Home Ogólnie Idzie zima! NIe wychodź z kina! czyli na co do końca roku czai się zwierz

Idzie zima! NIe wychodź z kina! czyli na co do końca roku czai się zwierz

autor Zwierz
Idzie zima! NIe wychodź z kina! czyli na co do końca roku czai się zwierz

Zwierz miał  dziś trochę stre­su­ją­cy dzień związany z wys­tę­pa­mi pub­liczny­mi. Wiecie zwierz może mówić bez koń­ca o pop­kul­turze ale kiedy przy­chodzi mu mówić o swoim tema­cie dok­toratu naty­ch­mi­ast zżera go stres. Zwierz jed­nak już jest z powrotem (po wys­tąpi­e­niu) nikt go nie zjadł, więc postanow­ił wam wrzu­cić mały relak­su­ją­cy wpisik o pre­mier­ach fil­mowych na które czeka. Tym razem zde­cy­dował się wybrać te pre­miery które czeka­ją nas w pol­s­kich kinach do koń­ca roku.

Leg­end (9/10) —  na co tu nie czekać – za kamerą stanie Bri­an Hel­ge­land autor min. sce­nar­iusza do L.A Con­fi­den­tal. Ale zwierza przede wszys­tkim intrygu­je Tom Hardy w pod­wójnej głównej roli bliź­ni­aków gang­sterów. Wypuszc­zony trail­er budzi zach­wyt przede wszys­tkim właśnie ze wzglę­du na Hard­ego, który zda­je się grać tak jak­by go rzeczy­wiś­cie było dwóch. Zwierz czy­tał po pokazach fes­ti­walowych recen­z­je zarówno pochleb­ne jak i mniej pochleb­ne ale w tym momen­cie tak bard­zo kocha Hard­ego że poszedł­by na film  w którym aktor gra nawet pół roli a nie dwie. Zwierz jed­nak cieszy się że poza Hardym film będzie opowiadał jeszcze prawdzi­wą his­torię bry­tyjs­kich gang­sterów bo jak może zauważyliś­cie zwierz woli wszys­tko w wyda­niu bry­tyjskim, a kino gang­ster­skie to już w ogóle.

LEGEND-Tom-Hardy__140612175540-575x383

Cud­ow­na pro­moc­ja — dwóch Hardych w cenie jednego

Black Mass (16/10) – his­to­ria bostońskiego gang­stera nor­mal­nie nie intere­sowała­by zwierza gdy­by nie fakt, że mamy do czynienia po pier­wsze z ciekawą his­torią po drugie z jeszcze ciekawszą obsadą. Po pier­wszych pokazach fil­mu zaczę­to mówić, że być może Johh­ny Depp w głównej roli Malo atrak­cyjnego łysiejącego gang­stera odkupi swo­je winy – czyli właś­ci­wie wszys­tkie filmy w których grał od sukce­su Piratów z Karaibów. Zwierz był­by bard­zo zad­owolony gdy­by tak się stało bo uważa, że żal aktorskiej kari­ery Dep­pa która była naprawdę w porząd­ku. Jed­nak dla czytel­ników tego blo­ga bardziej istot­ną infor­ma­cją może być ta że w dru­go­planowej roli zobaczymy Bene­dic­ta Cum­ber­batcha. Aktor w sum­ie dawno nie widziany. A jak 15/10 pójdziecie na trans­mis­je Ham­le­ta to może­cie sobie zro­bić specy­ficzne Cum­ber­batchowe „dou­ble feature”

black-mass_612x380

Ponoć ten nowy brzy­d­ki Depp przy­pom­ni­ał sobie jak się właś­ci­wie gra


Crim­son Peak (23/10)-
Guiller­mo del Toro wraca do tego na czym zna się najlepiej czyli do straszenia ludzi. W swo­jej opowieś­ci naw­iązu­jącej do trady­cji amerykańskiego gotyku opowia­da his­torię młodej dziew­czyny, która przy­by­wa do domu swego śwież poślu­bionego małżon­ka tylko po to by przekon­ać się, że nie jest to szczegól­nie miły przy­bytek. Sam reżyser powiedzi­ał w jed­nym z wywiadów że należało mu na nakręce­niu his­torii w której dziew­czy­na wychodzi za Pana Darcego tylko po to by odkryć że ten miesz­ka w naw­ied­zonym domu i skry­wa mroczne sekre­ty. Zwierz mimo, że hor­rorów nien­aw­idzi to już prze­biera nóżka­mi bo w roli pięknego małżon­ka sam Tom Hid­dle­ston, w roli młodej dziew­czyny zawsze lubiana Mia Wasikows­ka a siostrę bra­ta grać ma  Jes­si­ca Chas­tain dorzućmy do tego jeszcze Char­lie Hun­na­ma i dosta­je­my film którego nie moż­na prze­gapić. Zwierz spodziewa się że połowę sean­su prze­siedzi pod krzesłem.

