Home Ogólnie Idzie zima! NIe wychodź z kina! czyli na co do końca roku czai się zwierz

Idzie zima! NIe wychodź z kina! czyli na co do końca roku czai się zwierz

autor Zwierz
Idzie zima! NIe wychodź z kina! czyli na co do końca roku czai się zwierz

Zwierz miał  dziś trochę stre­su­ją­cy dzień związany z wys­tę­pa­mi pub­liczny­mi. Wiecie zwierz może mówić bez koń­ca o pop­kul­turze ale kiedy przy­chodzi mu mówić o swoim tema­cie dok­toratu naty­ch­mi­ast zżera go stres. Zwierz jed­nak już jest z powrotem (po wys­tąpi­e­niu) nikt go nie zjadł, więc postanow­ił wam wrzu­cić mały relak­su­ją­cy wpisik o pre­mier­ach fil­mowych na które czeka. Tym razem zde­cy­dował się wybrać te pre­miery które czeka­ją nas w pol­s­kich kinach do koń­ca roku.

Leg­end (9/10) —  na co tu nie czekać – za kamerą stanie Bri­an Hel­ge­land autor min. sce­nar­iusza do L.A Con­fi­den­tal. Ale zwierza przede wszys­tkim intrygu­je Tom Hardy w pod­wójnej głównej roli bliź­ni­aków gang­sterów. Wypuszc­zony trail­er budzi zach­wyt przede wszys­tkim właśnie ze wzglę­du na Hard­ego, który zda­je się grać tak jak­by go rzeczy­wiś­cie było dwóch. Zwierz czy­tał po pokazach fes­ti­walowych recen­z­je zarówno pochleb­ne jak i mniej pochleb­ne ale w tym momen­cie tak bard­zo kocha Hard­ego że poszedł­by na film  w którym aktor gra nawet pół roli a nie dwie. Zwierz jed­nak cieszy się że poza Hardym film będzie opowiadał jeszcze prawdzi­wą his­torię bry­tyjs­kich gang­sterów bo jak może zauważyliś­cie zwierz woli wszys­tko w wyda­niu bry­tyjskim, a kino gang­ster­skie to już w ogóle.

LEGEND-Tom-Hardy__140612175540-575x383

Cud­ow­na pro­moc­ja — dwóch Hardych w cenie jed­nego

Black Mass (16/10) – his­to­ria bostońskiego gang­stera nor­mal­nie nie intere­sowała­by zwierza gdy­by nie fakt, że mamy do czynienia po pier­wsze z ciekawą his­torią po drugie z jeszcze ciekawszą obsadą. Po pier­wszych pokazach fil­mu zaczę­to mówić, że być może Johh­ny Depp w głównej roli Malo atrak­cyjnego łysiejącego gang­stera odkupi swo­je winy – czyli właś­ci­wie wszys­tkie filmy w których grał od sukce­su Piratów z Karaibów. Zwierz był­by bard­zo zad­owolony gdy­by tak się stało bo uważa, że żal aktorskiej kari­ery Dep­pa która była naprawdę w porząd­ku. Jed­nak dla czytel­ników tego blo­ga bardziej istot­ną infor­ma­cją może być ta że w dru­go­planowej roli zobaczymy Bene­dic­ta Cum­ber­batcha. Aktor w sum­ie dawno nie widziany. A jak 15/10 pójdziecie na trans­mis­je Ham­le­ta to może­cie sobie zro­bić specy­ficzne Cum­ber­batchowe „dou­ble fea­ture”

