Home Ogólnie Zhakować społeczeństwo czyli entuzjastycznie o Mr. Robot

Zhakować społeczeństwo czyli entuzjastycznie o Mr. Robot

autor Zwierz
Zhakować społeczeństwo czyli entuzjastycznie o Mr. Robot

Rzad­ko się zdarza by infor­ma­c­je na tem­at jakiegoś seri­alu były takie jed­noz­naczne. Zwier­zowi było­by trud­no znaleźć jakiegokol­wiek znajomego,który nie ogłosił­by że Mr. Robot nie jest jed­ną z najlep­szych pre­mier sezonu. Co nie było­by niczym dzi­wnym gdy­by nie fakt, że ser­i­al wyszedł z mniejszej stacji jaką jest USA (ma na kon­cie min. Siuts) a nie od Net­flixa czy HBO. Choć patrząc na ser­i­al zwierz nie mógł się pow­strzy­mać by nie pomyśleć,że taki ser­i­al mógł pow­stać dopiero po tym jak więk­sze płatne telewiz­je wyważyły drzwi.

MR. ROBOT -- "hellofriend.mov" Episode 101 -- Pictured: Rami Malek as Elliot -- (Photo by: Sarah Shatz/USA Network)

Genial­ny hak­er, zła kor­po­rac­ja, ślepe społeczeńst­wo — fakt że udało się to złożyć tak, że widz dosta­je coś nowego jest pewnym osiągnięciem

Bo Mr. Robot to ser­i­al który niesie w sobie wszys­tkie ele­men­ty pro­dukcji z założe­nia nis­zowej. Jest w nim co praw­da od cza­su do cza­su znana twarz (w sum­ie jedyne rozpoz­nawalne szcz­erzej nazwisko to Chris­t­ian Slater ale uważne oko wypa­trzy w ekip­ie znanych sobie wcześniej aktorów telewiz­yjnych) ale całość ma w sobie coś z telewiz­ji autorskiej. Dlaczego? Nie chodzi jedynie o ciekawy sposób nar­racji, czy mon­tażu (zwłaszcza w sce­nach w których nasz bohater rozważa co wie o ludzi­ach z ich zhakowanych kont czy wtedy kiedy jego wewnętrzny monolog idzie w kierunku kry­ty­ki otacza­jącego go społeczeńst­wa), ale o główne przesłanie seri­alu. Jest to bowiem zjawisko dość paradok­salne — ser­i­al telewiz­yjny, który (trochę w duchu Black Mir­rors czy Utopii) nie ma nam nic miłego do powiedzenia, głównie w kon­tekś­cie specy­ficznej kul­tu­ry w jakiej żyje­my (a w którą seri­ale doskonale się wpisu­ją). To ser­i­al z założe­nia antysys­te­mowy, nastaw­iony na kry­tykę nie tyle samego społeczeńst­wa ale całego ustro­ju w którym żyje­my. Nasz bohater co praw­da nie wal­czy z rzą­dem ale ze złą kor­po­racją, ale więk­szość cza­su spędza­my nad reflek­sją nad stanem gospo­dar­ki i nierównoś­cią świa­ta czy też nad pewnym złudze­niem twor­zonym przez współczes­ną kul­turę – wypełnioną medi­a­mi społecznoś­ciowy­mi. Najbardziej jed­nak pochy­lamy się nad nierównoś­cią, która się pogłębia wraz z każdym dodatkowym zerem przy pen­sji prezesów i z każdym dodatkowym dolarem w stu­denc­kich poży­czkach. Nasz bohater podob­nie jak gru­pa hak­er­s­ka składa­ją­ca mu propozy­cję by dzi­ałał razem z nimi, jest tym stanem rzeczy naprawdę znud­zony i zden­er­wowany. Ser­i­al nie pozostaw­ia złudzeń, że światem rządzą złe wielkie kor­po­rac­je, a właś­ci­wie paskudne pieniądze, choć jed­nocześnie ucieka przed tym co jest najbardziej niepoko­jące ‑to, że nie jest to żad­na wirtu­al­na czy wymyślona kor­po­rac­ja ale te zupełnie realne dostar­cza­jące nam sprzętów bez których nie wyobrażamy sobie życia. Zwierz oczy­wiś­cie nie dowiedzi­ał się dziś o kry­ty­cznych możli­woś­ci­ach sztu­ki ale nie spodziewał się w seri­alu nadawanym mimo wszys­tko przez stację o nieco mniejszym zasięgu seri­alu tak jed­noz­nacznie ide­o­log­icznego. Jak zwierz pisał – bez pro­dukcji HBO czy Net­flix – dają­cych twór­com więcej wol­noś­ci i więcej włas­nego sty­lu, takich seri­ali jak Mr. Robot pewnie by jeszcze dłu­go nie było.