pobrane

Cokol­wiek postanowi bohater­ka zwierz będzie się bard­zo utożsami­ał z jej decyzjami

Pan. Wyprawa do Niby­landii (23/10) – zwierz nie przepa­da za his­torią Piotru­sia Pana ale jest zain­try­gowany filmem Joe Wrigh­ta (zwierz lubi jego plas­ty­czną wyobraźnię) opowiada­jącą o tym co dzi­ało się w Niby­landii przed i tuż po przy­by­ciu Piotru­sia. W obsadzie Hugh Jack­man (którego zwierz oglą­da we wszys­tkim w czym aktor zde­cy­du­je się zagrać) i Gar­rett Hed­lund jako jeszcze dobry i nai­wny Kap­i­tan Hook. Do tego  Rooney Mara jako Indi­ańs­ka księżnicz­ka (co zdaniem zwierza dość słusznie budzi sprze­ciw) i Aman­da Seyfried. Zwierz czeka na film głównie dlat­ego, że jest ciekawy czy ktokol­wiek go przekona go do Piotru­sia Pana.

PAN

Zwierz jest przede wszys­tkim zain­try­gowany stroną wiz­ual­ną filmu

Ugo­towany (23/10) – reżyser Sierp­nia w Hrab­st­wie Osage zde­cy­dował się nakrę­cić dra­mat czy psy­cho­log­iczny thriller o pra­cy w kuch­ni. W roli głównej Bradley Coop­er – w drugim rzędzie – cała gale­ria doskon­ałych aktorów. Zwierz jest zain­tere­sowany czy w świecie powszech­nych kuli­narnych pro­gramów, płaczą­cych, wrzeszczą­cych i zała­mu­ją­cych się kucharzy, moż­na jeszcze coś ciekawego dodać. Zwierz jed­nak uwiel­bia dra­maty w kuch­ni choć zawsze oglą­da je z ciężkim sercem bo tam jest tyle zmarnowanego jedzenia. Nato­mi­ast Bradley Coop­er awan­sował niedawno na akto­ra dla którego zwierz jest w stanie obe­jrzeć właś­ci­wie każdy film więc chęt­nie się wybierze.

UNTITLED JOHN WELLS PROJECT

Czy w świecie gdzie kucharze są wszędzie i na każdym kanale, kucharz w filmie się sprawdzi?

Pen­tameron (30/10) – zwierz pisząc te słowa łka w klaw­iaturę bo dostał zaprosze­nie na pokaz przed­premierowy z którego nie będzie mógł sko­rzys­tać. Tym­cza­sem film (po ang­iel­sku idzie jako Tale of Tales) opar­ty o baśnie Giambat­tista Basile może dokon­ać tego na co wszyscy czekamy – pokazać w kinie jaka naprawdę jest natu­ra baśniowej opowieś­ci. Sam zwias­tun był mag­ne­ty­czny, intrygu­ją­cy i piękny. Całość – mrocz­na, intrygu­ją­ca i tak dale­ka od infantyl­nych his­torii jak tylko moż­na. Obsa­da jest niesamowi­ta, his­to­rie z przesłaniem a całość zapowia­da się wyjątkowo pięknie. Czyli dokład­nie coś czego nie moż­na przegapić.

the-tale-of-tales-matteo-garrone

To może być najbardziej fas­cynu­ją­cy film koń­ca roku

Strate­gia mis­trza (30/10) – Stephen Frears spec­jal­ista od his­torii prawdzi­wych (Królowa, Tajem­ni­ca Filome­ny) bierze się za najwięk­szy sportowy skan­dal ostat­nich lat czyli za sprawę Lance’a Arm­stron­ga. Zwierz ma wąt­pli­woś­ci czy cała sprawa warta jest osob­ne­go fil­mu (wszys­tko mamy w doku­men­tach zaś film przy­czy­nia się jed­nak do sławy oszus­ta) ale jeśli ktoś umi­ał­by to opowiedzieć to tylko Frears, który zapewne dorzu­ci do tej his­torii zwykłego sportowego oszust­wa jeszcze jak­iś zde­cy­dowanie ludz­ki kon­tekst. Choć w sum­ie zwierz wolał­by by nie zaszły okolicznoś­ci które doprowadz­iły do pow­sta­nia tego filmu.

