Home Ogólnie Niepokój i wzburzenie czyli tam już nie ma żadnej informacji

Niepokój i wzburzenie czyli tam już nie ma żadnej informacji

autor Zwierz

Zwierz przeglą­da face­booka na tele­fonie. Obser­wowana przez niego strona mag­a­zynu Peo­ple wrzu­ca link do wypad­ku w chińskim cen­trum hand­lowym, w którym zginęła kobi­eta. Pod wiado­moś­cią jest infor­ma­c­ja że klip może zwierza zaniepokoić i wywołać w nim nie pożą­dane reakc­je. Zwierz nie kil­ka. Kil­ka godzin później TVN 24 nie ostrze­ga­jąc go pokazu­je mu ten sam klip. Zwierz zgod­nie z przewidy­wa­ni­a­mi mag­a­zynu Peo­ple nie czu­je się z tym dobrze. I nie tylko z tym.

Bycie gapiem to nic nowego. Wręcz prze­ci­wnie, to jed­na z rzeczy niesły­chanie powszech­na, stały ele­ment nie tyle naszej kul­tu­ry co po pros­tu bycia człowiekiem. Jeśli coś się dzieje zna­jdzie się grup­ka gapiów. Kiedyś postali, pokrzy­czeli i wró­cili do domu opowiedzieć co widzieli. Ter­az jest inaczej, wypadek, trą­ba powi­etrz­na, agresy­w­na gru­pa osób w tramwa­ju. Wszyscy patrzą, ale na dodatek wycią­ga­ją tele­fony komórkowe i kręcą. Trud­no powiedzieć dlaczego, pewnie gdy­by zapy­tać więk­szość z osób wycią­ga­ją­cych tele­fon na miejs­cu ciekawego, trag­icznego czy oburza­jącego zdarzenia dlaczego koniecznie musi mieć wszys­tko na filmie, nie umieli­by odpowiedzieć. Albo wręcz prze­ci­wnie doskonale wiedzieli­by co taki filmik im da. I nie chodzi nawet o sam inter­ne­towy viral — szy­bko rozprzestrzeni­a­jące się video, które najczęś­ciej zaw­iera słod­kie kot­ki. Dziś na takim filmiku moż­na nieźle zaro­bić. I nie trze­ba się nawet spec­jal­nie wysi­lać. Stac­je telewiz­yjne i strony inter­ne­towe same wycią­ga­ją ręce po zapisy tragedii, wydarzeń niepoko­ją­cych czy dzi­wnych. TVN 24 ma swój Kon­takt 24. Kanał dys­try­bucji infor­ma­cji który dosłown­ie pole­ga na tym, że jeśli widzisz trąbę powi­etrzną za oknem zry­wa­jącą dach two­jego sąsi­a­da to zami­ast mu pomóc nagry­wasz filmik tele­fonem by mógł trafić na stronę inter­ne­tową czy nawet do wiado­moś­ci. Filmików jest co raz więcej i rejestru­ją co raz bardziej drasty­czne rzeczy.

