Home Ogólnie Ten post warty jest myliony czyli Zombie vs Zwierz vs Kołczing

Ten post warty jest myliony czyli Zombie vs Zwierz vs Kołczing

autor Zwierz
Ten post warty jest myliony czyli Zombie vs Zwierz vs Kołczing

Piątek, kończy­cie pracę, myśli­cie o week­endzie. Czy jest lep­szy moment na poz­nanie recep­ty na wieczne szczęś­cie i przyległoś­ci? Nie ma. Dlat­ego koniecznie powin­niś­cie posłuchać swoich dwóch ulu­bionych pod­cast­erów roz­maw­ia­ją­cych o tym jak tren­erzy roz­wo­ju oso­bis­tego krad­ną wam marzenia.

Ale tak serio — zjawisko coachin­gu jest jed­nym z bardziej kon­trow­er­syjnych we współczes­nej kul­turze. Ludzie płacą wielkie pieniądze by inni ludzie sprzedali im przepis na sukces, pieniądze i szczęś­cie. Razem z Pawłem pochy­lamy się nad tym zjawiskiem i próbu­je­my sobie odpowiedzieć na fun­da­men­talne pyta­nia — jak to się stało, że zjawisko wiązane z kul­turą kor­po­ra­cyjną stało się nowym obliczem pseudopsy­cho­log­icznej sek­ty, skąd w ludzi­ach potrze­ba by osiągnąć wiel­ki lic­zony w mil­ionach sukces i czy moż­na znaleźć jakąś inną drogę. Wyda­je mi się, że fajnie nam wyszło. Plus serio radz­imy wam jak żyć zupełnie jak­by ktoś nam za to płacił. Miłego słucha­nia!

 

Ps: Dobra wyni­ki konkur­su o książkę Kuby Ćwieka. Uwa­ga roz­da­ję nie 7 tylko 8 książek bo dostaniecie też mój egzem­plarz — jako przeprosiny że zwierz miał małe potknię­cie z pub­likacją wyników. Poda­ję nic­ki zwycięzców i mam nadzieję, że szy­bko prześle­cie na adres mailowy zwierza swo­je adresy na które mogę wysłać książ­ki. Zwycięz­cy : mał­gorza­ta, genu, gin­ny, oreganoo, Karol Biernat,Karolina Krup­niews­ka, Martha Oakiss, Mania

3 komentarze
0

Powiązane wpisy