Home Film Co zrobić z takim chłopcem? czyli o “Pinokio” od Guillermo del Toro

Co zrobić z takim chłopcem? czyli o “Pinokio” od Guillermo del Toro

autor Zwierz
Co zrobić z takim chłopcem? czyli o “Pinokio”  od Guillermo del Toro

Co my z tobą poczniemy „Pinokio” — to westch­nie­nie nie tylko postaci z książek i filmów, ale też westch­nie­nie nie jed­nego widza czy dys­try­b­u­to­ra najnowszej wer­sji opowieś­ci w reży­serii Gul­lier­mo del Toro. Bo cóż zro­bić z filmem, który ma wszelkie ozna­ki pro­dukcji dla dzieci z tą różnicą, że opowia­da o śmier­ci, paradok­sie nieśmiertel­noś­ci a w trzy­dzi­estej min­u­cie wchodzą włoscy faszyś­ci. Czy mamy w naszym kat­a­logu miejsce na takie pro­dukc­je skry­wa­jące się pod baśnią, które zami­ast łagodz­ić świat przed­staw­ia­ją go w sposób skom­p­likowany, zostaw­ia­jąc widza z pytaniem odnośnie do włas­nej śmiertel­noś­ci. I czy na Boga może­my to pokazać współczes­nym dzieciom?

 

Nie da się mówić o filmie del Toro bez reflek­sji, że dla widzów współczes­nych punk­tem odniesienia bardziej niż powieść będzie wer­s­ja fil­mowa — zarówno klasy­cz­na ani­mac­ja Dis­neya, jak i zde­cy­dowanie mniej udana, wręcz trag­icznie nie udana, wer­s­ja aktors­ka przed kilku miesię­cy. Obie his­to­rie, mają być przy­powieś­ci­a­mi o moral­noś­ci, ale w isto­cie, wydesty­lowana z cza­sem opowieść potrafi nie tylko stać się drew­ni­ana, ale zupełnie stracić jakiekol­wiek pozo­ry szczeroś­ci. Jak słusznie zauważali kry­ty­cy nowej fil­mowej wer­sji — gdzieś po drodze przy przenosze­niu ani­macji na film aktors­ki niekoniecznie udało się znaleźć miejsce na pełne przesłanie książ­ki, z resztą sta­je się to tylko orna­ment, prowadzą­cy nas do oczy­wis­tego dobrego zakończenia — Pinokio musi zostać prawdzi­wym chłopcem i cała opowieść skończyć się musi dobrze.

 

Guiller­mo del Toro’s Pinoc­chio — (Pic­tured) Sebas­t­ian J. Crick­et (voiced by Ewan McGre­gor). Cr: Net­flix © 2022

 

Fakt, że taka a nie inna wer­s­ja his­torii jest dla więk­szoś­ci z nas punk­tem odniesienia spraw­ia, że ani­mac­ja del Toro sta­je się jeszcze wyraźniej pod­waże­niem nie tylko wer­sji Dis­neya, ale też tego co i jak opowiadamy sobie w fil­mach ani­mowanych, które teo­re­ty­cznie mogły­by być przez­nac­zone dla młodego widza. His­to­ria Gep­pet­to i Pinokio nie dzieje się tu kiedyś, gdzieś. Wręcz prze­ci­wnie — mamy dokładne daty i bard­zo real­ny kra­jo­braz wokół. Gep­pet­to stracił syna w cza­sie bom­bar­dowań w 1916 roku, mały Pinokio poz­na­je świat już za rządów Mus­solin­iego, kiedy młodych chłopców trenu­je się by mogli odd­ać życie za ojczyznę. Pinokio ma iść do szkoły nie tyle żeby się uczyć, ale dlat­ego, że może się przy­dać reżi­mowi, wys­tępu­jąc w obwoźnym teatrze ma zachę­cać młodych ludzi do odd­a­nia życia za Duce i jego kraj. Jed­nocześnie del Toro nie stroni od sym­bo­l­i­ki chrześ­ci­jańskiej. Pinokio widząc drew­ni­any krucy­fiks pyta, dlaczego, tą drew­ni­aną fig­urę ludzie kocha­ją i jej śpiewa­ją, a on choć też drew­ni­any budzi lęk. Z resztą ta sym­bo­l­i­ka ukrzyżowa­nia jeszcze powróci.

