Home Ogólnie Stare smaki nowych potraw czyli o Young and Hungry

Stare smaki nowych potraw czyli o Young and Hungry

autor Zwierz
Stare smaki nowych potraw czyli o Young and Hungry

Zwierz przyz­na się wam, że tak naprawdę poszuku­je jed­nego seri­alu. Kome­diowego ser­i­al który mógł­by oglą­dać, pol­u­bić bohaterów i zostać z nim na kilka­naś­cie sezonów. To taki niezbęd­ny ele­ment w seri­alowej układance jaką z różnych gatunków skła­da zwierz. Zwierz lubi seri­ale dra­maty­czne i his­to­ryczne ale praw­da jest taka, że potrze­bu­je czegoś kome­diowego i uroczego co oder­wało by zwierza od trudów codzi­en­nego życia. Prob­lem w tym, że znalezie­nie w telewiz­ji czegoś naprawdę zabawnego to cięż­ka pra­ca o czym zwierz wciąż się przekonuje.

YOUNG & HUNGRY - ABC Family's "Young & Hungry" stars Kym Whitley as Yolanda, Rex Lee as Elliot Park, Emily Osment as Gabi Diamond, Jonathan Sadowski as Josh Kaminski and Aimee Carrero as Sofia Rodriguez. (ABC FAMILY/Bob D'Amico)

Zwierz przyz­na że dopiero na ostat­niej prostej zori­en­tował się że pro­gram pro­duku­je ABC Fam­i­ly co wiele tłu­maczy. Choć nie wszystko

Ostat­nio skacząc po różnych tytułach zwierz znalazł ser­i­al Young & Hun­gry. Pier­wsza rzecz którą zwierz zauważył,ku swo­je­mu ogrom­ne­mu zdu­mie­niu, to że ma do czynienia z klasy­cznym sit­comem. Takim który dzieje się w trzech pomieszczeni­ach, ma pięć stan­dar­d­owych postaci i śmiech (chy­ba z pusz­ki). Zwierz musi powiedzieć, że już od bard­zo daw­na nie widzi­ał takiego klasy­cznego sit­co­mu. Zwierz jest przeko­nany (i chy­ba nie jest w tym przeko­na­niu sam), że gatunek upa­da (zostaw­ia­jąc miejsce dla seri­ali takich jak Mind­ny Project czy New Girl gdzie nadal jest śmiesznie ale już nie ma śmiechu z pusz­ki i są lep­sze deko­rac­je). Zresztą wszys­tkie sit­comy które zwierz ostat­nio zaczął oglą­dać szy­bko spadały z ramów­ki. Tym­cza­sem Imdb mówi zwier­zowi że ser­i­al ma już dwa sezony. Zwierz nie do koń­ca rozu­mie dlaczego. Bo choć założe­nia pro­dukc­ja ma ani jakoś szczegól­nie złe ani dobre, to jed­nak to co oglą­damy na ekranie z pewnoś­cią jest dużo gorsze od seri­ali które błyskaw­icznie spadały z ante­ny (jak bard­zo ład­nie rozwi­ja­jące się Self­ie, którego zwierz jed­nak mimo pier­wszego złego wraże­nia nie może odżałować). W każdym razie zwierz musi powiedzieć, że jest zaskoc­zony, że jeszcze (zwierz jest świadom niższych kosztów) telewiz­je pode­j­mu­ją się pro­dukcji takich naprawdę klasy­cznych sitcomów.

young-and-hungry-aimee-carrero-interview

Pomysł by bohater­ka była blogerką kuli­narną jest ciałkiem na cza­sie ale właś­ci­wie tylko na pomyśle się kończy