Nie tak dawno temu (czyli na oko zwierz liczy cztery lata temu) zwierz napisał na swoim blogu wpis w którym wskazy­wał, że z wielu przewidy­wań jakie kreśliła przed nami kine­matografia czy nawet niek­tórzy znaw­cy mediów jed­no się nie sprawdz­iło. Nie pow­stał żaden telewiz­yjny show którego stawką było­by przeży­cie. Żad­nych Igrzysk Śmier­ci, rosyjskiej rulet­ki czy uciecz­ki przed zabójczy­mi rob­o­t­a­mi. To co miało stanow­ić przyszłość telewiz­ji – co raz bardziej bru­talne real­i­ty show okaza­ło się mało atrak­cyjne. Ludzie wolą dziś oglą­dać poje­dyn­ki kucharzy, piekarzy, restau­rac­je, prze­grze­b­ki i łapać się za serce gdy komuś nie uda się sos holen­der­s­ki. Zresztą w ogóle kul­tura pop­u­lar­na – wcale nie łamie bari­er tak szy­bko jak­by moż­na się spodziewać. Tak jasne, raz na jak­iś czas jak­iś film zostanie zakazany, ale ogól­nie jak zwierz wielokrot­nie pisał, filmy trafi­a­jące do sze­rok­iej dys­try­bucji wciąż dba­ją o to by dało się je pokazać dzieciom. A co oznacza, że choć strze­lamy to nikt szczegól­nie real­isty­cznie na ekranie nie kona, zaś w ogóle wszyscy kom­bin­u­ją jak stworzyć film w którym mimo zagroże­nia nikt nie umiera – jak w Mar­velu. Wystar­czy spo­jrzeć na skan­dale w kine­matografii ostat­nich lat, by dostrzec, że najwięcej dyskusji toczy się wciąż wokół kwestii oby­cza­jowych i scen sek­su. Tu wszyscy są wyczu­leni i chęt­ni do pode­j­mowa­nia dyskusji. Prze­moc – choć obec­na – jest tem­atem dru­gorzęd­nym, zaś jakiekol­wiek nat­u­ral­isty­czne przed­staw­ian­ie śmier­ci czy morder­stw zarez­er­wowane jest dla kina nieza­leżnego czy dla hor­rorów (które i tak wszys­tko biorąc w spory naw­ias gatunku). Inny­mi słowy wbrew przewidy­wan­iom w telewiz­ji jest więcej ciast niż czaszek.

Wyjątek stanow­ią ser­wisy infor­ma­cyjne. Tu właśnie dokonu­je się zmi­ana z którą zwierz ma prob­lem. Nas­to­lat­ki bijące się między sobą w tramwa­ju, dziew­czyny kopiące pijanego fac­eta na ulicy,kobieta z Chin wpada­ją­ca w try­by ruchomych schodów. Wszys­tkie te filmi­ki zwier­zowi wbrew jego woli dane było zobaczyć w pro­gramie infor­ma­cyjnym. Wszys­tko może być infor­ma­cją a krwawe infor­ma­c­je sprzeda­ją się lep­iej. Wystar­czy pokazać film, dodać głos eksper­ta i nagle czys­ta sen­sac­ja zaczy­na nabier­ać znamion ważnej infor­ma­cji. Ekscy­tac­ja związana z tym, że oglą­damy coś prawdzi­wego i najczęś­ciej – nieprzy­jem­nego, zosta­je ład­nie obu­dowana pozorem przekazy­wa­nia ważnych wieś­ci ze świa­ta. Co jest ważnego w śmier­ci kobi­ety z Chin? Poza tym, że jak każ­da przy­pad­kowa śmierć zdarzyła się w trag­icznych okolicznoś­ci­ach? Czy cały kraj musi siedzieć i zas­tanaw­iać się dlaczego kil­ka dziew­czyn z pato­log­icznego środowiska pobiło się w tramwa­ju. Czy naprawdę zachowanie grup­ki młodych ludzi znę­ca­ją­cych się nad jakimś pijanym facetem daje nam punkt wyjś­cia do roz­mowy o młodzieży? Nie dajmy się zwieść to nie są żadne infor­ma­c­je. To podglą­dact­wo ponie­sione do ran­gi specy­ficznej sztu­ki. Co więcej – jest to zwykłe i prowad­zone z pre­m­e­dy­tacją prze­j­mowanie naj­gorszych ele­men­tów ser­wisów społecznoś­ciowych, gdzie podob­ne filmi­ki się pojaw­ia­ją i gdzie każdy ma o nich coś do powiedzenia. Tym­cza­sem jedyne o czym świad­czą to, że ktoś zami­ast pomóc, ruszyć się czy po pros­tu zachować sza­cunek dla tragedii zde­cy­dował się podzielić światem z tym co nagrał. Rzad­ko z dobrego serca.

