Home Ogólnie Małe niekaralne świństwa czyli czego należy się bać w świecie popkultury

Małe niekaralne świństwa czyli czego należy się bać w świecie popkultury

autor Zwierz

Hej

Dziś w cza­sach kiedy bohaterem seri­alu może być seryjny morder­ca, gdy lekarz zami­ast szla­chet­nie nieść pomoc jest ego­cen­trycznym narko­manem, a nauczy­ciel pro­dukować pokąt­nie narko­ty­ki wydawało by się że nic nie jest w stanie nas już zaskoczyć. Zwłaszcza że set­ki stron poświę­cono na nowo odkry­tej niemoral­noś­ci kul­tu­ry pop­u­larnej w której krew leje się gęs­to i co raz trud­niej odróżnić bohat­era pozy­ty­wnego od negaty­wnego. Oczy­wiś­cie jest to lek­ka prze­sa­da. Nie tak dawno zwierz próbował znaleźć we współczes­nym kinie dobre przykłady różnych filmów w których bohat­era ( złego) nie czeka żad­na kara potępi­e­nie ale rados­na przyszłość i natknął się na ciekawy mur. Rzeczy­wiś­cie jest kil­ka takich filmów ale w więk­szoś­ci jakie prze­tacza­ją się przez nasze ekrany zły zosta­je po boże­mu ukarany a nawet jeśli nie zro­bi tego nasz bohater to zawsze pozosta­je metafizy­cz­na siła wyższa która zamieni jego życie w piekło. Co więc pozosta­je z  tej wiz­ji zep­su­cia?
 Otóż sce­narzys­tom fil­mowym zupełnie wymyka­ją się małe świńst­wa ( a nawet i duże świńst­wa) które ludzie sobie wza­jem­nie wyrządza­ją wcale się przy tym fizy­cznie nie raniąc. Do takiego przy­na­jm­niej wniosku doszedł zwierz oglą­da­jąc film ” Poży­c­zony narzec­zony”. Zwierz streś­ci wam pokrótce fabułę więc będą spoil­ery. Oto najlep­sza koleżan­ka naszej bohater­ki ma narzec­zonego. narzec­zony ów cale do niej nie pasu­je i zde­cy­dowanie lep­iej pasu­je do bohater­ki. Co więcej i on i ona pod­kochi­wali się w sobie na stu­di­ach. Ponieważ miłość stoi pon­ad wszys­tkim nasza bohater­ka wda­je się z narzec­zonym przy­jaciół­ki w romans. Gdy wszys­tko się wyda­je narzec­zony rzu­ca nie pasu­jącą do niego kobi­etę i pozosta­je  z naszą bohaterką. Zdaniem reży­sera powin­niśmy jej kibi­cow­ać bo prze­cież ona zauważyła fac­eta pier­wsza no i nie jest taka ego­cen­trycz­na jak jej teo­re­ty­cznie najlep­sza przy­jaciół­ka. Jed­nak jedynym co zwier­zowi pozostało po obe­jrze­niu fil­mu to olbrzy­mi nies­mak. Zawsze wydawało mu się że ist­nieją pewne zachowa­nia których zarówno ludzie jak i bohaterowie filmów powin­ni się wsty­dz­ić. Odbi­janie fac­eta najlep­szej przy­jaciółce powin­no być jed­nym z tych zachowań. Tym­cza­sem wyda­je się ze wiele się zmieniło sko­ro dziś sce­narzyś­ci fun­du­ją nam jako dobre zakończe­nie obraz zniszc­zonej przy­jaźni. Z resztą ten właśnie wątek ostat­nio rozlał się po fil­mach. Nie tak dawno zwierz oglą­dał zde­cy­dowanie lep­szy od ” Poży­c­zonego narzec­zonego” film ” Roman­tics” gdzie nasza bohater­ka przy­by­wa na ślub swo­jej przy­jaciół­ki z pod­skórną chę­cią wyciąg­nię­cia od pana młodego dlaczego nie wybrał jej. Zdaniem zwierza dzień ślubu to zde­cy­dowanie za późno na takie pyta­nia zwłaszcza że bohater­ka jest też gotowa dla włas­nej korzyś­ci przekony­wać pan­nę młodą że ów mężczyz­na jest nie dla niej. Niko­mu też chy­ba nie trze­ba przy­pom­i­nać fil­mu ” Mój chłopak się żeni” gdzie Julia Roberts z pre­m­e­dy­tacją niszczyła narzeczeńst­wo swo­jego przy­ja­ciela tylko po to by mimo wszys­tko dostać w ostat­niej chwili lekko po łapach.  
Tak wyda­je się że w dzisiejszym kinie robi­e­nie ludziom świństw ( zwierz postaw­ił tylko na te roman­ty­czne ale są prze­cież też i zawodowe) to jed­na z tych rzeczy za którą raczej nie powin­niśmy spodziewać się kary. Co więcej bohaterowie pop­u­larnego seri­alu ” Plotkara” z robi­enia właśnie takich świństw sobie nawza­jem ale także tym którzy wejdą im w drogę zro­bili swego rodza­ju zabawę i koło napę­dowe całego seri­alu. Tym­cza­sem rzad­ko spo­tykamy na uli­cy seryjnych morder­ców, nasi lekarze zazwyczaj nie ćpa­ją a nauczy­ciele kon­fisku­ją narko­ty­ki zami­ast je pro­dukować. Świńst­wo jest jed­nak powszechne — może­my sam być jego ofi­ara­mi albo zachować się tak wobec innych osób. Jed­nak kul­tura pop­u­lar­na wyda­je się zostaw­iać nam tu olbrzymie pole do popisu jak dłu­go dzi­ałamy w imię naszego włas­nego intere­su czy miłoś­ci którą pozwala nam się staw­iać pon­ad wszystko.Zwierz może ma fatal­isty­czne pode­jś­cie do losu ale wychodzi z założe­nia że nie ma takich praw które pozwala­ją nam zachowywać się świńsko wobec drugiej oso­by tylko dlat­ego że powodu­je nami miłość. Było by miło gdy­by takie prawa dzi­ałały ale nieste­ty — jesteśmy tu zdani na bycie ludź­mi porząd­ny­mi co jak się wyda­je nieste­ty chy­ba nie jest w pop­kul­tur­al­nej cenie.
Ps: Zwierz tak narze­ka a tym­cza­sem rzeczy­wis­tość jakoś zwier­zowym narzekan­iom przeczy. Idzie sobie dziś zwierz przez mias­to widzi dziew­czę z olbrzymią wal­izką której za nic nie wniesie po schodach. Nim zwierz zdążył pomyśleć że Pol­s­ka to podły kraj pod­biegło trzech facetów i wal­izkę dziew­czę­ciu zan­iosło zapew­ni­a­jąc jeden przez drugiego że nie prob­lem. Poszedł zwierz na kawę a tam mat­ka z małym dzieck­iem nie może się logisty­cznie zebrać by wziąć z kon­tu­aru zamówioną kawę. Dziew­czy­na z za baru nie chci­ała jej pomóc dopó­ki nie została przez sze­fową objechana za niegrzeczne zachowanie. Klientce zaś w tej samoob­słu­gowej kaw­iarni obsłużono kel­ner­sko. No i jak tu powiedzieć że się w nieuprze­jmym kra­ju żyje? 
0 komentarz
0

Powiązane wpisy