Home Ogólnie Książki których nigdy nie przeczytasz czyli w wyobrażonej bibliotece

Książki których nigdy nie przeczytasz czyli w wyobrażonej bibliotece

autor Zwierz

Jest jed­no hasło w Wikipedii które zwierz może przeglą­dać godz­i­na­mi i nigdy nie ma dosyć. Zwierz czu­je się wtedy trochę jak w sklepie ze słody­cza­mi gdzie na najwięk­sze łako­cie moż­na spoglą­dać tylko przez szy­bkę. Jak w krainie najlep­szych trail­erów do niezre­al­i­zowanych pro­dukcji. To lista nieist­nieją­cych książek. Cza­sem wyda­je się przez chwilę dłuższa i poważniejsza od listy książek które naprawdę istnieją.

Lista nieist­nieją­cych książek nie wzięła się znikąd. To po pros­tu lista wszys­t­kich tych książek które na potrze­by swoich powieś­ci wymyślili pis­arze czy fil­mow­cy. Ponieważ wymyślić tytuł a nawet tem­at książ­ki jest łatwiej niż stworzyć osob­ną opowieść to przy­gody bohaterów pełne są wspaniale brzmią­cych tomów, które nad każdą książką mają tą przewagę że znamy z nich tylko naj­ciekawsze ustępy. Ileż na tej liś­cie fan­tasty­cznych nien­apisanych książek porad­ników, potenc­jal­nych arcy­dzieł, manuskryp­tów za które moż­na zabić. Jed­nocześnie lista potwierdza starą prawdę – pis­arze najbardziej kocha­ją pisać o innych pis­arzach. W samych his­to­ri­ach spisanych przez Kinga zna­jdziemy wzmi­ankę o 85 innych powieś­ci­ach! Z kolei Lem błyskotli­wie recen­zował nieist­niejące pozy­c­je (robił to tak doskonale że niekiedy ulegano złudze­niu, że któraś z pozy­cji jed­nak ist­nieje) a nawet wydał cały zbiór wstępów do nigdy nie ist­nieją­cych dzieł lit­er­ac­kich. To już zabawa wyższego typu ale pokazu­je jak wiele miejs­ca w świecie naszej lit­er­atu­ry zaj­mu­ją dzieła które nie istnieją.

pexels-photo (1)

Ilekroć zwierz napo­ty­ka na ciekawy tytuł książ­ki której zapewne nigdy nie przeczy­ta w całoś­ci jest zafas­cynowany. Autorzy tak cud­own­ie opisu­ją to czego nie muszą sami napisać. Z powieś­ci wspom­ni­anych u Kina zwierz wiele by dał by przekon­ać się, czy cykl o Mis­ery rzeczy­wiś­cie zasługu­je na to by pozbaw­ić jego auto­ra kost­ki, albo czy powieś­ci Scot­ta Lan­dona z His­torii Lis­ley rzeczy­wiś­cie zasłużyły na wszys­tkie nagrody jakie im przyz­nano. A to prze­cież tylko początek. Niedawno zwierz wymieni­ał wam wszys­tkie fik­cyjne książ­ki i sztu­ki które pojaw­iały się w fil­mach Wesa Ander­sona. Zwierz nie musi­ał­by czy­tać wszys­tkiego ale wiele by dał by przeczy­tać best­sellerową powieść Old Custer napisaną przez Eliego Casha (kiedy kilknie się w to hasło na Wikipedii naty­ch­mi­ast łączy ze stroną Coro­maca McCarthy’eo) czy trzy sztu­ki przedzi­wnej Mar­got Tan­nen­baum. Po obe­jrze­niu ekraniza­cji „Any Human Hart” zwierz bardziej niż życiem bohat­era o którym opowiadał film był zain­tere­sowany jego drugą powieś­cią „Cos­mopoli­tans” opowiada­jącą o mało znanej grupie poe­t­y­ck­iej. Zwierza zawsze pocią­gały tytuły powieś­ci które wymyśla Michael Chabon. Czy nie było­by cud­own­ie dostać do rąk włas­nych dwudzi­es­tu opowiadań Augus­ta van Zorana wydanych pod cud­ownym tytułem : „The Abom­i­na­tions of Plun­ketts­burg and Oth­er Tales”, czy w końcu kto nie chci­ał­by przeczy­tać tego niesamowitego wciąż popraw­ianego manuskryp­tu  głównego bohat­era. Zwierz przyz­na szcz­erze że czy­ta­jąc „Jed­noroczną wdowę” Irvin­ga zde­cy­dowanie bardziej niż kole­jny­mi życiowy­mi kole­ja­mi bohat­era był zain­tere­sowany opowieś­ci­a­mi o Myszy w ścian­ie czy O tym jak brz­mi ktoś kto stara się nie wydawać żad­nego dźwięku. Zwierz ma dzi­wne wraże­nia że to są zde­cy­dowanie lep­sze książ­ki od samej „Jed­norocznej wdowy” (którą zwierz zresztą całkiem lubi).

