Home Ogólnie San Diego to Cannes popkultury czyli garść wieści z Comic Conu

San Diego to Cannes popkultury czyli garść wieści z Comic Conu

autor Zwierz

 ?

Hej

 

Jak zapewne wiecie trwa Com­ic Con. Nazwa dawno się zdeza­k­tu­al­i­zowała bo choć o komik­sach wciąż sporo się tam mówi to jed­nak kon­went w San Diego to raczej Cannes pop­kul­tu­ry niż po pros­tu zlot fanów i rysown­ików komik­sów. Zwierz nie będzie was oszuki­wał i udawał, że prezen­tu­je tutaj bezpośred­nią relację z słonecznej Kali­fornii gdzie właśnie zjechali się wszyscy, którzy mają cokol­wiek wspól­nego z pop­kulk­turą. Sfrus­trowany zwierz siedzi w Warsza­w­ie i śledzi zamorskie wydarzenia przy pomo­cy twit­tera, tum­blr ‚face­booka ‚youtube i kilku­nas­tu stron poświę­conych pop­kul­turze (z pol­s­kich stron chy­ba tylko Hatak.pl ma swo­jego oso­bis­tego wysłan­ni­ka w San Diego). Stało się bowiem od kilku lat trady­cją że jeśli jakikol­wiek pop­kul­tur­al­ny pro­jekt ma zostać po raz pier­wszy pokazany światu, lub jakikol­wiek pomysł naresz­cie doczekał się zgody na real­iza­cję to oświad­cza się to w San Diego. Tak więc od rana do nocy spły­wa­ją infor­ma­c­je o tym kto właśnie zaprezen­tował trail­er nowego fil­mu, ogłosił remake, reboot czy pre­quel. Do tego zdję­cia, zwias­tuny i chy­ba naj­fa­jniejszy ele­ment całej zabawy czyli pan­ele z aktora­mi i twór­ca­mi. Nieste­ty Com­ic Con pod­wyższa atrak­cyjność swo­jej ofer­ty nie trans­mi­tu­jąc pan­eli w Internecie (zwierz w ogóle jest zaskoc­zony tym jak sła­ba jest ofic­jal­na strona imprezy), co oznacza, że pojaw­ią się one w Internecie pod postacią skaczą­cych nagrań z ręcznej kamery. Co nie zmienia fak­tu, że zwierz i tak spędzi sporo cza­su stara­jąc się wszys­tkie intere­su­jące pan­ele obe­jrzeć. Nie mniej na potrze­by dzisiejszego wpisu, zwierz prz­ele­ci­ał się po najnowszych doniesieni­ach (Com­ic Con wciąż trwa więc nie są to wszys­tkie infor­ma­c­je a z całą pewnoś­cią jest tu sporo luk) z San Diego i zebrał je w (ma nadzieję) intere­su­ją­cy pakunek dla tych, którzy niekoniecznie mają czas men­tal­nie przenosić się za ocean na kil­ka dni.

 

Pokazano Ele­men­tary — w San Diego odbył się pan­el z uczest­nika­mi nowego seri­alu o Holme­sie czyli Elemetary — w trak­cie dyskusji wszyscy zapew­niali że żad­nego roman­su nie będzie i że nowa płeć Wat­sona jest dość przy­pad­kowa ale zwierz pokazu­je wam poniżej krót­ki wywiad w którym zaprzeczenia wyda­ją się być nieco mniej kat­e­go­ryczne. Jak poda­je jed­na z rozlicznych stron jaką zwierz odwiedz­ił Lucy Liu twierdzi, że ser­i­al bardziej niż inne filmy skupi się na prob­lemie z narko­tyka­mi Holme­sa, który doty­chczas zami­atano pod dywan. Jest to ten moment kiedy każdy fan przewraca oczy­ma, ale jak zwierz rozu­mie twór­com chodzi przede wszys­tkim o tą część amerykańskiej wid­owni, która nie tylko nie za dobrze zna Holme­sa ale także nie oglą­da BBC. Poniżej wywiad, który wskazu­je, że zwier­zowi kon­cept może się nie podobać, ale chy­ba nie jest w stanie nie poczuć sym­pa­tii dla John­nego Lee Millera, który wyda­je się być przeu­roczy.