MR. ROBOT -- "Pilot" Episode 101 -- Pictured: (l-r) Rami Malek as Elliot, Christian Slater as Mr. Robot -- (Photo by: David Giesbrecht/USA Network)

Nie jest to jed­na z tych pro­dukcji, która opiera się na znanych nazwiskach choć aku­rat Chris­tiana Slat­era więk­szość z was zapewne kojarzy

Jed­nak nie tylko we wpisanej w ser­i­al anty sys­te­mowoś­ci zna­jdziemy ele­men­ty intere­su­jące. Np. nasz bohater Elliot. To ciekawy przykład bohat­era w świecie wiecznych aro­ganc­kich geniuszy. Tacy bowiem rządzą w seri­alu i co raz częś­ciej w kine­matografii od dobrych paru sezonów. Dokład­niej od chwili kiedy ludzie osza­leli na punkcie House­’a (zwierz mówi o najnowszej fali bo wcześniej też była to postać fas­cynu­ją­ca). Zwierz przyz­na szcz­erze, że oso­biś­cie jest już nieco tą postacią znud­zony, do tego stop­nia, że cza­sem woli wyprawę w przeszłość do lat 90 kiedy rządzili sym­pa­ty­czni face­ci którzy zawsze mieli serce po właś­ci­wiej stron­ie. Na całe szczęś­cie Elliot nie jest typowym autysty­cznym geniuszem. Z jed­nej strony doskonale wpa­da w pewne klisze — jest nieco autysty­czny, nie lubi ludzkiego dotyku, nie jest fanem inter­akcji, i imprez. To ostat­nio jed­na z tych cech bohaterów których praw­ie dopowiadać nie trze­ba ale na całe szczęś­cie, zde­cy­dowano się np. nie uczynić go abso­lut­nie bezpł­ciowym – spraw­ia­jąc że jego niechęć do inter­akcji wyda­je się czymś nieco bliższym zwykłej rekcji człowieka pry­wat­nego czy niepewnego, a nie koniecznie wskaźnikiem autyz­mu. W końcu zwierz też nien­aw­idzi jak dotyka­ją go obcy ludzie (serio jed­na z tych rzeczy która budzi u zwierza agresję) a zapew­nia was że do autyz­mu mu bard­zo daleko. Inny­mi słowy wys­tępowanie jed­nych ele­men­tów zachowa­nia nie zawsze musi się wiązać z inny­mi. I nie żeby zwierz miał cokol­wiek do osób z autyzmem – ale bard­zo nie lubi kiedy mechan­icznie wyko­rzys­tu­je się zachowa­nia ze spek­trum tego zaburzenia do budowy postaci, które są jak spod sztan­cy (i najczęś­ciej z zachowa­ni­a­mi osób które naprawdę mają zaburzenia nie mają­cych wiele wspól­nego). Zgod­nie z obow­iązkowym założe­niem nasz bohater jest morfin­istą choć unika­ją­cym prostego uza­leżnienia. Morfinę zaś bierze z innego powodu niż Sher­lock bierze swo­je rozwiązanie. Elliot jest bowiem samot­ny i owa samot­ność go przytłacza. Doskon­ała jest w pilocie sce­na gdy nasz bohater siedzi i płacze – tak jak płaczą tylko ludzie prz­er­ażeni otacza­jącą ich pustką. Ale co ciekawe — nie jest z nią sam, w pier­wszym odcinku nie tylko poz­na­je­my jego przy­jaciółkę i przy­god­ną kochankę ale przede wszys­tkim ter­apeutkę. Co praw­da twierdzi, że został zmus­zony do ter­apii ale wiemy, że mu na niej zależy. Jed­nocześnie twór­cy sugeru­ją nam, że mamy do czynienia z człowiekiem który na tyle nie jest pewien swo­jego zdrowia psy­chicznego, że każdy ele­ment który go otacza może okazać się jedynie złudze­niem i iluzją. Zwierz uważa obec­ność ele­men­tu ter­apii w seri­alu za bard­zo istot­ną. Jak­by zbyt wielu bohaterów broni się przed szukaniem pomo­cy a tu proszę dosta­je­my takiego który jed­nak stara się ze swo­jej sytu­acji uwol­nić (ewident­nie nie wiążąc swoich zdol­noś­ci hak­er­s­kich ze specy­ficznym sposobem bycia czy mieszkania).