old-books-436498_1280

Nie dawno zwierz oglą­dał film 5 to 7 (o roman­sie młodego pis­arza z nieco starszą fran­cuską). Owocem tego roman­su była powieść „Mare­mind” zwierz jest wielce ciekaw jak bohater opisał to co zwierz miał okazję widzieć na ekranie. Podob­nie, zwierz chci­ał­by móc przeczy­tać ów doskon­ały manuskrypt który znalazł kiedyś w antyk­waria­cie bohater fil­mu „Między wier­sza­mi” i który otworzył mu drogę do wielkiej kari­ery. Zwierz zawsze jest zafas­cynowany doskon­ały­mi lecz nie ist­nieją­cy­mi powieś­ci­a­mi. Żeby jed­nak nie było zbyt sno­bisty­cznie – zwierz nie pog­a­rdz­ił­by także powieś­ci­a­mi napisany­mi przez Richar­da Cas­tle (uprzedza­jąc czytel­ników – zwierz zda­je sobie sprawę, że stac­ja ABC wydała kil­ka powieś­ci pod nazwiskiem Cas­tle, ale zwierz wie też że to raczej zacieranie grani­cy między mar­ketingiem a fikcją niż to co naprawdę napisał bohater seri­alu) czy z skan­dal­izu­jącą powieś­cią, którą popełnił Dan Humprey w Gos­sip Girl. I zwier­zowi wcale nie zależy na przekartkowa­niu głośnej powieś­ci „God Hates Us All „ Han­ka Moody’ego (ponown­ie zwierz nie uzna­je tego co wydano pod jego nazwiskiem za odpowied­nik fik­cyjnej powieś­ci) ale już sięgnął­by po to co Hank pisał dalej. Nawet jeśli nie było to szczegól­nie udane.

photo-1465433045946-ba6506ce5a59

W książkach które nie ist­nieją spec­jal­izu­ją się twór­cy fan­tasty­ki. Nie chodzi jedynie o podręczni­ki jak przy­wołać smo­ki, jak odwołać demo­ny i hodować mag­iczne zwierzę­ta. Czy nie chcielibyś­cie wziąć do ręki his­torii książ­ki best­sellerowej autor­ki  Felic­i­ty Bee­dle autor­ki takiego dzieła jak „The Lit­tle Duck­ling Who Thought He Was an Ele­phant (but not The Ele­phant Who Thought it Was a Duck­ling, because that would be sil­ly)”, czy cho­ci­aż­by zajrzeć do dzieła takiego jak „I Spy.…Demons” autorstwa pro­fe­so­ra Cuvee z Niewidzial­nego Uni­w­er­syte­tu.  Czy wiel­bi­ciel Tolkiena nie powinien po nocach śnić że oto na jakiejś antyk­warycznej półce uda­je mu się znaleźć dzieło pod tytułem „Old Words and Names in the Shire” które wyszło spod pióra samego Mer­rego Brandy­buc­ka. Czy nie należało­by się zas­tanaw­iać jak właś­ci­wie wyglą­dało by wydanie książ­ki „How I Scaled the North Face of the Mega­pur­na with a Per­fect­ly Healthy Fin­ger But Every­thing Else Sprained, Bro­ken or Bit­ten Off By a Pack of Mad Yaks” stwor­zonej przez Dou­glasa Adamsa. Zwierz wiele by dał cho­ci­aż­by by zobaczyć ten tytuł wydrukowany na okład­ce. Kto nie chci­ał­by zajrzeć do powieś­ci stwor­zonych przez Kurat Von­neguta – zwłaszcza do sto­jącej u pod­staw Bokon­on­izm “Księ­gi Bokonona”.  Albo cho­ci­aż­by postaw­ić na półce „Sum­mer Falls” napisane przez Amy Pond z Dok­to­ra Who.

photo-1457369804613-52c61a468e7d

A to nawet nie jest całość, to nie jest wierz­chołek góry lodowej, lista nieist­nieją­cych książek ciąg­nie się przez całą lit­er­aturę. Od wiel­kich pis­arzy takich jako Nobakov (czy nie chcielibyś­cie zajrzeć do książek Hum­ber­ta Hum­ber­ta i zas­tanow­ić się czy zna­jdziecie w nich śla­dy tego co stało się potem z autorem), czy Borges (ze swoim nie do koń­ca fik­cyjnym i nie do koń­ca prawdzi­wym hasłem z nie do koń­ca fik­cyjnej i nie do koń­ca prawdzi­wej encyk­lo­pe­dii), przez pis­arzy pop­u­larnych jak Agatha Christie po dzieła które raczej nie przy­cią­ga­ją naszej uwa­gi ze wzglę­du na zawarte w nich dzieła lit­er­ack­ie (przyz­na­j­cie się czy ktoś z was kiedyś pomyślał, o tym jak to by było czy­tać te eroty­czne krymi­nały o których mowa w Nag­im Instynkcie?). Pokusa tworzenia fikcji w świecie fikcji nie ogranicza się tylko do książek – są prze­cież też fik­cyjni autorzy sztuk, filmów czy nawet utworów muzy­cznych. Wiele z tych nieist­nieją­cych dzieł to powieś­ci pon­ad prze­ciętne, wybitne, zdaniem niek­tórych najlep­sze na świecie. Cza­sem trud­no je znaleźć na półkach antyk­wari­atów bo wszys­tkie się rozeszły (trze­ba je dopiero zbier­ać jak w Klu­bie Dumas) cza­sem może­my dowiedzieć się, że właś­ci­wie zmieniły obraz lit­er­atu­ry. Wielkie dzieła częs­to też ciążą naszym bohaterom którzy w żaden sposób nie są w stanie dorów­nać swoim debi­u­tanckim czy najwięk­szym powieściom.

photo-1431608660976-4fe5bcc2112c

W swo­jej wielkiej miłoś­ci do nieist­nieją­cych powieś­ci zwierz ma tylko jeden prob­lem. Raz na jak­iś czas autor ogłasza że jego bohater popełnił wielkie arcy­dzieło, po czym zaczy­na je cytować i nieste­ty nic nie wskazu­je na to byśmy rzeczy­wiś­cie mieli do czynienia z arcy­dziełem. Zwierz miał tak niedawno kiedy oglą­dał film o pewnym muzyku folkowym (nie ist­nieją­cym) który umarł przed­w­cześnie pozostaw­ia­jąc za sobą nieza­pom­ni­aną pon­ad­cza­sową muzykę. W filmie było kil­ka jego kawałków. Muzy­ka jak muzy­ka, słowa jak słowa. Nic czego by nie dało się napisać jako frag­ment ścież­ki dźwiękowej do niezbyt dobrego fil­mu. To chy­ba najwięk­szy prob­lem – pisać o arcy­dziele i spraw­ić że ludzie naprawdę  w nie uwierzą.

photo-1419640303358-44f0d27f48e7

Ukochaną listę nieist­nieją­cych książek zwierz przeglą­da na Wikipedii (albo na blogu poświę­conym właś­ci­wie tylko temu) dość reg­u­larnie cza­sem wrzu­ca­jąc potem jak­iś enig­maty­czny tytuł w Google by dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Nie zawsze się uda­je, ale cza­sem dosta­je się jak­iś skrawek czy ury­wek – jak trail­er nieist­niejącego fil­mu. Pisanie o nieist­nieją­cych książkach czy innych dziełach kul­tu­ry nie jest niczym nowym. Wszak życie artys­tów to jeden z ukochanych tem­atów naszych opowieś­ci. Nigdy nie było tylu geniuszy co w tym co sami wymyślil­iśmy. Co nie zmienia fak­tu, że od cza­su do cza­su chci­ało­by się pode­jść do jakiejś pół­ki i zdjąć z niej powieść  o której tylko czy­tal­iśmy. Jak o wszys­t­kich najlep­szych książkach.

Ps: Ten tekst naprawdę nie ma zami­aru wymieni­ać wszys­t­kich fik­cyjnych książek, to nie ma a.) sen­su b.) nie o to chodzi.

Ps2: Dziś jest trochę krócej ale zwierz miał ostat­nio do odd­a­nia kil­ka nie blo­gowych tek­stów i po pros­tu zaczy­na­ją mu się liter­ki w głowie kończyć.

24 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online