No włas­nie Young and Hun­gry to teo­re­ty­cznie ser­i­al o blogerce kuli­narnej która dosta­je wymar­zoną posadę pry­wat­nej sze­fowej kuch­ni dla młodego bogat­ego przed­siębior­cy który doro­bił się na nowych tech­nolo­giach. Poza naszą bohaterką mamy w seri­alu rzecz jas­na sym­pa­ty­cznego i przys­to­jnego sze­fa, poko­jówkę (czarnoskórą i wygadaną),szefa od pub­lic rela­tions (homosek­su­al­nego Azjatę), współloka­torkę (Latynoskę) i paskud­ną narzec­zoną (abso­lut­nie prześliczną dziew­czynę która rzecz jas­na pochodzi z zamożnej rodziny). Wydawać by się mogło, że takie zestaw­ie­nie powin­no zafun­dować nam ser­i­al nieco inny niż sit­comy z lat 90 gdzie mieliśmy bard­zo jed­no­lite grupy bohaterów. Ale twór­cy raczej nie mają pomysłu na to co właś­ci­wie z taką grupą zro­bić. Nie jest to prze­cież 2 Bro­ken Girls by wyko­rzysty­wać różnorod­ność do niezbyt poprawnych żartów z abso­lut­nie wszys­t­kich. To raczej ser­i­al który wypełnił kwotę różnorod­noś­ci a potem postanow­ił, że w związku z tym żad­na z postaci nie będzie szczegól­nie ciekawa, żeby po równo nikt się nie wyróż­ni­ał. Pod tym wzglę­dem to chy­ba najbardziej poprawny i równoś­ciowy ser­i­al jaki zwierz zna.

young-and-hungry-emily-osment-jonathan-sadowski

Ogól­nie pomysł na ser­i­al jest zaskaku­ją­cy — prak­ty­cznie wszyscy są mili

Zresztą zwierz jest zaskoc­zony pomysłem który napędza ser­i­al. Zwyk­le w przy­pad­ku takich pro­dukcji gdzie jest facet i dziew­czy­na mamy do czynienia z “będą/nie będą”. Tu dow­cip jest ułożony nieco inaczej. Nasza bohater­ka już w pier­wszym odcinku trafia do łóż­ka swo­jego sze­fa, a potem — potem odnosze­nie się do tego wydarzenia (ukry­wanego w tajem­ni­cy przed narzec­zoną) napędza komizm kole­jnych kilku odcinków. Co w sum­ie jest nieco męczące. Resz­ta dow­cipów jest zaskaku­ją­co wtór­na. To znaczy w pier­wszych odcinkach mamy jeden w którym nasza bohater­ka musi wybrać się na rand­kę z redak­torką les­bijką by załatwić swo­je­mu sze­fowi miejsce na liś­cie wpły­wowych mieszkańców San Fran­cis­co poniżej 30. W kole­jnym odcinku nasza bohater­ka zas­tanaw­ia się czy nie jest w ciąży, pod­czas kiedy jej szef jest przekonany,że w ciąży jest jest jego narzec­zona. Zwierz mógł­by dalej streszczać sce­nar­iusze odcinków ale to jest trochę niesamowite, jak mało ory­gi­nal­noś­ci jest potrzeb­ne do stworzenia odcin­ka seri­alu komediowego.

263A8F1200000578-2974886-image-a-67_1425259320558

To ciekawe jak człowiek widzi szwy świa­ta przed­staw­ionego, które kiedyś przyj­mował bez refleksji

Co ciekawe, infor­ma­c­ja o tym, że nasza bohater­ka jest blogerką pojaw­ia się tylko w opisie seri­alu. W samym seri­alu mamy do czynienia z postacią podob­ną do setek seri­alowych bohaterek. Sym­pa­ty­czną blon­dynką, która za dużo mówi,ma złote serce i tal­ent. No i oczy­wiś­cie trag­iczne wspom­nienia z dziecińst­wa. Inna sprawa że dziew­czy­na jest naprawdę łat­wa do pol­u­bi­enia. Na całe szczęś­cie Josh szef naszej bohater­ki nie jest wred­ny i nad­miernie for­mal­ny (bo wtedy mielibyśmy już coś co doskonale znamy i co więcej widzieliśmy przez wiele sezonów różnych seri­ali) — jest wręcz prze­ci­wnie bard­zo sym­pa­ty­czny i wcale nie taki prze­bo­jowy. Co ciekawe nie pasu­je do klasy­cznego schematu ner­da. To znaczy nadal zaj­mu­je się pro­gramowaniem i nikt go nie lubił w szkole ale ter­az kiedy jest bogaty nie zro­bił się wedle schematu wred­ny. W sum­ie gdy­by bardziej popra­cow­ać nad postacią mogła­by by być niezłą odtrutką na sposób w jaki nerdów trak­tu­je The Big Bang The­o­ry. Co nie zmienia fak­tu, że ser­i­al opiera się na tym,że nasi bohaterowie lubią się i mają ku sobie mimo wszys­t­kich prze­ci­wnoś­ci losu, różni­cy pozy­cji społecznej czy w końcu fak­tu, że Josh ma narzec­zoną. Właśnie sama narzec­zona — gra ja Mal­lo­ry Jansen znana z Gala­van­ta. Prawdę powiedzi­awszy to dla niej zwierz obe­jrzał więcej niż jeden odcinek seri­alu. Car­o­line to taka ide­al­na zła postać w tego typu — niemalże pozbaw­iona uczuć, zawsze per­fek­cyjnie wyglą­da­ją­ca i nie sposób zrozu­mieć dlaczego nasz sym­pa­ty­czny bohater ją kocha. Inny­mi słowy postać którą powin­niśmy nien­aw­idz­ić ale tak naprawdę dla niej oglą­da się serial.

