je się pewnie zaw­iedziona. Zwierz zna doskonale to uczu­cie, bo sam star­tu­je w dziesiątkach inter­ne­towych konkursów (nazwi­j­cie to takim małym hob­by). Nieste­ty zwierz właśnie się przekon­ał, że łat­wo nagradza się tylko w tych konkur­sach w których nie ma zgłoszeń. Z drugiej strony — strasznie się zwierz cieszy, że pod­jęliś­cie wyzwanie. Czu­j­cie się więc doce­nieni nawet jeśli nie wygral­iś­cie. Wszyscy byliś­cie dow­cip­ni i fajni i na pewno wiecie gdzie nie wypa­da założyć gar­ni­tu­ru. A i jeszcze jed­no nagro­da­mi w konkur­sie jest zestaw (dla każdego nagrod­zonego): śliczny ele­ganc­ki dłu­gopis, pen­drive i zegarek S.T.A.M.P.S — wszys­tko dzię­ki uprze­j­moś­ci Canal + do którego zwierz napisał i powiedzi­ał, że chce by jak najwięcej osób dowiedzi­ało się, że od 15 listopa­da będzie u nich 2 sezon Suits.? ? ?

 

 Zdję­cia nagród robione ręką samego zwierza


Ps: Jutro zwierz będzie sobie odpowiadał na częs­to zadawane bard­zo ważne wciąż pow­tarzane pytanie.

 ps2: Zwierz postanow­ił, że poz­biera w jed­nym miejs­cu wszys­tkie wiado­moś­ci o swo­jej szla­chet­nej oso­bie (to nowa dobra blo­gowa prak­ty­ka). Tak więc jeśli prag­niecie się dowiedzieć, czegoś czego nie wiedzieliś­cie, bądź po pros­tu sprawdz­ić czy wiecie wszys­tko ter­az może­cie kliknąć na bocznej szpal­cie na link zwierz w pyta­ni­ach i odpowiedzi­ach a przekieru­je was do odpowied­niego miejs­ca gdzie wszys­tkiego się dowiecie.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy