Home Ogólnie Pierwszy i ostatni dzień lata czyli o Wet Hot American Summer

Pierwszy i ostatni dzień lata czyli o Wet Hot American Summer

autor Zwierz
Pierwszy i ostatni dzień lata czyli o Wet Hot American Summer

Zwierz ma mil­ion pomysłów na wpisy ale żad­nego z nich nie napisze póki nie opowie wam o pewnym fenome­nie którego sam nie do koń­ca rozu­mie ale tego lata stał się jego częś­cią. Kiedy zwierz szukał zapowiedzieć seri­ali które będą miały pre­mierę tego lata znalazł infor­ma­cję, że oto Net­flix pro­ponu­je wid­zom kon­tynu­ację komedii sprzed kilku­nas­tu lat. Z tą samą obsadą. Zweirz poczuł się zain­try­gowany. Oczy­wiś­cie chodzi o Wet Hot Amer­i­can Sum­mer i wszys­tko co może wyjść z nieu­danego filmu.

10-wet-hot-american-summer.w1200.h630

Kul­towy sta­tus fil­mu jest właś­ci­wie zaskocze­niem dla wszys­t­kich. Chy­ba najbardziej dla tych którzy trafi­a­ją na film szuka­jąc pro­dukcji z częś­cią aktorów z obsady

David Waine w 2001 roku nakrę­cił (był też współau­torem sce­nar­iusza) film Wet Hot Amer­i­can Sum­mer. Jeśli nie widzieliś­cie tego fil­mu (co jest wielce praw­dopodob­ne) to teo­re­ty­cznie nie za wiele traci­cie. Wet Hot Amer­i­can Sum­mer to kome­dia która par­o­di­u­je filmy o nas­to­latkach z lat 80. Cała dzieje się na jed­nym z tych typowych obozów dla amerykańs­kich dzieci­aków, których nikt nie widzi­ał w Polsce na żywo i praw­ie wszyscy w różnych młodzieżowych pro­dukc­jach. Czas akcji (co stanowi jeden z najlep­szych ele­men­tów fil­mu) ogranicza się do ostat­niego dnia let­nich wakacji. Zarówno dzieci­a­ki jak i ich opiekunowie chcą tego ostat­niego dnia nadro­bić całe lato. Kiedy zwierz pisze nadro­bić całe lato, to chodzi tu głównie o zała­panie się na ostat­ni waka­cyjny romans. Choć nie tylko – w filmie zna­jdzie się sporo zupełnie abstrak­cyjnych wątków, a także takich dość blisko życia (np. prob­lem dzieci­a­ka który od ośmiu tygod­ni obozu ani razu się nie wyką­pał). Rytm fil­mu wyty­cza­ją kole­jne godziny dnia, ale same sce­ny nie są ze sobą bard­zo ściśle pow­iązane. To raczej luźny zbiór scen portre­tu­ją­cych całe spek­trum obo­zowego życia. Przy czym warto dodać, że film jest spec­jal­nie obsad­zony tak, że kilku­nas­to­latków gra­ją zupełnie dorośli aktorzy, zaś dzieci­a­ki, rzeczy­wiś­cie grane są przez dzieci (trze­ba stwierdz­ić, że wybra­no kilku naprawdę dobrych dziecię­cych aktorów). Cała pro­dukc­ja z jed­nej strony odd­a­je hołd tego typu pro­dukcjom i z drugiej — stras­zli­wie się z nich naśmiewa. Tzn. dostaniemy na przykład scenę w której tren­er zagrze­wa do wal­ki swo­ją drużynę, która ćwiczyła przez całe lato by dojść do roz­gry­wek, by chwilę potem przys­tać na to, że dzieci­akom właś­ci­wie nie chce się grać. Przy czym niekoniecznie jest to zawsze zabawne, cza­sem zupełnie bezsen­sowne i trze­ba mieć odpowied­nie pode­jś­cie do tego typu filmów by dobrze się baw­ić. W niek­tórych sce­nach zwierz śmi­ał się głośno w innych — nie był do koń­ca w stanie zrozu­mieć jakim cud­em coś tak nie śmiesznego znalazło się w sce­nar­iuszu. Warto też dodać, że jest to film miejs­ca­mi zaskaku­ją­cy – nie zawsze żartem jest to czego byśmy się spodziewali – kome­dia częs­to odchodzi od wyty­c­zonego schematu idąc do krainy zupełnego absurdu.

Wet-Hot-American-Summer-Casting

Zarówno ser­i­al jak i film wyma­ga­ją bard­zo specy­ficznego poczu­cia humoru albo raczej nastaw­ienia do seansu

Jed­nocześnie z całej pro­dukcji prze­bi­ja olbrzymia miłość i sen­ty­ment do tego sposobu spędza­nia let­nich wakacji. Zwierz pode­jrze­wa, że podob­na pro­dukc­ja w Polsce opowiadała­by o dolach i niedolach prze­by­wa­nia na takiej typowej nad­morskiej kolonii. Może z tą różnicą, że tu doskonale wiemy jakiego pochodzenia społecznego są bohaterowie – bo to obóz dla dzieci­aków z żydows­kich rodzin (z klasy śred­niej), który rywal­izu­je z obozem z drugiej strony jezio­ra gdzie wypoczy­wa­ją bogate dzieci­a­ki z typowej amerykańskiej klasy śred­niej (wątek rozwinię­ty w seri­alu jest abso­lut­nie przekomiczny – zwłaszcza, że wyobraże­nia o tam­tym obozie doskonale odd­a­ją pewien sposób myśle­nia o rozry­wkach zamożnych amerykańs­kich dzieci­aków). Sen­ty­men­tal­ny nas­trój fil­mu potęgu­je fakt, że całość roz­gry­wa się w lat­ach osiemdziesią­tych co daje twór­com (którzy jak zwierz mniema waśnie na początku lat osiemdziesią­tych na takich obozach baw­ili) możli­wość dodatkowego naśmiewa­nia się z ówczes­nych mód i oby­cza­jów a jed­nocześnie uwal­nia ich od koniecznoś­ci prze­j­mowa­nia się tym jak nowoczesne tech­nolo­gie zmieniły sposób spędza­nia wol­nego czas. Cała ta sen­ty­men­tal­na otocz­ka nie dzi­wi jeśli weźmiemy pod uwagę, że reżyser i sce­narzys­ta filmów spędzał dokład­nie w ten sam sposób lato jak tysiące dzieci­aków w Stanach. Mamy więc raczej zabawną komedię, napisaną z sercem ale jed­nocześnie pełną zupełnie nie śmiesznych dow­cipów. Niko­go nie powin­no dzi­wić, że film nie zyskał uzna­nia kry­tyków (chy­ba śred­nia na Rot­ten Toma­toes wynosi 32%) a i w kinach na siebie nie zarobił.

showalterconfused

Choć film głównie par­o­di­u­jej znane wąt­ki cza­sem dopisu­je coś od siebie — zaskaku­ją­co ciekaw­ie i niekiedy nawet poważnie

Jedyne co naprawdę, naprawdę zdu­miewa w przy­pad­ku fil­mu to obsa­da. To znaczy, w chwili kiedy obsadzano Wet Hot Amer­i­can Sum­mer wybier­a­no raczej mało znanych aktorów czy takich którzy świeżo skończyli szkołę aktorką. Np. wybra­no świeżutko upiec­zonego absol­wen­ta szkoły aktorskiej (dwa dni przed rozpoczę­ciem zdjęć) Bradleya Coopera. Wśród mało znanych komików wys­tępu­ją­cych w filmie zna­jdziecie też Amy Poehler, czy Paula Rud­da. Oczy­wiś­cie zna­jdą się w filmie aktorzy których znano już wcześniej ale trze­ba powiedzieć, że twór­com udało się coś bard­zo rzad­kiego — zebranie na planie aktorów którzy jeszcze niie są znani i stworze­nie fil­mu, który wcześniej czy później będzie musi­ał obe­jrzeć każdy wiel­bi­ciel ich kari­ery. Ale, jeszcze zan­im Bradley Coop­er zbier­ał nom­i­nac­je do Oscara, a Amy Poehler stała się z jed­ną z ukochanych aktorek kome­diowych Amery­ki film stał się kul­towy. Dokład­nie, kul­towy — w chy­ba najbardziej właś­ci­wym tego słowa znacze­niu. W samej pro­dukcji nie ma bowiem nic aż tak ważnego co by uczyniło ją wartą uwiel­bia­nia poza tym, że dla jakiejś grupy widzów stał się to film ważny i wart wielokrot­nych sean­sów. Prawdę powiedzi­awszy Wet Hot Amer­i­can Sum­mer właśnie dlat­ego wart jest obe­jrzenia by zobaczyć jak dzi­wny­mi ścieżka­mi chodzi ludzkie uwiel­bi­e­nie. Zwierz zas­tanaw­iał się nad tym czy przy­pad­kiem o uwiel­bi­e­niu dla fil­mu nie zade­cy­dował fakt, że po pros­tu sporo amerykanów spędz­iło swo­je szczenięce lata na tego typu obozach i to co dla widza który takich doświad­czeń nie ma jest trochę zabawne dla nich jest bard­zo zabawne czy ma wartość sen­ty­men­tal­ną. Jed­nocześnie to rzeczy­wiś­cie film który wyma­ga specy­ficznego absurdal­nego poczu­cia humoru, które wbrew pozorom nie zawsze oznacza coś zupełnie prostack­iego (w kon­tekś­cie wielu prostac­kich żartów jakie zna­jdziemy w filmie). Ukochaną sceną zwierza jest np. wywoły­wanie tych uczest­ników kolonii którzy wyjadą z nich wcześniej. Ponieważ na obozie są właś­ci­wie wyłącznie żydowskie dzieci zaczy­na się od wielu charak­terysty­cznych nazwisk by potem ta (improw­iz­owana na planie) lista stała się zbiorem imion i nazwisk ważnych rabinów czy izrael­s­kich poli­tyków. Dow­cip dość her­me­ty­czny ale zwierza niesamowicie ubaw­ił. Właś­ci­wie na tle wielu kul­towych pro­dukcji Wet Hot Amer­i­can Sum­mer wyróż­nia się całkiem pozy­ty­wnie. To znaczy zwierz wierzy, że jeśli wszyscy usiedli­by ter­az do oglą­da­nia fil­mu to część osób nieza­leżnie od sta­tusu pro­dukcji po pros­tu dobrze by się na niej baw­iła. Zwłaszcza, że zdaniem zwierza film trochę anty­cy­pu­je pewne zjawiska w amerykańskiej komedii które stały się pop­u­larne kil­ka lat po jego produkcji.

rs_1024x759-150522090648-1024-4wet-hot-american-summer.ls.52215

Oglą­da­jać ser­i­al dowiadu­je­my się dla kogo czas był bard­zo łaskawy po lewej kadr z fil­mu po prawej kadr z krę­conego kilka­naś­cie lat później seri­alu. Ktoś tu ma obraz na strychu