YOUNG & HUNGRY - "Young & Pregnant" - Gabi panics when she thinks she might be pregnant in a new episode of ABC Family's original comedy "Young & Hungry," airing on Wednesday, July 16th at 8:00 p.m. ET/PT. (ABC FAMILY/Ron Tom) AIMEE CARRERO, REX LEE, JONATHAN SADOWSKI, MALLORY JANSEN, EMILY OSMENT

 Uważa­j­cie na tym zdję­ciu są skar­pet­ki do sandałów

Zwierz oczy­wiś­cie obe­jrzał mnóst­wo odcinków seri­alu zupełnie nie zwraca­jąc uwa­gi na to, że pośród kole­jnych dow­cipów trud­no znaleźć cokol­wiek ory­gi­nal­nego. Dlaczego? Po pier­wsze zwierz ma taki “soft spot” gdy idzie o seri­ale kome­diowe, w których nie może się stać nic złego. Zwierz ma wraże­nie, że oglą­da zde­cy­dowanie za dużo pro­dukcji w których wszyscy są nieszczęśli­wi i raz na jak­iś czas musi mieć pewność, że wszys­tko się dobrze skończy. Ale nie tylko o to chodzi. Zwierz jest naprawdę zafas­cynowany tym jak bard­zo nie dzi­ała już to co teo­re­ty­cznie dzi­ałało w przy­pad­ku sit­comów przez ostat­nie dziesię­ci­ole­cia. Człowiek który wcześniej jakoś nie zdawał sobie tak bard­zo sprawy, że pomieszcze­nie w którym roz­gry­wa się ser­i­al jest ułożone tak by wszys­tkie posta­cie mogły się w nim odpowied­nio ustaw­ić nagle widzi każdy kon­tur deko­racji. Kiedy poz­na­je­my bohaterów naty­ch­mi­ast wiemy jaką rolę spełnią w his­torii. Nawet poje­dyncze sce­ny zda­ją się stanow­ić jed­nie kole­jne ele­men­ty doskonale znanej układan­ki. To fas­cynu­jące jak szy­bko pro­dukt jakim jest sit­com zaczy­na pokazy­wać swo­je szwy, jak łat­wo dostrzec które pomysły kon­tyn­uowano a które zarzu­cono. Np. w pier­wszy odcinku seri­alu Josh zapowia­da że widu­je swo­ją matkę codzi­en­nie. I rzeczy­wiś­cie w pier­wszym odcinku słyszymy jej głos. Postać nie pojaw­ia się nigdy później, co każe przy­puszczać że sce­narzyś­ci zarzu­cili ten pomysł. Zresztą sam blog to całkiem dobry pomysł na wrzuce­nie go do seri­alu. Z Sek­su w Wielkim Mieś­cie wiemy, że nar­rac­ja prowad­zona znad kom­put­erowej klaw­iatu­ry daje dobre ramy dla odcin­ka. Gdy­by do typowych dra­matów dziew­czyny zakochanej w swoim sze­fie dodać jeszcze bloger­skie życie? Było­by ciekawie,a przy­na­jm­niej inaczej.

640_Young_And_Hungry_Ashley_Tisdale

Naj­gorsze jest to, że ser­i­al się nawet daje oglą­dać. Czyli łat­wo obe­jrzeć całość.