mr-robot-pilot

Ciekawą decyzją jest nie wyrzu­canie tego naszego hak­era zupełnie poza naw­iast między­ludz­kich inter­akcji, choć jasne woli by ludzie go nie dotykali to jed­nak nie jest tak, że wcale nie pożą­da choć odrobiny ludzkiej obecności

Jed­nak tym co powin­no nas przekon­ać do Ellio­ta jest jego moral­ny kom­pas. Ten zaś dzi­ała bez zarzu­tu. Nasz bohater widzi że świat nie jest czarno biały i więcej w nim szaroś­ci ale jed­nocześnie nie umie się pow­strzy­mać by nie pode­j­mować właś­ci­wych decyzji. Zresztą niewiele musimy z nim spędz­ić cza­su by dowiedzieć się jaki jest jego sposób dzi­ała­nia. Zna­j­du­je infor­ma­c­je i potem waży co z nimi zro­bić. Nie chodzi mu o pieniądze tylko o ideę. Przy czym cza­sem może chodz­ić o właś­ci­ciela kaw­iarni który rozprowadza dziecięcą pornografię, cza­sem o kobi­etę oszuki­waną przez poz­nanego w Internecie fac­eta. Nie koniecznie oznacza to napraw­ian­ie świa­ta ale raczej popraw­ian­ie go tam gdzie moż­na. Oczy­wiś­cie wszys­tko się zmienia kiedy Elliot dosta­je propozy­cję by przyłączyć się do grupy hak­erów. Hak­erów którzy mają ciekawy plan na to jak zmienić świat. Przy czym Elliot nie będzie aż tak przeko­nany, czy chce do grupy od razu dołączyć, podob­nie jak sam widz będzie miał okazję zadać sobie (nie raz) w tym seri­alu pytanie co jest moral­nie słuszne i czy cel na pewno uświę­ca środ­ki. Pod tym wzglę­dem to ciekawa pro­dukc­ja prowoku­ją­ca nie tylko do śledzenia jakie decyz­je pode­jmie nasz bohater ale też do samodziel­nego rozważa­nia jaką decyzję pod­jęlibyśmy my sami w podob­nej sytuacji.

JzOrQH9

Zwier­zowi podo­ba się wyko­rzys­tanie w filmie kolorów. I w ogóle tworze­nie takiej atmos­fery, że mamy do czynienia niby z rzeczy­wis­toś­ciąale nieco skrzywioną

Mr. Robot to ser­i­al który doskonale się oglą­da. Dlaczego? Z wielu powodów, przede wszys­tkim, fas­cynu­ją­cy jest sposób pokazy­wa­nia świa­ta. Właś­ci­wie wszys­tko jest tu zupełnie nor­malne i bard­zo codzi­enne (fir­ma z którą wal­czą nasi bohaterowie może nie jest jed­ną z tych które znamy ale cała resz­ta jak najbardziej pasu­je do nasze codzi­en­noś­ci łącznie z kul­tur­al­ny­mi i poli­ty­czny­mi odwoła­ni­a­mi), co czyni całość jeszcze bardziej niepoko­jącą. Zresztą w ogóle este­ty­ka seri­alu jest fas­cynu­ją­ca, teo­re­ty­cznie mamy do czynienia z pro­dukcją dziejącą się w Nowym Jorku,ale tak naprawdę mamy jakieś mias­to i jakichś ludzi we współczes­nym świecie, pełnym inter­ne­towych połączeń i social mediów. To świat wcią­ga­ją­cy — między inny­mi dlat­ego, że właśnie taki blis­ki i dale­ki jed­nocześnie. Do tego jeszcze dochodzi doskon­ała muzy­ka (zde­cy­dowanie pogłębi­a­ją­ca wraże­nie, że mamy do czynienia ze światem podob­nym nasze­mu ale nieco innym – zwłaszcza że twór­cy pięknie przeskaku­ją od rzeczy bard­zo nowoczes­nych do zaskaku­ją­co dużej daw­ki klasy­ki ) i ciekawe wyko­rzys­tanie koloru i kadru. Zde­cy­dowanie nie stan­dar­d­owe — kojarzące się raczej właśnie z taką Utopią niż z Siuts.

