Home Ogólnie Na pohybel prysznicom czyli zwierz obchodzi dzień wanny i odkrywa tajemnicę

Na pohybel prysznicom czyli zwierz obchodzi dzień wanny i odkrywa tajemnicę

autor Zwierz

Hej

Zwierz obiecał wam wpis z okazji świę­ta. I proszę oto jest świę­to. Między­nar­o­dowy Dzień Wan­ny. Jak może wiecie, zwierz jest posi­adaczem abso­lut­nie unikalnej Wan­ny, która jest połącze­niem alko­matu z miejscem do mycia. Dlaczego? Otóż aby sprawdz­ić jak alko­hol wpłynął na naszą koor­dy­nację ruchów sta­je­my przed wan­ną i zada­je­my sobie pytanie czy damy radę do niej wejść i co ważniejsze z niej wyjść. Jeśli odpowiedź na którekol­wiek z pytań budzi wąt­pli­wość (wan­na jest bard­zo wyso­ka i niesły­chanie krót­ka) wtedy uda­je­my się jak najszy­b­ciej na spoczynek odkłada­jąc mycie się na dzień następ­ny. Zwierz lubi swo­ją wan­nę i jest to praw­dopodob­nie jedyny obiekt w mieszka­niu zwierza, który moż­na pokazy­wać goś­ciom jako coś niezwykłego. Stąd tez zwierz postanow­ił ucz­cić dzisiejsze świę­to. Jak? Demasku­jąc przed wami wielką tajem­nicę. Tajem­nicę związków aktorów i wanien…

  Początkowo na ambasadorów kąpieli w wan­nie wybra­no mop­sy ale nie sprawdz­iły się w tej roli. Dlat­ego biznes wani­en­ny przestaw­ił się na aktorów (oraz od cza­su do cza­su piosenkarzy)

Otóż jak każdy uważny obser­wa­tor kul­tu­ry pop­u­larnej może dostrzec, zaskaku­ją­co wielu aktorów ma zdję­cia w wan­nie. Serio, w internecie są nawet spec­jalne strony poświę­cone wyłącznie temu fas­cynu­jące­mu zjawisku. Mało jest sesji zdję­ciowych pod prysznicem, umy­wal­ki nie są w pier­wszej dziesiątce, ale niemal każdy aktor prędzej czy później da się sfo­tografować w wan­nie. Niewiele osób wie, że za tym fenomen­em stoi plan pro­du­cen­tów wanien (zwłaszcza bry­tyjskiej odno­gi między­nar­o­dowego związku) mają­cy na celu a.) naucze­nie ludzi praw­idłowego korzys­ta­nia z wan­ny b.) zachęce­nie ludzi do zakupu wanien w miejsce prysznicu. Ponieważ wedle badań to kobi­ety najczęś­ciej decy­du­ją o wys­tro­ju łazien­ki dlat­ego, szczegól­nie upodobano sobie ses­je z aktora­mi.

 

Zaczni­jmy od prostego porad­ni­ka praw­idłowego korzys­ta­nia z wan­ny. Teo­re­ty­cznie praw­idłowe wyko­rzys­tanie wan­ny win­no należeć do czyn­noś­ci nie wyma­ga­ją­cych spec­jal­nych szkoleń. Nie mniej nie wszyscy rozu­mieją jak właś­ci­wie korzys­ta się z tego prostego urządzenia łazienkowego.  Oto lista najprost­szych błędów. Po pier­wsze bard­zo wielu użytkown­ików nie rozu­mie, że do wan­ny trze­ba nalać wody. Jest to jedne z najwięk­szych prob­lemów pro­du­cen­tów wanien którzy częs­to spo­tyka­ją się z pre­ten­s­ja­mi ze strony użytkown­ików którzy wskazu­ją niską efek­ty­wność korzys­ta­nia z wan­ny. Do tego dochodzi znudze­nie oraz przeko­nanie, że wan­na jest narzędziem zbęd­nym i nie mają­cym zas­tosowa­nia w utrzy­ma­niu higieny.

