Home Ogólnie Nie dzieje się nic czyli zwierz i aktorzy (mu) obojętni

Nie dzieje się nic czyli zwierz i aktorzy (mu) obojętni

autor Zwierz

Zwierz znany jest w niek­tórych częś­ci­ach Inter­ne­tu z tego, że ilekroć zaczy­na się roz­mowa o urodzie czy ekra­nowej prezencji aktorów zwierz przy­chodzi i zaczy­na twierdz­ić, że wszyscy są ład­ni, zdol­ni i pocią­ga­ją­cy. Zwierz robi się trochę nud­ny więc postanow­ił raz zro­bić listę aktorów których ekra­nowa prezenc­ja nic a nic zwierza nie obchodzi.

Jamie-Dorner-Cast-as-Chritian-in-Fifty-Shades-of-Grey

Co praw­da patronem naszego wpisu jest Jamie Dor­nan bez brody ale zwierz prag­nie jed­nocześnie zauważyć że tak ja Jamie z brodą robi się intere­su­ją­cy tak każdy z aktorów na tej liś­cie miał jak­iś moment kiedy dało się na niego patrzeć bez bólu (z punk­tu widzenia zwierza)

Zan­im prze­jdziemy do tego głupi­utkiego wpisu zaczni­jmy od pewnej uwa­gi. Zdaniem zwierza wszyscy aktorzy i aktor­ki, wyłącza­jąc aktorów bard­zo charak­terysty­cznych, są na ogół ludź­mi o pon­ad prze­cięt­nej urodzie. A nawet jeśli nie urodzie to foto­genicznoś­ci. Zdaniem zwierza gdy­by tak nie było nie trafili by do fachu który w dużym stop­niu opiera się na tym jak wyglą­da się przed kamerą. Zwierz nie uważa, że stoi to w sprzecznoś­ci z tal­en­tem wręcz prze­ci­wnie, zdaniem zwierza tal­ent wpły­wa na urodę niezwyk­le. Każdy utal­en­towany aktor może być przys­to­jny – jeśli tylko przekona do tego widzów. To samo się tyczy aktorek, które mogą nas przekon­ać że są najpiękniejsze na świecie. Do tego tal­ent sam w sobie jest rzeczą pocią­ga­jącą co rzu­tu­je na per­cepc­je ludzi na ekranie. Poniża lista nie jest więc w najm­niejszym stop­niu spisem aktorów brzy­d­kich czy nawet nie utal­en­towanych. Zwierz jest pewnie w stanie znaleźć dla każdego taki film i taki moment w fil­mach w których jed­nak budzili w zwierzu jakieś emoc­je. Ale w więk­szoś­ci przy­pad­ków byli zwier­zowi obo­jęt­ni.  No dobra tyle tytułem wstępu. A i jeszcze jed­no to jest wpis pod roboczym tytułem „not­ka pod wezwaniem Jamiego Dor­nana bez brody”.

Zwierz znalazł jedyny gif który odpowia­da temu wewnętrzne­mu głosikowi który mówi zwier­zowi że jest płyt­ki za wrzu­canie takich wpisów. ład­ny ma zwierz wewnętrzny głos.

Chan­ning Tatum – wszyscy którzy zna­ją zwierza wiedzą że Chan­ning wygry­wa na liś­cie zwierza aktorów, którzy są mu tak zupełnie obo­jęt­ni że bardziej się nie da. Nie było­by w tym nic dzi­wnego gdy­by nie usilne pro­mowanie Chan­ninga na sym­bol sek­su – nie tylko ze wzglę­du na jego wys­tępy w Mag­ic Mike (które przy okazji jest doskon­ałym filmem zupełnie innym niż cała jego kam­pa­nia reklam­owa) ale też ze wzglę­du np. za otrzy­many przez Peo­ple tytuł najsek­sown­iejszego żyjącego mężczyzny (jakieś kil­ka lat temu). Zwierz darzy Chan­ninga sym­pa­tią bo rzeczy­wiś­cie widać że ma pewne ambic­je gra­nia w czymś więcej niż fil­mach tanecznych ewen­tu­al­nie fil­mach akcji. Nawet jeśli zwier­zowi jego tal­ent wyda­je się dyskusyjny to jed­nak zwierz ma cały czas wraże­nie ze aktor ma zde­cy­dowanie więk­szy potenc­jał niż pokazał na ekranie. Co nie zmienia fak­tu, że jak­by nie tańczył, jak­by nie jeźdz­ił na lata­ją­cych butach i jak częs­to nie tracił­by w swoim filmie koszuli tak zwier­zowi nic abso­lut­nie nie robi.

