Home Ogólnie Jeśli coś jest w Internecie to musi mieć fanart czyli Zwierza 12 ulubionych rysowników

Jeśli coś jest w Internecie to musi mieć fanart czyli Zwierza 12 ulubionych rysowników

autor Zwierz

Hej

Zwierz musi­ał dziś wcześnie wstać — na całe szczęś­cie nie po to by iść do pra­cy, ale po to by wybrać się poza mias­to. Niem0niej ilekroć zwierz wie, że będzie wyjeżdżał, myśli o takich wpisach, które pisze się nie tylko łat­wo i przy­jem­nie — z tej prostej przy­czyny, że łatwiej napisać je zan­im zegar wybi­je dwu­nastą. I tak zwierz pomyślał, że ide­al­nym wpisem na poniedzi­ałek było­by po pros­tu podzie­le­nie się z wami swoi­mi ulu­biony­mi twór­ca­mi fanartów. Przy czym w tym wpisie, raczej zwierz nie otworzy nie­ba i nowych hory­zon­tów stałym użytkown­ikom tum­blr i fanowskiej blo­gos­fery — zwierz ma prosty gust i najczęś­ciej podoba­ją mu się ci artyś­ci, którzy osiągnęli sławę i poważanie. Zwierz pisze artyś­ci, bo wielu z nich ma właśnie artyś­ci, ilus­tra­torzy, którzy tylko cza­sem zmierza­ją w kierunku fanar­tu. Niek­tórzy zaś fan art pod­nieśli do ran­gi sztu­ki. Zwierz oczy­wiś­cie wybrał tylko kilku artystów/ ilus­tra­torów spośród dziesiątek, których lubi ceni i śledzi. Niem­niej przyszło zwier­zowi do głowy, że było­by głu­pio gdy­byś­cie prze­gapili doskon­ałe fanar­ty i ich twórców.

  Pier­wsza zasa­da inter­ne­tu powin­na brzmieć — zawsze jest jak­iś fan art na ten tem­at (obok zasady 34) — ten to fan art jed­nego zda­nia jakie Bene­dict Cum­ber­batch wypowiedzi­ał w cza­sie chatu na red­dit. Czekać musi­ał naprawdę krótko.

Nan Law­son — jej twór­c­zoś­ci nie da się pomylić z żad­ną inną, wszys­tkie posta­cie na jej ilus­trac­jach (Nan jest zawodową ilus­tra­torką) mają podob­ne rysy twarzy zamknięte oczy i różowe policz­ki. Niem­niej to właśnie ta pow­tarzal­ność spraw­ia, że zwierz uwiel­bia te ilus­trac­je. Zwłaszcza, że wszys­tkie przed­staw­ione na tych fanar­tach posta­cie są takie spoko­jne. No i autor­ka pod­biła serce zwierza jeszcze jed­nym dro­bi­azgiem — fanar­ta­mi do filmów Wesa Ander­sona, które jak chy­ba wam się obiło o uszy zwierz uwiel­bia całym sercem.

nan lawson assasin

Zwierz podrzu­ca dwa fanar­ty z całej galerii znakomi­tych ilus­tracji — jeśli chce­cie się przyjrzeć wszys­tkiemu co Nan narysowała czer­piąc inspirac­je z kul­tu­ry pop­u­larnej zajrzyj­cie tutaj 

Elsa — autorkę zwierz znalazł na tum­blr — zwró­cił uwagę, że jej znakomite szkice i fanar­ty wyglą­da­ją jak­by miały w sobie coś Dis­ne­jowskiego — jakie było zaskocze­nie zwierza, kiedy okaza­ło się, że rzeczy­wiś­cie autor­ka współpra­cow­ała i z Dis­neyem i z Pixarem a ter­az pracu­je chy­ba dla Sony. Jej fanar­ty do Sher­loc­ka są nie tylko w pełni pro­fesjon­alne, ale też powala­ją sobie bez więk­szego trudu wyobraz­ić, co by było gdy­by ktoś zde­cy­dował się prze­r­o­bić ser­i­al BBC na Dis­ne­jowską ani­mację — prawdę powiedzi­awszy — wyglą­dał­by doskonale.

Zwier­zowi strasznie się podo­ba dis­ne­jows­ka kres­ka autor­ki — jeśli chce­cie zobaczyć więcej jej bard­zo różnych szkiców (w tym przy­pad­ku link prowadzi do galerii tych Sher­lock­owych) to skocz­cie Tutaj

 

Nlm­da — o autorce zwierz wie tyle, że na pewno jest z Pol­s­ki. Co budzi w zwierzu prawdzi­wą dumę, bo jej fanar­ty są po prosty znakomite. Nie da się ich pomylić z żad­ny­mi inny­mi — ciekawe kolory, roz­mazane lin­ie i wspani­ałe tła, Nlm­da jest doskon­ała w przy­pad­ku fanartów do wszys­t­kich swoich ulu­bionych pro­gramów ale najbardziej zwierz lubi jej fanar­ty do Sher­loc­ka i Gry o Tron. No i czarno-białe szkice jej autorstwa są doskon­ałe. Może jak zwierz wysupła skądś dwadzieś­cia euro to sobie kupi taki ład­ny szkic Sher­lock­owej głowy.

