Home Ogólnie Na pohybel prysznicom czyli zwierz obchodzi dzień wanny i odkrywa tajemnicę

Na pohybel prysznicom czyli zwierz obchodzi dzień wanny i odkrywa tajemnicę

autor Zwierz

Hej

Zwierz obiecał wam wpis z okazji świę­ta. I proszę oto jest świę­to. Między­nar­o­dowy Dzień Wan­ny. Jak może wiecie, zwierz jest posi­adaczem abso­lut­nie unikalnej Wan­ny, która jest połącze­niem alko­matu z miejscem do mycia. Dlaczego? Otóż aby sprawdz­ić jak alko­hol wpłynął na naszą koor­dy­nację ruchów sta­je­my przed wan­ną i zada­je­my sobie pytanie czy damy radę do niej wejść i co ważniejsze z niej wyjść. Jeśli odpowiedź na którekol­wiek z pytań budzi wąt­pli­wość (wan­na jest bard­zo wyso­ka i niesły­chanie krót­ka) wtedy uda­je­my się jak najszy­b­ciej na spoczynek odkłada­jąc mycie się na dzień następ­ny. Zwierz lubi swo­ją wan­nę i jest to praw­dopodob­nie jedyny obiekt w mieszka­niu zwierza, który moż­na pokazy­wać goś­ciom jako coś niezwykłego. Stąd tez zwierz postanow­ił ucz­cić dzisiejsze świę­to. Jak? Demasku­jąc przed wami wielką tajem­nicę. Tajem­nicę związków aktorów i wanien…

  Początkowo na ambasadorów kąpieli w wan­nie wybra­no mop­sy ale nie sprawdz­iły się w tej roli. Dlat­ego biznes wani­en­ny przestaw­ił się na aktorów (oraz od cza­su do cza­su piosenkarzy)

Otóż jak każdy uważny obser­wa­tor kul­tu­ry pop­u­larnej może dostrzec, zaskaku­ją­co wielu aktorów ma zdję­cia w wan­nie. Serio, w internecie są nawet spec­jalne strony poświę­cone wyłącznie temu fas­cynu­jące­mu zjawisku. Mało jest sesji zdję­ciowych pod prysznicem, umy­wal­ki nie są w pier­wszej dziesiątce, ale niemal każdy aktor prędzej czy później da się sfo­tografować w wan­nie. Niewiele osób wie, że za tym fenomen­em stoi plan pro­du­cen­tów wanien (zwłaszcza bry­tyjskiej odno­gi między­nar­o­dowego związku) mają­cy na celu a.) naucze­nie ludzi praw­idłowego korzys­ta­nia z wan­ny b.) zachęce­nie ludzi do zakupu wanien w miejsce prysznicu. Ponieważ wedle badań to kobi­ety najczęś­ciej decy­du­ją o wys­tro­ju łazien­ki dlat­ego, szczegól­nie upodobano sobie ses­je z aktorami.

 

Zaczni­jmy od prostego porad­ni­ka praw­idłowego korzys­ta­nia z wan­ny. Teo­re­ty­cznie praw­idłowe wyko­rzys­tanie wan­ny win­no należeć do czyn­noś­ci nie wyma­ga­ją­cych spec­jal­nych szkoleń. Nie mniej nie wszyscy rozu­mieją jak właś­ci­wie korzys­ta się z tego prostego urządzenia łazienkowego.  Oto lista najprost­szych błędów. Po pier­wsze bard­zo wielu użytkown­ików nie rozu­mie, że do wan­ny trze­ba nalać wody. Jest to jedne z najwięk­szych prob­lemów pro­du­cen­tów wanien którzy częs­to spo­tyka­ją się z pre­ten­s­ja­mi ze strony użytkown­ików którzy wskazu­ją niską efek­ty­wność korzys­ta­nia z wan­ny. Do tego dochodzi znudze­nie oraz przeko­nanie, że wan­na jest narzędziem zbęd­nym i nie mają­cym zas­tosowa­nia w utrzy­ma­niu higieny.