Zwierz pode­jrze­wa, zna­jąc siebie, że skończy oglą­dać cały ser­i­al. Sit­comy są uza­leż­ni­a­jące. Nawet jeśli nie są śmieszne i nie za wiele się w nich dzieje to jakoś niespodziewanie łat­wo kliknąć na następ­ny odcinek. Zdaniem zwierza mamy do czynienia z uza­leż­ni­a­jącą siłą takiego rados­nego spoko­ju jaki bije z sit­comów. Wiecie ile by nie było niesprzy­ja­ją­cych okolicznoś­ci i perypetii wszys­tko zawsze dobrze się skończy. Jed­nocześnie jak w przy­pad­ku każdego seri­alu kome­diowego przy­jem­ność spraw­ia obserwac­ja jakie wąt­ki w danej chwili będą się cieszyć powodze­niem. Dlat­ego nasza bohater­ka i jej przy­jaciół­ka są kom­plet­nie spłukane i mimo,że wszys­tkie ich ciuchy wyglą­da­ją doskonale to dowiadu­je­my się jak niewiele kosz­towały. Podob­nie wyglą­da kwes­t­ia pra­cy – nie łatwiej do znalezienia, a kiedy już się ją ma – moż­na odłożyć na bok ambic­je bo głównie poda­je się kawę. Między inny­mi dlat­ego, nasza bohater­ka jest taka szczęśli­wa bo może w swo­jej nowej pra­cy wyko­rzys­tać swo­je umiejęt­noś­ci. Kole­j­na sprawa – zarówno nasza bohater­ka jak i jej szef rzu­cili stu­dia. On bo zaro­bił mil­iony, ona bo zde­cy­dowała się żyć w zgodzie z włas­nym pomysłem na kari­erę. Uwzględ­nie­nie tego ele­men­tu trochę pokazu­je jak zmieniły się cza­sy. Pamięta­cie Monikę z Przy­jaciół? Jej marze­niem też było zostać wielką kucharką ale ona skończyła stu­dia (oczy­wiś­cie mówimy o koledżu) by potem nigdy z tego papier­ka nie sko­rzys­tać. Takie drob­ne wrzut­ki to tu to tam czynią niemal wszys­tkie seri­ale kome­diowe ciekawym barome­trem nas­tro­jów społecznych. I nada­ją się do tego nawet bardziej niż seri­ale dra­maty­czne, zwłaszcza te real­i­zowane przez płatne kanały gdzie z założe­nia nie próbu­je się dotrzeć do jak najsz­er­szej wid­owni. W przy­pad­ku trady­cyjnego sit­co­mu właśnie szu­ka się widza prze­cięt­nego by go – najczęś­ciej – prze­cięt­nie ubawić.

young-and-hungry-s1-ep1-emily-osment-rex-lee

To ser­i­al bard­zo równoś­ciowy. Wszyscy są równie nie śmieszni

Zwierz właś­ci­wie nie wie dlaczego postanow­ił napisać wam o seri­alu który na pier­wszy rzut oka nie jest jak­iś szczegól­nie wybit­ny. Może dlat­ego, że zda­je sobie sprawę, że całkiem sporo z was poszuku­je jakiegoś seri­alu kome­diowego który niekoniecznie wzbi­ja się na najwyższe poziomy. A może by was przestrzec że jeśli szuka­cie czegoś bard­zo ory­gi­nal­nego to zde­cy­dowanie powin­niś­cie się trzy­mać od pro­dukcji z dale­ka. Ewen­tu­al­nie zwierz próbu­je znaleźć uspraw­iedli­wie­nie dlaczego obe­jrzał kil­ka odcinków hurtem mimo że żaden z nich go nie zach­wycił. Jak napisze wpis będzie mógł mówić, że się dla was poświę­ca a nie że był zbyt leni­wy by poszukać czegoś innego do pisania.

Ps: Zwierz widzi­ał po raz dru­gi Ant-Mana i jest zaskoc­zony, że w prze­ci­wieńst­wie do bard­zo wielu Mar­velowych filmów oglą­danych po raz dru­gi ten niewiele traci na atrak­cyjnoś­ci. Plus moż­na obser­wować jak włosy Hope zupełnie się zmieni­a­ją ze sce­ny na scenę. To jest prob­lem filmów Mar­vela – brak wiary­god­noś­ci w zakre­sie włosów.

PS2: Zwierz był w kinie bard­zo późnym wiec­zorem i miał okazję z odd­ali posłuchać wys­tępów ludzi biorą­cych udzi­ał w nocy kareoke. Zwierz uważa, że to faj­na rozry­wka ale powie szcz­erze, naty­ch­mi­ast przyszło mu do głowy jak wyko­rzys­tu­je się ją w kinie (mnóst­wo przykładów). Zwierz już na nic nie patrzy zwycza­jnie tylko na wszys­tko notkami.

10 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online