Home Ogólnie Od zera do zwierza czyli Wielki Test na popkulturalność!

Od zera do zwierza czyli Wielki Test na popkulturalność!

autor Zwierz

Hej

 

Dzisiejszy wpis został wymyślony i jed­nocześnie sprowokowany przez Drakainę. Wypeł­ni­a­jąc któryś z kolei test na face­booku (co z tym tes­ta­mi ? znikły na dobre kil­ka lat a ter­az powró­ciły ze wzmożoną siłą) wiele osób wyraz­iło frus­trację, że pyta­nia doty­czące pop­kul­tu­ry doty­czą niemal wyłącznie real­iów amerykańs­kich – co oznacza, że nie moż­na się dowiedzieć jak bard­zo pop­kul­tur­al­nym się jest w isto­cie. Drakaina zapro­ponowała by zwierz choć jeden taki test ułożył mając w pamię­ci nasze kra­jowe realia i swo­je własne pop­kul­tur­alne przeży­cia i doświad­czenia. I tak zwierz ułożył test na który składa­ją się pyta­nia pozwala­jące na umieszcze­nie się w skali od zera do zwierza. Przy czym zwierz nie uważa osiąg­nię­cia zerowej punk­tacji w żaden sposób za złą. Weź­cie więc dłu­gopisy i licz­cie ile razy odpowiedzieliś­cie tak (jeden punkt) a ile razy odpowiedzieliś­cie nie (brak puk­tu). A potem sprawdź­cie w jakim przedziale jesteś­cie.  Przy czym to test, który doty­czy bardziej pewnych pop­kul­tur­al­nych przeżyć czy nawyków a nie koniecznie konkret­nych tytułów.

Pamię­ta­j­cie — to nie jest trud­ny test. Wyni­ki zna­jdziecie od razu pod koniec. Wszyscy zdacie

 

1.            Płakaliś­cie na filmie Disneya.

 

2.            Płakaliś­cie na filmie stu­dia Ghibli.

 

 

3.            Płakaliś­cie na jakimkol­wiek filmie animowanym

 

4.            Spędzil­iś­cie całą noc czy­ta­jąc książkę.

 

 

5.            A potem nie mogliś­cie zas­nąć, ponieważ książ­ka się skończyła.

 

6.            Udawal­iś­cie, że jesteś­cie zaję­ci i nie może­cie się z kimś spotkać, bo chcieliś­cie doczy­tać rozdział.

 

 

7.            Praw­ie popłakaliś­cie się widząc kole­jny tom ulu­bionej sagi w księgarni.

 

8.            Czekaliś­cie na kole­jny tom książki/premierę filmu.

 

 

9.            Zaczęliś­cie czy­tać następ­ny tom książ­ki w języku ory­gi­nału nie mogąc się doczekać, co dalej (zan­im było                                                dostęp­ne pol­skie tłumaczenie).

 

10.            Zaczęliś­cie pisać ciąg dal­szy ulu­bionej książ­ki (filmu/serialu).

 

 

11.             Byliś­cie na noc­nym sean­sie w kinie (takim o północy)

 

12.            Star­towal­iś­cie w konkur­sie by wygrać wejś­ciówkę na pre­mierę filmu.

 

 

13.            Widzieliś­cie ten sam film więcej niż dwa razy w kinie

 

14.            Krzy­czeliś­cie do ludzi by nie wychodzili z sali bo będzie jeszcze sce­na po napisach. I sce­na po napisach, po                                            napisach

 

 

15.            Wybła­gal­iś­cie plakat do fil­mu u obsłu­gi kina.

16.            Wybral­iś­cie się sami do kina na film bo nikt nie miał cza­su z wami iść.

 

 

17.            Obe­jrzeliś­cie film sami i kła­mal­iś­cie potem w cza­sie zbiorowego wyjś­cia, że widzi­cie go po raz pierwszy

 

18.            Obe­jrzeliś­cie ten sam film trzy raz pod rząd ze wzglę­du na komen­tarze twórców.

 

 

19.            Kupil­iś­cie DVD które już macie ze wzglę­du na nowy komen­tarz reżysera.

 

20.            Zaczęliś­cie oglą­dać film od wer­sji z komentarzem.

 

 