Typowy przykład niepraw­idłowego korzys­ta­nia z wan­ny, nie dość że użytkown­ik jest całkowicie ubrany to na dodatek ma zapalonego papierosa, co dobit­nie świad­czy, że nie ma zami­aru sko­rzys­tać z wan­ny w sposób praw­idłowy (użytkown­ik na zdję­ciu: Bene­dict Cum­ber­batch )

Tu mamy typowy przykład pomyle­nia wan­ny z łóżkiem. Dzieje się tak najczęś­ciej w przy­pad­ku gdy w mieszka­niu wan­na jest więk­sza od łóż­ka. Korzys­tanie z wan­ny jako łóż­ka może prowadz­ić do uszkodzenia krę­gosłu­pa a przede wszys­tkim stanowi znaczne utrud­nie­nie w chwili kiedy chce się sko­rzys­tać z wan­ny w celach do jakich została przez­nac­zona (użytkown­ik na zdję­ciu: Cary Grant)

 

 

Jak widać po minie użytkown­i­ka brak wody w wan­nie wywołał daleko idące niezad­owole­nie. Użytkown­ik zapewne spodziewał się naty­ch­mi­as­towego efek­tu a tym­cza­sem mimo kilku­godzin­nego czeka­nia nic się nie stało (użytkown­ik na zdję­ciu: James McAvoy)

A tu proszę przykład na to, że nawet obec­ność wspier­a­jącej pro­ces korzys­ta­nia z wan­ny oso­by, nie zawsze może doprowadz­ić do sukce­su — brak wody w wan­nie i oczeki­wanie na nien­ad­chodzą­cy efekt doprowadz­ił do zbudzenia obo­j­ga użytkown­ików łazien­ki (Użytkown­ik na zdję­ciu: Robert Pat­tin­son w towarzys­t­wie bard­zo dłu­gono­giej pani)

Jed­nocześnie pro­du­cen­ci stara­ją się przekon­ać użytkown­ików, że wypełnie­nie wan­ny innym płynem/produktem niż wodą może nie przynieść spodziewanych efek­tów bądź też nawet pogorszyć sytu­ację. Okazu­je się bowiem, że  bez wyraźnie zapisanej instrukcji wśród użytkown­ików wanien nie ma pewnoś­ci, że wan­nę należy wypełnić wodą.

Bard­zo niezad­owolony użytkown­ik, który zdał sobie sprawę, że wypełnie­nie wan­ny wodą pofar­bowaną na czer­wono (taką wer­sje przyj­mu­je zwierz i takie jest ofic­jalne stanowisko pro­du­cen­tów wanien) nie przyśpieszyło ani nie wzmoc­niło pro­ce­su mycia a nawet go utrud­niło (użytkown­ik na zdję­ciu: Eminem)

 

Napełnie­nie wan­ny ulu­biony­mi leka­mi prze­ci­w­bólowy­mi może się wydawać dobrym pomysłem po ciężkim dniu pra­cy ale pomi­ja­jąc oczy­wistą konieczność zła­ma­nia prawa celem wejś­cia w posi­adanie takiej licz­by leków dodatkowo moż­na się nabaw­ić nieprzy­jem­nej kon­tuzji pleców (Użytkown­ik na zdję­ciu: Hugh Lau­rie)

 

Dru­ga sprawa, to kwes­t­ia zde­j­mowa­nia ubrań przy korzys­ta­niu z wan­ny. Pro­du­cen­ci wanien co roku dosta­ją mnóst­wo pełnych skarg listów wynika­ją­cych z fak­tu, że na wan­nach nie było infor­ma­cji doty­czą­cych koniecznoś­ci zdję­cia odzieży przed wejś­ciem do wan­ny (dla popraw­ienia efek­tu korzys­ta­nia z wan­ny) co kończy się częs­to zniszcze­niem garder­o­by i brakiem satys­fakcjonu­ją­cych efek­tów mycia. Aby unaocznić użytkown­ikom jak niebez­pieczne dla ubrań jest wchodze­nie do wan­ny bez uprzed­niego roze­bra­nia się, wypuszc­zono całą masę zdjęć z ubrany­mi aktora­mi w napełnionej wodą wan­nie w nadziei, że  przeglą­da­ją­cy się zniszczeniom garder­o­by czytel­ni­cy dostrzegą, że przed wejś­ciem do wan­ny należy się roze­brać.

