Home Film Mama wie najlepiej czyli “Single All the Way” (Wieczny Singiel)

Mama wie najlepiej czyli “Single All the Way” (Wieczny Singiel)

autor Zwierz
Mama wie najlepiej czyli “Single All the Way” (Wieczny Singiel)

W 2020 roku Life­time zaskoczyło swoich widzów. Pomiędzy dziesiątka­mi roman­ty­cznych filmów świątecznych pojaw­ił się jeden nieco inny. Oto młody chłopak przy­jeżdża do rodzin­nego domu, gdzie jego mat­ka, ku jego zaskocze­niu i zażenowa­niu umówiła go właśnie z chłopakiem. Takim, w którym pod­kochi­wał się od cza­su liceum. Pomiędzy nieco zażenowaną dwójką rodzi się jed­nak uczu­cie prob­lem w tym, że nasz bohater musi wybrać – czy zostanie w Stanach i ze swoim ukochanym czy pojedzie za dobrą pracą do Anglii. Film nazy­wał się „The Christ­mas Set­up”, matkę w filmie gra Fran Dresch­er (czyli ory­gi­nal­na Nia­nia) a całość spotkała się z pozy­ty­wnym przyję­ciem. Był to pier­wszy LGBT film w his­torii stacji Life­time. Piszę o tym dlat­ego, że nie mogłam wyrzu­cić z głowy tej pro­dukcji oglą­da­jąc „Sin­gle All the Way” – najnowszy świąteczny film Netflixa.

 

W „Sin­gle All The Way” nasz bohater Peter przy­jeżdża z dużego mias­ta do swo­jej rodziny w niewielkiej zasy­panej śniegiem miejs­cowoś­ci. Tam okazu­je się, że jego mat­ka umówiła go na rand­kę w ciem­no z bard­zo przys­to­jnym instruk­torem nar­cia­rst­wa. Między chłopaka­mi od razu pojaw­ia się iskra i związek się dobrze rozwi­ja. Choć jeśli mieli­by być razem to Peter musi­ał­by prze­nieść się do niewielkiego miastecz­ka o czym jeszcze myśli. Z tą różnicą, że w tym filmie obok Petera i jego nowego chłopa­ka jest jeszcze jed­na postać Nick – wielo­let­ni współloka­tor i przy­ja­ciel Petera, który w końcu zda­je sobie sprawę, że jest w nim zakochany. Jak zapewne pode­jrzewa­cie – jak to w fil­mach roman­ty­cznych bywa – wszys­tko dobrze się skończy – mimo, że po drodze będzie sporo komplikacji.

 

Sin­gle All The Way. Kathy Najimy as Car­ole, in Sin­gle All The Way. Cr. Philippe Bosse/Netflix © 2021

 

Porównu­ję te dwa filmy dlat­ego, że cały czas oglą­da­jąc ten dru­gi miałam wraże­nie, że twór­cy – niekoniecznie świadomie próbowali zro­bić ten pier­wszy. Łącznie z tym, że cały czas miałam wraże­nie, że matkę Petera – Car­ol, pisali tak jak­by chcieli napisać typową żydowską matkę z więk­szoś­ci filmów w tym z „The Christ­mas Set­up”. Nie mniej tym co mniej najbardziej w obu tych fil­mach zain­try­gowało to kwes­t­ia umaw­ia­nia swo­jego syna na rand­kę. Z jed­nej strony – rozu­miem, że twór­cy chcą nam przekazać, że mamy do czynienia z rodz­iną gdzie ori­en­tac­ja syna nie jest już żad­nym prob­le­mem. Ma to być słod­kie. Z drugiej – dlaczego w przy­pad­ku wątków LGBT zwyk­le korzys­tamy z tych najbardziej trady­cyjnych wątków, które już dawno uznal­iśmy za przes­tarza­łe i iry­tu­jące. Nie wiem ale mam wraże­nie, że jak człowiek chce poczuć się tak jak­by lata sześćdziesiąte nigdy się nie skończyły wystar­czyło­by oglą­dać kome­die z wątka­mi LGBT.