Zwierz takie niemiłe rzeczy mówi a aktor taki sym­pa­ty­czny, zwierz prag­nie odwza­jem­nić się tym samym dlat­ego wybier­a­jąc zdję­cia aktorów starał się wybier­ać je wedle klucza — te które się w miarę podoba­ją zwier­zowi. By nie być wrednym.

Chris­t­ian Bale – aktor będą­cy uznany niemal jednogłośnie za jed­nego z najlep­szych aktorów swo­jego pokole­nia zawsze budz­ił w zwierzu mieszane uczu­cia. Być może to kwes­t­ia rysów twarzy, być może zwierz zraz­ił się jed­nak dość bezpowrot­nie zachowaniem Bale’a na planie fil­mowym i pewnym zamieszaniem odnośnie prze­mo­cy w jego rodzinie (niczego ostate­cznie nie potwierd­zono, zarzu­ty porzu­cano ale zwierz jakoś nie jest w stanie zapom­nieć). Nie zmienia to jed­nak fak­tu, że Bale nigdy jakoś szczegól­nie zwier­zowi się nie podobał, mimo swoich przenikli­wych oczu i  w sum­ie dość szla­chet­nych rysów twarzy. Przy czym jest jeden film w którym zwierz przy­chyl­nie spoglą­da na Bale’a – Amer­i­can Psy­cho. Głównie dlat­ego, że zwier­zowi aktor w tym filmie strasznie przy­pom­i­na Fass­ben­dera. W ogóle zwierz ostat­nio roz­maw­iał (nie pamię­ta z kim), że fajnie było­by zro­bić dzisiejsze Amer­i­can Psy­cho – gdzie do całej tej fabuły doda­je­my jeszcze współczes­ność z jej medi­a­mi społecznoś­ciowy­mi i zupełnie nowym typem ludzi sukce­su. Zwierz wtedy w głównej roli obsadz­ił­by Fassbendera.

Leonar­do DiCaprio – od cza­su kiedy zwierz w pod­stawów­ce mógł przyglą­dać się sza­leńst­wu wokół akto­ra mógł ze szla­chet­nym dys­tansem spoko­jnie stwierdz­ić, że to nie jest ten typ urody który budzi sym­pa­tię zwierza. Przy czym nie jest winą DiCaprio że ten rodzaj urody nigdy szczegól­nie się zwier­zowi nie podobał. O ile zwierz nawet zgodzi się, że aktor był może nie pięknym ale intere­su­ją­cym młodzieńcem to potem coś mu się stało i już nieste­ty nawet intere­su­ją­cy nie był. Nieste­ty zwierz zda­je sobie sprawę, że DiCaprio jest być  może tym przy­pad­kiem w którym brak zrozu­mienia dla urody akto­ra rzu­tu­je na per­cepcję jego ról. Np. zwierz nie jest w stanie oglą­dać Wielkiego Gats­bego z całym pełnym zaan­gażowaniem bo prze­cież jasne jest że nie ważne ile pieniędzy i imprez urządz­ił­by DiCaprio i tak nie należy z nim zwiewać.  Ale aktor z niego dobry, zwłaszcza kome­diowy – co jest zde­cy­dowanie zbyt rzad­ko pokazy­wane w fil­mach (a było najlep­szym ele­mentem Wil­ka z Wall Street).