Wet Hot Amer­i­can Sum­mer było­by zapewne tylko cieka­wostką czy kole­jną kul­tową pro­dukcją gdy­by nie dość zaskaku­jące, a jed­nocześnie genialne posunię­cie Net­flixa. Stac­ja telewiz­yj­na zde­cy­dowała się bowiem na zre­al­i­zowanie mini seri­alu, który stanow­ił­by pre­quel do fil­mu. Kilka­naś­cie lat po tym jak zespół mało znanych i sto­sunkowo młodych aktorów zagrał w filmie o ostat­nim dniu let­niego obozu, dosta­je­my his­torię (zagraną przez tych samych aktorów) pier­wszego dnia, tego samego obozu. Ma to niesamow­ity potenc­jał komiczny bo po pier­wsze — jeśli widzieliśmy już film dowiadu­je­my się jak pewne wąt­ki się zaczęły (tu doza absur­du jest naprawdę imponu­ją­ca) a poza tym dosta­je­my dość rzad­ką w kine­matografii możli­wość zobaczenia aktorów kilka­naś­cie lat starszych gra­ją­cych samych siebie o kil­ka tygod­ni młod­szych niż w pier­wszym filmie. Zwierz musi powiedzieć, że nazwanie pro­dukcji seri­alem jest nieco na wyrost — to skon­struowany podob­nie jak pier­wsza część zbiór scen z których właś­ci­wie skła­da się film podzielony dość arbi­tral­nie tak by móc stworzyć zbiór ośmiu odcinków. Niesamowite jest to, że udało się zebrać tą samą ekipę aktorów, mimo że naprawdę są oni już w zupełnie innym momen­cie swo­jej kari­ery. Najlep­szym przykła­dem niech będzie fakt, że okazją dla Bradleya Coopera by pojaw­ić się na planie i powtórzyć swo­ją rolę była wyprawa do Los Ange­les na roz­danie Oscarów. To jedyny moment kiedy mógł się wyr­wać na chwilę z Nowego Jorku gdzie gra w sztuce. Zwierz musi powiedzieć, że ze sporą dozą fas­cy­nacji oglą­dał też jak bard­zo niek­tórzy aktorzy się zmie­nili a jak niek­tórzy nie wyglą­da­ją nawet dzień star­si — tu przo­du­je Amy Poehler która naprawdę wyglą­da dokład­nie tak samo jak kilka­naś­cie lat wcześniej czy Paul Rudd który co praw­da ma nieco ostrze­jsze rysy twarzy ale człowiek naprawdę by nie powiedzi­ał że to już czter­naś­cie lat minęło. W przy­pad­ku innych aktorów czas nie był zawsze tak bard­zo łaskawy, ale paradok­sal­nie im mniej wyglą­da­ją na nas­to­latków tym zabawniejsza jest his­to­ria. Choć cza­sem zwierz miał prob­lem by rozpoz­nać kim w częś­ci pier­wszej jest oso­ba z częś­ci drugiej. Całość uzu­peł­ni­a­ją nowi aktorzy, którzy tym razem byli już rozpoz­nawal­ni przed pro­dukcją. I tak w seri­alu zobaczy­cie Chrisa Pine’a (serio w doskon­ałej roli i cud­nej charak­teryza­cji i w ogóle jak nie kocha­cie Chrisa to zaczniecie), pojawi się też Jason Schwartz­man, Lake Bell, Kris­ten Wiig, Jon Hamm (zdaniem zwierza aktor powinien się pojaw­iać ter­az wyłącznie w rolach kome­diowych), John Slat­tery czy Michael Cera. A to jeszcze nie wszyscy aktorzy, którzy zde­cy­dowali się dołączyć do tej naprawdę głupi­utkiej pro­dukcji. Choć to nie dzi­wi bo dziś to już nie głupi­ut­ka pro­dukc­ja tylko jed­na z najbardziej wyczeki­wanych seri­alowych pre­mier nowego sezonu. Zwierz musi powiedzieć że był pod wraże­niem, że udało się wypro­dukować ser­i­al który poziomem dow­cipu i absur­du właś­ci­wie nie odsta­je od częś­ci pier­wszej. Nawet zwierz ma wraże­nie, że miejs­ca­mi jest zabawniej. Na pewno nie ma się poczu­cia, że oglą­da się odci­nanie kuponów czy nieu­daną próbę powtórzenia jakiegoś mag­icznego splo­tu okolicznoś­ci. Zwierz może z czystym sercem powiedzieć, że gdy­by twór­cy chcieli w podob­ny sposób napisać wielood­cinkowy ser­i­al o wszys­t­kich dni­ach let­niego obozu to pewnie było­by to cały czas równie zabawne.