Zwierz nie lubi tych filmików nie tylko dlat­ego, że pre­mi­u­ją gapi­e­nie się na wydarzenia niemiłe. Zwierz pisał, że to aku­rat jest stały ele­ment naszej codzi­en­noś­ci. Tym co zwierza naprawdę niepokoi jest znieczu­le­nie jakie za tym idzie. Wiecie dlaczego zwierz nien­aw­idzi zdjęć bitych zwierząt które niek­tórzy w dobrej wierze wrzu­ca­ją do mediów społecznoś­ciowych? Nie dlat­ego, że zwierz nie chce słyszeć o cier­pi­e­niu czworonogów ale dlat­ego, że w pewnym momen­cie każdy się na takie obraz­ki znieczu­la. Kole­jny pies bez łapy, kole­jne chude nóż­ki, kole­jne okru­cieńst­wo. Moż­na się wzruszyć raz czy dwa ale w pewny momen­cie obo­jęt­nieje­my. Podob­nie jest z tymi filmika­mi, jed­na bój­ka budzi w nas niepokój, film z cen­trum hand­lowego spraw­ia, ze rozważniej wchodz­imy na ruchome schody. Ale w końcu po którymś filmiku z kolei jest już nam wszys­tko jed­no. A nie powin­no być. Zwłaszcza, że prze­cież nie ukry­wa­jmy – nie ma w takim zobo­jęt­nie­niu na prze­moc, zło czy tragedie nic dobrego. Jasne – tu w Europie, w Polsce żyje­my w doskon­ałych warunk­ach. Prze­moc nie stanowi naszej codzi­en­noś­ci, stra­ch nie jest ele­mentem do którego się przyzwycza­jamy a śmierć widu­je­my właśnie w ser­wisie infor­ma­cyjnym. Ale tym bardziej powin­niśmy dbać o swo­ją wrażli­wość, zami­ast porzu­cać jej na rzecz gapi­enia się na coś co zdarzyło się komuś innemu. Bo potem machamy ręką na relac­je z wojen i nic nam nie robią kole­jne filmy podsyłane przez ISIS.

Właśnie – zwró­cil­iś­cie uwagę, że to ostrze nagry­wa­nia ma dwa końce. Stac­je telewiz­yjne i ser­wisy mają poważny prob­lem by nie pokazy­wać swoim wid­zom kole­jnych filmików wysyłanych w świat przez państ­wo islam­skie. To prze­cież ide­al­ny mate­ri­ał do telewiz­ji czy inter­ne­tu – tor­tu­ry, śmierć, niewyobrażal­na prze­moc. Do tego nakrę­cone podob­nie jak te wszys­tkie filmi­ki które tak chęt­nie puszcza­ją na swoich łamach. Ter­ro­ryś­ci z państ­wa islam­skiego prze­cież nie są głupi. Wręcz prze­ci­wnie doskonale wyko­rzys­tu­ją naszą ostat­nią miłość jaką są filmy z dużą dawką prze­mo­cy. Choć może się to wydać chore ludzi którzy klikną na filmik gdzie ktoś traci głowę jest sporo. I nie są to tylko sza­leni dewian­ci z upodoban­iem do prze­mo­cy. To zupełnie nor­mal­ni ludzie,którzy przez lata nauczyli się klikać na wszys­tkie tego rodza­ju video. Co więcej – więk­szość z nich nie poczu­je nawet zim­nego dreszczu prz­er­aże­nia, zan­im te kil­ka min­ut dojdzie do koń­ca. Bo prze­cież śmierć już widzieli – niekoniecznie zadaną w taki sposób ale pokazaną w telewiz­ji, w ser­wisie infor­ma­cyjnym czy w jakimś pozbaw­ionym komen­tarza seg­men­cie. Nie znaczy to, że od razu należy ich zal­iczyć do złych ludzi. To było­by zbyt proste, raczej do ludzi którym pewne rzeczy tak się opa­trzyły, że przes­ta­ją być realne. Co nie zmienia fak­tu, że właśnie wypuszcze­nie w świat takich okrut­nych filmów gwaran­tu­je, że media będą prze­bier­ać nóżka­mi byle­by tylko znaleźć sposób by pokazać to wid­zom. Przy czym jasne, te same klipy roz­chodzą się po internecie bez pomo­cy mediów. TYlko że nad tym nie da się zapanować, nad medi­a­mi — już tak. I nie jest zwierz zwolen­nikiem cen­zury ale jed­nak media powin­no się kon­trolować — nie pod wzglę­dem ide­ologii tylko przekracza­nia pewnych granic. Które zwłaszcza w kwestii pokazy­wa­nia śmier­ci powin­ny być naruszane w wyjątkowych sytuacjach.

