Home Ogólnie O Boże, O Thorze czyli bez komiksu nie podchodź

O Boże, O Thorze czyli bez komiksu nie podchodź

autor Zwierz
O Boże, O Thorze czyli bez komiksu nie podchodź
Na początek najważniejsze Thor jest ekraniza­cją komik­su. Trze­ba to zaz­naczyć od razu. Jeśli lubi­cie nordy­cką mitologię i nie daj boże się na niej zna­cie pozostaw­cie swo­ją wiedzę przed drzwia­mi kina. Bo tu dostaniecie wydanie amerykańskie, które z mitologią flir­tu­je ale broń boże nie trak­tu­je jej poważnie. Jeśli myśli­cie że dostaniecie mity nordy­ck­ie — to lep­iej w ogóle z sean­su zrezygnować.

Po drugie Thor jest ekraniza­cją komik­su ze świa­ta Mar­vela. Oznacza to że nic nie jest nam opowiedziane od początku do koń­ca. Zosta­je­my od razu wrzuceni w świat który powin­niśmy już poz­nać z innych filmów lub innych komik­sów. Stąd widz który przy­chodzi po pros­tu na film może się poczuć nieco zagu­biony. No ale to nie jest pro­dukc­ja dla wszys­t­kich widzów. Dlat­ego albo warto wcześniej nadro­bić inne komiksy czy filmy Mar­vla albo wybrać się do kina  z kimś kto nam pod­powie o co właś­ci­wie chodzi.
Po trze­cie Thor to ekraniza­c­ja komik­su Mar­vela o bohaterze który jest członkiem Avangers o których film dopiero zostanie nakrę­cony. A to oznacza że więk­szość akcji to ekspozy­c­ja bohat­era na którego prawdzi­we czyny przyjdzie czas dopiero w kole­jnym filmie w którym jak się zapowia­da Thor na pewno powró­ci. Oznacza to że film jaki otrzy­mu­je­my jest w zasadzie jedynie pól­pro­duk­tem — wstępem do czegoś czego jeszcze nie widzieliśmy.
Czyniąc te zas­trzeże­nia trze­ba stwierdz­ić że Thor swo­ją rolę speł­nia świet­nie. Po pier­wsze udało się uniknąć śmiesznoś­ci (nieza­mier­zonej) — choć prze­cież połącze­nie akcji dziejącej się w świecie Asgar­du z his­torią opowiadaną w małym miasteczku w Nowym Meksyku mogło spoko­jnie do tego doprowadz­ić. fakt że oglą­damy akcję dziejącą się w kos­micznym świecie Bogów i nie mamy wraże­nia że to total­ny idio­tyzm należy poczy­tać za wiel­ki sukces. Na pewno przy­czy­nia się do tego niezwyk­le ciekawa dychoto­mia która pole­ga na tym że Asgard przed­staw­iono tu niezwyk­le pięknie ( bard­zo odważny pomysł na kostium i scenografię który dosłown­ie trak­tu­je przepych jaki pokazano na kar­tach komik­su — dzię­ki temu nie parskamy śmiechem widząc nien­agan­ną pel­erynę Tho­ra) zaś ziemia to jed­no maleńkie miasteczko na środ­ku pustyni. Dzię­ki temu nie mamy tak klasy­cznej dla zwykłych ekraniza­cji komik­sów wal­ki o dobro ludzkoś­ci. Tu chodzi jedynie o małe miasteczko w Nowym meksyku i jed­nocześnie o dobro całego Asgar­du. Ciekawy pomysł choć czyni ziem­ską część nieco niespek­taku­larną ( choć może to dobra odtrut­ka po przepy­chu Asgardu).
Nie szwanku­je też aktorstwo ( zauważyliś­cie że ogól­nie w fil­mach na pod­staw­ie komik­sów aktorzy gra­ją niespodziewanie dobrze). Chris Hemsworth jest ide­al­nym Thorem. Wyglą­da jak Thor ( och wyglą­da — zwierz rzad­ko się przyz­na­je ale naprawdę żału­je że tylko przez jed­ną scenę chodzi bez koszul­ki, bo to jest niesamowite jak bard­zo aktor wyglą­da jak przykład tego jak wyglą­dała­by boska musku­latu­ra.) świet­nie sprawdza się w sce­nach kome­diowych jak i w sce­nach akcji, a jak się uśmiech­nie to człowiek automaty­cznie czu­je do niego sym­pa­tię. Dobrze radzi sobie Natal­ie Port­man jako mło­da pani naukowiec — jest dow­cip­na, upar­ta i dokład­nie taka jaka powin­na być kiedy grała Ami­dalę w Gwiezd­nych Wojnach.
