Home Ogólnie Perspektywa rozwoju dziwnych miasteczek czyli o Wayward Pines

Perspektywa rozwoju dziwnych miasteczek czyli o Wayward Pines

autor Zwierz
Perspektywa rozwoju dziwnych miasteczek czyli o Wayward Pines

Zwierz raz na jak­iś czas ma okazję obe­jrzeć ser­i­al jeszcze przed pre­mierą i ma potem prob­lem kiedy wam o nim napisać.  Ponieważ wybiera się do Lon­dynu i przez jak­iś czas w ogóle wpisy będą podróżne zwierz zde­cy­dował że o Way­ward Pines napisze wam już dzisiaj.

Wayward-Pines

Na początek mała infor­ma­c­ja. Ist­nieje osob­ny gatunek fil­mowo, seri­alowo, pis­ars­ki opowiada­ją­cy o miasteczkach z który­mi coś jest nie tak. Cza­sem gra­su­ją tam wam­piry, cza­sem nie wiado­mo kto zabił Lau­rę Palmer, cza­sem okazu­je się, że połowa pop­u­lacji to robo­ty. Przy czym im nor­mal­niejsze na pier­wszy rzut oka wyda­je się miasteczko tym więk­sze praw­dopodobieńst­wo że dzi­ać się w nim będą rzeczy dzi­wne i niepoko­jące. Zdaniem zwierza ten nurt bierze się z pewnej pokusy jaką niesie zestaw­ie­nie zwycza­jnoś­ci mało­mi­asteczkowej codzi­en­noś­ci, z wszelką dzi­wnoś­cią, hor­rorem czy para­no­ją. Zwłaszcza że w Stanach ist­nieje taki typowy pop­kul­tur­al­ny rodzaj niewielkiej osady na uboczu, z jed­ną główną ulicą i poczu­ciem, że wielkie życie toczy się gdzieś daleko. Motyw ten wrósł w kul­turę pop­u­larną na tyle moc­no, że dziś ilekroć widz­imy na filmie tablicę zapowiada­jącą że bohater wjeżdża do jakiegoś idyl­licznego miastecz­ka to tylko czekamy na to, aż coś go zje.

wayward_crash

No właśnie. Kiedy zaczy­na się pier­wszy odcinek Way­ward Pines teo­re­ty­cznie widz powinien z niepoko­jem krok po kroku odkry­wać, że rzeczy­wis­tość otacza­ją­ca bohat­era jest zabur­zona. Tak przy­na­jm­niej jest w książce na pod­staw­ie której pow­stał film (autorem książek jest Blake Crouch, zaś książ­ki wyszły po pol­sku jako Szum i Bunt – mimo, że ich ang­iel­skie tytuły jako żywo tak nie brzmią) czytel­nik musi śledząc bohat­era powoli zdać sobie sprawę, że coś jed­nak nie gra. W seri­alu nieste­ty nie wyszło. Od  samego początku – przez dość niefor­tun­ny dobór scen – zaczy­namy kwes­t­ionować rzeczy­wis­tość. Co spraw­ia, że jesteśmy o kil­ka kroków przed bohaterem. To dość nużące bo musimy czekać aż on uświado­mi sobie coś co my już wiemy. Przy czym sama atmos­fera panu­ją­ca w miasteczku jest rzeczy­wiś­cie dość niepoko­ją­ca, choć zdaniem zwierza – nieco za bard­zo wszys­tko się nie zgadza. Zami­ast pograć tym moty­wem praw­ie nor­mal­nego miejs­ca, dość szy­bko spo­tykamy się z wydarzeni­a­mi dzi­wny­mi i zjawiska­mi daleki­mi od normy. Co z kolei utrud­nia stworze­nie takiej obezwład­ni­a­jącej atmos­fery para­noi która takiej opowieś­ci powin­na towarzyszyć.