Matthew Mcconaugh­ey– jak wszyscy wiemy jest to jed­no z najwięk­szych zaskoczeń ostat­nich lat. Aktor znany głównie z tego że bie­ga bez koszul­ki i zda­je się być bardziej wylu­zowany od najbardziej wylu­zowanych fil­mowych bohaterów, nagle w prze­ciągu jed­nego sezonu przy­pom­ni­ał sobie, że prze­cież ma wybit­ny tal­ent.  Oczy­wiś­cie wcześniej już zaczął się okres jego co raz lep­szych filmów, ale to co dzi­ało się w ostat­nim roku – gdzie dostał Oscara, zagrał w True Detec­tive i prawdę powiedzi­awszy trochę ukradł Wil­ka z Wall Street to było niesamowite. Nawet jeśli zwier­zowi nie podobał się Inter­stel­lar to jed­nak Matthew gra tam całkiem nieźle. Nie mniej zwierz nigdy nie zrozu­mi­ał fenomenu zach­wyca­nia się urodą akto­ra. Przy czym tak obiek­ty­wnie jest całkiem przys­to­jny (choć zarówno jemu jak i Chris­tianowi Bale strasznie zaszkodz­iło to kosz­marne odchudzanie się do roli) ale zwierz nigdy nie poczuł drże­nia ser­ca na jego widok. No dobra zwierz kłamie. W Cza­sie Zabi­ja­nia miło się na niego patrza­ło. No i tyle.

Sebas­t­ian Stan – po pre­mierze Kap­i­tana Amery­ki Zimowego Żołnierza moż­na było dojść do wniosku, że w całym filmie był tylko Sebas­t­ian Stan zaś jakąś poboczną dru­go­planową rolę grał Chris Evans. Och pokochał inter­net Sebas­tiana Stana i jego smutne spo­jrze­nie człowieka które­mu wypra­no mózg. Zwierz nawet chci­ał­by się do tego radośnie przyłączyć (zwłaszcza od kiedy zobaczył kró­ci­ut­ki frag­ment ze sztu­ki Pic­nic w której grał Stan) ale jakoś nie może. Aktor ze Stana niezły, rola w Kap­i­tanie Ameryce bard­zo roz­wo­jowa, w ogóle wszys­tko w porząd­ku i nawet nie reprezen­tu­je niezbyt lubianego przez zwierza typu świńskiego blon­dy­na. Ale im dłużej zwierz przyglą­dał się kole­jnym gifom w Internecie tym bardziej czuł, że to jakoś nie jest aktor do którego wzdy­cha będzie.

 Matt Damon – tu zwierz musi powiedzieć, że nigdy nawet przez chwilę nie rozu­mi­ał zach­wytów nad urodą akto­ra. To znaczy Damon ani nie jest brzy­d­ki, ani odrzu­ca­ją­cy ale jest taki strasznie prze­cięt­ny. No jasne jak­by zwierz siedzi­ał w metrze i mężczyz­na o takiej urodzie usi­adł obok to pewnie zwierz by zauważył. Albo i nie. Oczy­wiś­cie to ma swój plus – bo w sum­ie prze­cięt­ny wygląd daje aktorowi, możli­wość gra­nia w bard­zo sze­rok­iej gamie filmów od komedii, przez dra­maty po filmy sen­sacyjne. Co nie zmienia fak­tu, że np. kiedy zwierz spoglą­dał na Jan­sona Bourne zawsze miał wraże­nie, że to jest taki stras­zli­wie prze­cięt­ny typ i jak­by się okaza­ło, że jed­nak nie jest maszyną do zabi­ja­nia tylko księ­gowym to zwierz w ogóle by się nie zdzi­wił. Przy czym Matt robi bard­zo pozy­ty­wne wraże­nie we wszys­t­kich wywiadach jakich udziela i zwierz jak­by zawsze go lubił,  choć urody nigdy nie podziwiał.

Clive Owen – teo­re­ty­cznie aktor ma wszys­tko czego zwierz wyma­ga od aktorów których lubi. Bry­tyjs­ki akcent, zielone oczy i całkiem sporo dobrych pro­dukcji na kon­cie. Najwyraźniej jed­nak poczu­cie este­ty­ki zwierza nie zawsze daje się skusić takim niemalże ide­al­nym bin­go. Być może jed­nym z powodów dla których zwierz nie lubi Króla Artu­ra z Owen­em jest fakt, że zwierz gdy­by był Ginewrą wybrał­by kogokol­wiek innego w tym filmie – wiecie wybór tam jest spory (dla nieświadomych – tej pro­dukcji zawdz­ięcza­my cud­owny cast­ing Han­ni­bala bo na planie fil­mu Hugh Dan­cy poz­nał Mad­sa Mikkelse­na). Ogól­nie jed­nak zwierz musi przyz­nać, że nigdy uroku ani urody akto­ra nie zrozumiał.