rsz_mr_robot_evilcorp

Ser­i­al ma złego Szwe­da albo przy­na­jm­niej moral­nie niepewnego Szwe­da. Zwierza to jakoś strasznie cieszy ale nie umie spre­cy­zować dlaczego

Dodatkowo niesamowicie wcią­ga sposób rozłoże­nia ważnych ele­men­tów fabuły. W pier­wszych odcinkach w sum­ie niewiele się dzieje. Oglą­damy jak­iś zbiór wydarzeń, które zaczy­na­ją się ze sobą powoli zazębi­ać. Przy czym im dłużej się oglą­da tym bardziej dostrzegamy, ze właś­ci­wie w seri­alu nie ma scen i gestów nieważnych. pod tym wzglę­dem ser­i­al też przy­pom­i­na te które pro­duku­je się i wypuszcza do sieci cały­mi seri­a­mi na raz, tworząc bardziej wraże­nie jed­nego długiego fil­mu niż seri­alu. Z resztą jak zwierz doczy­tał, że kreator seri­alu Sam Esmail chci­ał zro­bić ser­i­al a ostate­cznie zde­cy­dował się na ser­i­al. Co rzeczy­wiś­cie widać — nie jest to his­to­ria opowiadana z odcin­ka an odcinek tylko his­to­ria podzielona na odcin­ki — o ile dostrze­ga­cie różnicę. Zresztą cholernie to wcią­ga­ją­ca his­to­ria i gdy­by nie śmiesz­na potrze­ba snu zwierz recen­zował­by wszys­tkie pięć odcinków, które znalazł w sieci. Jeśli pamięta­cie True Blood i ich sposób kończenia odcinków to tu zna­jdziecie coś podob­ne­go. Może nie tak nachal­nie oczy­wiste jak w seri­alu HBO ale też akc­ja odcin­ka zaw­iesza się w momen­cie w którym zde­cy­dowanie prag­niemy wiedzieć co jest dalej (a w przy­pad­ku pilota wręcz musimy wiedzieć co jest dalej).

carly-in-mr-robot-620x374

Intere­su­ją­cy jest zabieg w którym podrzu­ca nam się posta­cie, ale niewiele o nich mówi, więc trochę jak bao­hater dłu­go nie mamy poję­cia kto jest kim i o co właś­ci­wie chodzi

Zwierz mógł­by się jeszcze dłu­go roz­wodz­ić nad doskon­ały­mi nar­ra­cyjny­mi zab­ie­ga­mi jakie zas­tosowano-jak np. wewnętrzny monolog Ellio­ta — kierowany do wymyślonego człowieka ale w isto­cie będą­cy niekończą­cym się komen­tarzem do rzeczy­wis­toś­ci prowad­zonym przez świadomego i jed­nocześnie znud­zonego hak­era, świadomego co robi nam face­book i dlaczego dzi­ał IT powinien być najlepiej opła­canym w całej fir­mie. Jed­nak zwierz jest abso­lut­nie przeko­nany, że musi­cie po pros­tu ser­i­al zobaczyć, zwłaszcza niesamow­ity godzin­ny pilot, który jest jed­nym z najlep­szych pilotów jakie zwierz widzi­ał w his­torii telewiz­ji. Zwłaszcza sek­wenc­ja pow­strzymy­wa­nia ataku hak­er­skiego jest fan­tasty­cz­na. Zwierz wie, że nie moż­na sądz­ić seri­alu po pilocie, ale w sum­ie straszne widać,że pilot zro­biono tak, że gdy­by nic więcej nie nakrę­cono mógł­by on spoko­jnie krążyć po sieci jako intrygu­ją­cy godzin­ny film. To znaczy, rzad­ko zdarza się żeby pilot odstawał od ser­i­al (bo trochę odsta­je) ale tak bard­zo na plus. Przy czym resz­ta seri­alu też jest bard­zo dobra ale widać, że pilot to jed­nak jest – nawet pod wzglę­dem real­iza­cyjnym coś odrobinę lep­szego. Co w sum­ie nie powin­no dzi­wić bo zwyk­le na wypro­dukowanie tego pier­wszego odcin­ka twór­cy mają więcej czasu.