AR-AK365_WetHot_P_20150722111655

Zdaniem zwierza Jon Hamm który już nie prze­bi­je swo­jej roli jako Dona Drapera powinien po pros­tu na zawsze zająć się graniem w komediach

Decyz­ja Net­flixa by zre­al­i­zować ser­i­al powin­na być dla nas dość ciekawym punk­tem do reflek­sji. Kul­towe pro­dukc­je w sty­lu Wet Hot Amer­i­can Sum­mer (którego kon­tynu­ację twór­cy planowali od lat) zwyk­le potrze­bu­ją cza­su by zdobyć sobie pop­u­larność i sta­tus fil­mu który trze­ba obe­jrzeć. Do tego cza­su wszyscy są zaję­ci czymś innym i wszelkie szanse by spi­eniężyć czy posz­erzyć sukces pro­dukcji są dawno pogrze­bane. Fakt, że kilka­naś­cie lat później Net­flix może sobie poz­wolić (nie ma ramów­ki więc nie musi się prze­j­mować wszys­tki­mi widza­mi) na za spon­sorowanie pro­dukcji która będzie intere­su­ją­ca tylko dla ogranic­zonej grupy widzów to jakaś nowość. To znaczy powroty się zdarza­ją ale rzad­ko w telewiz­ji i rzad­ko w przy­pad­ku właśnie takich w sum­ie nie budu­ją­cych wielkiego fan­do­mu (to nie Fire­fly) pro­dukcji. Jed­nocześnie zwierz jest przekonany,że wiele osób które zde­cy­dowało­by się obe­jrzeć wyłącznie mini ser­i­al było­by kom­plet­nie nierozbaw­ionych czy wręcz nie miało­by poję­cia o co chodzi. Serio jeśli kiedyś zde­cy­du­je­cie się (jak zwierz) na nadro­bi­e­nie tego fenomenu to koniecznie zaczni­j­cie od fil­mu. Pro­dukc­ja jest wtedy bez porów­na­nia zabawniejsza i przede wszys­tkim ma jakieś pozo­ry sen­su. Jeśli oglą­da się go w odwrot­nej kole­jnoś­ci wszys­tko jest bez porów­na­nia mniej zabawne. Co nie zmienia fak­tu, że zwierz ma wraże­nie, że to kole­j­na cegieł­ka do dyskusji jak bard­zo pro­dukowanie seri­ali poza telewiz­ją może zmienić naszą rozry­wkę. Może się ona stać lep­sza, bardziej plu­ral­isty­cz­na, mniej celu­ją­ca w jak najsz­er­szą wid­own­ię, bardziej autors­ka. Czego prawdę powiedzi­awszy jeszcze kil­ka lat temu nikt się nie spodziewał, a co daje nadzieję, że może jeszcze nie wszys­tko w świecie kul­tu­ry pop­u­larnej stracone.

03-whas.w529.h352.2x

Bradley Coop­er zro­bił się w między­cza­sie tak sławny że na nakręce­nie swoich scen miał tylko jeden dzień w swoim bard­zo zapełnionym kalendarzu

Choć Wet Hot Amer­i­can Sum­mer to nie jest rozry­wka która rozbawi wszys­t­kich to zwierz radz­ił­by się jed­nak przyjrzeć fenom­e­nowi. Zwłaszcza, że do fil­mu i świeżego seri­alu moż­na dodać jeszcze jed­no przeży­cie czyli film Hur­ri­cane of Fun. Film doku­men­tal­ny krę­cony na planie pro­dukcji. Właś­ci­wie nie ma to znamion prawdzi­wego doku­men­tu, to raczej zapis tego co udało się nagrać człowiekowi z kamerą kręcące­mu się po planie fil­mu. Ale właśnie dlat­ego jest to pro­dukc­ja tak ciekawa. Co praw­da część aktorów staw­ia sobie za punkt hon­oru by wygłu­pi­ać się przez cały czas ale od niek­tórych moż­na usłyszeć całkiem ciekawe prze­myśle­nia odnośnie pro­dukcji. Jed­nocześnie to takie szcz­erze i nieogranic­zone spo­jrze­nie na kulisy pro­dukcji fil­mowej — coś w co nie zdarza się tak częs­to. DO tego abso­lut­nie przeu­rocze są wszys­tkie wywiady z Bradleyem Coop­erem który naprawdę dopiero co skończył szkołę aktorką i o tym jak to wszys­tko w świecie fil­mu wyglą­da jeszcze nie za wiele wie. Przy­na­jm­niej zwierz oglą­da to z pewnym rozczu­le­niem bo miło oglą­dać młodego świeżo upiec­zonego akto­ra który jeszcze nie wie jak dobrze mu się w tej trud­nej branży powiedzieć. A do tego — jak może pamięta­cie z dawnego wpisu zwierza, oglą­danie doku­men­tów krę­conych na planie fil­mowym może wam powiedzieć o mech­a­niz­mach kine­matografii więcej niż jakiekol­wiek poważne anal­izy. I pokazać jak niesamowicie dzi­wnym i trud­nym aktem jest kręce­nie nawet prostej komedii. Ponown­ie zwierz zachę­ca by obe­jrzeć to dopiero po sean­sie (nawet po sean­sie seri­alu) jako całkiem poważne uzu­pełnie­nie głupiego seansu.