Ryan Reynolds – och jak strasznie wielkoo­ki gład­kol­i­cy Reynolds nie jest dla zwierza urodzi­wym aktorem. Przy czym zwierz ma wraże­nie, że to jest pars pro toto wszys­t­kich takich aktorów o mięk­kich rysach twarzy. Zwierz nie jest tego w stanie inaczej określić ale nie ma w nim z jed­nej strony nic odrzu­ca­jącego z drugiej – nic wyjątkowego.  Zwierz oczy­wiś­cie bard­zo kibicu­je aktorowi, który jest bard­zo zaan­gażowany w pro­dukc­je Dead­poola co ogól­nie dobrze o nim świad­czy. Ale nie zmienia to fak­tu, że świado­mość że Dead­pool pojaw­ia się głównie w masce zwier­zowi w przy­pad­ku tego fil­mu zupełnie nie będzie przeszkadzać.

Ryan Gosling – wyobraź­cie sobie jak bard­zo osamot­niony czuł się zwierz dwa trzy lata temu kiedy wydawało się, że jedynie on na całej planecie jest zupełnie nie czuły na urok Goslin­ga. Jasne aktor brzy­d­ki nie jest (jak wszyscy na tej liś­cie) no ale cóż zwierz może poradz­ić że nie zach­wyca, uczuć nie budzi a jego musku­latu­ra w Crazy Stu­pid Love raczej zwierza rozbaw­iła (cud­na jest fil­mowa reakc­ja Emmy Stone) niż wzbudz­iła zach­wyt. Co ciekawe zwierz ma wraże­nie że samemu Goslin­gowi całe to zain­tere­sowanie naprawdę trochę przystopowało kari­erę, która prze­cież w pewnym momen­cie tak ład­nie nabier­ała tem­pa. Ale zwierz usłyszał że jego reży­ser­s­ki debi­ut w końcu doczekał się dys­try­b­u­to­ra, na co zwierz czeka, nawet jeśli pier­wsze reakc­je były raczej niepochlebne.

Aaron Tay­lor – John­son – kiedy zwierz pier­wszy raz usłyszał, że obsadza­ją Annę Karen­inę był pewien, że Wrońskiego będzie grał Jude Law, kiedy okaza­ło się że piękny Jude grać będzie Karen­i­na a Wrońskiego zagra Aaron Tay­lor-John­son zwierz nieco stracił serce do fil­mu. Zwłaszcza jak potem zobaczył akto­ra z tym kosz­marnym wąsem. Zwierz nigdy nie umi­ał zrozu­mieć dlaczego ktokol­wiek upiera się, że aktor jest przys­to­jny – nie przekon­ała go o tym ani Godzil­la, ani też raczej nie zapowia­da się by mieli go przekon­ać Avanger­si. Zwierz ogól­nie młode­mu aktorowi nawet trochę kibicu­je bo wyda­je się, że to sym­pa­ty­czny facet, ale jak jest na ekranie to zwierz rzad­ko pamię­ta, że bohater winien w nim wzbudzać jakieś uczu­cia. Choć to raczej kwes­t­ia tal­en­tu a nie urody.

Ger­ard But­ler – szkoc­ki aktor żar­tował kiedyś, że zaprzepaś­cił swo­je wszelkie szanse na zro­bi­e­nie jeszcze kiedykol­wiek dobrego wraże­nia na ekranie swoim wys­tępem w 300. Cóż powiedzmy sobie szcz­erze 300 wys­tępu­je np. Fass­b­den­er a jakoś nie przes­tał robić dobrego wraże­nia w czymkol­wiek innym się pojawi (z wyjątkiem Niebez­piecznej Metody gdzie cier­pi jak cała obsa­da ale może o to chodz­iło). W każdym razie But­ler który teo­re­ty­cznie – ponown­ie winien być na liś­cie aktorów mają­cych apro­batę zwierza – wszak szkot, potrafią­cy śpiewać i co najważniejsze posi­ada­ją­cy mop­sa – jakoś nigdy się zwier­zowi nie podobał. Ale jak zwierz pisał, ma mop­sa co naty­ch­mi­ast budzi w zwierzu sympatię.