21.            Kiedykol­wiek zobaczyliś­cie wszys­tkie dodat­ki do jakiejkol­wiek ekraniza­cji Tolkiena.

 

22.            Spędzil­iś­cie choć chwilę cza­su zas­tanaw­ia­jąc się kto wygrał­by poje­dynek Super­mana z Wolverinem.

 

 

23.            Po przeczy­ta­niu komik­su naty­ch­mi­ast zaczy­nal­iś­cie go czy­tać od nowa.

 

24.            Przes­traszyliś­cie się komik­sowego pan­elu do tego stop­nia, że skleil­iś­cie strony.

 

 

25.            Udawal­iś­cie, że jesteś­cie fik­cyjną postacią albo przy­na­jm­niej posi­ada­cie jej moce

 

26.            Próbowal­iś­cie choć raz przy­wołać coś za pomocą telekinezy.

 

 

27.            Przeczy­tal­iś­cie książkę, komiks czy zagral­iś­cie w grę bo na jej pod­staw­ie miał być film.

28.            Obe­jrzeliś­cie zły film bo grał w nim wasz ulu­biony aktor/aktorka.

 

29.            Obe­jrzeliś­cie film kil­ka razy mimo, że jest zły w nadziei że może tym razem będzie lepszy.

 

 

30.            Obe­jrzeliś­cie całą fil­mo­grafię jakiegokol­wiek aktora/aktorki.

 

31.            Przeczy­tal­iś­cie biografię aktora/aktorki.

 

 

32.            Zobaczyliś­cie wszys­tkie wywiady dostęp­ne w sieci jakie przeprowad­zono z aktorem/aktorką.

 

33.            Potra­fi­cie cytować jak­iś film (nieza­leżnie czy monolog czy tylko jed­no zdanie).

 

 

34.            Umiecie zaśpiewać więcej niż jed­ną lin­ijkę piosen­ki z filmu

 

35.            Bral­iś­cie udzi­ał w kon­wen­cie fanów

 

 

36.            Bral­iś­cie udzi­ał w kon­wen­cie fanów nie w swoim mieście

 

37.            Posi­ada­cie choć jeden ele­ment stro­ju który naw­iązu­je do jakiegoś fandomu

 

 

38.            Pojechal­iś­cie do innego kra­ju na koncert/przedstawienie/pokaz

 

39.            Widzieliś­cie film w którym umieliś­cie wymienić z imienia i nazwiska całą obsadę

 

 

40.             Trzy­mal­iś­cie w rękach pady do wszys­t­kich dostęp­nych w waszym kra­ju konsoli

 

41.            Twierdzil­iś­cie, że ktoś oszuku­je naciska­jąc w grze cią­gle ten sam guzik

 

 

42.            Mieliś­cie ochotę komuś przyłożyć bo zabił was w grze

 

43.            Wrzu­cil­iś­cie do roz­mowy pop­kul­tur­al­ną aluzję mimo, że nikt nie mógł jej zrozumieć

 

 

44.            Zacy­towal­iś­cie film uda­jąc, że to wasza włas­na myśl.

 

45.            Obe­jrzeliś­cie film tylko dlat­ego, że widzieliś­cie jego remake.

 

 

46.            Obiecal­iś­cie sobie, że zobaczy­cie tylko „jeszcze jeden odcinek”.

 

47.            Spędzil­iś­cie cały tydzień zas­tanaw­ia­jąc się co dalej zdarzy się w serialu

 

 

48.            Było wam aut­en­ty­cznie przykro po finale sezonu/ całego serialu

 

49.             Czekaliś­cie na jak­iś dzień tygod­nia bo będzie następ­ny odcinek

 

 

50.            Obe­jrzeliś­cie cały sezon seri­alu za jed­nym zamachem

 

51.            Nauczyliś­cie się nowych słów/ języ­ka tylko poprzez oglą­danie serialu

 

 

52.            Rozsz­erzyliś­cie swo­je kom­pe­tenc­je, jako użytkown­i­ka kom­put­era tylko po to by zobaczyć jak­iś odcinek

 

53.            Wyrazil­iś­cie się niepochleb­nie o sce­narzyś­cie waszego ulu­bionego serialu

 

 

54.            Nazwal­iś­cie sce­narzys­tę swo­jego ulu­bionego seri­alu Bogiem

 

55.            Spau­zowal­iś­cie odcinek bo nie chcieliś­cie zobaczyć co się zaraz stanie

 

 

56.            Krzyknęliś­cie oglą­da­jąc film/serial, czy­ta­jąc książkę

 

57.            Pod koniec odcinka/filmu/seansu zaczęliś­cie klaskać.

 

 

58.            Spędzil­iś­cie czas szuka­jąc w Internecie infor­ma­cji o innej oso­bie zaan­gażowanej w pro­dukc­je fil­mu niż aktorzy.