790x395_nuk8i0

Zwierz nie wie co myśleć o calym pro­jek­cie. Wolał­by żeby fil­mu chy­ba nie było

Spec­tre –  (6/11)- Zwierz nie pamię­ta kiedy tak strasznie czekał na pre­mierę Bon­da. Zwierz nie jest w stanie oglą­dać zwias­tu­na fil­mu bez pod­skaki­wa­nia i klaska­nia. Zwierz ma poważny prob­lem z tym by się skon­cen­trować na dia­logu. No bo jak kiedy do fil­mu zaan­gażowano nie tylko uwiel­bianego przez zwierza Bena Whishawa ale także właś­ci­wie wszys­t­kich odd­y­cha­ją­cych bry­tyjs­kich aktorów. W tym Anderw Scot­ta – widać go dokład­nie pół sekundy w zwias­tu­nie a serce zwierza przeskaku­je o jed­no uderze­nie. No cóż – tak zwierz ma, że jak jest Andrew Scott na ekranie to zwierz nie widzi nic innego. Zwierz słyszał, że w filmie będzie jakaś fabuła ale pewnie za bard­zo piszczał i klaskał by cokol­wiek zauważyć.

First_glimpse_of_Andrew_Scott_s_character_in_the_new_trailer_for_Spectre

E… co to zwierz miał… 

Sufrażys­t­ka (6/11) – listopad zapowia­da się na pisk w rytm bry­tyjskiej kine­matografii. W roli głównej Carey Mul­li­gan, do tego Meryl Streep i Hele­na Bon­ham-Carter, a w tle… Ben Whishaw. No i przede wszys­tkim his­to­ria bry­tyjs­kich sufrażys­tek które wal­czyły o prawa kobi­et w sposób który dziś budzi podziw ale niekiedy prz­er­aże­nie (głównie ze wzglę­du na ich możli­woś­ci poświęce­nia się dla sprawy). Lek­tu­ra obow­iązkowa dla zwierza i jako kino­mana i jako wiel­bi­ciela his­torii społecznej. Zwierz bard­zo by chci­ał by była to pro­dukc­ja dobra i uświadami­a­ją­ca nie tylko anglikom (którzy się o tym sporo uczą w szkole) czym był ruch sufrażys­tek (zwierz dowiedzi­ał się o nim z książeczek Strasz­na His­to­ria pisanych dla ang­iel­s­kich dzieci).

suffragettes-3_4_a_2879502b

Zwierz jest ciekawy czy uda się to his­torię opowiedzieć prawdzi­wie, ciekaw­ie i bez wycią­ga­nia dłoni po nagrody za sam temat

Steve Jobs (13/11) – film którego zwierz się nieco boi. Pier­wsze pode­jś­cie do biografii Job­sa okaza­ła się  klęską. Dru­ga – cóż za kamerą Dan­ny Boyle, sce­nar­iusz napisał Aaron Sorkin a Jobs dostał zde­cy­dowanie zbyt przys­to­jną twarz Michaela Fass­ben­dera. Zwierz słyszał o filmie niesły­chanie dobre słowa – które wskazy­wały, że Sorkin ponown­ie zro­bił to samo co w Social Net­work który teo­re­ty­cznie był o Face­booku ale wszyscy wiemy, że nie był. Zwierz bard­zo by chci­ał, żeby się udało bo his­to­ria Job­sa ide­al­nie nada­je się na biografię naszych cza­sów. Plus nie ukry­wa­jmy- Fass­ben­der który dobrze gra, to dokład­nie to czego zwierz chce w kinie więcej.

stevejobs

Gdy­by film dorósł do oczeki­wań było­by wspaniale. A oczekia­nia są wielkie

Igrzys­ka Śmier­ci: Kosogłos cz 2 (20/11) – zwierz przyz­na szcz­erze, że pol­u­bił ser­ię filmów z serii Igrzysk Śmier­ci. Głupie to niesły­chanie i od real­iów społecznych dalekie ale oglą­da się całkiem sym­pa­ty­cznie. Zwierz pol­u­bił przede wszys­tkim aktorską obsadę i ma nadzieję, że w tym ostat­nim uderze­niu uda się zafun­dować wid­zom dobrą rozry­wkę. Co ciekawe – wyda­je się, że jed­nak inne serie fil­mowe na pod­staw­ie Young Adults nie są jed­nak tak udane. Właśnie ze wzglę­du na obsadę. W każdym razie zwierz chęt­nie pożeg­na najlepiej pro­mowaną (serio wspani­ałe plakaty) ser­ią młodzieżową ostat­nich lat.

jennifer-lawrence-district-13-hunger-games-2015-billboard-650

Zwierz będzie tęśknił za mate­ri­ała­mi pro­mo­cyjny­mi serii

Slow West (20/11) – zwierz już niedłu­go obe­jrzy ten niety­powy west­ern ale doszły do niego głosy, że jest na co czekać. Bo niby west­ern ale kli­mata­mi bliżej mu do kina nieza­leżnego i to spod znaku Wesa Ander­sona. Zwierz jak zwyk­le wyczeku­je nieo­biek­ty­wnie bo jak może się domyślac­ie – Fass­ben­der znów pojaw­ia się w obsadzie fil­mu a gdzie Fass­ben­der tam zwierz wyczeku­ją­cy dobrej roli. I ład­nych kadrów a tych w zwias­tu­nie Slow West było sporo.