Zwierz abso­lut­nie uwiel­bia sposób w jaki kon­tu­ry postaci się roz­mazu­ją a jed­nocześnie autorce ide­al­nie uda­je się przekazać charak­ter  mal­owanych bohaterów — Tyri­on w jej wyko­na­niu to jeden z trafniejszych fanartów jaki zwierz zna. Aders tum­blr macie w rogu obraz­ka a galer­ię na Deviantart TUTAJ.

Geo — tym razem wychodz­imy ze świa­ta doskon­ałej tech­nicznie grafi­ki a prze­chodz­imy do świa­ta fan artu, który zwierz lubi ze wzglę­du na treść. Zwierz kore­spon­dował kiedyś z Geo (dawno temu zan­im miał logo chci­ał wyko­rzys­tać jed­ną z jej ilus­tracji) i był zaskoc­zony jak szy­bko i miło autor­ka odpowiedzi­ała. Nie mniej zwierz lubi Geo za jej niepow­tarzal­ny styl (sama raczej nie pisze o obrazkach tylko nazy­wa więk­szość swoich fan artów “doodles”)oraz za poczu­cie humoru. Oczy­wiś­cie daleko odchodzi od telewiz­yjnego Sher­loc­ka, ale częs­to zwierz się uśmiecha oglą­da­jąc jej obrazki.

Geo rysu­je fan arty które cza­sem są głupi­utkie cza­sem zupełnie kre­tyńskie ale bard­zo częs­to dow­cip­ne i sym­pa­ty­czne. Zwierz coś o tym wie bo ma koszulkę z Lokim jej autorstwa. A więcej zna­jdziecie tutaj (nie prze­j­mu­j­cie się dzi­wnym tytułem bloga)

Alice X Zhang to chy­ba obec­nie najsławniejsze nazwisko w świecie fanartów — tej bard­zo zdol­nej artystce i ilus­tra­torce udało się, bowiem coś co nie udało się wielu innym — po pier­wsze udało się jej zro­bić zupełnie poważną wys­tawę swoich prac — w Bot­tle­neck Gallery w Nowym Jorku odbyła się wys­tawa jej opar­tych o sce­ny z filmów wys­tawa “Moments”. Dru­ga sprawa to fakt, że twór­com seri­ali BBC i Doc­tor Who tak bard­zo spodobały się fanar­ty autor­ki, że sprzeda­je je ofic­jal­ny sklep BBC a jak moż­na przeczy­tać — zamaw­ia więcej. Zwierz uwiel­bia Alice przede wszys­tkim za niesamowite kolory, jakich uży­wa oraz za jej fanar­ty z Dok­torem, które mają w sobie mag­ię i radość znaną z seri­alu. Alice sze­roko sprzeda­je swo­je prace — nieste­ty są dro­gie, ale gdy­by były tańsze zwierz wytapetował sobie nimi pokój.

Zwierz przyz­na­je bez bicia — właś­ci­wie wszys­tko co Alice rysu­je i malu­je podo­ba się zwier­zowi — poza tym to jed­na z bard­zo niewielu osób której udało się naprawdę dobrze narysować twarz Sher­loc­ka (co wcale nie jest proste) — po więcej olśnień zwierz zaprasza tutaj — uwa­ga przy­na­jm­niej zwierz nie jest w stanie z tej strony wyjść.

Ener­Jax  to dość niezwykły przykład autor­ki fanartów. Jakieś 99 pro­cent jej twór­c­zoś­ci na tum­blr doty­czy Bene­dic­ta Cum­ber­batcha i ma for­mę gifów. Tym co zwierz podzi­wia w autorce jest przede wszys­tkim tem­po z jakim robi swo­je ilus­trac­je i gify, które naty­ch­mi­ast sta­ją się ilus­tracją tego co właśnie Bene­dict zro­bił czy powiedzi­ał. Autor­ka ma spore poczu­cie humoru, więc, mimo, że widać w niej fan­girl więcej tu dys­tan­su do obiek­tu uczuć niż niemego zach­wytu. No i to tem­po — dosłown­ie cała kro­ni­ka Bene­dic­towych dziejów w obrazkach.