 

 

 Zwierz zrozu­mi­ał, że nie może się nigdy gniewać na Jhon­nego Lee Millera gdy aktor wspom­ni­ał w wywiadzie, że Bat­man jest wspani­ałym detek­ty­wem. O czym wiele osób zapom­i­na

 

 

Nachodzi koniec świa­ta — Edgar Wright dostał w końcu poz­wole­nie na rozpoczę­cie pro­dukcji Koń­ca Świa­ta — trze­ciego fil­mu z Try­logii Blood and Ice Cream (poprzed­nie dwa to Wysyp Żywych Trupów i Hot Fuzz), zdję­cia rozpoczną się w październiku tego roku w Anglii i jak zwyk­le pojawi się Simon Pegg i Nick Frost. Jak na razie film wzlatu­je na sam szczyt najbardziej oczeki­wanych przez zwierza pro­dukcji. A żeby zwier­zowi się jakoś nieco łatwiej czekało, zaprezen­towano właśnie w San Diego teas­er poster (serio jest coś takiego jak zwias­tunowy plakat) fil­mu.  Ter­az zwierz czeka jeszcze bardziej niż to możli­we.

 

 

 Sami powiedz­cie czy ten plakat nie brz­mi lep­iej niż nie jeden zwias­tun wyglą­da

 

Ja chce tego Lego — Lego postanow­iło poznę­cać się nad fana­mi klock­ów — ponieważ na Com­ic Conie przed­staw­ia nowe zestawy (Wład­cy Pierś­cieni, Star Wars oraz z Super Bohat­era­mi) wypuś­ciło także dostęp­ne tylko w 1000 egzem­plarzy (i do kupi­enia tylko w cza­sie kon­wen­tu) fig­ur­ki odrobinę mniej znanych bohaterów komik­sowego świa­ta — wśród nich Biz­zaro, Phoenix czy Shaz­zam. Zwierz już widzi łzy w kącikach oczu tych wszys­t­kich kolekcjon­erów którzy właśnie uświadomili sobie że nie moż­na mieć wszys­tkiego.

 

 

 

 

 Zwierz chce! Serio chce! I nie dostanie. bu:(

 

 

Baśnie wciąż kon­trataku­jąCW młodzieżowa stac­ja, która ma w ofer­cie Plotkarę i pamięt­ni­ki wam­pirów zde­cy­dowała się uszczknąć coś dla siebie z pop­u­larnoś­ci nowych inter­pre­tacji klasy­cznych baśni i opowieś­ci. Tym razem zde­cy­dowali się na ser­i­al o Pięknej i Bestii, zwierz widzi­ał zwias­tun (wy też zobaczy­cie poniżej) i odnosi wraże­nie, ze ten ser­i­al nie będzie szczegól­nie ciekawy. Z drugiej strony jak częs­to odci­nanie kuponów od pop­u­larnoś­ci jakiegoś tren­du jest ciekawe.

 

 Jak wszyscy to wszyscy CW też, najpierw wam­piry ter­az baśnie, co następ­ne?

 

 

Nie dzi­ała na drewno — sko­ro jesteśmy przy pro­duk­tach dla kolekcjon­erów — właśnie wypuszc­zono na rynek wielo­funkcyjnego pilota, który wyglą­da i brz­mi dokład­nie tak jak Son­iczny Śrubokręt Dok­to­ra, każdy fan zapewne chce mieć coś takiego w domu i  jeśli odpowied­nio się wykosz­tu­je nie będzie to trudne bo praw­ie dzi­ała­ją­cy śrubokręt będzie moż­na kupić już niedłu­go w sklepach. Co do kole­jnych sezonów Dok­to­ra to zapewne więcej infor­ma­cji otrzy­mamy po pan­elu na jego tem­at w którym wezmą udzi­ał Matt, Karen i Arthur (na hip­ster­skim zdję­ciu poniżej). A jeśli już przy BBC jesteśmy to wypuś­ciła ona pier­wszą ofic­jal­ną Sher­lock­ową koszulkę z napisem “I Am Sher­locked”.