 

To osadze­nie opowieś­ci w his­to­rycznym konkre­cie, czyni ją pewnie dla wielu widzów, zupełnie niedostęp­ną dla dzieci. Ja zaś zas­tanaw­iam się coraz bardziej czy del Toro nie próbu­je nam przy­pom­nieć, że sep­a­rowanie pewnych idei — współczu­cia, braterst­wa, poświę­ca­nia się — od wydarzeń his­to­rycznych, w których były one kluc­zowe, w pewien sposób nie prowadzi do ich wypaczenia. Uczymy o rzeczach abstrak­cyjnych, w abstrak­cyjnych deko­rac­jach, wciąż ucieka­jąc przed nazwaniem rzeczy po imie­niu. Tym­cza­sem film pod­powia­da — cza­sem przy­chodzą zupełnie prawdzi­wi źli ludzie i wtedy nawet drew­ni­ani chłop­cy będą musieli zachować się w odpowied­ni sposób. To jest moim zdaniem jak­iś sprze­ciw, wobec tego wypy­cha­niu rzeczy­wis­toś­ci i his­torii poza świat dziec­ka. Jak­by Dis­ney się w tym spec­jal­izu­je tworząc his­to­rie, które przede wszys­tkim dba­ją o to by nie staw­iać zbyt trud­nych pytań.

 

Guiller­mo del Toro’s Pinoc­chio — (Pic­tured) Pinoc­chio (voiced by Gre­go­ry Mann). Cr: Net­flix © 2022

 

Jeśli o trudne pyta­nia chodzi, to nieodłącznym ele­mentem tego nowego Pinokio jest śmierć. A właś­ci­wie jej paradoks, którego Pinokio sta­je się ofi­arą. Umieranie nie jest trudne, jeśli jest się drew­ni­aną pacynką. Więcej — może być zupełnie nie możli­we, biorąc pod uwagę, że to życie nie jest życiem prawdzi­wym. Film nie tylko trak­tu­je śmierć jako coś koniecznego, oczy­wis­tego, ważnego, ale też nie czyni z niej najwięk­szego wro­ga. To śmierć nada­je życiu wartość, to ona czyni nas prawdzi­wy­mi — bez niej, życie, które toczymy nie ma takiej wartoś­ci, nie jest jedyne i niepow­tarzalne. Żeby naprawdę żyć, trze­ba naprawdę umrzeć. Tu z resztą film pod­waża nieco ten schemat tego co to znaczy zostać „prawdzi­wym chłopcem”. Być może nigdy nie chodzi o to by doro­bić się śmiertel­nego ciała. Co z resztą tak na mar­gin­e­sie jest moim zdaniem naj­ciekawszym ele­mentem inter­pre­tacji całej historii.

 

Odrzu­ca przy tym del Toro prosty dydak­tyzm ory­gi­nału. Nie będzie wyspy uciech czy zami­any w osły. Chłop­cy, zostaną wysłani na obóz szkole­niowy dla młodych faszys­tów. Wal­ka o zachowanie człowieczeńst­wa, będzie więc dużo bardziej dosłow­na. Nie będzie prostej dydak­ty­ki, lecz trudne moralne wybo­ry, nie będzie niegrzecznych dzieci, będą dzieci w kosz­marnych okolicznoś­ci­ach. W tym wszys­tkim szczerość Pinokia i jego gotowość nie tylko do poświęce­nia, ale też do tros­ki o innych będzie lśniła w wyjątkowy sposób. Otwartość Pinokia nie wys­tawi go na karę, bo w isto­cie — nie jest to opowieść o niegrzecznych dzieci­ach, tylko o dziecięcej niewin­noś­ci i jej spotka­niu z okrut­nym światem. To jak Pinokio sobie poradzi jest w jak­iś sposób pon­ad­cza­sową wskazówką dla nas wszys­t­kich, dużo głęb­szą i bardziej liryczną niż proste moralne nau­ki niczym z przy­powiastek dla grzecznych dzieci.

 

Guiller­mo del Toro’s Pinoc­chio — (Clockl­wise) Spaz­zatu­ra (voiced by Cate Blanchett), Gepet­to (voiced by David Bradley), and Pinoc­chio (voiced by Gre­go­ry Mann). Cr: Net­flix © 2022

 