Typowy przykład niepraw­idłowego korzys­ta­nia z wan­ny, nie dość że użytkown­ik jest całkowicie ubrany to na dodatek ma zapalonego papierosa, co dobit­nie świad­czy, że nie ma zami­aru sko­rzys­tać z wan­ny w sposób praw­idłowy (użytkown­ik na zdję­ciu: Bene­dict Cumberbatch )

Tu mamy typowy przykład pomyle­nia wan­ny z łóżkiem. Dzieje się tak najczęś­ciej w przy­pad­ku gdy w mieszka­niu wan­na jest więk­sza od łóż­ka. Korzys­tanie z wan­ny jako łóż­ka może prowadz­ić do uszkodzenia krę­gosłu­pa a przede wszys­tkim stanowi znaczne utrud­nie­nie w chwili kiedy chce się sko­rzys­tać z wan­ny w celach do jakich została przez­nac­zona (użytkown­ik na zdję­ciu: Cary Grant)

 

 

Jak widać po minie użytkown­i­ka brak wody w wan­nie wywołał daleko idące niezad­owole­nie. Użytkown­ik zapewne spodziewał się naty­ch­mi­as­towego efek­tu a tym­cza­sem mimo kilku­godzin­nego czeka­nia nic się nie stało (użytkown­ik na zdję­ciu: James McAvoy)

A tu proszę przykład na to, że nawet obec­ność wspier­a­jącej pro­ces korzys­ta­nia z wan­ny oso­by, nie zawsze może doprowadz­ić do sukce­su — brak wody w wan­nie i oczeki­wanie na nien­ad­chodzą­cy efekt doprowadz­ił do zbudzenia obo­j­ga użytkown­ików łazien­ki (Użytkown­ik na zdję­ciu: Robert Pat­tin­son w towarzys­t­wie bard­zo dłu­gono­giej pani)

Jed­nocześnie pro­du­cen­ci stara­ją się przekon­ać użytkown­ików, że wypełnie­nie wan­ny innym płynem/produktem niż wodą może nie przynieść spodziewanych efek­tów bądź też nawet pogorszyć sytu­ację. Okazu­je się bowiem, że  bez wyraźnie zapisanej instrukcji wśród użytkown­ików wanien nie ma pewnoś­ci, że wan­nę należy wypełnić wodą.

Bard­zo niezad­owolony użytkown­ik, który zdał sobie sprawę, że wypełnie­nie wan­ny wodą pofar­bowaną na czer­wono (taką wer­sje przyj­mu­je zwierz i takie jest ofic­jalne stanowisko pro­du­cen­tów wanien) nie przyśpieszyło ani nie wzmoc­niło pro­ce­su mycia a nawet go utrud­niło (użytkown­ik na zdję­ciu: Eminem)

 

Napełnie­nie wan­ny ulu­biony­mi leka­mi prze­ci­w­bólowy­mi może się wydawać dobrym pomysłem po ciężkim dniu pra­cy ale pomi­ja­jąc oczy­wistą konieczność zła­ma­nia prawa celem wejś­cia w posi­adanie takiej licz­by leków dodatkowo moż­na się nabaw­ić nieprzy­jem­nej kon­tuzji pleców (Użytkown­ik na zdję­ciu: Hugh Laurie)

 

Dru­ga sprawa, to kwes­t­ia zde­j­mowa­nia ubrań przy korzys­ta­niu z wan­ny. Pro­du­cen­ci wanien co roku dosta­ją mnóst­wo pełnych skarg listów wynika­ją­cych z fak­tu, że na wan­nach nie było infor­ma­cji doty­czą­cych koniecznoś­ci zdję­cia odzieży przed wejś­ciem do wan­ny (dla popraw­ienia efek­tu korzys­ta­nia z wan­ny) co kończy się częs­to zniszcze­niem garder­o­by i brakiem satys­fakcjonu­ją­cych efek­tów mycia. Aby unaocznić użytkown­ikom jak niebez­pieczne dla ubrań jest wchodze­nie do wan­ny bez uprzed­niego roze­bra­nia się, wypuszc­zono całą masę zdjęć z ubrany­mi aktora­mi w napełnionej wodą wan­nie w nadziei, że  przeglą­da­ją­cy się zniszczeniom garder­o­by czytel­ni­cy dostrzegą, że przed wejś­ciem do wan­ny należy się rozebrać.

