Home Film Obywatel Paddington” czyli o czego cyferki nie mówią o kinie

Obywatel Paddington” czyli o czego cyferki nie mówią o kinie

autor Zwierz
“Obywatel Paddington” czyli o czego cyferki nie mówią o kinie

Kil­ka dni temu Inter­net obiegła wieść, że arcy­dzieło Orsona Welle­sa „Oby­wa­tel Kane” stracił miejsce na szczy­cie Rot­ten Toma­toes jako najlepiej oce­ni­any film w his­torii. Odnaleziona recen­z­ja sprzed osiemdziesię­ciu lat okaza­ła się po anal­izie nieco mniej entuz­jasty­cz­na i film spadł z pier­wszego miejs­ca. Kto ter­az królu­je na szczy­cie Rot­ten Toma­toes? Oczy­wiś­cie jedyny słuszny zwycięz­ca „Padding­ton 2”.

 

His­to­ria tego jak opowieść o sym­pa­ty­cznym niedźwiad­ku z Peru wyprzedz­iła arcy­dzieło, które tak wpłynęło na film, że w zeszłym roku poświę­cil­iśmy cały nomi­nowany do Oscara film jego pow­sta­niu („Mank”) brz­mi jak ide­al­na opowieść gaze­towa. Ostate­cznie to jest his­to­ria fan­tasty­cznie obrazu­ją­ca jak śmieszny bywa świat. Sporo osób może narzekać, że film dla dzieci, ma nagle być uważany za najwięk­sze arcy­dzieło kine­matografii, w miejsce pro­dukcji która odmieniła sposób nar­racji filmowej.

 

Prob­lem w tym, że prze­cież zupełnie nie o to chodzi. Nikt nie twierdzi, że „Padding­ton 2” jest lep­sze od „Oby­wa­tela Kane”. Nie da się tych filmów porów­nać z wielu powodów i obec­ność ani­mowanego misia w jed­nym nich jest tylko drob­ną różnicą, którą moż­na przeoczyć. Prob­lem jest w tym jak przed­staw­iamy infor­ma­c­je doty­czące wyso­kich miejsc na Rot­ten Toma­toe.. Przy­pom­i­nam więc, że ser­wisy agregu­jące opinie w isto­cie nie poda­ją nam infor­ma­cji czy film jest dobry. Infor­mu­ją nas — jak pro­cent jego recen­zji był pozy­ty­wny. Jed­nocześnie ta „pozy­ty­wność” recen­zji jest w pewnym stop­niu oce­ni­a­nia arbi­tral­nie. Jeśli recen­z­ja nie jest uzu­pełniona cyfra­mi czy gwiazd­ka­mi, to oce­na jej wydźwięku pozosta­je w rękach pra­cown­ików ser­wisu.  W przy­pad­ku Padding­tona — wszys­tkie recen­z­je kry­tyków były raczej pozytywne.

 

I tu prze­chodz­imy do sed­na. Film taki jak „Oby­wa­tel Kane” niekoniecznie zab­ie­ga o same pozy­ty­wne recen­z­je. Nie jest bowiem zadaniem sztu­ki podobać się wszys­tkim. Myślę, że spoko­jnie moż­na napisać zasad­ną, negaty­wną recen­zję tego fil­mu — nawet jeśli się z nią nie zgodzę. Wciąż jed­nak — wybitne kino, które zmusza ludzi do reflek­sji nad kwes­t­i­a­mi taki­mi jak sukces, pamięć, sposób budowa­nia swo­jej kari­ery, to czym jest prawdzi­we szczęś­cie —  wcześniej czy później zal­iczy słab­szą recen­zję. Bo wymusza zadawanie sobie pytań trud­nych i niekoniecznie zna­j­dowanie przy­jem­nych odpowiedzi. Zresztą pode­jrze­wam, że gdy­by dziś pod­dano Oby­wa­tela Kane anal­izie przez współczes­nych kry­tyków nieje­den znalazł­by dzi­urę w tej prze­cu­d­ownej całości.