Tu mamy skan­dal­iczny wręcz przykład korzys­ta­nia z wan­ny w butach! Co więcej w butach i ciem­nych oku­larach. Nie dość, że buty w zetknię­ciu z wodą mogą ulec nieod­wracal­ne­mu uszkodze­niu to na dodatek ciemne oku­lary mogą zde­cy­dowanie przeszkodz­ić  w ustal­e­niu czy nasze stara­nia celem zmy­cia z siebie brudu dnia codzi­en­nego przyniosły spodziewany efekt (użytkown­ik na zdję­ciu: Tom Hid­dle­ston)

 

 

Zwierz nawet nie chce myśleć o stanie spod­ni tego użytkown­i­ka po wyjś­ciu z wan­ny. Ewident­nie pomysł nie został prze­myślany i moż­na być praw­ie pewnym, że nie przyniósł spodziewanych efek­tów (użytkown­ik na zdję­ciu: Idris Elba)

 

 

Choć wszyscy rozu­miemy potrze­bę ele­gancji to jed­nak wchodze­nie do wan­ny w gar­ni­turze  i w krawa­cie może skończy się trag­icznie i dla gar­ni­tu­ru i dla krawa­ta. Ele­ganc­ja choć wspier­ana przez w towarzys­t­wie w wan­nie nie obow­iązu­je — dress code do wan­ny oznacza najczęś­ciej brak dres­su (lub dresu) (użytkown­ik na zdję­ciu: Andrew Scott)

 

O dzi­wo prob­le­my stwarza też odpowiedź na pytanie jak usiąść w wan­nie — wydawało­by się, że położe­nie się w niej jest najprost­szym rozwiązaniem, narzu­ca­ją­cym się przez sam ksz­tałt wany. Okazu­je się jed­nak, że nie wszyscy wpadli na ten pomysł i przez niepraw­idłowe ułoże­nie ciała w wan­nie nie są w stanie osiągnąć ppożą­danych wyników mycia. Sto­warzysze­nie pro­du­cen­tów wanien stara się za pośred­nictwem odpowied­nio oznac­zonych zdjęć pokazać jakiej postawy nie należy przyj­mować w wan­nie.

 

Przykład ekstremal­ny — użytkown­ik nie tylko nie nalał wody do wan­ny, ale także wszedł do niej w butach i ubra­niu i zami­ast się położyć sko­rzys­tał z wan­ny jako podestu, ułatwia­jącego wan­dal­izm łazienkowej ściany. Takiej postaw­ie mówimy stanow­cze nie (użytkown­ik na zdję­ciu: Jere­my Ren­ner)

 

Choć użytkown­ik wyglą­da na zad­owolonego to jed­nak nie trud­no dostrzec że takie ułoże­nie ciała w wan­nie znacznie utrud­nia mycie. Proszę przyjrzeć się podłodze, która jest ewident­nie zach­la­pana właśnie przez próbę umy­cia się przy niepraw­idłowym ułoże­niu ciała w wan­nie (użytkown­ik na zdję­ciu: Bradley Coop­er)

 

Sam rzut oka na stopy użytkown­i­ka pozwala stwierdz­ić, że ich praw­idłowe umy­cie przy takim usad­owie­niu się w wan­nie jest znacznie utrud­nione, co wniosku­jąc, po minie użytkown­i­ka właśnie dochodzi do jego świado­moś­ci (użytkown­ik na zdję­ciu: Paul Bet­tany)

 

Pon­ad­to pro­du­cen­ci wanien stara­ją się przekon­ać użytkown­ików, że wan­na nie koniecznie przy­należy wyłącznie do łazien­ki i moż­na z niej korzys­tać wszędzie także na świeżym powi­etrzu. Oczy­wiś­cie nie wspom­i­na się tu o pewnych minusach korzys­ta­nia z wan­ny położonej z dala od kanal­iza­cji — w końcu jest to sze­roko zakro­jona akc­ja pro­mo­cyj­na.

