Home Ogólnie Ołówek i główka… czyli najlepsze połączenie by wygrać konkurs Zwierza i STABILO

Ołówek i główka… czyli najlepsze połączenie by wygrać konkurs Zwierza i STABILO

autor Zwierz
Ołówek i główka… czyli najlepsze połączenie by wygrać konkurs Zwierza i STABILO

Kil­ka dni temu przed dniem dziec­ka do zwierza trafiła pacz­ka od Sta­bi­lo. Zwierz zachował się jak każ­da rozsąd­na oso­ba w wieku zbliża­ją­cym się do słyn­nej 30. Naty­ch­mi­ast je otworzył i zaczął piszczeć zupełnie jak dziecko którym już prze­cież (podob­no!) nie jest. Pudło było pełne cud­nych i kreaty­wnych podark­ów od Sta­bi­lo. I wiecie co? Zwierz ma dla was konkurs w którym jest do wyga­nia 5 takich pudeł.  Tak konkurs!

Zwierz wie co myśli­cie – o Nie pewnie znów jak­iś konkurs w którym, żeby wygrać fajne cienkopisy, kred­ki i kolorowan­ki trze­ba będzie rysować. A prze­cież tak bard­zo nie umiemy. Nie smu­ta­j­cie! Ponieważ zestaw został stwor­zony przede wszys­tkim po to by pobudz­ić kreaty­wność (oprócz cienkopisów, kre­dek czy kolorowanek zna­jdziecie w nim np. grę która pozwala łączyć rysowanie i doskon­ałą zabawę) to zwierz postanow­ił wyz­naczyć wam trzy równorzędne zada­nia. Każde z nich jest przez­nac­zone dla ludzi obdar­zonych nieco inny­mi zdol­noś­ci­a­mi – wszys­tkie łączy – konieczność znalezienia w sobie kreaty­wnej strony.

IMG_1161

Zadanie pier­wsze: Sta­bi­lo zachę­ca by uwol­nić swo­je prawdzi­we kolory. Zwierz nie wie jakie są jego prawdzi­we kolory dlat­ego ma prośbę. Nary­su­j­cie zwierza. Podobieńst­wo nie jest konieczne ale już żeby było fajnie i kolorowo – TAK. Rysunek nie musi być wybit­ny artysty­cznie – ważne by pokazy­wał jak sobie wyobraża­cie prawdzi­we kolory zwierza.

Zadanie drugie: Zwierz sam nie umie rysować ale uwiel­bia wszys­t­kich ludzi którzy rysu­ją nawet pomi­mo braku zdol­noś­ci (ewen­tu­al­nie zapału do pra­cy nad poprawą swo­jego warsz­tatu). To właśnie dla nas zadanie drugie – nary­suj coś nie odry­wa­jąc ołówka od papieru a potem napisz co właś­ci­wie widz­imy na obrazku. Liczy się tu nie tyle pię­kno obraz­ka to ponown­ie wasza kre­watynowść. Cza­sem moż­na narysować kółko a z dor­bym opisem zamienia się ono w naj­ciekawszą rzecz na ziemi

Zadanie trze­cie : To zabawa dla tych którzy naprawdę boją się ołówków i kartek. Aby nieco oswoić wasze lęki zwierz ma dla was wyzwanie. Wymyśl­cie grę towarzyską do której trze­ba sko­rzys­tać z ołówka! Niekoniecznie musi chodz­ić o rysowanie. Dro­ga wol­na, ponown­ie waż­na jest wasza pomysłowość i zapał z jakim opisze­cie swo­je pomysły.

IMG_1164

W każdej z kat­e­gorii zostanie przyz­nana jed­na nagro­da (pudło pełne wspani­ałych rzeczy) dodatkowo zwierz przyz­na dwie nagrody spec­jalne (także po jed­nym pudle ze wspani­ały­mi rzecza­mi). Ważne abyś­cie pamię­tali, że może­cie się zgłosić tylko do jed­nego zada­nia na raz, tak więc nie będzie tak, że ktoś zgar­nie wszys­tkie trzy nagrody bo jest taki zdol­ny i kreaty­wny. Jed­nocześnie pamię­ta­j­cie że chodzi przede wszys­tkim o dobrą zabawę. Swo­je zgłoszenia umieszcza­j­cie w komen­tarzach pod wpisem. Macie na to dokład­nie tydzień od 9.06.1012 do 16.06.2016 (ostat­nie zgłoszenia przyj­mu­je­my od godziny 00:00 tego dnia).

IMG_1166

Zan­im przys­tąpicie do konkur­su ważne jest byś­cie przeczy­tali reg­u­lamin. Zdaniem zwierza jest dość stan­dar­d­owy ale w ogóle jest dobrą prak­tyką by przed przys­tąpi­e­niem do konkur­su prze­jrzeć co napisano w reg­u­laminie. O tym kto wygrał poin­for­mu­je was zwierz pod waszy­mi pra­ca­mi i także postara się to zro­bić mailowo. Ważne jest byś­cie śledzili wyni­ki bo cza­sem jest tak, że oso­ba która wygra w konkur­sie strasznie dłu­go zwle­ka z przesłaniem  danych.

IMG_1165

Oczy­wiś­cie zwierz chy­ba nie musi was infor­mować, że robimy ten konkurs razem ze Sta­bi­lo. Ale tu niespodzian­ka, zwierz nie robi tego dla żad­nej włas­nej korzyś­ci. Chodzi po pros­tu o zabawę ale też o to byś­cie mogli podob­nie jak zwierz poczuć w sobie dziecko. A mając kred­ki, cienkopisy i naprawdę fajne kolorowan­ki trud­no nawet przez moment czuć się dorosłym. Zwłaszcza że całość przy­chodzi do nas w takim pięknym pudełku w którym chce się potem trzy­mać mnóst­wo zupełnie nie dorosłych skar­bów. Jed­nocześnie zwierz ma naprawdę dorosły prob­lem. Otóż w pudełku oprócz skar­bów do rysowa­nia czy kolorowanek zna­j­du­ją się też piękne gotowe plan­sze do gra­nia w Stat­ki i Państwa/Miasta. O ile w Stat­ki jeszcze ludzie chcą ze zwierzem grać to w Państwa/Miasta nie. Mówią że oszuku­je i że za szy­bko krzy­czy, że skończył wypeł­ni­ać wszys­tkie pola. Zwierz czu­je się z tego powodu strasznie opuszc­zony. Ma nadzieję, że was to nie dopadnie.

IMG_1167

Najważniejsze (zwierz pow­tarza) jest byś­cie się dobrze baw­ili i skuszeni wiz­ją nagrody obudzili swo­ją kreaty­wność. Nie jest prawdą, że ludzie dorośli nie czer­pią przy­jem­noś­ci z rysowa­nia, kolorowa­nia, baz­gra­nia i doskon­ałej zabawy. Dlat­ego w czer­w­cu kiedy nad­chodzące wakac­je spraw­ia­ją ze wszyscy czu­je­my się trochę dzieć­mi porzućmy na chwilę udawanie dorosłych i rzućmy się w wir zabawy. Powodzenia!

87 komentarzy
0

Powiązane wpisy