 

Potrze­bu­jesz szy­bkiego dow­cip­nego fan artu na tem­at dwóch zdań z wywiadu którego Bene­dict udzielił w danym tygod­niu — nie musisz już dłużej szukać — na pewno zna­jdziesz go tutaj. 

Emi­ly Car­roll — zwierz trochę oszuku­je, bo Emi­ly Car­roll nie jest uwiel­biana przez zwierza ze wzglę­du na swo­je fanar­ty (doskon­ała seria do Diuny Fran­ka Her­bera) ale ze wzglę­du na autorskie komiksy — zwierz nie wie czy kiedykol­wiek pisał wam o jej komik­sach ale “His face all red” jest jed­ną z najlep­szych rzeczy jakie zwierz znalazł (może ktoś mu zlinkował) w Internecie od kilku lat. W tym przy­pad­ku niepow­tarzal­ny styl ilus­tra­tor­ki wiąże się jeszcze z niesamow­itą częs­to trochę straszną treś­cią i niespodziewanym zakończe­niem (the Pric­ne and The Sea). Serio zwierz pole­ca wszys­tkim nawet scep­ty­cznie nastaw­ionym do wszel­kich fanartów.

Musi­cie zwier­zowi obiecać, że koniecznie przeczyta­cie His face All red i inne komiksy Emi­ly Car­roll — to są takie pereł­ki, że zwierz nie wybaczył­by sobie gdy­by wam ich nie pokazał

Gin­ger Haze (Noelle Steven­son) — jeśli zwierz się nie myli to właśnie dzię­ki niej mamy cudo pod tytułem „Par­ty king Thran­duil” . Zdol­na graficz­ka o niepow­tarzal­nym sty­lu zaist­ni­ała dzię­ki pewne­mu śmieszne­mu pro­jek­towi (Bro­ship of the ring - zwierz nie będzie się starał tego streś­cić musi­cie zobaczyć sami), ale dla zwierza zawsze pozostanie autorką najlep­szych fanartów z Par­ty King plus — ostat­nio zaczęła robić fan arty do Sleepy Hol­low i Pacif­ic Rim co oznacza, że zwierz został zupełnie kupi­ony i nic już tego nie zmieni.

Gin­ger Haze nie jest w stanie zaw­ieść zwierza — czy portre­tu­jąc Lego­lasa z jego trud­nym ojcem, czy robiąc ide­al­ny fanart do nowego guilty plea­sure zwierza czyli Sleepy Hol­low. Dow­cip­nie, uroc­zo i w punkt. A tego jest o tyle więcej TUTAJ.

KnightJJ (Lit­tle peo­ple) — zwierz uwiel­bia charak­terysty­czny styl tej ilus­tra­tor­ki z Holandii. Jak wszyscy zwier­zowi ulu­bień­cy ma sze­rok­ie zain­tere­sowa­nia od fanartów do Wład­cy Pierś­cieni po Dis­ne­jowskie księżnicz­ki. Zwierz abso­lut­nie kocha jej fan art do Wład­cy Pierś­cieni z Boromirem, który ma na swo­jej tor­bie, poza tym ponown­ie — łat­wo wkupiła się w serce zwierza robiąc fanar­ty do Moon­rise King­dom. Zwierz wie, że jej twór­c­zość moż­na kupić na Society6 — co więcej chy­ba chwilowo przesyła­ją na cały świat za dar­mo. Zgad­ni­j­cie kto raz w życiu się cieszył z niskiego stanu konta :)

Zwierz uwiel­bia KinghtJJ za ser­ię o dis­ne­jows­kich bohat­er­ach — niek­tóre z nich są znakomite, plus zwierz uwiel­bia ten dość filo­zoficzny obrazek powyżej. Gdy­byś­cie chcieli kupić coś  autorstwa KinghJJ to koniecznie zajrzyj­cie TUTAJ po wszys­tko inne TU.

James Hance — zwierz uwiel­bia jego grafi­ki, na których moż­na znaleźć chy­ba wszys­tko, co w pop­kul­turze ważne — jego szkice są abso­lut­nie przeu­rocze a sam autor doskonale naśladu­je styl innych ilus­tra­torów, kiedy trze­ba kadr z Paper­mana zamienić na coś nieco bardziej Dok­torowego a Leona Zawodow­ca wpisać w kadr z Mojego sąsi­a­da Totoro. Ale najbardziej zwierz lubi jego pop­kul­tur­alne portre­ty, na których doskonale łapie naturę tych, których szkicu­je. Zresztą jak sami wiecie na ścian­ie zwierza wisi przesłany przez anon­i­mowego ofi­ar­o­daw­cę obrazek Lok­iego, na który zwierz zawsze spoglą­da z radoś­cią. Jed­nak naprawdę serce zwierza autor kupił prze­cu­d­ownym fanartem łączą­cym Pacif­ic Rim i Pot­wory i spółkę.

inc northwest

Zdaniem zwierza nikt dziś tak doskonale nie mik­su­je naw­iązań do różnych tek­stów pop­kul­tu­ry jak James Hance — a TU lnik do całej pęka­jącej od naw­iązań galerii.