Abso­lut­nie fan­tasty­cznie dobra­no aktorów do ról głównych. Przede wszys­tkim fan­tasty­cznym wyborem było zatrud­nie­nie Ewana McGre­go­ra jako Świer­szcza, ale też jako nar­ra­to­ra — jest to najlep­sza rola ze wszys­t­kich, i powodze­nie zwłaszcza ostat­niego aktu fil­mu opiera się na tym jak fan­tasty­cznie ope­ru­je głosem McGre­gor. David Bradley uży­czył gło­su Gep­pet­to i jest w tym głosie dokład­nie to czego potrze­bu­je ten starszy, pogrążony w żało­bie mężczyz­na, który chci­ał­by tylko szczęś­cia i spoko­jnego życia, ale od śmier­ci syna nie może na to liczyć. Z resztą cały ten pier­wszy akt gdzie poz­na­je­my syna Gep­pet­to jest sam w sobie takim doskon­ałym przykła­dem jak tworzyć angażu­jącą his­torię, która sprawi, że będzie nam przykro mimo, że znal­iśmy jej puen­tę. Til­da Swin­ton mówi zarówno głosem Śmier­ci jak i Niebieskiego Sucha który daje życie Pinokio — co jest wyborem jak najbardziej oczy­wistym. Sporo w tych posta­ci­ach najróżniejszej sym­bo­l­i­ki (och te dziesiąt­ki oczu na skrzy­dłach, ten Sfinks z trze­ba ogo­na­mi) — która jest przepysz­na do odczy­ty­wa­nia i odcyfrowywa­nia. Z resztą jest to jeden z tych filmów, które potem w pochleb­nych recen­z­jach nazy­wa się „tri­um­fem wyobraźni reży­sera” i w tym przy­pad­ku nie moż­na nawet zgrzy­tać zębami.

 

No właśnie — ani­mac­ja del Toro jest fan­tasty­cz­na — wzrusza­ją­ca i porusza­ją­ca, mądra, wiz­ual­nie zach­wyca­ją­ca (jest to moim zdaniem dowód na to, że jed­nak jest coś zach­wyca­jącego w ani­macji, która nie korzys­ta tylko z kom­put­era), ory­gi­nal­na i pozostaw­ia­ją­ca człowieka z reflek­s­ja­mi znacznie wychodzą­cy­mi poza nawet ory­gi­nal­ną his­torię o drew­ni­anym chłopaczku (której z resztą nie cier­pię). Tylko co z nią zro­bimy? Dorośli mogą się w niej oczy­wiś­cie zanurzyć, trak­tu­jąc opowieść jako wyraz niezwykłej twór­czej wyobraźni reży­sera. Ale co z młod­szym widzem, który mógł­by się czegoś nauczyć? Jakoś po drodze stara­jąc się zachować dziecińst­wo odgrodzil­iśmy dzieci, od tego wszys­tkiego co jest trud­niejszym ele­mentem świa­ta. Prze­cież nie pokaże­my dziecku fil­mu, gdzie jest żało­ba, śmierć, alko­hol, faszyzm! Bo…, bo prze­cież nie zrozu­mie. Ale czy na pewno? Czy nie dal­iśmy się trochę zag­nać w kąt przez te wszys­tkie dba­jące o poprawnie wydesty­lowaną wiz­ję świa­ta opowieś­ci od wiel­kich stu­dio. Czy nie upu­pi­amy trochę młodych widzów szuka­jąc dróg jak nie pokazać im niczego naprawdę złego, czy smut­nego jed­nocześnie nie dając im szans by jakoś przeżyć ten smutek, prz­er­aże­nie i nadzieje w warunk­ach kul­tu­ry. Nie mam prostej odpowiedzi, ale kiedy czy­tam kole­jny tekst, o tym, że ten Pinokio nie jest dla dzieci zas­tanaw­iam się czy aby na pewno. Czy może nie jest dla ludzi, którzy wybier­a­ją dzieciom filmy.

 

Guiller­mo del Toro’s Pinoc­chio — (Pic­tured) Pinoc­chio (voiced by Gre­go­ry Mann). Cr: Net­flix © 2022

 

Cóż zro­bić z takim Pinokio. Nie jest prze­cież „prawdzi­wym chłopcem” — ani­mowanym filmem, który w jego wygład­zonych ramach moż­na pokazać sied­mi­o­latkowi. Nie jest też, jed­ną z tych zupełnie dorosłych ani­macji, przy których krzy­czymy „ani­mac­ja może być też dla dorosłych”. Pinokio jest dokład­nie tym czym jest — abso­lut­nie przepiękną, his­torią, w której jest magia, śmierć i faszyś­ci. I nie będzie niczym innym. Nie musi się w nic zmieni­ać. Być może dlat­ego, jest to film tak dobry i tak bard­zo skazany na to, by żyć gdzieś z boku głównego nur­tu, być może nigdy do koń­ca nie pasu­jąc. Zupełnie jak sam bohater.

0 komentarz
7

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online