Home Ogólnie Pogromcy duchów czyli zwierz o Under The Lake

Pogromcy duchów czyli zwierz o Under The Lake

autor Zwierz
Pogromcy duchów czyli zwierz o Under The Lake

Jeśli szukać odpowiedzi na to co zwierz sądzi o początku sezonu Dok­to­ra to odpowiedz­ią niech będzie fakt, że recen­z­ja trze­ciego odcin­ka serii pojaw­ia się dopiero ter­az. Głównie dlat­ego, że wcześniej zwier­zowi po pros­tu nie chci­ało się go obe­jrzeć. Za to zwierz ma dla was dobrą wiado­mość. Mimo zas­trzeżeń ten odcinek podobał się zwier­zowi dużo bardziej niż poprzed­nie. (raczej nie ma wiel­kich spoilerów)

doctor-who-under-the-lake-1

Jak zwierz rozu­mie 9 sezon Dok­to­ra ma obwieszczać powrót pod­wójnych odcinków. W każdym razie to już dru­gi pod rząd odcinek rozbity na dwie częś­ci. Zwierz przyz­na szcz­erze, że ma mieszane uczu­cia. Początek sezonu pokazał odcinek, który był pon­ad nad miarę wypełniony nic nie znaczą­cy­mi sce­na­mi tylko po ro by wypełnić 90 min­ut. Dlat­ego też zwierz trochę bez entuz­jaz­mu pod­szedł do fak­tu, że his­to­ria z kole­jnego odcin­ka ponown­ie ma zająć dwa odcin­ki. Tym razem jed­nak zwierz przyz­na, że nie jest aż tak źle – przy­na­jm­niej dobrze dzi­ała rozłoże­nie akcji i co najważniejsze  — sus­pens odcin­ka, który każe czekać na kole­jną część. Oczy­wiś­cie zwierz mógł­by się zgodz­ić z tymi, dla których cała his­to­ria spoko­jnie mogła­by się zmieś­cić w jed­nym odcinku, ale dobrze zro­biona dłuższa opowieść to też rzecz miła. Zwierz wciąż uważa za jeden ze swoich ulu­bionych odcinków Human Nature/Family of Blood.

maxresdefault (1)

Wróćmy jed­nak do samej przy­gody. Niewąt­pli­wie jest to jeden z tych bard­zo klasy­cznych schematów Dok­torowego odcin­ka. Mamy więc grupę ludzi zamknię­tych w ogranic­zonej przestrzeni (pod­wod­na baza), których prześladu­je siła pochodzenia kos­micznego. Nic dzi­wnego, że pojaw­ia się tu Dok­tor i za żadne skar­by nie chce opuś­cić bazy póki nie dowie się o co tak naprawdę chodzi. Jed­nocześnie jak to zwyk­le w przy­pad­ku takich odcinków bywa, wszyscy członkowie zało­gi są narażeni na utratę życia, Dok­tor zaś radośnie próbu­je dojść do tego, co właś­ci­wie naw­iedza statek i jaki ma cel. Przy czym ten schemat zawsze jest podob­ny, tam gdzie ludzie reagu­ją stra­chem, Dok­tor prze­jaw­ia zaciekaw­ie­nie czy nawet fas­cy­nację wszys­tkim tym czego nie zna i co przekracza ludzkie poję­cie. Oglą­da­jąc odcinek zwierz miał wraże­nie, że już wcześniej widzi­ał takich kil­ka. Choć gdy­by miał podać tytuły to chy­ba najbliżej temu do Satan Pit gdzie Dok­tor i Rose utknęli na stacji kos­micznej nie mogąc się chwilowo ruszyć, a załogę prześlad­owało coś paskud­nego co wymykało się wiedzy Dok­to­ra. Jedy­na różni­ca jest taka, że tam było coś jak Szatan a tu mamy duchy. Duchy same w sobie są fajne, choć zwierz ma wraże­nie, że widy­wał już lep­sze efek­ty spec­jalne w pro­dukc­jach BBC.