 

59.            Po obe­jrze­niu fil­mu czy­tal­iś­cie dzi­ał „triv­ia” na Imdb

 

 

60.            Po obe­jrze­niu filmu/serialu przeczy­tal­iś­cie hasło poświę­cone twór­cy w Wikipedii

 

61.            Oce­nil­iś­cie czyjś charak­ter po sposo­bie w jaki trak­tu­je posta­cie fikcyjne

 

 

62.            Lep­iej pomyśleliś­cie o kimś tylko dlat­ego, że dzieli podob­ne zamiłowa­nia popkulturalne

 

63.            Zro­bil­iś­cie listę filmów/ seri­ali jaką widzieliś­cie, książek które czytaliście.

 

 

64.            Nien­aw­idzi­cie pyta­nia „Jaki jest twój ulu­biony serial/film/książka?”

 

65.            Czy­tal­iś­cie coś zan­im było modne

 

 

66.            Rozpoz­nal­iś­cie jakieś miejsce ponieważ krę­cono w nim film/serial

 

67.            Widzieliś­cie cały sezon  jakiegokol­wiek Tal­ent Show

 

 

68.            Zgral­iś­cie na tele­fon piosenkę z filmu/serialu/programu telewizyjnego

 

69.            Nie mogliś­cie spać z powodu czegoś co zdarzyło się w filmie/książce/serialu

 

 

70.            Czuliś­cie pustkę po tym jak skończyliś­cie coś czytać/oglądać

 

71.            Wydal­iś­cie na kul­turę wiedzę pieniędzy (jed­no­ra­zowo) niż na zimową kurtkę

 

 

72.            Powiesil­iś­cie na ścian­ie jakikol­wiek plakat filmowy

 

73.            Zachę­cil­iś­cie kogoś do przeczy­ta­nia książki/obejrzenia filmu/serialu mówiąc „Abso­lut­nie koniecznie musisz….”

 

74.            Zaprag­nęliś­cie mieszkać w jakimś mieś­cie bo roz­gry­wa się tam wasz ulu­biony film/serial/książka

 

75.            Zna­cie daty pow­stawa­nia waszych ulu­bionych filmów/seriali/książek

 

 

76.            Praw­ie rozpłakaliś­cie się w sklepie z komiksami

 

77.            Kupil­iś­cie dwa razy ten sam film

 

 

78.            Poz­nal­iś­cie film/ ser­i­al po jed­nym kadrze

 

79.            Poz­nal­iś­cie film/serial po jed­nej lin­i­jce opisu

 

 

80.            Oglą­dal­iś­cie z włas­nej woli trail­ery filmów (hurtem)

 

81.            Zna­cie ze szczegóła­mi fabułę jakiegokol­wiek fil­mu którego nie widzieliście

 

 

82.            Widzieliś­cie kiedyś wszys­tkie filmy jakie gra­no w danym tygod­niu w najbliższym was kinie

 

83.            Stal­iś­cie w  długiej kole­jce po bilety.

 

 

84.            Widzieliś­cie jakiekol­wiek roz­danie nagród od początku do końca

 

85.            Zarwal­iś­cie noc by zobaczyć roz­danie nagród

 

 

86.            Rozpoz­nal­iś­cie aktora/aktorkę na uli­cy mimo odległoś­ci i nie podeszliście

 

87.            Macie jakikol­wiek cały ser­i­al na DVD

 

 

88.            Macie DVD ze wszys­tki­mi fil­ma­mi jakiegoś aktora

 

89.            Przeczy­tal­iś­cie recen­z­je fil­mu którego nie macie zami­aru zobaczyć

 

 

90.            Pos­zliś­cie na film tylko dlat­ego, że miał bard­zo niskie oceny

 