 

 

 Dobra żeby tylko otwier­ał wszys­tkie zam­ki i w sum­ie już jesteśmy w domu

 

 

 

Najbardziej hip­ster­s­ka seri­alowa obsa­da ever 

 

 

Powrót do Oz - Dis­e­ny pokazał zwias­tun swo­jego fil­mu Oz Great and Pow­er­ful — będą­cy (z tego co rozu­mie zwierz) pre­quelem wydarzeń roz­gry­wa­ją­cych się w czarnok­siężniku z krainy oz. Choć zwierz lubi Jame­sa Fran­co jakoś nie pasu­je mu na pier­wszy rzut oka do roli, podob­nie jak nazwisko Sama Ramiego nie wzbudz­iło jego entuz­jaz­mu. Nie mniej film wyglą­da na naład­owany efek­ta­mi spec­jal­ny­mi i piękny­mi uję­ci­a­mi więc ter­az tylko pozosta­je się mod­lić by Dis­ney nie zro­bił z his­torią Oz dokład­nie tego samego co zro­bił z Alicją w Krainie Czarów. I zwierz ma pytanie — dlaczego robić ten film zami­ast zekrani­zować Wicked? (zwierz serio pyta, zwłaszcza Rusty, która chy­ba wie o tym musi­calu najwięcej ze znanych zwier­zowi osób)

 

 

 Zwierz ma mieszane uczu­cia, ale z drugiej strony jest coś takiego jak śred­ni trail­er dobrego fil­mu

 

 

Trzy, Cztery zaczy­namy od nowa — Fan­tasty­cz­na Czwór­ka doczeka się reboot i to wcale nie jest mglista plot­ka sko­ro nawet przy­dzielono już reży­sera do pro­jek­tu — ma go wyreży­serować Josh Trank, który reży­serował i napisał kro­nikę. Zwierz nie ma poję­cia jaka będzie nowa Fan­tasty­cz­na Czwór­ka ale to ekraniza­c­ja komik­su która najbardziej zasługu­je na reboot w nowej rzeczy­wis­toś­ci nieco bardziej skom­p­likowanych komik­sowych ekraniza­cji. Zwierz na razie nie ma poję­cia kto będzie grał w filmie. Jak się dowie to wam powie.

 

 

 

 Jeszcze nic z fan­tasty­cznej czwór­ki nie ma ale zwierz ma nowy przed­miot pożą­da­nia czyli buty pod kolor Wolve­ri­na

 


Bez majtek na wierzchu —  ponieważ pre­miera Man of Steel zbliża się duży­mi kroka­mi pokazano kostium Super-Mana z najnowszego fil­mu — jak sami widzi­cie nie ma charak­terysty­cznego ele­men­tu czyli tego co fani nazy­wa­ją pieszc­zotli­wie majtka­mi na wierzchu. Zwierz ma mieszane uczu­cia bo odnosi wraże­nie, że Super Man i Spi­der-Man mają dokład­nie tego samego kraw­ca. Na film czeka choć jak zwyk­le w przy­pad­ku Super­mana z obawa­mi

 

 

 

 W takim wdzianku będzie pomykał nowy Super Man. Prawdę powiedzi­awszy nie wygląa wygod­nie.

 

Iron Man x 7 — Mar­vel który w tym roku nie ma więcej filmów do pro­mowa­nia zaczął się zaj­mować inten­sy­wną pro­mocją swoich następ­nych pro­dukcji — w ramach reklamy wys­taw­iono na Com­ic Conie wszys­tkie doty­chcza­sowe stro­je Iron Mana — jeśli zwierz nie ryp­nał się w obliczeni­ach  jest ich sie­dem

 

 Chce­cie zdjęć z bliska? Zna­jdziecie je tutaj 

 

 Halo? Czy ktoś mnie widzi ? —  ponieważ Com­ic Con prze­maw­ia głównie do geeków nie może zabraknąć pro­mocji związanych z gra­mi kom­put­erowy­mi — tym razem ogłos­zono i nawet w kawałku pokazano pier­wszy odcinek z nowego seri­alu opartego o grę Halo (to już czwarta część si?) i moc­no pow­iązanego z jej najnowszą odsłoną. Każdy odcinek ma mieć po 15 min­ut ale fani i tak drżą z niecier­pli­woś­ci bo po niejed­nokrot­nie przekładanych ter­mi­nach rozpoczę­cia kręce­nia fil­mu na pod­staw­ie gry wszyscy czeka­ją na jak­iś aktors­ki sub­sty­tut (wcześniej pojaw­iły się wyłącznie filmy ani­mowane). Zwierza to ani grze­je ani ziębi ale biorąc pod uwagę w jakich iloś­ci­ach sprzedała się gra to może być jeden z ważniejszych newsów na tej liś­cie.