 

Wróćmy jed­nak do samego fil­mu. Przyz­nam szcz­erze – z jed­nej strony oglą­da się go całkiem miło. Michael Urie gra­ją­cy Petera jest aktorem, którego bard­zo lubię i zawsze się cieszę kiedy pojaw­ia się w seri­alach. Choć muszę przyz­nać, że wolę kiedy gra np. bezwzględ­nego agen­ta lit­er­ack­iego w „Younger” niż człowieka który musi być miły dla dosłown­ie każdego kto się w tym filmie pojaw­ia. Phile­mon Cham­bers jako Nick, jest uroczy i nie trud­no się dzi­wić, że w filmie kocha go bliższa i dal­sza rodz­i­na oraz pies.  Bard­zo mi się podobało też że James– ten „niewłaś­ci­wy” chłopak (gra go Luke Mac­far­lane) jest sym­pa­ty­czny, przys­to­jny i uroczy. Inny­mi słowy – główny roman­ty­czny wątek jest całkiem w porząd­ku. Co praw­da wyda­je mi się, że wystar­czyło­by wró­cić do prostego schematu – czy mam zostać w małym miasteczku czy wyjechać do dużego mias­ta, ale rozu­miem, że nie mogli dosłown­ie powtórzyć fil­mu Lifetime.

 

Sin­gle All The Way (L‑R). Michael Urie as Peter, Jen­nifer Coolidge as Aunt Sandy, in Sin­gle All The Way. Cr. Philippe Bosse/Netflix © 2021

 

Nie znaczy to jed­nak, że ta pro­dukc­ja nie ma prob­lemów. Ma jeden i to duży. Jaki? Otóż cała rodz­i­na Petera uzna­je, że ma pra­wo decy­dować z kim się zwiąże. Więcej – kiedy wszyscy dochodzą do wniosku, że Peter i Nick powin­ni być razem zaczy­na­ją mącić i krę­cić tak by wymusić na obo­jgu zarówno wyz­na­nia miłoś­ci jak i postaw­ić ich w sytu­ac­jach gdzie muszą spędzać jak najwięcej cza­su razem. Choć początkowo film zapew­nia nas, że wszyscy rozu­mieją że dwóch mężczyzn nawet jeśli obaj są geja­mi nie muszą być razem i mogą się tylko przy­jaźnić. Po tych zapewnieni­ach rodz­i­na dochodzi do wniosku, że obaj panowie się na pewno kocha­ją i trze­ba im tylko to pokazać bo sami nie widzą. Już pomi­jam fakt wyrzu­ca­nia przez okno gejowskiej przy­jaźni, ale to kosz­marne „wiemy lep­iej od was kogo kocha­cie” tak mnie wkurza. Pokazana w tym filmie rodz­i­na jest kosz­mar­na – zami­ast pozwalać dorosłym ludziom dochodz­ić do włas­nych emocji – robią to co uważa­ją za dobre. To jest pod wielo­ma wzglę­da­mi toksy­czne i serio obser­wowanie tej kosz­marnej rodziny ode­brało mi całą przy­jem­ność oglą­da­nia fil­mu. Nie ma nic złego w jakimś wątku z rand­ką w ciem­no, ale kiedy w cza­sie kilku dni rodz­i­na tak bard­zo inter­we­ni­u­je w czy­jeś życie emocjon­alne i roman­ty­czne to prosi się o to by była to ostat­nia wiz­y­ta w domu rodzinnym.

 

Nie rozu­miem też zupełnie roli jaką gra tu Jen­nifer Coolidge. Coolidge zabłysła ostat­nio w „Białym Loto­sie” pokazu­jąc, że stać ją na dużo więcej niż moż­na się spodziewać. Jed­nak w „Sin­gle All the Way” gra postać tak karykat­u­ral­ną, że trud­no powiedzieć – kto to napisał. Ciot­ka Sandy to postać wzię­ta z innego fil­mu. Prz­erysowana tak kosz­marnie, że człowiek ma wraże­nie jak­by nie tyle oglą­dał zabawną postać ale raczej jakąś for­mę fil­mowego bul­lyin­gu. Do tego  nigdzie po drodze nie dosta­je­my żad­nego ele­men­tu his­torii, która w jakichkol­wiek sposób wyjaś­ni­ała­by dlaczego jest to postać tak kos­micznie oder­wana. Zresztą w ogóle to jest ciekawe ten film ma jakieś niesamowite back­sto­ry dla niemal każdej postaci. Moim ukochanym back­sto­ry jest fakt że Nick mimo, że pracu­je jako zło­ta rącz­ka w isto­cie jest autorem best­sellera dla dzieci, za który zaro­bił sporo kasy ale nie chce jej wydać. Serio kto doszedł do wniosku, że film świąteczny potrze­bu­je tyle skom­p­likowanego back­sto­ry o jed­nym z bohaterów.