maxresdefault

Fass­ben­der na Dzikim Zachodzie — czego chcieć więcej…

Mak­bet (27/11) – na Koniec fes­ti­walu Fass­ben­dera dosta­je­my chy­ba najbardziej wyczeki­waną w niek­tórych krę­gach pre­mierę roku. Kole­jne pode­jś­cie fil­mow­ców do Mak­be­ta ma nas przekon­ać do ludzkiego wymi­aru tragedii szkock­iego króla i jed­nocześnie powiedzieć coś o złu które tkwi w nas wszys­t­kich. Zwierz czy­tał zarówno pochleb­ne jak i bard­zo ostrożne recen­z­je fil­mu – niek­tóre wych­wala­jące inne niezbyt zach­wycone wys­tępem Fass­ben­dera, nato­mi­ast wieść gmin­na niesie że takiej Lady Mak­bet jak Mar­i­on Cotil­lard to dawno w kinie nie było. A wszys­tko w mgle, bło­cie i z dala od teatru. Zwierz strasznie czeka.

_1641966472-116373274_michael-fassbender

Chy­ba tylko Fass­ben­dera w Szkocji

Dobry Dinoza­ur (27/11) – nowa pro­dukc­ja Pixar jak na razie budzi kon­ster­nac­je. Głown­ie poziomem ani­macji – kole­jne zwias­tuny pokazu­ją dinoza­u­ry ani­mowane na poziomie zde­cy­dowanie niższym niż ten do którego przyzwycza­ił nas Pixar. Do tego okazu­je się, że w tym filmie dinoza­u­ry mówią. Jak będzie? Zwierz wierzy Pixarowi i jego umiejęt­noś­ci opowiada­nia pięknych i wzrusza­ją­cych his­torii. Ale jed­nak jak­by jest nieco mniej zain­try­gowany niż przed zwiastunami.

the-good-dinosaur-trailer-us-disney-pixar-movie

Jak na razie ta ani­mac­ja nie jest szczegól­nie porywająca

W samym ser­cu morza (4/11) – rok Fass­ben­dera i.. Bena Whishawa. Tym razem pojawi się koło Chrisa Hemswortha w filmie o bied­nych wielo­ryb­nikach których his­to­ria zain­spirowała twór­cę Moby Dic­ka.  Film Rona Howar­da miał mieć pre­mierę już dawno ale prze­nie­siono ją na koniec roku. Co to znaczy? Że wytwór­nia chęt­nie zgar­nęła­by  jakieś nagrody. Zwierz kibicu­je pro­dukcji bo poprzed­nia współpra­ca Howar­da i Hemswortha zaowocow­ała doskon­ałym Wyś­cigiem. Nie mniej prze­sunię­ta pre­miera budzi drob­ne obawy. No zobaczymy.

HOTS-20130923BO4V1764.dng

Piękny Chris wypa­tru­je wraz ze zwierzem pre­miery filmu

Gwiezdne Wojny: Prze­budze­nie mocy (18/12) – ciekawy przy­padek – im więcej zwierz wie o filmie tym bardziej na niego czeka. Wcześniej był bard­zo scep­ty­cznie nastaw­iony do pro­dukcji, ale te ostat­nie infor­ma­c­je i zdję­cia rozbudz­iły w zwierzu cieka­wość. Jeśli będzie to utrzy­mana w nieco retro sf his­to­ria młodych bohaterów to zwierz da szanse. W sum­ie i tak nic nie będzie lep­sze od Imperi­um Kontratakuje.

star_wars_the_force_awakens_r2d2_h_2014

Chce takiego. Albo dwa

Tyle z filmów na które zwierz czeka a które mają się pojaw­ić w Pol­s­kich kinach. Zwierz przyz­na szcz­erze, że cieszy się na ten fil­mowy koniec roku. Zwłaszcza, że mnóst­wo tu filmów z ich ulu­biony­mi aktora­mi i chy­ba nieco mniej wyra­chowanego fil­mu „oscarowego”. Oczy­wiś­cie zna­jdzie się kil­ka tytułów pod nagrody ale całość zapowia­da się przepysznie. Zwłaszcza dla fanów Fass­ben­dera (i whishawa) a już niedłu­go cała fala pro­dukcji z Hid­dle­stonem. No i jak nie kochać tych pięknych pra­cow­itych bry­tyjs­kich aktorów.

Ps: Zwierz  pole­ca wam jutro posłuchać pod­cas­tu nawet jak zwyk­le nie słucha­cie – naprawdę będzie super

Ps2: Zwierz w week­end wyjeżdża. Wpis będzie ale o godz­i­nach niestandardowych

31 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online