Home Ogólnie Jeśli nie San Diego to może Warszawa? czyli zwierz ma wejściówki na Warsaw Comic-Con

Jeśli nie San Diego to może Warszawa? czyli zwierz ma wejściówki na Warsaw Comic-Con

autor Zwierz
Jeśli nie San Diego to może Warszawa? czyli zwierz ma wejściówki na Warsaw Comic-Con

Tak jak w Polsce żad­nych Com­ic Conów nie było to ostat­nio się ich nam­nożyło tyle, że nie wiado­mo który wybrać. To znaczy wiado­mo już że Com­ic Con Europe się nie udał, więc zostało nam Com­ic Con Pol­s­ka i War­saw Com­ic Con. Zwierz musi­ał jak­iś wybrać. A ponieważ War­saw Com­ic Con zgłosiło się do niego z pytaniem czy nie chci­ał­by wam zro­bić małego konkur­su to padło na nich.

Zwierz od lat chodzi i troszkę się dzi­wi, że przez lata w Warsza­w­ie nie było żad­nego naprawdę dużego wydarzenia fes­ti­walowego. Jasne mamy naszą Avan­gardę – wydarze­nie naprawdę fajne i doskonale zor­ga­ni­zowane ale jed­nak w skali kra­ju – kam­er­alne. O kil­ka dłu­goś­ci wyprzedz­ił nas Poz­nań ze słyn­nym Pyrkonem, Lublin z Falkonem czy Toruń z Coper­ni­conem.  Mniejsza frek­wenc­ja nie świad­czy źle o imprezie (zwłaszcza że Avan­gar­da trzy­ma się dobrych trady­cji i staw­ia duży nacisk i na lit­er­aturę i na naukę) ale fajnie było­by mieć w Warsza­w­ie jak­iś duży spęd fanów – zarówno tych mniej jak i bardziej zaan­gażowanych. Wyda­je się, że War­saw Com­ic- Con może pełnić właśnie taką funkcję.

Orga­ni­za­torzy jak na razie mówią niewiele – najwyraźniej uzna­jąc, że nic tak nie budzi zain­tere­sowanie jak budowanie napię­cia. Ale coś już wiemy. Com­ic Con w Warsza­w­ie ma być wydarze­niem które będzie się starało zebrać wokół siebie jak najwięk­sze grono fanów fan­tasty­ki. Będziemy mieli więc spotka­nia z pis­arza­mi – przy­by­cie zgłosili już Łukasz Orbitows­ki, Andrzej Pilip­iuk,  Mag­dale­na Kozak czy Romuald Pawlak. Orga­ni­za­torzy zaplanowali też spotka­nia z aktora­mi – jak na razie najbardziej elek­tryzu­ją­cym nazwiskiem w ujawnionym zestaw­ie­niu jest Charles Dance – znany wielu głównie z Gry o Tron a wiel­bi­cielom kine­matografii bry­tyjskiej z całej dłza­ugzaiej listy filmów. Zwierz przyz­na, że wiz­ja spotka­nia z nim jest jed­ną z tych atrakcji która najbardziej przy­cią­ga zwierza na imprezę. Do tego oczy­wiś­cie moż­na liczyć – jak zawsze na stoiska z geekowski­mi rzecza­mi, pre­miery książek i gier (na War­saw Com­ic Con ma zostać zaprezen­towana gra na pod­staw­ie Krysz­tałów Cza­su!).  Twór­cy obiecu­ją też najwięk­szy w Polsce konkurs cos­play i olbrzymią stre­fę gier bez prą­du (zwierz już wie gdzie porzu­ci narzec­zonego na cztery dni trwa­nia fes­ti­walu). Do tego oczy­wiś­cie będzie moż­na złow­ić jak­iś auto­graf, pobus­zować w stre­fie Gwiezd­nych Wojen czy Mad Maxa i zobaczyć co mają do zaofer­owa­nia inne mias­ta –bo będzie też sekc­ja w której zarekla­mu­ją się inne mias­ta i kon­wen­ty. Z opisu zapowia­da się wydarze­nie podob­ne do Pyrkonu (przy­na­jm­niej jeśli chodzi o skalę atrakcji) z tą różnicą że będzie w Warsza­w­ie.