 

No dobra w związku z tym nasze pytanie nie brz­mi — czy „Padding­ton 2” jest najlep­szym filmem na świecie. Pytanie brz­mi — czy da się napisać złą recen­zję z drugiej odsłony Padding­tona. Powiem wam — nie da się. To abso­lut­nie szcz­ery, przuroczy film. Tak skierowany głównie do dzieci, ale z humorem trafi­a­ją­cym do każdej oso­by. Nawet jeśli nie baw­ią cię przy­pad­ki małego misia z Peru, to prze­cież będziesz się śmi­ać z Hugh Gran­ta gra­jącego najcu­d­own­iejszy obraz akto­ra w his­torii kine­matografii, czy wzruszać kiedy Padding­ton pod koniec spot­ka swo­ją cio­cię (za to jak Ben Wishaw wypowia­da ostat­nie zdanie tego fil­mu powinien on dostać Oscara, albo przy­na­jm­niej ten kubeł łez które wylali wszyscy wzruszeni wid­zowie na świecie). Ilekroć recen­zent chci­ał­by coś w filmie skry­tykować ten powraca ze zdwo­joną siłą, wspar­ty dobrym przesłaniem, absurdal­nym dowcipem, i tak szcz­erą grą aktorską, że jakiekol­wiek dylematy moralne bled­ną wobec więźniów w różowych pasi­akach robią­cych marmoladę.

 

Padding­ton 2 wpadł w to miejsce, gdzie widz który niczego się nie spodziewa­jąc dosta­je nagle pro­dukcję prze­myślaną, nie odci­na­jącą kuponów od sukce­su częś­ci pier­wszej, szcz­erą, zabawną ale nie przeszarżowaną. Pewnie nieje­den recen­zent wysłany na pokaz z obow­iązku wychodz­ił z kina zakońc­zony, że oto otworzył się przed nim świat życ­zli­woś­ci, miłoś­ci i mar­mo­la­dy. Nikt nie wybiera się na „Oby­wa­tela Kane” przy­pad­ki, z oczeki­wa­ni­a­mi obniżony­mi cyfer­ką 2 przy tytule. Dlat­ego też nie każdy napisał­by z tego fil­mu dobrą recen­zję. Choć tak wielu napisało swo­je zach­wyty, że pozy­c­ja arcy­dzieła Welle­sa jest nie zagrożona. I wciąż pod wielo­ma wzglę­da­mi to film, który nie ma sobie równych, o czym przekon­ałam się po raz kole­jny oglą­da­jąc go w kinie dwa lata temu.

 

Odchodząc od samego Oby­wa­tela Padding­tona pozosta­je nam pytanie najważniejsze — jak czy­tać i rozu­mieć agre­ga­to­ry opinii. Odpowiedź nie jest pros­ta (poświę­ciłam temu cały podzi­ał w moich „Zwierzeni­ach Pop­kul­tur­al­nych”). Oczy­wiś­cie — moż­na uznać, że film, który przez około 80% oce­ni­a­ją­cych go kry­tyków został uznany raczej za dobry niż za zły ma więk­sze szanse być rzeczy­wiś­cie ciekawy. Z drugiej strony — w tych inter­ne­towych sys­temach agre­gacji gubią się niuanse — nie tylko samej kry­ty­ki fil­mowej, ale nawet śred­nich ocen — bywa tak, że filmy mające taki sam poziom oce­ny na Rot­ten Toma­toes (np. swego cza­su „Uciekaj” i „Dunkier­ka”) różniły się w isto­cie w oce­nach cząstkowych — i moż­na było powiedzieć, który film jest wyżej oce­ni­any przez kry­tykę, mimo że pro­cent raczej pozy­ty­wnych recesji był taki sam.

 

Jed­nocześnie ten przy­padek, o którym ter­az mówimy doskonale pokazu­je jak bard­zo na dłuższą metę nie ma sen­su dokony­wa­nia porów­nań pomiędzy różny­mi wynika­mi filmów w agre­ga­torach. Prze­cież nigdy nie stały one na jed­nej skali — 100% pozy­ty­wnych recen­zji „Padding­tona 2” i 99% pozy­ty­wnych recen­zji „Oby­wa­tela Kane” nigdy ze sobą nie rywal­i­zowały. Nigdy nie pokazy­wano dwóch tych filmów na jed­nym pokazie sugeru­jąc kry­tyce by je porów­nała. Filmy nie leżą na jed­nej ciągłej linii od najlep­szego do naj­gorszego. Sztu­ka tak nie dzi­ała. A jed­nak wciąż kiedy da się nam dwie cyfer­ki — jed­ną wyższą a drugą niższą zaczy­namy się zachowywać jak­by to było do porów­na­nia a nie jak­byśmy chcieli dowiedzieć się ile jabłek wychodzi z dzie­le­nia pomarańczy.

 

Całe to medi­alne zamieszanie to dobry punkt wyjś­cia do roz­mowy o oce­ni­a­n­iu filmów i o tym jak sztu­ka rzad­ko ze sobą bezpośred­nio rywal­izu­je. To także dobry moment, żeby powtórzyć sobie „Oby­wa­tela Kane” i „Padding­tona 2” ostate­cznie — każdy z tych filmów jest arcy­dziełem. Nawet jeśli tylko w jed­nym z nich jest marmolada.

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online