91.            Napisal­iś­cie list do jakiejkol­wiek gwiazdy (niekoniecznie potem go wysyłając)

 

 

92.            Dostal­iś­cie auto­graf (niekoniecznie z waszym imieniem)

 

93.            Macie opinię na tem­at tego co jest lep­sze Mar­vel czy DC

 

 

94.            Jako dorosły człowiek zobaczyliś­cie ani­mację w kinie w dniu premiery

 

95.            Czy­tal­iś­cie reg­u­larnie jakiekol­wiek cza­sopis­mo poświę­cone filmowi/komiksowi/serialowi

 

 

96.             Zaczęliś­cie czy­tać książkę od nowa od razu po jej zakończeniu

 

97.            Wychodząc z kina powiedzieliś­cie (pomyśleliś­cie) „Ja chcę jeszcze raz”

 

 

98.            Potra­fi­cie co do sekundy przewinąć czołówkę jakiegokol­wiek serialu

 

99.             Przeczy­tal­iś­cie jakikol­wiek artykuł naukowy poświę­cony popkulturze

 

100.            Obe­jrzeliś­cie coś w języku którego nie zna­cie bo gra tam wasz ulu­biony aktor.

 

 

A oto two­je wyni­ki dro­gi czytelniku:

0–10 – Jesteś praw­dopodob­nie zupełnie nor­mal­nym oby­wa­telem, który co praw­da wie, o wynalazku kina, może nawet posi­a­da telewiz­or i miał w ręku książkę, ale uważa, że naprawdę są lep­sze rzeczy do robo­ty niż zawracać sobie głowę nie prawdzi­wy­mi his­to­ri­a­mi. Zwierz prag­nie jed­nak zachę­cić do odd­awa­nia swo­jej duszy wyt­worom kul­tu­ry. Ist­nieje dzię­ki temu więk­sze praw­dopodobieńst­wo nie zanudzenia się na śmierć rzeczywistością.

10–20 – Zwierz ma pode­jrzenia co do ciebie czytel­niku. Pode­jrzenia zwierza brzmią następu­ją­co. Masz całkiem spore predys­pozy­c­je by stać się człowiekiem cieszą­cym się kul­tura ale z jakiegoś powodu się pow­strzy­mu­jesz. Może ktoś ci powiedzi­ał, że nie jest fajnie chodz­ić samemu do kina na przed­połud­niowe senase? Ten ktoś nigdy nie jadł popcronu na zupełnie pustej sali zapłaci­wszy wcześniej 13 zł za pryw­tany pokaz.

20–30 – Zwierz uważa, że tak naprawdę jesteś­cie ide­al­ny­mi mate­ri­ała­mi na geeków ale kiedyś w swoim życiu zde­cy­dowal­iś­cie się, że jesteś­cie na to wszys­tko za starzy i zaczęliś­cie się zachowywać poważnie. Nie ma sen­su. Zachowywanie się poważnie jest moc­no przereklamowane

30–40 – Zwierz wie, tak naprawdę kochal­iś­cie w swoim pop­kul­tur­al­nym życiu tylko jed­nego akto­ra, film, ser­i­al, bohaterów. Poświę­cil­iś­cie im czas i wysiłek ale po pewnym cza­sie ogień zaczął przy­gasać. Nigdy nie znaleźliś­cie nowej pop­kul­tur­al­nej miłoś­ci. Czu­je­cie że czegoś wam braku­je ale nie wiecie czego. Idź­cie, szuka­j­cie. Na pewno coś znajdziecie.

40- 50 — Macie taki film, który oglą­dal­iś­cie mil­ion razy ale ogól­nie nie intere­su­je was to wszys­tko aż tak bard­zo. Nie zaglą­da­cie na blo­gi pop­kul­tur­alne dla pop­kul­tu­ry ale dlat­ego, że lubi­cie akto­ra. Nie mniej jest w was iskra sza­leńst­wa. Cza­sem wraca­cie do domu i ori­en­tu­je­cie się, że kupil­iś­cie 5 pły­towe wydanie Hob­bita za pół pensji.