Jed­nocześnie War­saw Com­ic Con roz­gry­wa się w tym samym miejs­cu co dwa inne wydarzenia – Good Game War­saw – tar­gi gamin­gowe, w cza­sie których odby­wać się będą turnieje e‑sportowe, będą otwarte stanowiska do gier i będzie moż­na pogadać z Youtu­bera­mi zaj­mu­ją­cy­mi się gra­mi. Do tego wydarzenia związane z retro-gra­mi (coś na czym na pewno będzie moż­na spotkać zwierza bo ostat­nio odkrył, że uwiel­bia stare gry – być może dlat­ego, że są takie proste). Dodatkowo równocześnie będzie  odby­wać się Edu­Ex­po – tu z kolei nacisk będzie postaw­iony na edukację. Będzie moż­na wziąć udzi­ał w warsz­tat­ach z pro­gramowa­nia,  tworzenia gier i aplikacji, albo wziąć udzi­ał w prelekc­jach i wykładach o nowych tech­nolo­giach w edukacji. Zwierz nie pisze tego wszys­tkiego bez powodu. Pomysł jest bowiem taki, że kupu­je­cie bile­ty na War­saw Com­ic Con ale macie wejś­cie na wszys­tkie trzy imprezy. A to oznacza że macie kon­went, tar­gi gamin­gowe i eduka­cyjne w jed­nej cenie. I to nie jest jakaś kosz­mar­na cena bo naj­tańsza jednod­niowa wejś­ciówka kosz­tu­je 25 zł. Same tar­gi trwa­ją zaś aż cztery dni – czyli jest sporo cza­su by wszys­tko zobaczyć i wziąć udzi­ał w intere­su­ją­cych nas wydarzeni­ach.

Zwierza zachę­ca też miejsce – PTAK War­saw Expo – to olbrzymie cen­trum kon­fer­en­cyjne, które orga­nizu­je co chwila jakąś imprezę – także zde­cy­dowanie więk­sze niż nad­chodzą­cy Com­ic Con. Znalezie­nie dobrego miejs­ca, które będzie – duże, nowoczesne, prze­pus­towe (stanie w kole­jce przy wejś­ciu to jed­na z tych rzeczy których zwierz nie cier­pi w cza­sie dużych kon­wen­tów) – to jeden z pod­sta­wowych wymogów jakie zwierz staw­ia kon­wen­tom. Co praw­da PTAK War­saw Expo nie mieś­ci się w samym cen­trum mias­ta ale moż­na tam dojechać i auto­busem i pociągiem więc nie jest źle, zwłaszcza że orga­ni­za­torzy zapew­ni­a­ją że będą tam odjeżdżać spec­jalne auto­busy także z cen­trum mias­ta. Zresztą chy­ba twór­cy tego Com­ic Con wiedzą jakie wyma­gania uczest­ni­cy staw­ia­ją kon­wen­tom bo zapew­ni­a­ją że będzie dla przy­byszów spoza Warsza­wy dostęp­na hala nocle­gowa. Czyli ktoś im pod­powiedzi­ał jak wyglą­da wnętrze port­fe­li prze­cięt­nych uczest­ników kon­wen­tów.

Pojaw­ie­nie się wydarzeń takich jak War­saw Com­ic Con rozpoczy­na trochę nową erę w świecie pol­s­kich kon­wen­tów. Doty­chczas za orga­ni­za­cję więk­szość kon­wen­tów odpowiedzial­ni byli fani i orga­ni­za­c­je fanowskie co budz­iło niekiedy spore napię­cia. Jed­ni opowiadali się za tym by otwier­ać kon­wen­ty na jak najsz­er­szą wid­own­ię, inni  tęsknili za cza­sa­mi kiedy były to małe spotka­nia orga­ni­zowane przez fanów dla fanów gdzie nie mówi się za dużo o pieniądzach. Wyda­je się, że pojaw­ie­nie się takich wydarzeń jak War­saw Com­ic Con może trochę uporząd­kować „rynek” kon­wen­tów i wprowadz­ić jasne roz­granicze­nie. W każdym razie – wyda­je się, że sporo osób było­by z tego zad­owolonych. Sam zwierz uważa że jest miejsce zarówno na spotka­nia her­me­ty­czne – w mniejszym gronie, jak i na duże komer­cyjne imprezy na które przy­chodzi się odwiedz­ić tar­gi, zobaczyć cos­play i posłuchać ulu­bionych aktorów. Kul­tura geekows­ka stała się ostat­nio tak pop­u­lar­na, że nie ma się co dzi­wić, że coraz więcej osób chce się spotkać i dobrze baw­ić. Stąd też zwierz wybierze się na War­saw Com­ic Con i ma nadzieję że będzie się naprawdę dobrze baw­ić.

A ter­az konkurs dla was :)  Zwierz umówił się z War­saw Com­ic Con na cykl konkursów w których moż­na wygrać wejś­ciów­ki na wydarze­nie. W cza­sie tego pier­wszego zwierz prosi was o dwie rzeczy. Po pier­wsze pol­u­bi­e­nie strony War­saw Com­ic Con na Face­booku (tam pojaw­ia­ją się infor­ma­c­je doty­czące wydarzenia) a po drugie napisanie zwier­zowi na czyj cos­play byś­cie się zde­cy­dowali gdy­byś­cie mogli przyjść na takie wydarze­nie prze­brani za kogo tylko chce­cie. Spośród zgłoszeń zwierz wybierze do 30.03 10 osób które wygra­ją wejś­ciów­ki na wydarze­nie które będzie się odby­wać od 1 do 4 czer­w­ca w Warsza­w­ie.

Ps: Zwierz wspom­ni­ał ale przy­pom­ni jeszcze raz – że konkursów o wejś­ciów­ki będzie więcej.

 

18 komentarzy
0

Powiązane wpisy