 

Co praw­da użytkown­ik na tym zdję­ciu popełnił kil­ka błędów (ponown­ie — wan­na nie wyma­ga ele­gancji!) to jed­nak zdjął buty (jak­iś postęp!) ale przede wszys­tkim wskazu­je, że wan­na może stanowi dobrą alter­naty­wę dla kąpieli mors­kich — zwłaszcza wtedy jeśli aku­rat nie sprzy­ja pogo­da (użytkown­ik na zdję­ciu: Hugh Jack­man)

 

Jeden z niewielu przy­pad­ków praw­idłowego korzys­ta­nia z wan­ny — jest woda, piana i wino a na dodatek dzię­ki wyniesie­niu wan­ny do ogro­du nie trze­ba się martwić jeśli się trochę nach­lapie w około. Oczy­wiś­cie taka wan­na cieszy tylko wtedy kiedy wiemy, że zjawi się ktoś kto ja napełni i potem opróżni (użytkown­ik na zdję­ciu: Col­in Firth)

 

Jed­nocześnie trwa też kam­pa­nia by nie przynosić do łazien­ki cen­nych przed­miotów które mogą ulec zniszcze­niu przy zatknię­ciu z wodą. Wielu użytkown­ików nie rozu­mie, że łazien­ka to miejsce, w którym nie należy trzy­mać rzeczy cen­nych. Jed­nocześnie na prośbę orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się zwierzę­ta­mi, pro­du­cen­ci wanien prag­ną zwró­cić uwagę na prob­lem zastępowa­nia gumowych kaczek prawdzi­wy­mi kaczątka­mi, które nie są do tego celu przez­nac­zone.

 

To typowy przykład łazienkowej katas­tro­fy, pomi­ja­jąc fakt, że woda jest zim­na (użytkown­ikowi ewident­nie już dawno odłąc­zono prąd i ciepłą wodę bo inaczej suszar­ka doprowadz­iła­by do zgonu to nie potrafią­cy korzys­tać z wan­ny użytkown­ik (ponown­ie — co jest z tymi gar­ni­tu­ra­mi w wan­nie, aż stra­ch zapy­tać w czym użytkown­i­cy wybier­a­ją się do teatru) odkrę­cił co praw­da wodę ale je nie zakrę­cił. I tak miała kąpiel z lamp­ką wina zamieniła się w Armage­don. Najbardziej jed­nak ucier­pi­ała cenne zapewne gitara, której miejsce nie jest  w wan­nie (użytkown­ik na zdję­ciu: John  May­er)

Teo­re­ty­cznie mamy do czynienia z użytkown­ikiem bard­zo dobrze przy­go­towanym do  korzys­ta­nia z wan­ny — jest woda, jest posadz­ka (łatwiej wyciera się plamy jeśli przy­pad­kowo nach­lapiemy) jest strój do pły­wa­nia a nawet odpowied­nie oku­lary gdy­by kąpiel chci­ało­by się połączyć z inspekcją dna wan­ny. Niepokoi jedynie bard­zo dro­ga tor­ba porzu­cona tuż przy wan­nie na mokrym zapewne ręczniku. A jak się zmoczy? Będzie płacz że tyle się wydało a tor­ba juz nie taka jak kiedyś (użytkown­ik na zdję­ciu Michel Phelps)