PIN_Upfront_2014_Trailer_ND_2500_1280x720_254127171660

Co ciekawe w drugim odcinku – gdzie nie ma już takiej potrze­by budowa­nia nas­tro­ju, zwierza jako widza den­er­wowało coś zupełnie innego. Tak bohaterowie decy­dowali się na dzi­ała­nia a twór­cy sprawnie kre­owali napię­cie, ale zwierz cały czas zadawał sobie pytanie dlaczego – w najbardziej emocjon­al­nych momen­tach bohaterowie dzi­ałali tak głu­pio. Zwierz uważa że to nie powin­no się zdarzyć. To znaczy, w przy­pad­ku seri­alu widz nie powinien czuć się zbyt częs­to mądrze­jszy od bohaterów a na pewno nie powinien umieć na poczeka­niu znaleźć lep­szego wyjś­cia z sytu­acji. Zresztą o ile pier­wszy odcinek starał się budować atmos­ferę, to w przy­pad­ku drugiego zwierz miał wraże­nie, że twór­cy chcieli bard­zo pch­nąć akcję do przo­du. I tak wiele się dzieje ale np. poboczni bohaterowie prak­ty­cznie nie mają zarysowanych charak­terów. Co spraw­ia, że zwierz miał prob­le­my z tym by zaan­gażować się w sce­ny z ich udziałem.

Screen-shot-2014-05-12-at-7.10.31-PM-620x400

Tak musi­cie bowiem wiedzieć, kto jest naszym bohaterem. To Ethan Burke z Secret Ser­vice który prze­jeżdżał w okoli­cach miastecz­ka szuka­jąc dwój­ki zagin­ionych agen­tów. Burke to człowiek którego dręczą demo­ny przeszłoś­ci – wspom­nienia tragedii którym nie umi­ał zapo­biec, aluz­je do choro­by psy­chicznej czy w końcu – zakońc­zony niedawno romans ze swo­ją part­nerką z pra­cy. To wszys­tko czyni go bohaterem twardym ale nieufnym – łącznie z tym, że nie ufa temu co widzi. Przy czym to jed­nocześnie bohater nieco przezroczysty. Wykonu­je mechan­icznie kole­jne koniecznie do przeży­cia czyn­noś­ci, jego dzi­ała­nia posuwa­ją akc­je do przo­du, ale zabi­j­cie mnie dlaczego on aku­rat ma widza intere­sować? Jasne ma w domu sym­pa­ty­czną żonę i fajnego syna, ale przez dwa odcin­ki uda­je mu się bard­zo skutecznie unikać wszel­kich scen które pozwalał­by coś więcej wywnioskować na tem­at jego charak­teru. To znaczy pewnie to porząd­ny i bystry człowiek ale jakoś zwierz nie zapałał do niego sym­pa­tią. Podob­nie też jak do wielu innych postaci które wchodzą i wychodzą zan­im zwierz zdąży sobie o nich wyro­bić zdanie.

Wayward-Pines (1)

Przy czym tak zwierz jest kry­ty­czny ale do granic. Jestem w sobie w swo­jej blo­gowej omyl­noś­ci wyobraz­ić widzów którzy się naty­ch­mi­ast wkręcą w ser­i­al. Po pier­wsze dlat­ego, że sły­chać w nim dalekie echa miastecz­ka Twin Peaks, po drugie dlat­ego, że rzeczy­wiś­cie nad seri­alem unosi się aura tajem­ni­cy. To znaczy nawet nie szczegól­nie zain­tere­sowany bohaterem zwierz oglą­dał­by dalej tylko po to by dowiedzieć się o co chodzi. To znaczy może­cie też sięgnąć po książ­ki (akcen­ty są jed­nak rozłożone nieco inaczej) ale jeśli woli­cie ser­i­al to nie psu­j­cie sobie zabawy. Przy czym zwierz musi przyz­nać, że był zaskoc­zony fak­tem, że pilota seri­alu wyreżserował M. Night Shya­malan bo od daw­na reżyser nie wypuś­cił nic co by się dało bez bólu oglą­dać a pilot seri­alu właśnie taki jest.

