Home ZVZ Nie bójcie się smartfona czyli Zombie vs Zwierz vs technologia

Nie bójcie się smartfona czyli Zombie vs Zwierz vs technologia

autor Zwierz
Nie bójcie się smartfona czyli Zombie vs Zwierz vs technologia

Nie było nas dłużej niż zwyk­le ale powracamy. Zom­bie i zwierz spo­tyka­ją się ponown­ie na pod­cas­towych falach. Tym razem w odcinku, zdomi­nowanym przez technologię.

tumblr_nkyf07mTRf1qj5s9to1_540

W pod­caś­cie brak Bene­dic­ta więc wyrównujemy

Zaczni­jmy od tego, że właś­ci­wie nie może­my mieć opóźnienia bo wszys­tko jest od samego początku niereg­u­larne (zgod­nie z tagline naszego pod­cas­tu) ale rzeczy­wiś­cie nie udało nam się utrzy­mać w miarę reg­u­larnego ryt­mu dwóch tygod­ni prz­er­wy między nagra­ni­a­mi. Wszys­tko dlat­ego, że Paweł spędz­ił trochę cza­su w Katow­icach na mis­tr­zost­wach Intel Extreme Mas­ters w Katow­icach. I dlat­ego roz­maw­iamy trochę o e‑sporcie. Zwierz ter­az już praw­ie wie o czym mowa bo Paweł prowadz­ił przez inter­net inten­sy­wny kurs dla ludzi nie rozu­mieją­cych LOL i esportu. Po tym kur­sie nieco lep­iej rozu­miem o co chodzi i podob­nie jak Paweł zachę­cam by zawodom esportowym dać szan­sę. Zwłaszcza że w jakich inny zawodach moż­na mieć tak­tykę wykończenia smoka.

Full-Spodek-IEM-Katowice

Z Katow­ic przenosimy się w gąszcz inter­ne­tu, gdzie znów (zgod­nie z zapowiedz­ią) roz­maw­iamy o kwes­t­i­ach reprezen­tacji i poprawnoś­ci — tym razem w sym­bo­l­ach i języku. To ciekawe zjawisko bo niekiedy nie postrzegamy emotikonów, wyko­rzysty­wanych ustaw­ień domyśl­nych, pro­ponowanych form osobowych czy ist­nieją­cych w Internecie określeń jako część ksz­tał­towa­nia naszego obrazu świa­ta. Tym­cza­sem nic bardziej myl­nego. Świat pełen jest takich drob­nych przekazów które ksz­tał­tu­ją naszą wiz­ję rzeczy­wis­toś­ci. Warto zwró­cić na to uwagę i warto zwró­cić uwagę na ten seg­ment naszej roz­mowy bo tu — co jak wiemy praw­ie się nie zdarza ist­nieje może nie tyle scys­ja co drob­na różni­ca zdań — jak sami wiecie w tym pod­caś­cie zdarza się to tak rzad­ko że warto to odno­tować. Choć po chwili obo­je mówimy jed­nym głosem (nuda).

Apple-multicultural-emoji

Ja jestem zwolen­niczką żół­tych emo­ji. Tradycja ;)

Na koniec zas­tanaw­iamy się czy fir­ma z jabłuszkiem (Paweł śmieje się że nie wiem jak się wymaw­ia nazwę firmy więc będziemy mówić oględ­nie) pro­ponu­je nam rewolucję w bada­ni­ach nad naszym i zbiorowym stanem zdrowia i jak do tej rewolucji pode­jść. Czyli inny­mi słowy trochę się wza­jem­nie straszymy wiz­ją świa­ta gdzie wszyscy wiedzą co zjadłeś na obi­ad (OK ta Piz­za to tylko raz) a jed­nocześnie staramy się przekon­ać, że nie — nie wszyscy zostaniemy okradzeni z naszych delikat­nych danych zdrowot­nych a przy odpowied­nim wyko­rzys­ta­niu smart­fony i tech­nolo­gia mogą nam pomóc a niekoniecznie nas zabić.

Jak może zauważy­cie w tym pod­caś­cie skon­cen­trowal­iśmy się na kilku zagad­nieni­ach z podob­nej grupy. Zaowocow­ało to też ciekawym zjawiskiem to znaczy — dużo więcej mówi w tym odcinku Paweł, pozostaw­ia­jąc zwier­zowi pra­wo do komen­towa­nia. Nie będzie to chy­ba stała kon­strukc­ja pro­gra­mu (tzn. Paweł nie będzie w każdym odcinku tłu­maczył zwier­zowi świa­ta) ale już ter­az — w naszym pią­tym odcinku (jej to już pięć!) może­my wam powiedzieć, że po małej ankiecie pozostaniemy przy niewielkiej licz­bie tem­atów omaw­ianych nieco głę­biej. I to nie tylko dlat­ego, że tak gło­su­je­cie ale nam omówie­nie tem­atu trzymin­u­towego zaj­mu­je kilka­naś­cie min­ut — głównie z uwa­gi na słabość do dygresji i dzie­le­nia się dodatkowy­mi infor­ma­c­ja­mi. W każdym razie na pewno w najbliższym cza­sie for­muła nie uleg­nie jakiejś gwał­townej zmi­an­ie. Choć musimy przyz­nać, że cza­sem zmi­any zachodzą same (np. w tym odcinku nie udało nam się nigdzie wcis­nąć Bene­dic­ta Cumberbatcha!).

Na koniec jak zwyk­le zwierz podrzu­ca kil­ka linków które powin­ny wam pomóc zrozu­mieć pod­cast czy być dla niego odpowied­nim uzupełnieniem:

- filmik z zeszłorocznego turnieju w Katow­icach dobrze pokazu­ją­cy atmos­ferę imprezy

- pan­el o kobi­etach w świecie esportu - jeden z dwóch ofic­jal­nych pan­eli Intel (głównego orga­ni­za­to­ra) w cza­sie mis­tr­zostw — co pokazu­je, że orga­ni­za­torzy widzą prob­lem z trak­towaniem kobi­et graczek i chcą o nim roz­maw­iać i pro­ponować różne rozwiązania

- Artykuły tłu­maczące o co chodzi z akcją Feel­ing Fat oraz sprawę tego jak zdy­w­er­sy­fikować emoji.

- Miejsce gdzie może­cie przeczy­tać o ResearchK­it, i stać się częś­cią przyszłoś­ci badań medycznych

Tyle na dziś, jeśli usłyszy­cie w tle dzi­wne dźwię­ki to jest to zapewne kot­ka Pawła Tonks, albo świn­ki Zwierza. Być może Zom­bie vs Zwierz jest najbardziej zazwierzę­conym (ba! na pewno) pod­castem w pol­skim internecie. Pamię­ta­j­cie by nas kochać na iTUnes (dzię­ki temu jesteśmy sławni), czy­tać, lajkować, przesyłać listy pocztą albo sową. Pamię­ta­j­cie, że jesteśmy niereg­u­larni więc do zobaczenia następ­nym (bliżej jeszcze nie określonym razem).

Ps: Zwierz wczo­raj pod­bi­jał media i oko­lice. Wielkie dzię­ki za wszys­tkie miłe słowa po wys­tępie zwierza w telewiz­ji i w radio. Miejmy nadzieje, że ci którzy nic nie powiedzieli po pros­tu oniemieli z zachwytu.

Ps2: Jak jesteś­cie rząd­ni jakiegoś tek­stu zwierza to na stron­ie Inter­ne­towej ŻIH zna­jdziecie kawałek tek­stu zwierza o kinach żydows­kich w Warsza­w­ie w dwudziestole­ciu międzywojennym.

7 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online