Tu mamy skan­dal­iczny wręcz przykład korzys­ta­nia z wan­ny w butach! Co więcej w butach i ciem­nych oku­larach. Nie dość, że buty w zetknię­ciu z wodą mogą ulec nieod­wracal­ne­mu uszkodze­niu to na dodatek ciemne oku­lary mogą zde­cy­dowanie przeszkodz­ić  w ustal­e­niu czy nasze stara­nia celem zmy­cia z siebie brudu dnia codzi­en­nego przyniosły spodziewany efekt (użytkown­ik na zdję­ciu: Tom Hiddleston)

 

 

Zwierz nawet nie chce myśleć o stanie spod­ni tego użytkown­i­ka po wyjś­ciu z wan­ny. Ewident­nie pomysł nie został prze­myślany i moż­na być praw­ie pewnym, że nie przyniósł spodziewanych efek­tów (użytkown­ik na zdję­ciu: Idris Elba)

 

 

Choć wszyscy rozu­miemy potrze­bę ele­gancji to jed­nak wchodze­nie do wan­ny w gar­ni­turze  i w krawa­cie może skończy się trag­icznie i dla gar­ni­tu­ru i dla krawa­ta. Ele­ganc­ja choć wspier­ana przez w towarzys­t­wie w wan­nie nie obow­iązu­je — dress code do wan­ny oznacza najczęś­ciej brak dres­su (lub dresu) (użytkown­ik na zdję­ciu: Andrew Scott)

 

O dzi­wo prob­le­my stwarza też odpowiedź na pytanie jak usiąść w wan­nie — wydawało­by się, że położe­nie się w niej jest najprost­szym rozwiązaniem, narzu­ca­ją­cym się przez sam ksz­tałt wany. Okazu­je się jed­nak, że nie wszyscy wpadli na ten pomysł i przez niepraw­idłowe ułoże­nie ciała w wan­nie nie są w stanie osiągnąć ppożą­danych wyników mycia. Sto­warzysze­nie pro­du­cen­tów wanien stara się za pośred­nictwem odpowied­nio oznac­zonych zdjęć pokazać jakiej postawy nie należy przyj­mować w wannie.

 

Przykład ekstremal­ny — użytkown­ik nie tylko nie nalał wody do wan­ny, ale także wszedł do niej w butach i ubra­niu i zami­ast się położyć sko­rzys­tał z wan­ny jako podestu, ułatwia­jącego wan­dal­izm łazienkowej ściany. Takiej postaw­ie mówimy stanow­cze nie (użytkown­ik na zdję­ciu: Jere­my Renner)

 

Choć użytkown­ik wyglą­da na zad­owolonego to jed­nak nie trud­no dostrzec że takie ułoże­nie ciała w wan­nie znacznie utrud­nia mycie. Proszę przyjrzeć się podłodze, która jest ewident­nie zach­la­pana właśnie przez próbę umy­cia się przy niepraw­idłowym ułoże­niu ciała w wan­nie (użytkown­ik na zdję­ciu: Bradley Cooper)

 

Sam rzut oka na stopy użytkown­i­ka pozwala stwierdz­ić, że ich praw­idłowe umy­cie przy takim usad­owie­niu się w wan­nie jest znacznie utrud­nione, co wniosku­jąc, po minie użytkown­i­ka właśnie dochodzi do jego świado­moś­ci (użytkown­ik na zdję­ciu: Paul Bettany)

 

Pon­ad­to pro­du­cen­ci wanien stara­ją się przekon­ać użytkown­ików, że wan­na nie koniecznie przy­należy wyłącznie do łazien­ki i moż­na z niej korzys­tać wszędzie także na świeżym powi­etrzu. Oczy­wiś­cie nie wspom­i­na się tu o pewnych minusach korzys­ta­nia z wan­ny położonej z dala od kanal­iza­cji — w końcu jest to sze­roko zakro­jona akc­ja promocyjna.