Zwierz zabrał się za ten tem­at nie tylko dlat­ego, że zden­er­wowała go infor­ma­c­ja (czy właś­ci­wie jej pozór) w telewiz­ji. Chodzi raczej o pewien prob­lem ze spo­jrze­niem na to co w naszej kul­turze jest naprawdę szkodli­we. Spójrz­cie na to jak bard­zo dba się by filmy, gry czy nawet muzy­ka zaw­ier­ały oznaczenia doty­czące prze­mo­cy, języ­ka czy wieku od którego moż­na film oglą­dać czy grać w grę. Ist­nieje cały między­nar­o­dowy rozbu­dowany sys­tem ostrze­ga­nia dorosłych przed tym co jest nieod­powied­nie dla dzieci. W niek­tórych przy­pad­kach możli­we jest nawet ukaranie dorosłych naraża­ją­cych dzieci na kon­takt z prze­mocą w filmie. Do tego kul­tura pop­u­lar­na niesły­chanie częs­to jest przy­woły­wana w kon­tekś­cie wydarzeń które trud­no wyjaśnić. Strze­lanin, prze­jawów prze­mo­cy, pobić czy uży­cia broni. Przez lata ilekroć ktoś w Stanach wyciągnął broń a był młodym człowiekiem, naty­ch­mi­ast mówiono o zgub­nym wpły­wie gier kom­put­erowych. Dziś niekoniecznie mówi się zawsze o grach (choć ten ele­ment też się pow­tarza) ale narzeka­nia na kulturę,która sprzy­ja takim zachowan­iom są dość powszechne. A to z kolei prowadzi do reflek­sji nad tym jak jeszcze bardziej zacieśnić ochronę widzów. Na pudełkach filmów anglo­języ­cznych mamy już niemal litanię szkodli­wych ele­men­tów produkcji.

Prob­lem w tym,że to zupełnie jak wtedy kiedy nie chciano sprzedać zwier­zowi zapałek. Kiedy zwierz miał jakieś 13–14 lat poszedł do sklepu po zapał­ki. Zwierz nigdy nie wyglą­dał szczegól­nie staro i poważnie ale mając te wczesne naś­cie lat wyglą­dał niesamowicie dziecin­nie. Pani w sklepie odmówiła zwier­zowi sprzedaży zapałek, twierdząc że ma przyjść z osobą dorosłą. Zwierz poszedł wtedy do domu i poin­for­mował o tym swo­ją matkę, która o mało nie padła z ataku śmiechu. Widzi­cie nie chodz­iło tylko o to, że zwierz swo­bod­nie mógł dosłown­ie wszędzie indziej kupić zapał­ki. Było to tuż po wakac­jach w cza­sie których zwierz kupił sobie nóż. Taki motylek którym zwierz lubił się baw­ić (nadal lubi, noże są świetne). Zwierz jako dziecko prze­zorne i kosz­marnie zapom­i­nal­skie chodz­ił (wbrew szkol­ne­mu reg­u­laminowi) z nożem w ple­caku chy­ba przez trzy miesiące. Oczy­wiś­cie niko­mu nic nie zro­bił, ale stanow­ił potenc­jal­nie więk­sze zagroże­nie niż gdy­by miał zapał­ki. Zwłaszcza, że jego zapędy piro­mańskie były niewielkie. Z kul­turą jest dziś podob­nie. Za wszelką cenę wal­czymy by nie dać ludziom do ręki zapałek a jed­nocześnie bez zas­tanowienia sprzeda­je­my im noże. Jasne – kul­tura pop­u­lar­na powin­na zna­j­dować się pod pewnym nad­zorem i jasne – nie należy uważać że każde granice są do przekroczenia. Co nie zmienia faktu,że wokół nas dzieją się rzeczy zde­cy­dowanie bardziej niepoko­jące. Zjawiska, które naprawdę zmieni­a­ją nie tyle nas samych co całe społeczeńst­wo. Było­by dobrze zwró­cić uwagę,na to zagroże­nie za nim będzie za późno.