 

 

 Zwierz jak częs­to się przyz­nawał w gry nie gra ale brat zwierza wydawał się bard­zo wyczeki­wać fil­mu na pod­staw­ie Halo stąd zwierz wniosku­je, że ekraniza­c­ja tej gry była­by faj­na

 

 Fly Fly Fire­fly — to już dziesięć lat minęło od cza­su kiedy świet­ny ser­i­al został zdję­ty z ante­ny dlat­ego aby ucz­cić tą smut­ną rocznicę jede­nastego listopa­da zostanie pokazany film doku­men­tal­ny o twór­cach seri­alu, samym seri­alu i o tym co stało się potem — już sam tytuł zapowia­da coś co wypeł­nia ciepłem serce każdego fana, doku­ment będzie miał bowiem tytuł “Brown­coats Unit­ed”. A na razie ku uciesze fanów praw­ie cała ekipa z seri­alu pojaw­iła się na spec­jal­nym pan­elu.

 

 

 Praw­ie cała obsa­da Fire­fly — zwierz nie może się doczekać kiedy filmy z pan­elu trafią do sieci

 

 

Powrót Sand­mana — Neil Gaiman z okazji 25 roczni­cy wyda­nia pier­wszego komik­su o Sand­manie powró­cił na chwilę do serii i przy­go­tował nowy album, który (o ile zwierz dobrze rozu­mie) ma się roz­gry­wać jeszcze przed wydarzeni­a­mi pier­wszego tomu. Zwierz ma mieszane uczu­cia, ale z drugiej strony, więcej Sand­mana to zawsze lep­iej.

 

 

 Być może nie wszyscy się ucieszą ale zwierz wie, że kil­ka osób z całą pewnoś­cią pis­nęło wlaśnie z zad­owole­nia. W końcu to Com­ic Con muszą powiedzieć coś o komik­sach :P

 

 

Dobra tyle z setek newsów napły­wa­ją­cych z Com­ic Conu wybrał dla was zwierz. Jed­nak kiedy czyta­cie ten wpis zapewne Inter­net huczy już od dziesiątków innych zapowiedzi, infor­ma­cji i skan­dali. Cóż, zwierz nic nie poradzi na tą swo­ją opiesza­łość, oraz na fakt, że Com­ic Con stał się miejscem na którym dla geeków dzieje się wszys­tko . Zwierz musi z resztą przyz­nać, że choć z jed­nej strony się nie dzi­wi (to ide­al­ny moment — środek lata, moż­na pokazać co się szyku­je na następ­ny seri­alowy sezon, i zapowiedzieć hity następ­nego lata) z drugiej czu­je się trochę zmęc­zony. Taka ilość infor­ma­cji rozłożona na nieco więcej miesię­cy by go cieszyła a tak trochę męczy. Plusem jest jed­nak fakt, że wszyscy czu­ją się w obow­iązku pokazać coś ciekawego na Com­ic Conie więc przy­go­towu­ją nowe filmy, pro­gramy, czy gadże­ty.  A potem zwierz patrzy i zaz­droś­ci całym sobą każdej jed­nos­tce która ma geograficzny przy­wilej zna­j­dować się w okol­i­cy. Zwierz stras­zli­wie chci­ał­by tam kiedyś pojechać. A co tam — zwierz kiedyś tam pojedzie — bo jak twierdzi przy­jaciół­ka zwierza nie moż­na być wobec przyszłoś­ci życzeniowym tylko stanow­czym.

 

 Nie tak cud­owny jak poprzed­ni ale zaw­ier­a­ją­cy dzi­wnie zapisaną datę. Tak więc do 14 grud­nia a nie do dwu­nastego dnia czter­nastego miesią­ca

 

Ps: na koniec plakat do Hob­bita. Bo zawsze jest dobry powód by wstaw­ić nowy plakat do Hob­bita choć w sum­ie żad­nych porusza­ją­cych infor­ma­cji na tem­at ekraniza­cji zwierz nie ma.

 

 

 Ps2: Poniżej — kara dla Kar­la Urbana za wygadanie się kim będzie Bene­dict w Star Treku — ilekroć ktoś go o to pyta w trak­cie pro­mocji Sędziego Dred­da aktor odpowied­nio się przy­go­towu­je.

 

 Wszyscy się tak starali a Aus­tral­i­jczyk się wygadał. Moż­na się  było tego spodziewać ( A Dredd już we wrześniu!)

0 komentarz
0

Powiązane wpisy