Home Film Przejrzysta układanka czyli o “Glass Onion”

Przejrzysta układanka czyli o “Glass Onion”

autor Zwierz
Przejrzysta układanka czyli o “Glass Onion”

Niek­tóre filmy są jak ogry. To znaczy jak cebu­la. Cebu­la podob­nie jak ogry ma warst­wy. Filmy też. Czy „Glass Onion” film, z cebulą w tle ma warst­wy czy też ujaw­nia wszys­tko od razu i trzy­ma na wierzchu? Albo jest to szk­lana cebu­la, niby coś skry­wa ale może­my bez trudu zajrzeć do wewnątrz,

 

Trwa pan­demia, słyn­ny detek­tyw Benoit Blanc w swoim nowo­jorskim aparta­men­cie odchodzi od zmysłów. Gra z przy­jaciół­mi w „Among Us” i potrze­bu­je koniecznie jakiejś sprawy do rozwiąza­nia. Jest w tym równie uroc­zo eks­cen­tryczny co Her­cules Poirot, zaś w świa­towej eli­cie ma miejsce wyso­ki, sko­ro gra­ją z nim online Angela Lans­bury (znana prze­cież z detek­ty­wisty­cznego seri­alu „Napisała Morder­st­wo”) czy sam Steven Sond­heim. Ale w gier­ki Benoit najlep­szy nie jest. W rozwiązy­wa­niu zagadek już tak.

 

Glass Onion: A Knives Out Mys­tery (2022). (L — R) Kate Hud­son as Birdie, Jes­si­ca Hen­wick as Peg, Daniel Craig as Detec­tive Benoit Blanc, and Leslie Odom Jr. as Lionel. Cr. John Wilson/Netflix © 2022.

I właśnie, kiedy zaczął tracić nadzieje trafia do niego pacz­ka. Seria zagadek ujaw­nia jemu i kilku innym osobom zaprosze­nie na pry­wat­ną wyspę. Tam ma dojść do morder­st­wa. Czy­jego? Niepoko­rnego geniusza i wynalaz­cy Mile­sa Brona, który zaprasza nie tylko Benoi­ta, ale też swoich zna­jomych by rozwiąza­li zagad­kę. I tak, z pominię­ciem wszel­kich restrykcji covi­d­owych (które jak wiado­mo nie doty­czą elit tego świa­ta) na wyspie pojaw­ia się była mod­el­ka, która ma skłon­ność do wywoły­wa­nia burz w social medi­ach, poli­ty­cz­ka star­tu­ją­ca w wyb­o­rach, stream­er z kari­erą na Twitchu, szef lab­o­ra­toriów, które wprowadza pomysły Mile­sa w życie, a także ku zaskocze­niu wszys­t­kich — była wspól­nicz­ka Mile­sa, od której udało mu się prze­jąć całość wspól­nej firmy. Grupę dopeł­nia dziew­czy­na stream­era i asys­ten­t­ka mod­el­ki. Oto wszyscy wybier­a­ją się na wyspę u wybrzeżu Grecji by spotkać się oko w oko z zagadką.

 

Nie trze­ba być spec­jal­istą od krymi­nałów by dostrzec, że Rian John­son po raz kole­jny się­ga — zupełnie bezw­styd­nie ze spuś­cizny Agaty Christie. Ale nie tylko — John­son korzys­ta z wielu klasy­cznych (bo to pod wielo­ma wzglę­da­mi abso­lutne odwołanie się do klasy­ki krymi­nału) tropów ‑ot cho­ci­aż­by, podrzu­ca nam sce­ny i tropy, które dopiero opowiedziane raz jeszcze nabier­a­ją sen­su. Pod­czas gdy wielu reży­serów starało­by się te ele­men­ty jak najbardziej ukryć ‑John­son wysuwa je niemal na pier­wszy plan, pod­powiada­jąc nam, że struk­tu­ra fil­mu będzie nieco bardziej skom­p­likowana niż może się wydawać. Nasz punkt widzenia jest bowiem nieo­biek­ty­wny, co może­my wyła­pać, jeśli tylko skon­cen­tru­je­my się nieco bardziej na tym jak prowad­zona jest nar­rac­ja. Przy czym nie uznałabym tego za błąd fil­mu — raczej dowód na to, że John­son wciąż bawi się for­mal­ną stroną swoich filmów, co udowad­ni­ał nie raz — to jest jeden z tych twór­ców, którzy lubią zabawy for­malne i nie mają zami­aru się z nimi kryć.