 

Sin­gle All The Way (L‑R). Michael Urie as Peter, Kathy Najimy as Car­ole, Luke Mac­far­lane as James, in Sin­gle All The Way. Cr. Philippe Bosse/Netflix © 2021

 

Wiecie, ja się bard­zo cieszę, że pow­sta­ją filmy świąteczne o mniejs­zoś­ci­ach. W ostat­nich lat­ach mieliśmy trzy i wszys­tkie wiąza­ły się z przy­jaz­dem do domu rodzin­nego i relacji oso­by z mniejs­zoś­ci z rodz­iną. Mam wraże­nie, że w ten sposób filmy te albo stara­ją się stworzyć kon­flikt (jak w „Świąteczny Szok”) albo wręcz prze­ci­wnie – zapewnić nas, że zobacz­cie, jak jest dobrze – nie ma żad­nego kon­flik­tu. Ale wciąż mam wraże­nie jak­by te filmy brały się pokazać dorosłych queerowych osób, które nie są w relac­jach rodzin­nych. Jak­by był jak­iś lęk, że jak nie pokaże­my ich jako synów, braci, wujków to będą zbyt nieza­leżni, zbyt mało świąteczni. Trud­no mi to jed­noz­nacznie ująć ale mam wraże­nie, że to jest jed­nak wciąż obec­ny w nar­racji o osobach queer jak­iś wątek upu­pi­a­nia całej społeczności.

 

Jed­nocześnie to nie jest naj­gorszy film świąteczny jaki pojaw­ił się na Net­flix­ie. Pewnie gdy­by był o parze het­ero, pewnych wątków bym nie zauważyła, albo się z nimi pogodz­iła. Ale właśnie — jeśli mamy — jeden albo dwa filmy świąteczne o osobach queerowych rocznie to wtedy one nagle sta­ją się dużo ważniejsze niż prze­cięt­ny film świąteczny. To jest ten paradoks, że każdy film robi się ważny mimo, że w isto­cie powinien być tylko świąteczną głupotką. W każdym razie — jestem w stanie się spoko­jnie pogodz­ić z tym, że ta pro­dukc­ja się komuś podobała. Choć przyz­nam, że moim zdaniem był to dużo gorszy film niż mógł być z tą obsadą i z tym reży­serem. I jego prob­le­mem nie było to, że szedł drogą schematów, tylko, że nie umi­ał nią pójść w sposób który spraw­ił­by, że te idio­tyzmy tak bard­zo by nas nie denerwowały.

 

Sin­gle All The Way. Michael Urie as Peter, in Sin­gle All The Way. Cr. Philippe Bosse/Netflix © 2021

 

Stąd mam pytanie – kiedy w końcu obe­jrzymy klasy­czny film świąteczny. Gdzie bogaty sku­pi­ony na pra­cy biz­nes­men z dużego mias­ta zosta­je wysłany przez sze­fos­t­wo firmy by zamknąć mały lokalny odd­zi­ał. I żeby przy­jechał, ubrudz­ił buty i wpadł na uli­cy na przys­to­jnego piekarza, z którym wymienił­by kil­ka nieprzy­jem­nych uwag. A potem następ­nego dnia okaza­ło­by się, że ów piekarz pracu­je w tym małym zakładzie który ma zamknąć i w każde świę­ta robi mil­ion bochenków chle­ba dla bied­nych dzieci. I obaj musieli­by przeła­mać niechęć i w końcu w Wig­ilię upiek­li­by razem 500 bochenków chle­ba i rozwieźli dzieciom w sie­ro­cińcu. I nasz biz­nes­men rzu­cił­by wielką fir­mę i zde­cy­dował się zostać w miasteczku i obaj pocałowal­i­by się pod jemiołą która wisi w drzwiach niewielkiego uroczego zajaz­du w którym zatrzy­mał­by się ten pier­wszy. I był­by to najm­niej sek­su­al­ny pocałunek w his­torii fil­mowych pocałunków bo tak jest w fil­mach świątecznych! Czy ja wiele wymagam? Tylko abso­lut­nej, schematy­cznej równości!

 

1 komentarz
5

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online