Ben Affleck – część płaczu zwierza związanego z obsadą Bat­mana pole­ga na tym, że to już dru­gi aktor który się zupełnie zwier­zowi nie podo­ba który w ostat­nich lat­ach dostane tą rolę. Widzi­cie to jest straszne kiedy aktor, którego zdaniem zwierza moż­na spoko­jnie wpisać w pros­tokąt (może tylko zwier­zowi wyda­je się taki kwadra­towy) dosta­je rolę waszego ulu­bionego super herosa. Przy czym Affleck ma w oczach jeszcze jakąś taką pustkę która nigdy zwier­zowi się nie podobała. Ale ponown­ie – kiedy wypowia­da się pub­licznie to spraw­ia naprawdę miłe wraże­nie, a kiedy zapuszcza brodę i krę­ci filmy to jest naprawdę bard­zo wysoko na liś­cie reży­serów mają­cych apro­batę zwierza.

Toby Maguire – zwierz nigdy nie był w stanie spo­jrzeć na akto­ra poważnie po sce­nie z morder­czą czarną grzy­wką zem­sty ze Spi­der Mana 3.  Ale praw­da jest taka, że takie okrągłe oblicze i wielkie oczy jakoś nigdy szczegól­nie zwier­zowi się nie podobało. Co więcej aktor zawsze spraw­ia wraże­nie jakiegoś takiego zagu­bionego ale sym­pa­ty­cznego (oczy­wiś­cie z wyjątka­mi) co też nie jest tym rodza­jem ról które zwierz jakoś szczegól­nie lubi. Zwierz zas­tanaw­ia się czy przy­pad­kiem jego niechęć do najnowszego Wielkiego Gats­bego nie wyni­ka z fak­tu, że dwóch kluc­zowych dla fil­mu aktorów jest na tej liś­cie. I ponown­ie – zwierz ma wraże­nie że to przemiły człowiek, jego roz­mowa z Natal­ie Port­man o wegańskim jedze­niu którą zwierz kiedyś znalazł była przeu­roc­zo geekows­ka i peł­na zaan­gażowa­nia. No ale jak się nie podo­ba to cóż począć.

Rus­sel Crowe – zwierz musi przyz­nać, że kiedy miał kilka­naś­cie lat to nie lubić Rus­sela Crowe było niemal tak trud­no jak nie lubić innych niesamowicie pop­u­larnych aktorów. Gdzieś koło Glad­i­a­to­ra należało – wów­czas w cza­sach niemalże bez Inter­ne­tu, wyszuki­wać zdjęć w gaze­tach i przyglą­dać się im z głębokim westch­nie­niem. Zwierz choć aku­rat Rus­sela w Glad­i­a­torze nawet lubi, nigdy nie był w stanie tego zrozu­mieć. Co więcej przez wiele lat zwierz miał dość negaty­wną opinię o charak­terze akto­ra. Zmieniło się to diame­tral­nie kiedy zwierz zaczął obser­wować jego twit­tera. Ileż tam jest poczu­cia humoru, oraz takiego typowo aus­tral­i­jskiego uci­na­nia dys­tan­su. Widzi­cie jak ład­nie nowe media mogą zmienić naszą opinię o kimś.

Vig­go Mortensen – zwierz toleru­je Vig­go tylko jako Aragor­na. Och jakże piękny jest aktor z brodą i w ciuchach ze Śródziemia. Potem w każdym innym filmie, zwierz miał wraże­nie że chci­ał­by się trzy­mać od akto­ra jak naj­dalej, co było po częś­ci zgodne z wybier­any­mi przez niego rola­mi. Co ciekawe kiedy zwierz oglą­dał Niebez­pieczną Metodę (film jakoś nam tu powraca) padła jego teza że Vig­go jest przys­to­jny tylko wtedy kiedy ma brodę. No więc u Cro­nen­ber­ga nawet bro­da nie pomogła. Zwierz co praw­da jest w stanie przyz­nać że jego bohater w Roz­gry­w­ce nie powinien czuć się zagrożony przez innego mężczyznę ale jakoś sam zwierz to by ich obu zostaw­ił w Grecji i pole­ci­ał opalać się nad inne morze. Z Vig­go zwierz ma zaś taki prob­lem że on zawsze spraw­ia wraże­nie jak­by był taki stras­zli­wie stras­zli­wie poważny. Co jak wskazu­je komen­tarz do Wład­cy Pierś­cieni jest bard­zo złud­nym wrażeniem