mr_robot_promo

O takiej roli jaką dostał Malek wielu aktorów pewnie marzy — moż­na zagrać tu naprawdę wszys­tko i jeśli zro­bi sę to dobrze wid­ow­n­ia od razu zobaczy doskon­ałą postać

Nie było­by Mr. Robot bez Rami Male­ka. Aktor który przewi­jał się w w wielu dru­go­planowych rolach i którego być może kojarzy­cie z Nocy w Muzeach, dostał aut­en­ty­cznie rolę życia. Z jed­nej strony jest w nim coś delikat­nego, podat­nego na zranie­nie z drugiej — nie trud­no wyobraz­ić sobie jak ubrany w bluzę z kap­turem niszczy ludziom życie czy rozwala wielkie kor­po­rac­je. Ale to rola doskonale zagrana, pol­u­bi­e­nie bohat­era nie zaj­mu­je nam dużo cza­su, jeszcze mniej poczu­cie, że jesteśmy w tym razem. Zwierz przyz­na szcz­erze, że wybór akto­ra (który zwier­zowi się w ogóle podo­ba co nigdy nie przeszkadza w oglą­da­niu seri­alu) egip­skiego pochodzenia (choć urod­zonego w Stanach) do głównej roli w seri­alu telewiz­yjnym to jed­nak jest rzecz która w Stanach nie zdarza się częs­to. Zwłaszcza jeśli mówimy o roli hak­era. Zresztą widać że ser­i­al robi ukłony w stronę reprezen­tacji choć niezbyt głębok­ie. Co nie zmienia fak­tu, że jest doskonale obsad­zony i rzeczy­wiś­cie trud­no znaleźć źle napisaną czy zagraną postać.

mr-robot-usa-ep3-650x400

Serio warto się wciąg­nać — nie pożałujecie

Mr. Robot zapewne niedłu­go wypłynie poza świat kocha­ją­cych seri­ale wiel­bi­cieli nowych pro­dukcji. Zwierz przeczuwa, że może być tu jak z Utopią, której praw­ie nikt nie oglą­dał aż do momen­tu kiedy znalazła się na lis­tach wszys­t­kich ulu­bionych seri­ali intelek­tu­al­istów którzy chcą dorzu­cić do listy coś naprawdę dobrego. Zwłaszcza, że jak dochodzą zwierza słuchy – zeszłoroczny ukochany ser­i­al wielu z nich (True Detec­tive) wcale nie ma dobrego drugiego sezonu (co wcale zwierza nie dzi­wi). Zdaniem zwierza lep­iej być hip­sterem i zacząć wcześniej. Zwłaszcza, że rzeczy­wiś­cie ser­i­al jest mag­ne­ty­czny. Zwierz nie będzie już dalej kadz­ił bo zda­je sobie sprawę, że co raz więcej osób rozczarowu­je się seri­ala­mi i nie chce słyszeć o kole­jnej genial­nej pro­dukcji. Tym razem jed­nak warto poświę­cić czas i zobaczyć coś zupełnie innego. A jed­nocześnie coś co jest bard­zo blisko naszej rzeczy­wis­toś­ci. Serio jeśli szuka­cie jakiegoś dobrego seri­alu to właśnie zwierz rozwiązał wasz prob­lem. Mr. Robot czeka.

Ps:Zwierz musi powiedzieć, że czu­je się nieco rozbaw­iony pisząc recen­zję tego seri­alu na blogu i jeszcze na dodatek wrzu­ca­jąc link do tego na Face­booka. Czy to przy­pad­kiem nie jest dokład­nie to co kosz­marnie wkurzyło­by zarówno twór­ców jak i bohaterów serialu?

Ps2: W seri­alu są źli Szwedzi. Serio każdy ser­i­al ze zły­mi Szweda­mi jest abso­lut­nie przeu­roczy. A może to tylko skrzy­wiona psy­chi­ka zwierza.

Ps3: Zwierz dzięku­je wszys­tkim którzy napisali o zwierzu coś miłego w kon­tekś­cie Baltikonu i See Blog­gers. Do zwierza trochę to dociera i jest naprawdę przemiłe. Nawet jeśli nie zawsze jest entuzjastyczne.

18 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online