Good Nature Beast — ponieważ zwierz jest wielkim fanem mop­sów wszys­tkie rysun­ki mop­sów zal­icza do fanartów (z zakre­su jego ukochanego fan­do­mu). Good Nature Beasts to obraz­ki, które jak mówi autor­ka mają pro­mować życ­zli­wość i ciepłe uczu­cia — w zwierzu zde­cy­dowanie je budzą. Zwłaszcza prze­cu­d­owne Pugs not Drugs, które zwierz uważa za hasło, które naprawdę może zmienić świat

Sami przyz­na­j­cie czy takie przeu­rocze zwierząt­ka nie budzą w człowieku lep­szych uczuć. A więcej zwierzątek z przesłaniem zna­jdziecie tutaj

Maja Lulek (Geek King­dom) — no dobra żaden wpis zwierza nie może się obyć bez pro­mocji Mai. Zwierz pamię­ta jak pier­wszy raz zobaczył rysunek Mai z Dok­torem i pomyślał, że jest fajny a potem z kole­jny­mi szki­ca­mi robiło się jeszcze fajniej. Maja swój człowiek — lubi wszys­tko od Sher­loc­ka po Cab­in Pres­sure a jej koszul­ki nosi tylu czytel­ników zwierza, że moż­na ich dzię­ki nim rozpoz­nawać. Maja właśnie się przenosi na nowego blo­ga gdzie będzie też sklep. Jak tylko zna­jdzie chwilkę cza­su z boku blo­ga zwierza będzie banerek prowadzą­cy do miejs­ca gdzie za złote pol­skie będzie sobie moż­na kupić jej fantastyczności.

Ukochane Kra­soludzkie szkice Mai oraz (jeśli zna­cie Maję tylko z koszulek) coś troch z innej becz­ki — czyli Dalek w nieco innym sty­lu. Tu zna­jdziecie graficzne wspani­ałoś­ci Mai a Tutaj jej nowy blog i sklep.

Oczy­wiś­cie zwierz nie był­by sobą gdy­by nie zapy­tał was o waszych ulu­bionych autorów fanartów. Zwierz wierzy i wie, że jest ich strasznie wielu i znakomi­ta więk­szość z nich jest naprawdę utal­en­towana. W ogóle zwierz musi powiedzieć, że to jest jed­na z przy­czyn, dla których uwiel­bia fa arty — to doskon­ały sposób by twór­cy mogli pokazać swo­je umiejęt­noś­ci na mate­ri­ale, który jest łatwy do porów­na­nia i oce­ny a także, który przy­cią­ga widzów. Bo wielu ilus­tra­torów mogło­by narysować znakomite portre­ty,  ale nie bylibyśmy w stanie ocenić ich zdol­noś­ci a tak jak wszyscy wiemy, do czego naw­iązu­ją mamy doskon­ały punkt odniesienia. Prawdę powiedzi­awszy — nie idąc w zbyt­nią herezję — z fanar­ta­mi jest trochę jak z twór­c­zoś­cią naw­iązu­jącą do moty­wów religi­jnych i bib­li­jnych. Wszyscy wiedzą jak powin­na wyglą­dać mat­ka boska  z dzieciątkiem czy Judy­ta z głową Holofer­ne­sa, więc mając w głowie utar­ty wzorzec może­my dostrzec ory­gi­nal­ność, pomysł i indy­wid­u­al­ny styl. W sum­ie to chy­ba nawet nie jest taka strasz­na bzdu­ra — w końcu artyś­ci zawsze odwoły­wali się do powszech­nie znanych tek­stów kul­tu­ry — to, że dziś jest to kul­tura pop­u­lar­na wcale nie dzi­wi. Kto wie, może niedłu­go będzie się wieszać w muzeach. Zwierz by się zupełnie nie pogniewał.

Ps: Jutro zwierz będzie zapowiadał wyzwanie, z którym będzie się mierzył. Może­cie wpaść.

Ps2: Zwierz widzi­ał wczo­raj naj­gorszy tagline roku — na plaka­cie Kobi­ety w Futrze jak­iś kre­tyn mar­ketingowiec postanow­ił napisać zdanie ” Pięćdziesiąt twarzy kobi­ety”. Zwierz musi powiedzieć, że zde­cy­dowanie mar­ket­ing sięgnął bruku.

19 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online