Hen­ry Cav­ill – nasz najnowszy Super­man jest zdaniem zwierza jed­nym z najbardziej nie budzą­cych w nim entuz­jaz­mu aktorów jacy zaszczy­ca­ją nasze ekrany. Bied­ne­mu Cav­il­lowi kazano nabrać jakiejś sza­lonej masy mięśniowej przez co we wszys­t­kich gar­ni­tu­rach wyglą­da jak chodzą­cy kwadrat.  Poza tym jakoś zwierz nie może się przekon­ać do aktorów z dołeczkiem w brodzie. Plus od cza­su kiedy koleżan­ka zwierza wytknęła, że prze­cież on wyglą­da jak ide­al­ny Gas­ton do adap­tacji Pięknej i Bestii zwierz nie jest już w stanie na niego inaczej spo­jrzeć. Przy czym to jest w ogóle strasznie dzi­wne bo to jest ciem­nowłosy aktor z niebieski­mi oczy­ma – połącze­nie które 99% oznacza kogoś jed­nak nawet jeśli nie pięknego to interesującego.

Dobra tyle na dziś. Zwierz nie dodał oczy­wistych typów choć cza­sem się zas­tanaw­ia – czy komukol­wiek kiedykol­wiek naprawdę podobał się Tom Cruise? No ale to tem­at na inny post. Zwierz musi wam ter­az coś wyz­nać i co więcej pro­ponu­je wam iść śla­dem zwierza. W przy­pad­ku więk­szoś­ci z tych aktorów, zwierz widzi­ał znaczną część ich fil­mo­grafii. W przy­pad­ku niek­tórych nawet więk­szość. Na liś­cie filmów z Leonar­do DiCaprio których zwierz nie oglą­dał są boda­jże jeden czy dwa tytuły, zwierz towarzyszył kari­erze Bena Afflec­ka nawet w jej najniższych momen­tach, oraz spędz­ił trochę cza­su z fil­ma­mi Ryana Goslin­ga. Dlaczego zwierz to zro­bił? Z przeko­ry. Jeśli są aktorzy którzy nie budzą jego zain­tere­sowa­nia – czy to ze wzglę­du na urodę, czy tal­ent czy coś zwier­zowi wyda­je się nie tak, zwierz spędza sporo cza­su oglą­da­jąc ich film. Dlaczego? Bo cza­sem to jest doskon­ały sposób by jed­nak odnaleźć w aktorze to co widzą inni (zwierz bard­zo przekon­ał się do np. Bradleya Coopera za którym nie przepadał) albo co ważniejsze – umieć powiedzieć o co nam chodzi, kiedy za kimś nie przepadamy. Przede wszys­tkim jed­nak zwierz bard­zo dba o to by irracjon­al­na niechęć do aktorów, czy sam fakt że mu się nie podoba­ją nie zaważył na tym, że nie obe­jrzy doskon­ałej fabuły. Zwierz naprawdę uwiel­bia Utal­en­towanego Pana Rip­ley, Prestiż, Braci, Bliżej, W pogo­ni za Amy – we wszys­t­kich tych fil­mach gra­ją aktorzy których zwierz nie lubi czy mu „ nic nie robią”. Prze­gapić film z tego powodu że aktor się nie podo­ba? To była­by stra­ta. Dla zwierza. Nie bądźmy głupi. Nie rób­my sobie fil­mowej krzywdy.

Ps: Zwierz dostał mil­ion pytań o Casu­al Vacan­cy więc odpowia­da że tak obe­jrzy ale nie zawsze jest tak że recen­z­ja będzie następ­nego dnia

Ps2: A jutro o The Fall. Przy czym zwierz będzie pisał jed­nak raczej dla ludzi którzy nie oglą­dali. Tzn. bez spolerów.

94 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online