unnamedjpg-349cb7_1280w

Zaró­wo plakat do fil­mu jak i do seri­alu naw­iązu­je do fil­mowych plakatów z lat osiemdziesią­tych i jest jed­nym z najlep­szych ele­men­tów produkcji.

Wet Hot Amer­i­can Sum­mer to jed­na z tych pro­dukcji którą kojarzą amerykanie ale w Polsce słyszeli o filmie tylko ci którzy bard­zo intere­su­ją się fil­mo­grafi­a­mi aktorów albo mają słabość do tego typu gatunku. Co ciekawe w tej komedii która nie wsty­dzi się przekraczać miejs­ca­mi granic dobrego smaku (choć dużo sub­tel­niej niż się to robi ter­az), jest całkiem dobry i zupełnie nie sztam­powy motyw chłopaków zakochu­ją­cych się w ślicznych dziew­czy­nach. Wszys­tko w tych wątkach idzie zgod­nie ze sche­matem poza zakończe­niem. Zwierz kiedy obe­jrzał pier­wszy film był bard­zo zdzi­wiony, że do takiej pogod­nej i śmiesznej pro­dukcji dołąc­zono coś co nie do koń­ca pasu­je. Ale może właśnie dlat­ego film stał się kul­towy. Bo nawet zwierz który spędzał wakac­je tylko na swoich zwykłych pol­s­kich kolo­ni­ach i obozach odna­j­du­je w nim sen­ty­men­talne sce­ny ze swo­jego dziecińst­wa. Co by wskazy­wało, że przepis na film który wbrew kry­tykom i rozsąd­kowi zosta­je w ser­cach widzów właś­ci­wie zawsze jest taki sam. Należy do humoru, tragedii czy hor­roru albo czegokol­wiek co dusza zabraknie dodać odrobinę sen­ty­men­tal­iz­mu. Przy­na­jm­niej zwierz ma wraże­nie, że wystar­czy w ludzi­ach poruszyć choć odrobinę tęs­kno­ty za czymś nieuch­wyt­nym co kiedyś stanow­iło istot­ną część naszego życia czy świa­ta i moż­na liczyć że nawet nasza głu­pia par­o­dia młodzieżowej komedii dla jakichś ludzi stanie się filmem ważnym. Co w sum­ie aż tak źle o nas wszys­t­kich nie świad­czy. W każdym razie zwierz pole­ca zapoz­nać się z całym tym fenomen­em. Jed­nocześnie zaz­nacza­jąc, że jest to film i ser­i­al do których pod­chodz­ić trze­ba z bard­zo specy­ficznym nastaw­ie­niem. Ale jeśli zna­jdziemy w sobie przyz­wole­nie na odrobinę głupo­ty to może­my się naprawdę dobrze baw­ić i szcz­erze śmi­ać. A poza tym to jest dokład­nie ta pro­dukc­ja na którą chce­cie poświę­cić dwa let­nie dni.

Ps: Zwierz wie, że częś­ci z was opisy­wane tu zjawisko zupełnie nie intere­su­je ale jak­by zwierz nie napisał tego wpisu to by nie wytrzy­mał. Cza­sem tak jest kiedy się coś zna­jdzie i trze­ba się tym koniecznie podzielić

Ps2: Zwierz przy­pom­i­na że wczo­ra­jszego wpisu nie było bo latem zwierz stara się ograniczyć pub­likowanie w sobo­ty by móc się cieszyć słoneczkiem, szczęś­ciem i spotkaniem ze znajomymi.

7 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online