black-mass_612x380

Ponoć ten nowy brzy­d­ki Depp przy­pom­ni­ał sobie jak się właś­ci­wie gra


Crim­son Peak (23/10)-
Guiller­mo del Toro wraca do tego na czym zna się najlepiej czyli do straszenia ludzi. W swo­jej opowieś­ci naw­iązu­jącej do trady­cji amerykańskiego gotyku opowia­da his­torię młodej dziew­czyny, która przy­by­wa do domu swego śwież poślu­bionego małżon­ka tylko po to by przekon­ać się, że nie jest to szczegól­nie miły przy­bytek. Sam reżyser powiedzi­ał w jed­nym z wywiadów że należało mu na nakręce­niu his­torii w której dziew­czy­na wychodzi za Pana Darcego tylko po to by odkryć że ten miesz­ka w naw­ied­zonym domu i skry­wa mroczne sekre­ty. Zwierz mimo, że hor­rorów nien­aw­idzi to już prze­biera nóżka­mi bo w roli pięknego małżon­ka sam Tom Hid­dle­ston, w roli młodej dziew­czyny zawsze lubiana Mia Wasikows­ka a siostrę bra­ta grać ma  Jes­si­ca Chas­tain dorzućmy do tego jeszcze Char­lie Hun­na­ma i dosta­je­my film którego nie moż­na prze­gapić. Zwierz spodziewa się że połowę sean­su prze­siedzi pod krzesłem.

pobrane

Cokol­wiek postanowi bohater­ka zwierz będzie się bard­zo utożsami­ał z jej decyz­ja­mi

Pan. Wyprawa do Niby­landii (23/10) – zwierz nie przepa­da za his­torią Piotru­sia Pana ale jest zain­try­gowany filmem Joe Wrigh­ta (zwierz lubi jego plas­ty­czną wyobraźnię) opowiada­jącą o tym co dzi­ało się w Niby­landii przed i tuż po przy­by­ciu Piotru­sia. W obsadzie Hugh Jack­man (którego zwierz oglą­da we wszys­tkim w czym aktor zde­cy­du­je się zagrać) i Gar­rett Hed­lund jako jeszcze dobry i nai­wny Kap­i­tan Hook. Do tego  Rooney Mara jako Indi­ańs­ka księżnicz­ka (co zdaniem zwierza dość słusznie budzi sprze­ciw) i Aman­da Seyfried. Zwierz czeka na film głównie dlat­ego, że jest ciekawy czy ktokol­wiek go przekona go do Piotru­sia Pana.

PAN

Zwierz jest przede wszys­tkim zain­try­gowany stroną wiz­ual­ną fil­mu

Ugo­towany (23/10) – reżyser Sierp­nia w Hrab­st­wie Osage zde­cy­dował się nakrę­cić dra­mat czy psy­cho­log­iczny thriller o pra­cy w kuch­ni. W roli głównej Bradley Coop­er – w drugim rzędzie – cała gale­ria doskon­ałych aktorów. Zwierz jest zain­tere­sowany czy w świecie powszech­nych kuli­narnych pro­gramów, płaczą­cych, wrzeszczą­cych i zała­mu­ją­cych się kucharzy, moż­na jeszcze coś ciekawego dodać. Zwierz jed­nak uwiel­bia dra­maty w kuch­ni choć zawsze oglą­da je z ciężkim sercem bo tam jest tyle zmarnowanego jedzenia. Nato­mi­ast Bradley Coop­er awan­sował niedawno na akto­ra dla którego zwierz jest w stanie obe­jrzeć właś­ci­wie każdy film więc chęt­nie się wybierze.

UNTITLED JOHN WELLS PROJECT

Czy w świecie gdzie kucharze są wszędzie i na każdym kanale, kucharz w filmie się sprawdzi?