50–60 – Gdy­by nie było Inter­ne­tu sporo osób uznawało­by was za geeków doskon­ałych, może wy sami uznal­ibyś­cie, że należy wam się wysadzana dia­men­cika­mi korona pop­kul­tur­al­noś­ci. Nieste­ty wynalazek Inter­ne­tu spraw­ił, że dowiedzieliś­cie się, że są ludzie którzy są jeszcze bardziej sza­leni. Ale nie smuć­cie się – jest do czego aspirować.

60–70 — Znasz kawałek pop­kul­tu­ry na pamięć. O ist­nie­niu innych nawet nie wiesz, jeśli zna­jdziesz kogoś kto dzieli two­ją pasję może­cie roz­maw­iać godz­i­na­mi. Niek­tórzy ludzie myślą, że jesteś dziwny/a bo widzi­ałeś zde­cy­dowanie więcej niż oni, część nie może uwierzyć, że jeszcze nie widziałeś/aś Deszc­zowej Piosen­ki. Praw­ie uda­je ci się pozować na noraml­ną osobę.

70–80 – Są takie dziel­nice mias­ta w których  mówią na was „mis­trzu”, są takie spotka­nia towarzyskie na których ludzie pyta­ją was o tytuł fil­mu. Nikt jeszcze nie przyła­pał was na braku wiedzy. Głównie dlat­ego, ze macie naprawdę dobre połącze­nie Inter­ne­towe w komórce. W roz­mowach na pop­kul­tur­alne tem­aty na które nie macie zielonego poję­cia praw­ie nigdy nie wpada­cie na niewiedzy.

80 –90 – Zwierz wie, fakt że nie było pyta­nia czy masz swo­je ukochane OTP w fan­domie i czy kiedykol­wiek czy­tal­iś­cie shal­showy fan­f­ic albo bal­iś­cie się że showrun­ner zmar­nu­je clifhang­er i zaspoilerowal­iś­cie sobie pre­quel sequela uzna­je­cie za wiel­ki minus tej anki­ety. Live Long and Pros­per dro­gi czytel­niku. Nie mam nic więcej do dodania

90–100 – Cześć Mysza!  (oraz wy inni czytel­ni­cy którzy ter­az patrzy­cie się na siebie dzi­wnie zas­tanaw­ia­jąc się dlaczego to zwierz ma pop­kul­tur­al­nego blo­ga a nie wy).

 Ale tak na serio — a może właśnie zupełnie nie na serio. Zwierz oczy­wiś­cie może odpowiedzieć tak na wszys­tkie powyższe pyta­nia a także na dużo dużo więcej. Zapewne nie umi­ał­by za to odpowiedzieć tak na całkiem sporo pytań, które wam wydał­by się zupełnie oczy­wiste. Na kon­wen­ty zwierz jeździ od roku, na pier­wszych w życiu kon­cer­tach muzy­ki pop zwierz pojaw­ił się dopiero w zeszłym sezonie, miał osiem­naś­cie lat kiedy pier­wszy raz zobaczył cały ser­i­al od początku do koń­ca. Ten quiz oczy­wiś­cie jest zro­biony dla zabawy jak wszys­tkie quizy i jego wyników nie moż­na brać na poważnie. Pisząc go zwierz zdał sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma wielu niezwykłych doświad­czeń, czy obe­jrzanych tytułów, które robią nas bardziej lub mniej geeka­mi. Najważniejsze jest tu pode­jś­cie. Jeśli kiedykol­wiek spo­jrzeliś­cie na okład­kę czy­tanej książ­ki, wyszuki­wanie w Internecie, notat­ki w note­sie i pomyśleliś­cie, że nikt w około nie zrozu­mie waszej pasji i emocji jakie wkłada­cie w coś fik­cyjnego — bra­wo właśnie zdal­iś­cie najlep­szy test na gee­ka. Plus jest taki, że praw­ie każdy z nas poczuł to choć raz w życiu. Częs­to nie zda­jąc sobie sprawy, jak bard­zo nie jesteśmy samot­ni w tym uczuciu.

 Ps: Zwierz wyjeżdża jutro na majówkę. Z tej okazji będzie wpis 30 (zwierz przy­pom­i­na, że do koń­ca dzisiejszego dnia moż­na przesyłać około Londyńskie pyta­nia!) i zapewne będzie też wpis 1 ale zwierz nie może zaręczyć czy będą wpisy przez całą majówkę. Ale może obiecać że napisze wam jak było w Bydgoszczy :)

79 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online