Wayward-Pines_612x4721

Nie jest też to źle zagrana pro­dukc­ja. Zwierz nie jest jakimś dzikim fanem Mat­ta Dil­lona ale to aktor zdol­ny i wszech­stron­ny. Z jed­nej strony na pier­wszy rzut oka wyglą­da na bohat­era, z drugiej bez trudu przy­chodzi mu zagrać skołowanie swo­jej postaci. Choć nie jest to gra wybit­na ale trud­no się przez tak enig­maty­cznie napisaną postać prze­bić. Niezła jest Juli­ett Lewis w roli bar­man­ki powoli pozwala­jącej nasze­mu bohaterowi odkryć pewne tajem­nice mias­ta. Między dwójką aktorów jest dobra chemia tzn. widać że dobrze im się razem gra. Nieste­ty nie przy­padła zwier­zowi do gus­tu Car­la Gug­i­no gra­ją­ca jed­ną z kluc­zowych ról. Zdaniem zwierza ponown­ie wina leży raczej po stron­ie tego jak napisano jej postać niż jest kwest­ią braków tal­en­tu. Nato­mi­ast naprawdę lśnią aktorzy na drugim planie. Ter­rence Howard gra szery­fa, który zawsze je lody (smak – mala­ga). Jego opanowanie i sposób roz­mowy z naszym bohaterem jest doskon­ały. W ogóle Ter­rence Howard ma dobry czas w telewiz­ji. Jak będziecie mieli czas koniecznie rzuć­cie okiem na Empire – naprawdę znakomi­ty ser­i­al gdzie Howard gra główną rolę. Doskon­ała jest też Melis­sa Leo jako pielęg­niar­ka. Od chwili kiedy pojaw­ia się u boku naszego bohat­era, wiemy, że coś jest z nią bard­zo nie w porząd­ku. Co więcej sek­wenc­je z nią zda­ją się być zapisem kosz­maru każdego kto kiedykol­wiek brał się per­son­elu medycznego.

Wayward_Pines_a_l

Zwierz nie wie czy na was do seri­alu zachę­cać czy zniechę­cać. Mimo licznych niedo­ciąg­nięć zwierz był ciekawy co twór­cy mają mu do zapro­ponowa­nia w następ­nym odcinku. Co więcej ser­i­al kusi bo będzie to pro­dukc­ja dziesię­ciood­cinkowa co oznacza, jed­ną z tych pro­dukcji które da się objąć rozumem. Zwierz jest co raz więk­szym fanem takich telewiz­yjnych pro­jek­tów, głównie dlat­ego że zdaniem zwierza ma to znaczny wpływ na jakość. Choć­by obsa­da fil­mu na to wskazu­je – kilko­ro aktorów nomi­nowanych do Oscara lub nawet Oscara dzierżą­cych – w pro­dukcji telewiz­yjnej. To coś o czym kiedyś moż­na było pomarzyć ale ter­az kiedy seri­ale robią się prestiżowe i nie oznacza­ją siedzenia na jed­nym planie do koń­ca życia, jakoś łatwiej jest skusić aktorów.

Wayward-Pines (2)

Trady­c­ja dzi­wnych amerykańs­kich miasteczek jest dłu­ga. Być może właśnie dlat­ego tak trud­no dorzu­cić coś nowego. Autor książ­ki bez bicia przyz­na­je się, że jego książ­ka pow­stała z inspiracji seri­alem Twin Peaks. Trud­no się dzi­wić – lep­szego miastecz­ka w którym wszys­tko jest w porząd­ku, poza tym że wszys­tko jest nie tak jeszcze nie wykre­owano. I jak moż­na się spodziewać po doniesieni­ach z planu kon­tynu­acji – chy­ba się go więcej nie doczekamy. Być może dlat­ego warto dać jed­nak szan­sę Way­ward Pines by choć przez chwilę poczuć atmos­ferę dzi­wnoś­ci. Za którą, co dzi­wne – bard­zo się tęskni.

Ps: Fox który zaprosił zwierza na pokaz orga­nizu­je pokazy w najbardziej czad­owym (serio to jest odpowied­nie słowo) miejs­cu w mieś­cie. Na 22 piętrze wieżow­ca obok Zło­tych Tarasów jest taka mała sala kinowa. Siedzenia są tam tak wygodne (wielkie zapada­jące się fotele kinowe) że człowiek najchęt­niej by w nich został i oglą­dał wszys­tkie seri­ale jakie telewiz­ja FOX m w swo­jej ofer­cie – np. 11 sezonów Grey’s Anato­my ciurkiem. Serio zwierz uwiel­bia tam pokazy – to jed­no z takich miejsc że jak­by się tam nie było trud­no uwierzyć.

Ps2: Jak może wiecie jutro zwierz wyjeżdża do Lon­dynu. Jutrze­jsza not­ka będzie już odrobinę podróż­na a potem aż do powro­tu zwierz przestaw­ia się na tryb podróżny. Jeśli nie wiecie to zwierz spieszy donieść że zwierz podróżny pisze w pier­wszej oso­bie i opowia­da co widzi­ał, robił i co mu się przydarzyło.

12 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online