Pen­tameron (30/10) – zwierz pisząc te słowa łka w klaw­iaturę bo dostał zaprosze­nie na pokaz przed­premierowy z którego nie będzie mógł sko­rzys­tać. Tym­cza­sem film (po ang­iel­sku idzie jako Tale of Tales) opar­ty o baśnie Giambat­tista Basile może dokon­ać tego na co wszyscy czekamy – pokazać w kinie jaka naprawdę jest natu­ra baśniowej opowieś­ci. Sam zwias­tun był mag­ne­ty­czny, intrygu­ją­cy i piękny. Całość – mrocz­na, intrygu­ją­ca i tak dale­ka od infantyl­nych his­torii jak tylko moż­na. Obsa­da jest niesamowi­ta, his­to­rie z przesłaniem a całość zapowia­da się wyjątkowo pięknie. Czyli dokład­nie coś czego nie moż­na prze­gapić.

the-tale-of-tales-matteo-garrone

To może być najbardziej fas­cynu­ją­cy film koń­ca roku

Strate­gia mis­trza (30/10) – Stephen Frears spec­jal­ista od his­torii prawdzi­wych (Królowa, Tajem­ni­ca Filome­ny) bierze się za najwięk­szy sportowy skan­dal ostat­nich lat czyli za sprawę Lance’a Arm­stron­ga. Zwierz ma wąt­pli­woś­ci czy cała sprawa warta jest osob­ne­go fil­mu (wszys­tko mamy w doku­men­tach zaś film przy­czy­nia się jed­nak do sławy oszus­ta) ale jeśli ktoś umi­ał­by to opowiedzieć to tylko Frears, który zapewne dorzu­ci do tej his­torii zwykłego sportowego oszust­wa jeszcze jak­iś zde­cy­dowanie ludz­ki kon­tekst. Choć w sum­ie zwierz wolał­by by nie zaszły okolicznoś­ci które doprowadz­iły do pow­sta­nia tego fil­mu.

790x395_nuk8i0

Zwierz nie wie co myśleć o calym pro­jek­cie. Wolał­by żeby fil­mu chy­ba nie było

Spec­tre –  (6/11)- Zwierz nie pamię­ta kiedy tak strasznie czekał na pre­mierę Bon­da. Zwierz nie jest w stanie oglą­dać zwias­tu­na fil­mu bez pod­skaki­wa­nia i klaska­nia. Zwierz ma poważny prob­lem z tym by się skon­cen­trować na dia­logu. No bo jak kiedy do fil­mu zaan­gażowano nie tylko uwiel­bianego przez zwierza Bena Whishawa ale także właś­ci­wie wszys­t­kich odd­y­cha­ją­cych bry­tyjs­kich aktorów. W tym Anderw Scot­ta – widać go dokład­nie pół sekundy w zwias­tu­nie a serce zwierza przeskaku­je o jed­no uderze­nie. No cóż – tak zwierz ma, że jak jest Andrew Scott na ekranie to zwierz nie widzi nic innego. Zwierz słyszał, że w filmie będzie jakaś fabuła ale pewnie za bard­zo piszczał i klaskał by cokol­wiek zauważyć.

First_glimpse_of_Andrew_Scott_s_character_in_the_new_trailer_for_Spectre

E… co to zwierz miał… 

Sufrażys­t­ka (6/11) – listopad zapowia­da się na pisk w rytm bry­tyjskiej kine­matografii. W roli głównej Carey Mul­li­gan, do tego Meryl Streep i Hele­na Bon­ham-Carter, a w tle… Ben Whishaw. No i przede wszys­tkim his­to­ria bry­tyjs­kich sufrażys­tek które wal­czyły o prawa kobi­et w sposób który dziś budzi podziw ale niekiedy prz­er­aże­nie (głównie ze wzglę­du na ich możli­woś­ci poświęce­nia się dla sprawy). Lek­tu­ra obow­iązkowa dla zwierza i jako kino­mana i jako wiel­bi­ciela his­torii społecznej. Zwierz bard­zo by chci­ał by była to pro­dukc­ja dobra i uświadami­a­ją­ca nie tylko anglikom (którzy się o tym sporo uczą w szkole) czym był ruch sufrażys­tek (zwierz dowiedzi­ał się o nim z książeczek Strasz­na His­to­ria pisanych dla ang­iel­s­kich dzieci).