Najlep­si są jed­nak aktorzy którzy mają na ekranie nieco mniej cza­su. Antho­ny Hop­kins jako Odyn ani przez chwile nie daje po sobie poz­nać że gra dla pieniędzy — więcej gra tak jak­by to nie była ekraniza­c­ja komik­su lecz co najm­niej Tytus Andronikus. Z kolei Tom Hid­dle­ston jako Loki spraw­ia że naprawdę nie wiemy komu mamy kibi­cow­ać. Przy okazji zwierz chce się odnieść do niedawnej kon­trow­er­sji doty­czącej wys­tępu czarnoskórego Idrisa Elby jako boga Heim­dal­la. Co po niek­tórzy twierdzili że w Asgardzie murzynów nie było. Zwierz uważa że jest to kre­tyńs­ki zarzut przede wszys­tkim dlat­ego że Elba jest genial­ny w swo­jej roli, krad­nąc każdą scenę w której gra. Po drugie dlat­ego że to ekraniza­c­ja komik­su której główny bohater ma niezniszczal­ny młot którym może pokon­ać wszys­tko. A nas obchodzi że ktoś w tym filmie jest innego koloru skóry niż sobie wyobrażamy.
Film jest też zabawny. Miejs­ca­mi bard­zo bard­zo zabawny i to w sposób zupełnie nie wymus­zony. Rzad­ko zdarza się żeby pub­liczność śmi­ała się tak dłu­go by śmiech brzmi­ał jeszcze w następ­nej sce­nie. To dobrze że twór­cy sce­nar­iuszy do ekraniza­cji Mar­vela przestali trak­tować się tak strasznie poważnie. Humor jest szczegól­nie potrzeb­ny bo natłok efek­tów spec­jal­nych w pozaziem­skiej częś­ci akcji jest tak olbrzy­mi że wid­ow­n­ia potrze­bu­je odrobiny odd­echu ( z resztą dlaczego wyda­ją tyle kasy na efek­ty które potem prze­latu­ją przed oczy­ma tak szy­bko że nie ma na czym skupić wzroku?).
Jak może wiecie zwierz oglą­da Tho­ra nie tylko dlat­ego że to ekraniza­c­ja kole­jnego komik­su Mar­vela. Zwierz jest prawdzi­wym fanem Ken­netha Branagha zarówno jako akto­ra jak i reży­sera. Widzi­ał wszys­tkie jego filmy, jest w posi­ada­niu więk­szoś­ci z nich i praw­dopodob­nie zal­icza się do wąskiej grupy osób którym podobał się i Franken­stein i Stra­cone Zachody Miłoś­ci i posi­ada­jącej DVD z jego Czar­o­dziejskim Fletem. Tak zwierz prag­nął by ten film okazał się tri­um­fem reżysera.
Przyglą­da­jąc się Thorowi zwierz może powiedzieć że Branagh ide­al­nie wywiązał się ze swo­jej roli. Reży­sera rzemieśl­ni­ka który krę­ci film po to by ktoś mógł na jego pod­staw­ie nakrę­cić kole­jny. Z jed­nej strony fakt że Thor daje się oglą­dać to niewąt­pli­wy sukces. Z drugiej zwierz nie może się pow­strzy­mać od reflek­sji że dawanie takiego rzemieśl­niczego zada­nia komuś komu przewidy­wano znacznie więk­szą kari­erę — cóż to przykre bo gdy­by Thor nie był tylko wstępem do Avangers Branagh mógł­by zro­bić z tego fil­mu coś więcej.
A to że nadal potrafi reży­serować widać w kilku sce­nach. Tam gdzie efek­ty spec­jalne schodzą na dru­gi plan a na pier­wszy wysuwa się kon­flikt charak­terów, pozy­cji, ambicji czy pokoleń. Gdy Loki kłó­ci się z Odynem człowiek trochę czeka aż prze­jdą na Szek­spirowską frazę. Udało się z resztą Branaghowi pozostaw­ić swój charak­terysty­czny znak za który zwierz jest niezwyk­le wdz­ięczny. Jaki? Otóż muzykę skom­ponował Patrick Doyle, chy­ba ulu­biony kom­pozy­tor fil­mowy zwierza. Co ciekawe zwierz zauważył, że muzy­ka jest jakaś tak lep­sza niż zazwyczaj w fil­mach na pod­staw­ie komik­su zan­im z napisów koń­cowych dowiedzi­ał się że to Doyle za nią odpowiada.
Czy jest więc Thor filmem udanym czy nie udanym? Otóż jest Thor dokład­nie tym czym miał być — filmem który nigdy nie był planowany by stać się arcy­dziełem, ale jedynie przy­gry­wką do czegoś więcej. Jako taki speł­nia swo­ją rolę. Speł­nia swo­ją rolę jako film który dobrze się oglą­da. Ale nieste­ty to nie jest dru­gi Iron Man po którym człowiek miał ochotę krzy­czeć “ja chcę jeszcze raz”
Ps: Tak jest sce­na po napisach. Nie powiem tylko dla zaawan­sowanych. A tak przy okazji czy Mar­vel umieszcza je tam by ktokol­wiek obe­jrzał te niekończące się spisy speców od efek­tów specjalnych
ps2: Facet z Łukiem. Nic więcej nie napiszę.
0 komentarz
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online