Picture shows: Sophie Stone as Cass and Zaqi Ismail as Lunn

No właśnie, naw­ied­zona pod­wod­na stac­ja wojskowo/badawcza to dobry tem­at na odcinek. I wszys­tko jest całkiem intere­su­jące. Podob­nie jak Dok­tor zada­je­my sobie pytanie czego chcą obce isto­ty. To w ogóle fajny ele­ment seri­alu, który zawsze pod­bi­ja serce zwierza- ta sug­es­tia, żeby nie zwiewać tylko zadać sobie pytanie kim właś­ci­wie są duchy i czego chcą, bo czegoś chcieć na pewno muszą. Ciekaw­ie dobra­no też załogę – to nie jest proste zadanie – stworzyć na odcinek czy góra dwa galer­ię ciekawych postaci. Tu udało się ich całkiem nieźle zróżni­cow­ać. Mamy więc naukow­ca który bard­zo nie chci­ał­by zginąć, młodą dziew­czynę z zacię­ciem tech­nicznym, która okazu­je się wielką fanką Dok­to­ra, i bard­zo odpowiedzial­ną panią dowód­cę oraz jej tłu­macza. Tak najważniejsza członk­i­ni wyprawy porozu­miewa się przy pomoc języ­ka migowego. Trze­ba powiedzieć, że jak na razie wątek ten wprowad­zono bard­zo dobrze. To znaczy, fajnym pomysłem jest by umiejęt­ność czy­ta­nia z ruchu ust miała znacze­nie dla roz­wo­ju odcin­ka, ale nie aż tak kluc­zowe by jed­na oso­ba musi­ała migać.  Zdaniem zwierza to dobrze, bo był­by bard­zo zaw­iedziony gdy­by okaza­ło się, że to jakaś niesamowicie ważne dla odcin­ka. Bo jak­by to jest zwyk­le prob­lem z reprezen­tacją, że okazu­je się w seri­alach że oso­ba niewido­ma czy niedosłyszą­ca ma jakieś super moce i sta­je się czymś więcej niż kole­jnym bohaterem. Tak więc i mniej ma to znacze­nie tym zdaniem zwierza lep­iej dla postaci.

87372

Sam odcinek prze­b­ie­ga według dość stan­dar­d­owego schematu. Dok­tor przy­by­wa, ekscy­tu­je się tym co widzi, obraża wszys­t­kich po czym zaczy­na składać kawał­ki układan­ki. Jak zwyk­le okazu­je się też, że TARDIS moż­na użyć tylko w ostate­cznoś­ci, choć tu trze­ba przyz­nać, że od samego początku wątek TARDIS która bard­zo nie chce być na stacji jest intrygu­ją­cy. Podob­nie jak zakończe­nie odcin­ka, które spraw­iło, że zwierz się nawet trochę cieszy, że Under The Lake obe­jrzał z pewnym opóźnie­niem bo następ­ny odcinek będzie nieco szy­b­ciej. Jed­nocześnie ma zwierz wraże­nie, że nawet w przy­pad­ku odcinków które mu się podoba­ją gdzieś zwiała taka czys­ta radość z ich oglą­da­nia. Trud­no to jed­noz­nacznie określić, ale zwierz np. zaczął czuć te 45 min­ut, choć wcześniej zdarza­ło mu się obe­jrzeć odcinek Dok­to­ra z przeko­naniem, że dopiero chwilkę wcześniej go włączył. Zwierz miał kiedyś Dok­to­ra na takiej liś­cie rzeczy, które podoba­ją mu się bezkry­ty­cznie. Tym­cza­sem co raz częś­ciej zwierz łapie się na tym, że nie ma już w nim takiego zach­wytu. Co jest smutne bo Dok­tor był abso­lut­nie ukochanym seri­alem zwierza. Na całe szczęś­cie są słu­chowiska. No i nadzie­ja, że po dobrych odcinkach będzie lepiej.

dw-underlake31

To, że odcinek całkiem się zwier­zowi podobał, nie znaczy to jed­nak że zwierz nie ma uwag kry­ty­cznych. Ponown­ie ma wraże­nie, że Clara jest w tym odcinku niemalże zbęd­na. Towarzysze Dok­to­ra mieli zwyczaj zadawa­nia właś­ci­wych pytań, albo ewen­tu­al­nie nawraca­nia go na właś­ci­wą drogę. Były też odcin­ki gdzie się o Dok­to­ra martwili albo mu bard­zo poma­gali. Tu jed­nak Clara jest właś­ci­wie trochę na doczep­kę. Nie ma w niej zbyt wielu emocji. Fajnie było­by gdy­by pociągnęli wątek z pier­wszego dia­logu odcin­ka gdzie Clara nie jest szczegól­nie zach­wycona tym, że wylą­dowali na tere­nie bazy. Niechęt­na towarzysz­ka to zawsze ciekawy motyw. A tu Clara po pros­tu jest. Jedynym dowo­dem na to, że stara się w jak­iś sposób zająć Dok­torem są kartecz­ki z których 12 korzys­ta by wydać się bardziej ludzkim. Zwierz ma z nimi prob­lem, bo odnosi wraże­nie, że to jest zupełnie nie spójne z bohaterem. Zresztą zwierz miał wraże­nie – oglą­da­jąc scenę z cieszą­cym się Dok­torem i Clarą przy­pom­i­na­jącą mu, że należy okazać odrobinę ludz­kich uczuć – jak­by widzi­ał ponown­ie odcinek Sher­loc­ka, gdzie John przy­pom­i­na detek­ty­wowi, że por­wane dzieci to rzecz którą należy się martwić a nie cieszyć. Zwierz wie, że Clara ma ode­jść po tym sezonie i musi przyz­nać, że przy­na­jm­niej jego zdaniem to dobry pomysł. Jej bohater­ka przeżyła już tak wiele że nie ma więcej do doda­nia, jed­nocześnie człowiek cią­gle czeka aż Clara wyt­worzy coś w postaci nieza­leżnego charak­teru ale jed­nak trwa to już nieco zbyt długo.