suffragettes-3_4_a_2879502b

Zwierz jest ciekawy czy uda się to his­torię opowiedzieć prawdzi­wie, ciekaw­ie i bez wycią­ga­nia dłoni po nagrody za sam tem­at

Steve Jobs (13/11) – film którego zwierz się nieco boi. Pier­wsze pode­jś­cie do biografii Job­sa okaza­ła się  klęską. Dru­ga – cóż za kamerą Dan­ny Boyle, sce­nar­iusz napisał Aaron Sorkin a Jobs dostał zde­cy­dowanie zbyt przys­to­jną twarz Michaela Fass­ben­dera. Zwierz słyszał o filmie niesły­chanie dobre słowa – które wskazy­wały, że Sorkin ponown­ie zro­bił to samo co w Social Net­work który teo­re­ty­cznie był o Face­booku ale wszyscy wiemy, że nie był. Zwierz bard­zo by chci­ał, żeby się udało bo his­to­ria Job­sa ide­al­nie nada­je się na biografię naszych cza­sów. Plus nie ukry­wa­jmy- Fass­ben­der który dobrze gra, to dokład­nie to czego zwierz chce w kinie więcej.

stevejobs

Gdy­by film dorósł do oczeki­wań było­by wspaniale. A oczekia­nia są wielkie

Igrzys­ka Śmier­ci: Kosogłos cz 2 (20/11) – zwierz przyz­na szcz­erze, że pol­u­bił ser­ię filmów z serii Igrzysk Śmier­ci. Głupie to niesły­chanie i od real­iów społecznych dalekie ale oglą­da się całkiem sym­pa­ty­cznie. Zwierz pol­u­bił przede wszys­tkim aktorską obsadę i ma nadzieję, że w tym ostat­nim uderze­niu uda się zafun­dować wid­zom dobrą rozry­wkę. Co ciekawe – wyda­je się, że jed­nak inne serie fil­mowe na pod­staw­ie Young Adults nie są jed­nak tak udane. Właśnie ze wzglę­du na obsadę. W każdym razie zwierz chęt­nie pożeg­na najlepiej pro­mowaną (serio wspani­ałe plakaty) ser­ią młodzieżową ostat­nich lat.

jennifer-lawrence-district-13-hunger-games-2015-billboard-650

Zwierz będzie tęśknił za mate­ri­ała­mi pro­mo­cyjny­mi serii

Slow West (20/11) – zwierz już niedłu­go obe­jrzy ten niety­powy west­ern ale doszły do niego głosy, że jest na co czekać. Bo niby west­ern ale kli­mata­mi bliżej mu do kina nieza­leżnego i to spod znaku Wesa Ander­sona. Zwierz jak zwyk­le wyczeku­je nieo­biek­ty­wnie bo jak może się domyślac­ie – Fass­ben­der znów pojaw­ia się w obsadzie fil­mu a gdzie Fass­ben­der tam zwierz wyczeku­ją­cy dobrej roli. I ład­nych kadrów a tych w zwias­tu­nie Slow West było sporo.

maxresdefault

Fass­ben­der na Dzikim Zachodzie — czego chcieć więcej…

Mak­bet (27/11) – na Koniec fes­ti­walu Fass­ben­dera dosta­je­my chy­ba najbardziej wyczeki­waną w niek­tórych krę­gach pre­mierę roku. Kole­jne pode­jś­cie fil­mow­ców do Mak­be­ta ma nas przekon­ać do ludzkiego wymi­aru tragedii szkock­iego króla i jed­nocześnie powiedzieć coś o złu które tkwi w nas wszys­t­kich. Zwierz czy­tał zarówno pochleb­ne jak i bard­zo ostrożne recen­z­je fil­mu – niek­tóre wych­wala­jące inne niezbyt zach­wycone wys­tępem Fass­ben­dera, nato­mi­ast wieść gmin­na niesie że takiej Lady Mak­bet jak Mar­i­on Cotil­lard to dawno w kinie nie było. A wszys­tko w mgle, bło­cie i z dala od teatru. Zwierz strasznie czeka.