 

Glass Onion: A Knives Out Mys­tery (2022). Edward Nor­ton as Miles. Cr. John Wilson/Netflix © 2022.

 

No dobrze, ale czy pod tą for­mal­ną zabawą kry­je się coś więcej? Tu odpowiedź jest skom­p­likowana. Otóż rzekłabym, że mamy do czynienia z filmem, którego wymowę bard­zo osłabiła rzeczy­wis­tość. John­son pyta nas bowiem — co by się stało gdy­byśmy odkryli, że mil­ion­erzy, a właś­ci­wie mil­iarderzy wynalaz­cy, nie muszą być geniusza­mi. Więcej, mogą być po pros­tu głupi. Nie ma to jed­nak więk­szego znaczenia w świecie, w którym otacza­ją ich ludzie, którzy przełożą ich paplanie na więk­sze idee, pewność siebie uzna­ją za eks­cen­tryczny geniusz, głupie pomysły, za wyższy poziom świado­moś­ci. Do tego, jeśli czegoś nie da się udowod­nić zawsze moż­na za to zapłacić, poli­tykom, naukow­com czy mediom by wiedzi­ały co napisać. I było­by to ciekawe czy prowoku­jące, gdy­by film nie wszedł do kina po tym jak Elon Musk prze­jął twit­tera i próbował np. rozwiązać kwest­ie wojny w Ukrainie son­dażem na swoim kon­cie na Twit­terze. Inny­mi słowy — gdy­by rzeczy­wis­tość nie dała nam dużo lep­szej i ciekawszej wer­sji tych rozważań.

 

Nie mniej nie w tej kry­tyce zamożnych, choć niezbyt bystrych jed­nos­tek kry­je się klucz do zrozu­mienia fil­mu. Otóż tym co moim zdaniem John­son robi najlepiej to naw­iązu­je, do tego ele­men­tu opowieś­ci detek­ty­wisty­cznej, o której sama Agatha Christie niekiedy nam przy­pom­i­nała — naj­do­bit­niej w „Morder­st­wie w Ori­ent Ekspre­sie”. Otóż odkrycie spraw­cy jest w całym pro­ce­sie niekiedy sprawą najprost­szą. Układanką, w której trze­ba dopa­sować odpowied­nie ele­men­ty. Moż­na być w tym lep­szym albo słab­szym, ale ostate­cznie — w końcu się dopa­su­je te puz­zle. Tylko, że są takie sprawy, w których to niczego nie zmienia. Rozwiązanie zagad­ki nie oznacza tri­um­fu spraw­iedli­woś­ci. Sam Benoit pow­tarza nie raz — rozwiązać zagad­kę może, ale nie jest Bat­manem — spraw­iedli­woś­ci nie wymierzy. Wybit­ny detek­tyw nie jest super bohaterem. Gdy­by John­son na tym poprzes­tał być może dostal­ibyśmy film mrocznie prawdzi­wy. Ale jest w nim jakaś nadzie­ja, że jed­nak jest opór w ludzi­ach, i moż­na się prze­ci­wko niespraw­iedli­woś­ci zbun­tować a głupotę wyko­rzys­tać. Jest to być może nai­wne, ale w świecie gdzie Ama­zon w USA praw­ie nie płaci podatków — nawet oczyszczające.