Mag­a­zyn Peo­ple nie chci­ał pokazać zwier­zowi filmiku z chińskiego cen­trum hand­lowego bez poin­for­mowa­nia go, że pro­dukc­ja może zwierza zaniepokoić. I rzeczy­wiś­cie zaniepokoiła mimo że zwierz nie kliknął na link. Bo tak naprawdę, tego filmiku nie powin­no być w sieci, w wiado­moś­ci­ach, na stron­ie plotkarskiego mag­a­zynu. Powinien być w aktach sprawy, być może na szkole­ni­ach dla kon­ser­wa­torów schodów ruchomych. Podob­nie filmik z bój­ki w tramwa­ju. Ten powinien trafić na policję, może do poszkodowanych. I tyle. Nie pod­dawa­jmy się złudze­niu, że te mate­ri­ały spraw­ia­ją że wiemy więcej o świecie. Żeby wiedzieć więcej o świecie wcale nie trze­ba oglą­dać filmików. Chce­cie Chiny? Zna­jdź­cie choć jeden pro­gram który wyjaśni wam dlaczego kryzys na tamte­jszej giełdzie może dotknąć nas wszys­t­kich. Chce­cie wzras­ta­jącą prze­moc wśród młodych kobi­et? Poczy­ta­j­cie sobie o tym co na ten tem­at piszą bada­ją­cy sprawę od lat socjol­o­gowie. Chce­cie się dowiedzieć jak wyglą­da ter­ro­ryzm państ­wa islam­skiego. Wysłucha­j­cie relacji tych którym udało się uciec. Zwierz zapew­nia was, że emoc­je jakie przeży­je­cie będą nie mniejsze niż w cza­sie oglą­da­nia wszys­t­kich tych nagrań. Tylko zami­ast widzieć mniej, zobaczy­cie więcej. I tak będzie wielce praw­dopodob­ne, że wywoła to w was niepokój i niepożą­dane reakc­je. Ale to jest cena warta tego by ją zapłacić. Za wiedzę. A nie jej złudzenie.

Ps: Zwierz przy­wołał TVN jako przykład bo aku­rat widzi­ał ten filmik wczo­raj na tym kanale ale musi stwierdz­ić, że żad­na ze stacji infor­ma­cyjnych nie jest pod tym wzglę­dem bez skazy i co więcej nie jest to kwes­t­ia wyłącznie stacji pol­s­kich ale w ogóle międzynarodowa.

Ps2: Dla tych którzy zas­tanaw­ia­ją się dlaczego zwierz napisał o tym na blogu – głównie ze wzglę­du na dys­pro­por­cję w trak­towa­niu wyt­worów kul­tu­ry a tych pozornych infor­ma­cji. Poza tym­cza­sem zwierz lubi sko­rzys­tać z tej najsz­er­szej ist­niejącej definicji kul­tu­ry co pozwala mu pisać praw­ie o wszystkim

Ps3: Zwierz obe­jrzał wczo­raj Wet Hot Amer­i­can Sum­mer i wiecie co – kur­czę strasznie mu się podobało. Zwierz strasznie się cieszy na zre­al­i­zowany mini ser­i­al Netflixa.

31 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online