624 (2)

Zwierz musi przyz­nać, że ma już też trochę dość że Capal­di w każdym odcinku gra trochę innego Dok­to­ra, przez pier­wszy sezon zwierz mógł jeszcze uznać, że twór­cy próbu­ją poz­nać postać. Ale ter­az fakt, że 12 Dok­tor jest taki niespójny, budzi lekką iry­tację. Zwłaszcza że np. Dok­tor z 3 odcin­ka niewiele ma wspól­nego z Dok­torem z odcinków 1–2. Takie szy­bkie zmi­any postaw i zachowań nie sprzy­ja­ją zaprzy­jaźnie­niu się z tą inkar­nacją Dok­to­ra, choć prze­cież Capal­di naprawdę się stara i z całą pewnoś­cią nie jest złym aktorem. Jed­nocześnie zwierz musi powiedzieć, że nadal nie wie jaki jest jego Dok­tor. A chci­ał­by już wiedzieć. Zwłaszcza że w przy­pad­ku 10 i 11 to było takie jasne – jakie mają cechy, kiedy i z jakich powodów zachowu­ją się inaczej niż zwyk­le. Ale tu nie ma zwyk­le. W jed­nym tygod­niu Dok­tor może zapy­tać Clarę jak ta się czu­je przekonu­jąc ją że on musi się prze­j­mować, tylko po to by w następ­nym tygod­niu okazy­wało się, że nie do koń­ca rozu­mie kon­cepcję ludz­kich uczuć i emocji. To jest trochę męczące. Podob­nie jak obec­ność tych nowych son­icznych oku­larów. Zwierz nie wie dlaczego go den­er­wu­ją, ale den­er­wu­ją go bardzo.

CQFyh6lWgAAMb0t

I to właś­ci­wie tyle co zwierz ma do powiedzenia o odcinku. Nie był zły, choć głównie pole­gał na dość mechan­icznym posuwa­niu akcji do przo­du. Sporo zależy od drugiego odcin­ka, bo też trze­ba przyz­nać, że jeśli nic tam super ciekawego nie będzie, to zwierz znów sobie ponarze­ka że robi się dwu częś­ciowe odcin­ki z takich his­torii które zmieś­cił­by się w jed­nej. Nie mniej jak na razie zwierz przede wszys­tkim wal­czy o to by znaleźć w sobie więcej entuz­jaz­mu do oglą­da­nia Dok­to­ra. Nie jest to łatwe bo jakoś ma wraże­nie, że też jego Dok­torowi zna­jo­mi którzy kiedyś dysku­towali o odcinkach bard­zo zawz­ię­cie nieco przy­ci­ch­li. Pytanie tylko – jak dłu­go da się oglą­dać ser­i­al, bo kiedyś był fantastyczny.

Ps: Zwierz rzu­cił okiem na pre­mierę TVN – Singiel­ka. Zwierz naprawdę nie jest w stanie zrozu­mieć dlaczego pol­skie pro­dukc­je oby­cza­jowe muszą być takie złe. Już pomi­ja­jąc fakt, że to nawet nie widzi­ało się z żad­ną rzeczy­wis­toś­cią to jeszcze jest pirami­dal­nie głupie i zupełnie nie śmieszne. Za to doskonale posługu­je się wszys­tki­mi ist­nieją­cy­mi stereo­ty­pa­mi. Zwierz chy­ba będzie dziel­nie oglą­dał. Zwłaszcza że głów­na bohater­ka jest jak sami widzi­cie researcherką w por­talu inter­ne­towym. Więc zwierz czu­je jakieś takie pokrewieńst­wo dusz. W drugim odcinku seri­alu jej tekst pojaw­ia się na por­talu i wszyscy jej grat­u­lu­ją i się wzrusza­ją. Zwierz chci­ał­by trochę takiej rzeczy­wis­toś­ci. Wzrusz­cie się jak następ­nym razem zwierz coś napisze poza blogiem.

26 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online