 

GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY (2022) Kate Hud­son as Birdie. Cr: John Wilson/NETFLIX

 

Przy czym film ten nie jest w stanie zro­bić tego samego wraże­nia co „Na Noże”. Nawet nie dlat­ego, że jest słab­szy. Raczej dlat­ego, że nie da się dwa razy zaskoczyć widzów. Nikt się nie spodziewał tego czym było „Na noże”, zaś „Glass Onion” mogło nam jedynie zaofer­ować zmody­fikowaną powtórkę z rozry­w­ki. Jak­by się reżyser nie starał — Daniel Craig nie mógł już nas zaskoczyć po raz dru­gi swo­ją rolą. Nawet jeśli po raz dru­gi ją zach­wycił. Jed­nocześnie zagradzam się z tym, którzy zwraca­ją uwagę, że obsa­da drugiej częś­ci jest jed­nak nieco słab­sza aktorsko od ory­gi­nal­nego „Na noże”. Choć nie znaczy, że gra słabo — oso­biś­cie jestem pod wraże­niem fenom­e­nal­nej roli Kate Hud­son (to jest taka dobra aktor­ka, jeśli zna­jdzie odpowied­niego reży­sera albo reży­serkę, którzy pok­ieru­ją jej tal­ent) i abso­lut­nie prze­cu­d­owny Edward Nor­ton. Nor­ton nie gra w fil­mach bard­zo częs­to, ale jak już gra to jest to przepysz­na ucz­ta. Ale mogę być nieo­biek­ty­w­na, bo to aktor, którego szcz­erze uwiel­bi­am. Nieza­leżnie jed­nak od wszel­kich pochwał — i tak cały film z resztą obsady zja­da na śni­adanie Daniel Craig potwierdza­jąc, że jest aktorem wyśmien­i­tym, z doskon­ałym poczu­ciem humoru i kome­diowym błyskiem. Nie marnował się jako Bond, ale Bond go nieco krępował. Ter­az nic go nie krępu­je więc może błyszczeć w całej swo­jej wspaniałości.

 

Czy „Glass Onion” to hit czy gniot? Oba te określe­nia pojaw­ia­ją się obok siebie, w opini­ach widzów. Przyz­nam — dla mnie to po pros­tu bard­zo dobry film do obe­jrzenia dla przy­jem­noś­ci w środ­ku mrocznej zimy. Greck­ie słońce przy­pom­i­na, że ist­nieje jeszcze świat poza szaroś­cią, zagad­ka detek­ty­wisty­cz­na wcią­ga, a Daniel Craig bawi się świet­nie. Wiem, że John­son postaw­ił sam sobie poprzeczkę wysoko — spraw­ie­nie łącząc w poprzed­nim filmie kry­tykę społeczną z krymi­nałem z cyk­lu „kto jest winien”. W tym roz­da­niu idzie tym samym tropem, ale już rysu­je kon­flikt w grub­szy i bardziej groteskowy sposób. Moż­na to uznać za błąd — moż­na patrząc na to jak Elon Musk robi na swoim kon­cie kole­jne son­daże i trak­tu­je je zupełnie poważnie — cóż, może John­son był nieco zbyt łaskawy wobec rzeczy­wis­toś­ci, która potrafi być jeszcze bardziej groteskowa.

Czy John­son stworzył arcy­dzieło? Nie, ale trze­ba przyz­nać, że udało mu się dorzu­cić swo­jego eks­cen­trycznego bohat­era do galerii pop­kul­tur­owych detek­ty­wów, co jest zawsze god­nym podzi­wu osiąg­nię­ciem. Jeśli dostanie zielone światło na kole­jny film, z olbrzymią chę­cią go zobaczę i będę się dobrze baw­ić. Co ostat­nio jest coraz trud­niejsze, bo filmy rozry­wkowe porzu­ciły gdzieś baw­ie­nie się for­mą i lekkość nar­racji. Nato­mi­ast czekam na kole­jne ostrze społeczne, na pewno jest jeszcze gdzieś ktoś kogo moż­na wyzwać na noże i dźgnąć pod żebro.

Ps: Film zaw­iera wiele cud­ownych “ester eggów” które trud­no tu omaw­iać więc powiem tylko, że kiedy na ekranie na chwilę pojaw­ił się aktor znany głównie z komedii roman­ty­cznych poczułam, że wszys­tkie kloc­ki zna­j­du­ją się na swoim miejs­cu i że to pomysł wprost genialny.

0 komentarz
7

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online