 

Co praw­da użytkown­ik na tym zdję­ciu popełnił kil­ka błędów (ponown­ie — wan­na nie wyma­ga ele­gancji!) to jed­nak zdjął buty (jak­iś postęp!) ale przede wszys­tkim wskazu­je, że wan­na może stanowi dobrą alter­naty­wę dla kąpieli mors­kich — zwłaszcza wtedy jeśli aku­rat nie sprzy­ja pogo­da (użytkown­ik na zdję­ciu: Hugh Jackman)

 

Jeden z niewielu przy­pad­ków praw­idłowego korzys­ta­nia z wan­ny — jest woda, piana i wino a na dodatek dzię­ki wyniesie­niu wan­ny do ogro­du nie trze­ba się martwić jeśli się trochę nach­lapie w około. Oczy­wiś­cie taka wan­na cieszy tylko wtedy kiedy wiemy, że zjawi się ktoś kto ja napełni i potem opróżni (użytkown­ik na zdję­ciu: Col­in Firth)

 

Jed­nocześnie trwa też kam­pa­nia by nie przynosić do łazien­ki cen­nych przed­miotów które mogą ulec zniszcze­niu przy zatknię­ciu z wodą. Wielu użytkown­ików nie rozu­mie, że łazien­ka to miejsce, w którym nie należy trzy­mać rzeczy cen­nych. Jed­nocześnie na prośbę orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się zwierzę­ta­mi, pro­du­cen­ci wanien prag­ną zwró­cić uwagę na prob­lem zastępowa­nia gumowych kaczek prawdzi­wy­mi kaczątka­mi, które nie są do tego celu przeznaczone.

 

To typowy przykład łazienkowej katas­tro­fy, pomi­ja­jąc fakt, że woda jest zim­na (użytkown­ikowi ewident­nie już dawno odłąc­zono prąd i ciepłą wodę bo inaczej suszar­ka doprowadz­iła­by do zgonu to nie potrafią­cy korzys­tać z wan­ny użytkown­ik (ponown­ie — co jest z tymi gar­ni­tu­ra­mi w wan­nie, aż stra­ch zapy­tać w czym użytkown­i­cy wybier­a­ją się do teatru) odkrę­cił co praw­da wodę ale je nie zakrę­cił. I tak miała kąpiel z lamp­ką wina zamieniła się w Armage­don. Najbardziej jed­nak ucier­pi­ała cenne zapewne gitara, której miejsce nie jest  w wan­nie (użytkown­ik na zdję­ciu: John Mayer)

Teo­re­ty­cznie mamy do czynienia z użytkown­ikiem bard­zo dobrze przy­go­towanym do  korzys­ta­nia z wan­ny — jest woda, jest posadz­ka (łatwiej wyciera się plamy jeśli przy­pad­kowo nach­lapiemy) jest strój do pły­wa­nia a nawet odpowied­nie oku­lary gdy­by kąpiel chci­ało­by się połączyć z inspekcją dna wan­ny. Niepokoi jedynie bard­zo dro­ga tor­ba porzu­cona tuż przy wan­nie na mokrym zapewne ręczniku. A jak się zmoczy? Będzie płacz że tyle się wydało a tor­ba juz nie taka jak kiedyś (użytkown­ik na zdję­ciu Michel Phelps)

