Home Informacje Gwiazdka, Gwiazda i poezja czyli wszystkiego najlepszego życzy zwierz

Gwiazdka, Gwiazda i poezja czyli wszystkiego najlepszego życzy zwierz

autor Zwierz

 ?

Hej

 

        Zwierz jak co roku raczy was wpisem krótkim głównie dlat­ego, że tak dłu­go przekładał prezen­ty w swoim mieszka­niu by ich nie zgu­bić i mieć w jed­nym miejs­cu, że ter­az nie może ich znaleźć i lata po całych swoich dwudzi­es­tu metra­ch zas­tanaw­ia­jąc się czy jego szafa nie jest okazjon­al­nie więk­sza w środ­ku. Poza tym w Wig­ilię nie powin­niś­cie siedzieć przed kom­put­erem tylko rozkos­zować się abso­lut­nym sza­leńst­wem ostat­nich przy­go­towań do świąt, ewen­tu­al­nie jeśli zasi­ada­cie do czy­ta­nia już po całym zamiesze­niu powin­niś­cie wejść na blo­ga  w tych krót­kich min­u­tach dzielą­cych was od chwili kiedy kom­put­er automaty­cznie włączy insta­lac­je gry, którą dostal­iś­cie albo uru­cho­mi pro­gram do odt­warza­nia znalezionego pod choinką fil­mu.  Tak więc korzys­ta­jąc z chwili uwa­gi zwierz życzy wam wszys­tkiego najlep­szego, świąt tak wspani­ałych, że gdy­by na waszym progu pojaw­ił się Dok­tor pro­ponu­jąc wyprawę TARDIS to kaza­l­ibyś­cie mu wpaść po świę­tach :) Tym zaś, którzy wagi tych życzeń docenić nie mogą, zwierz dość trady­cyjnie życzy byś­cie przez najbliższe dni nie chcieli od otacza­jącej was rzeczy­wis­toś­ci uciekać w fikcję.

 

 

 Zwierz myślał już że nie zna­jdzie odpowied­niej ilus­tracji ale inter­net wskazu­je, że zawsze się jakąś zna­jdzie:)

 

 

A ponieważ zwierz uważa, że znamy się już dość dobrze, a żaden szanu­ją­cy się blog kul­tur­al­ny nie może się obyć bez chwilowych napadów artysty­cznego ekshibicjoniz­mu auto­ra, to w bonusie umieszcza tu swój świąteczny wier­sz sprzed dwóch lat. Zwierz pisze wier­sze świąteczne co roku ale jak na razie udał mu się tylko jeden.

 

 

Raport z Prow­incji

<!–[if !sup­port­Line­BreakNew­Line]–>
<!–[endif]–>

W rapor­cie który wysłano do stol­i­cy
Nie omieszkano zauważyć że spis był udany
Mieszkań­cy staw­ili się w miejs­cach urodzenia
Zapisy­wanie prze­b­ie­gało dość sprawnie
Odno­towano niewiele burd, bójek i prób kradzieży
Rachun­ki ułatwią zarządzanie kłopotli­wą prow­incją
W której wciąż wyczuwa się opór wobec władzy
Na razie jest jed­nak na uli­cach spoko­jnie
Choć w tej prow­incji spokój nie oznacza poko­ju

Od cza­su gdy nad Galileą zaw­isła kometa 
Lud­ność miejs­cowa skłon­niejsza do szuka­nia znaków
Które odczy­tu­je się tutaj zawsze jed­nakowo
Słyszy się z tu co raz częś­ciej złowróżb­ne pro­roct­wa
Tak jak przepowied­nie bliskiego nade­jś­cia mes­jasza
Choć Więcej wspól­nego mają one z poli­tyką niż z wiarą
Bo bóg żydows­ki rzad­ko daje wskazów­ki swo­je­mu ludowi

Skarg wpłynęło niewiele głównie na urzęd­ników
A także na ciągłe prob­le­my z zak­wa­terowaniem
W mieś­cie Betle­jem doszło nawet do przy­pad­ku
Gdy nie znalazłszy dla siebie miejs­ca w gospodzie
Żona cieśli z Nazare­tu urodz­iła w sta­jni
Co dość obruszyło okolicznych pasterzy
Którzy skłon­ni byli dopa­try­wać się w tym wydarze­niu
świadect­wa celowych dzi­ałań władz

Ten incy­dent nie powinien jed­nak niepokoić imperi­um
I nie ma żad­nego wpły­wu na wyni­ki spisu
Oraz na unor­mowanie sytu­acji w prow­incji
Zwłaszcza że sprawa już nieco przy­ci­chła
I moż­na z całą pewnoś­cią stwierdz­ić że za kil­ka dni 
Naprawdę nikt już o tym nie będzie pamię­tał

 

 

 

Jeszcze raz wszys­tkiego najlep­szego.

 

Zwierz czyli Ratyzbona czyli Kasia

0 komentarz
0

Powiązane wpisy