_1641966472-116373274_michael-fassbender

Chy­ba tylko Fass­ben­dera w Szkocji

Dobry Dinoza­ur (27/11) – nowa pro­dukc­ja Pixar jak na razie budzi kon­ster­nac­je. Głown­ie poziomem ani­macji – kole­jne zwias­tuny pokazu­ją dinoza­u­ry ani­mowane na poziomie zde­cy­dowanie niższym niż ten do którego przyzwycza­ił nas Pixar. Do tego okazu­je się, że w tym filmie dinoza­u­ry mówią. Jak będzie? Zwierz wierzy Pixarowi i jego umiejęt­noś­ci opowiada­nia pięknych i wzrusza­ją­cych his­torii. Ale jed­nak jak­by jest nieco mniej zain­try­gowany niż przed zwias­tu­na­mi.

the-good-dinosaur-trailer-us-disney-pixar-movie

Jak na razie ta ani­mac­ja nie jest szczegól­nie pory­wa­ją­ca

W samym ser­cu morza (4/11) – rok Fass­ben­dera i.. Bena Whishawa. Tym razem pojawi się koło Chrisa Hemswortha w filmie o bied­nych wielo­ryb­nikach których his­to­ria zain­spirowała twór­cę Moby Dic­ka.  Film Rona Howar­da miał mieć pre­mierę już dawno ale prze­nie­siono ją na koniec roku. Co to znaczy? Że wytwór­nia chęt­nie zgar­nęła­by  jakieś nagrody. Zwierz kibicu­je pro­dukcji bo poprzed­nia współpra­ca Howar­da i Hemswortha zaowocow­ała doskon­ałym Wyś­cigiem. Nie mniej prze­sunię­ta pre­miera budzi drob­ne obawy. No zobaczymy.

HOTS-20130923BO4V1764.dng

Piękny Chris wypa­tru­je wraz ze zwierzem pre­miery fil­mu

Gwiezdne Wojny: Prze­budze­nie mocy (18/12) – ciekawy przy­padek – im więcej zwierz wie o filmie tym bardziej na niego czeka. Wcześniej był bard­zo scep­ty­cznie nastaw­iony do pro­dukcji, ale te ostat­nie infor­ma­c­je i zdję­cia rozbudz­iły w zwierzu cieka­wość. Jeśli będzie to utrzy­mana w nieco retro sf his­to­ria młodych bohaterów to zwierz da szanse. W sum­ie i tak nic nie będzie lep­sze od Imperi­um Kon­trataku­je.

star_wars_the_force_awakens_r2d2_h_2014

Chce takiego. Albo dwa

Tyle z filmów na które zwierz czeka a które mają się pojaw­ić w Pol­s­kich kinach. Zwierz przyz­na szcz­erze, że cieszy się na ten fil­mowy koniec roku. Zwłaszcza, że mnóst­wo tu filmów z ich ulu­biony­mi aktora­mi i chy­ba nieco mniej wyra­chowanego fil­mu „oscarowego”. Oczy­wiś­cie zna­jdzie się kil­ka tytułów pod nagrody ale całość zapowia­da się przepysznie. Zwłaszcza dla fanów Fass­ben­dera (i whishawa) a już niedłu­go cała fala pro­dukcji z Hid­dle­stonem. No i jak nie kochać tych pięknych pra­cow­itych bry­tyjs­kich aktorów.

Ps: Zwierz  pole­ca wam jutro posłuchać pod­cas­tu nawet jak zwyk­le nie słucha­cie – naprawdę będzie super

Ps2: Zwierz w week­end wyjeżdża. Wpis będzie ale o godz­i­nach nie­s­tandar­d­owych

31 komentarzy
0

Powiązane wpisy