Oto przykład zad­owolonego użytkown­i­ka wan­ny, który teo­re­ty­cznie nie popełnił żad­nego błę­du. Ale tylko teo­re­ty­cznie — oto bowiem sko­rzys­tał z prawdzi­wych kaczuszek zami­ast z kaczusz­ki gumowej. Różni­ca choć trud­na do dostrzeże­nia na pier­wszy rzut oka sta­je się wyraź­na w chwili kiedy postanow­imy zostaw­ić kaczuszkę na tydzień na brzegu wan­ny nie poświę­ca­jąc jej zbyt wiele cza­su. Nieste­ty skon­fiskowanie kaczuszek doprowadz­iło do poważnego regre­su w korzys­ta­niu z wan­ny u użytkown­i­ka (użytkown­ik na zdję­ci­ach: Zach Galifianakis )

Co ciekawe mimo ostrej kam­panii na rzecz właś­ci­wego korzys­ta­nia z wan­ny nie udało się prze­for­sować upowszech­nienia się wiz­erunku mężczyzny korzys­ta­jącego z wan­ny w najbardziej poprawny sposób zale­cany przez środowisko pro­du­cen­tów wanien. Nieza­leżnie od tego kogo zatrud­ni­ano do tego ciężkiego zada­nia zawsze wychodz­ił na zdję­ci­ach nieco nieszczęśli­wy. Stąd też prezen­tu­je­my jed­no z niewielu zachowanych zdjęć poglą­dowych z pier­wszych etapów kampanii.

  Mimo że użytkown­ik korzys­ta z wan­ny niesły­chanie poprawnie (woda, brak ubra­nia, praw­idłowa postawa, widoczne mydło, zabez­piecze­nie włosów przed zmocze­niem) to jed­nak nie widać na jego twarzy radoś­ci z kąpieli (użytkown­ik na zdję­ciu Richard Burton)

 

Ter­az więc wiecie już jaka jest odpowiedź na męczącą wielu wiel­bi­cieli pop­kul­tu­ry praw­idłowość sesji zdję­ciowych w wan­nach. co roku między­nar­o­dowe sto­warzyszanie pro­du­cen­tów wanien typu­je, którzy aktorzy wezmą udzi­ał w kam­panii, i które zdję­cia zostaną dołąc­zone instrukcji dodawanych do nowych wanien (zwierz wybrał do wpisu tylko kil­ka z bard­zo wielu przykładów). Fakt, że więk­szość osób nie zda­je sobie sprawy z ist­nienia tak sze­roko zakro­jonej kam­panii wiąże się z pró­ba dzi­ała­nia pod­pro­gowego, które podob­no dzi­ała i w zeszłym roku odno­towano znaczny wzrost osób, które wiedzą, że do wan­ny trze­ba nalać wody i należy zdjąć ubranie przed sko­rzys­taniem z tego kom­for­towego mebla łazienkowego. Ist­nieje nadzie­ja, że w następ­nych lat­ach uda się wprowadz­ić pomysł na korzys­tanie z mydła. Zwier­zowi nie pozosta­je zaś nic innego jak życzyć wam wszys­tkim miłego dnia i miłej kąpieli. W Wan­nie oczywiście.

Zdję­cie będące dowo­dem na to, że żadne aktor nie może z góry przewidzieć kiedy zostanie wybrany do kam­panii na rok następ­ny (na zdję­ciu użytkown­ik Ewan McGre­gor, wraz z zaskaku­ją­co nieza­skoc­zonym obec­noś­cią fotografa Judem Law)

Ps: Ktokol­wiek zech­ci­ał­by trak­tować ten wpis poważnie czyni to na włas­ną odpowiedzial­ność i może zostać oskarżony o brak poczu­cia humoru. Na pytanie dlaczego zwierz zde­cy­dował się wybrać tylko aktorów, zwierz odpowia­da, że takie infor­ma­c­je dostał od między­nar­o­dowego sto­warzysza­nia pro­du­cen­tów wanien, więc pre­ten­sje nie do zwierza.

 

Ps2: Zwierz stras­zli­wie się w Siedl­cach przez­iębił i ten wpis ura­tował zwierza przed koniecznoś­cią zaw­ieszenia blo­ga na czas złego samopoczucia.

51 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online