Oto przykład zad­owolonego użytkown­i­ka wan­ny, który teo­re­ty­cznie nie popełnił żad­nego błę­du. Ale tylko teo­re­ty­cznie — oto bowiem sko­rzys­tał z prawdzi­wych kaczuszek zami­ast z kaczusz­ki gumowej. Różni­ca choć trud­na do dostrzeże­nia na pier­wszy rzut oka sta­je się wyraź­na w chwili kiedy postanow­imy zostaw­ić kaczuszkę na tydzień na brzegu wan­ny nie poświę­ca­jąc jej zbyt wiele cza­su. Nieste­ty skon­fiskowanie kaczuszek doprowadz­iło do poważnego regre­su w korzys­ta­niu z wan­ny u użytkown­i­ka (użytkown­ik na zdję­ci­ach: Zach Gal­i­fi­anakis )

Co ciekawe mimo ostrej kam­panii na rzecz właś­ci­wego korzys­ta­nia z wan­ny nie udało się prze­for­sować upowszech­nienia się wiz­erunku mężczyzny korzys­ta­jącego z wan­ny w najbardziej poprawny sposób zale­cany przez środowisko pro­du­cen­tów wanien. Nieza­leżnie od tego kogo zatrud­ni­ano do tego ciężkiego zada­nia zawsze wychodz­ił na zdję­ci­ach nieco nieszczęśli­wy. Stąd też prezen­tu­je­my jed­no z niewielu zachowanych zdjęć poglą­dowych z pier­wszych etapów kam­panii.

  Mimo że użytkown­ik korzys­ta z wan­ny niesły­chanie poprawnie (woda, brak ubra­nia, praw­idłowa postawa, widoczne mydło, zabez­piecze­nie włosów przed zmocze­niem) to jed­nak nie widać na jego twarzy radoś­ci z kąpieli (użytkown­ik na zdję­ciu Richard Bur­ton)

 

Ter­az więc wiecie już jaka jest odpowiedź na męczącą wielu wiel­bi­cieli pop­kul­tu­ry praw­idłowość sesji zdję­ciowych w wan­nach. co roku między­nar­o­dowe sto­warzyszanie pro­du­cen­tów wanien typu­je, którzy aktorzy wezmą udzi­ał w kam­panii, i które zdję­cia zostaną dołąc­zone instrukcji dodawanych do nowych wanien (zwierz wybrał do wpisu tylko kil­ka z bard­zo wielu przykładów). Fakt, że więk­szość osób nie zda­je sobie sprawy z ist­nienia tak sze­roko zakro­jonej kam­panii wiąże się z pró­ba dzi­ała­nia pod­pro­gowego, które podob­no dzi­ała i w zeszłym roku odno­towano znaczny wzrost osób, które wiedzą, że do wan­ny trze­ba nalać wody i należy zdjąć ubranie przed sko­rzys­taniem z tego kom­for­towego mebla łazienkowego. Ist­nieje nadzie­ja, że w następ­nych lat­ach uda się wprowadz­ić pomysł na korzys­tanie z mydła. Zwier­zowi nie pozosta­je zaś nic innego jak życzyć wam wszys­tkim miłego dnia i miłej kąpieli. W Wan­nie oczy­wiś­cie.

Zdję­cie będące dowo­dem na to, że żadne aktor nie może z góry przewidzieć kiedy zostanie wybrany do kam­panii na rok następ­ny (na zdję­ciu użytkown­ik Ewan McGre­gor, wraz z zaskaku­ją­co nieza­skoc­zonym obec­noś­cią fotografa Judem Law)

Ps: Ktokol­wiek zech­ci­ał­by trak­tować ten wpis poważnie czyni to na włas­ną odpowiedzial­ność i może zostać oskarżony o brak poczu­cia humoru. Na pytanie dlaczego zwierz zde­cy­dował się wybrać tylko aktorów, zwierz odpowia­da, że takie infor­ma­c­je dostał od między­nar­o­dowego sto­warzysza­nia pro­du­cen­tów wanien, więc pre­ten­sje nie do zwierza.

 

Ps2: Zwierz stras­zli­wie się w Siedl­cach przez­iębił i ten wpis ura­tował zwierza przed koniecznoś­cią zaw­ieszenia blo­ga na czas złego samopoczu­cia.

51 komentarzy
0

Powiązane wpisy