Home Internet Śledź, Podążaj, Obserwuj czyli gwiazdy dla których warto kliknąć przycisk.

Śledź, Podążaj, Obserwuj czyli gwiazdy dla których warto kliknąć przycisk.

autor Zwierz

Hej

Zwierz był wczo­raj w kinie na „Iluzji” i dziś zgod­nie z zasadą powinien was uraczyć recen­zją. Ale wiecie cza­sem zdarza się film, o którym nie chce się pisać. Tak jest z Iluzją. Uwa­ga, nie jest to film zły, abso­lut­nie! Przez więk­szość sean­su zwierz baw­ił się nawet dobrze, bo sce­nar­iusz jest dow­cip­nie napisany i nie trud­no kibi­cow­ać bohaterom (zwłaszcza Mark Ruf­fa­lo jako agent FBI przy­cią­ga wzrok i jest jak zwyk­le świet­ny). Nieste­ty im dalej w las tym gorzej i film zostaw­ił zwierza niczym źle przeprowad­zony mag­iczny trik gdzie magik znakomi­cie budu­je napię­cie po czym nagle widzisz, że nie zni­ka ze sce­ny tylko po pros­tu otwiera się zapad­nia. Dlat­ego tez zami­ast rozkładać na częś­ci pier­wsze film, który  zwierza zaw­iódł, zwierz postanow­ił napisać o czym innym. A ma to drob­ny związek z Iluzją. Widzi­cie zwierz lubi Mar­ka Ruf­fa­lo nie tylko dlat­ego, że to dobry aktor ale też, że to naprawdę zaan­gażowany akty­wista społeczny. Skąd zwierz to wie? Śledzi Ruf­fa­lo na Twit­terze. I to właśnie zain­spirowało zwierza do stworzenia małej listy ludzi, których zdaniem zwierza warto śledz­ić nie tylko na Twit­terze ale także na innych plat­for­ma­ch społecznoś­ciowych.  Jest to oczy­wiś­cie lista subiek­ty­w­na. Ale w sum­ie czemu by nie, cza­sem nie ma bowiem wąt­pli­woś­ci, ze aktor czy piosenkarz sam prowadzi swo­je kon­to (zami­ast wyna­j­mować odpowied­nią agencję PR) i jest to całkiem przy­jem­ny wgląd w życie cza­sem bard­zo sym­pa­ty­cznie zakrę­conych ludzi.

Joss Whe­don zaraz po zaloże­niu sobie twit­tera wysłał twee­ta, który roz­gryzł jak dzi­ała ta plat­for­ma. Od ter­az nie trze­ba ludzi infor­mować o co chodzi z Twit­terem wystar­czy wkleić tego tweeta.

Tom Han­ks – może­cie nie przepadać za fil­ma­mi Toma Han­s­ka, może­cie nawet nie przepadać za aktorem ale nie sposób nie zakochać się w jego zdję­ci­ach wrzu­canych na twit­tera (i agre­gowanych przez WhoSay). Han­ks fotogra­fu­je poje­dyncze rękaw­icz­ki na zie­mi, swój włas­ny zdar­ty paznok­ieć na kciuku (kilku­miesięcz­na odyse­ja w obrazkach), robi filmi­ki z sobą samym piszą­cym na starych maszy­nach do pisa­nia w dzi­wnych miejs­cach (Han­ks zbiera stare maszyny do pisa­nia i ma na ich punkcie fioła), czy  po pros­tu wrzu­ca­jąc zdję­cia zabawnych rzeczy jakie udało mu się zobaczyć wokół siebie. Wszys­tko zaś dow­cip­nie i z wdz­iękiem tak, że nie sposób w pewnym momen­cie nie zapalać sym­pa­tią do akto­ra, który przy­czepia stat­uetkę Emmys na masce swo­jego samo­chodu i w ten sposób odjeżdża z roz­da­nia nagród. Serio zwierz może nie zapisze Han­ksa do swoich ulu­bionych aktorów ale na każdy jego Tweet czeka z niecierpliwością.

  Dla niek­tórych postępowanie Han­ksa może świad­czyć o braku sza­cunku do nagrody, ale powiedzmy sobie szcz­erze pomysł jest tak uroc­zo rąb­nię­ty, że trud­no się gniewać. Poza tym zwierz naprawdę lubi zdję­ciowe tweety Han­ksa bo praw­ie zawsze sa zabawne 

Mark Ruf­fa­lo zwierza nie doty­czy jakieś 99% tweet­ów akto­ra a jed­nak cieszy się zwierz że obser­wu­je jego twit­tera, między inny­mi dlat­ego, że widać jak aktor wyko­rzys­tu­je swo­ją sławę, by zwró­cić uwagę na chy­ba każdy możli­wy prob­lem społeczny na jaki moż­na się natknąć we współczes­nej Ameryce. W świecie gdzie niemal każdy aktor stara się bard­zo niko­go nie uraz­ić, miło poczy­tać sobie wpisy kogoś zde­cy­dowanie zaan­gażowanego w sprawę (czy­je poglądy nie są nam dalekie bo Ruf­fa­lo to takie ekolog, społecznik, demokra­ta).  Zresztą to dobrze pokazu­je, że niekoniecznie trze­ba się wszys­tkim kła­ni­ać by móc pra­cow­ać w Hol­ly­wood i to nawet w całkiem sporych filmach.

Każ­da gen­er­ac­ja aktorów ma kilku akty­wistów zaj­mu­ją­cych się sprawa­mi poli­ty­czny­mi i społeczny­mi. Ruf­fa­lo i tak był­by jed­nym z ulu­bionych aktorów zwierza, a tak zwierz lubi go trochę bardziej, choć sam nie wie co ma myśleć, o jego zaan­gażowa­niu prze­ci­wko jed­nej z metod skutecznego wydoby­wa­nia gazu łup­kowego. Głównie dlat­ego, że prze­cież gaz łup­kowy to ponoć nasza przyszłość (pisząc nasza ma zwierz na myśli Polska)

Misha Collins – Super­nat­ur­al i tak miało­by mnóst­wo fanow ale Misha Collins zamienił seri­alową pop­u­larność w Inter­ne­towy fenomen. Aktor nie tylko wyko­rzys­tał swoich fanów do stworzenia sporej orga­ni­za­cji dobroczyn­nej ale także wzbudzi sym­pa­tie chy­ba każdego użytkown­i­ka twit­tera dowcipem i otwartoś­cią wzglę­dem swoich fanów. Jed­nak naprawdę warto obe­jrzeć filmik jakie Misha Collins umieszcza na Youtube.  Cook­ing Fast and Fresh with West to krótkie filmik na których Misha wraz ze swoim małym synkiem jadą do sklepu robią zakupy a potem razem gotu­ją. Nie dość że aktor pro­mu­je bard­zo sym­pa­ty­czną wiz­ję ojcost­wa to jeszcze robi sporo dobrej robo­ty przy­pom­i­na­jąc amerykanom jak fajnie gotować w domu o czym wielu zapom­i­na. Z resztą Misha został nagrod­zony za swo­ją akty­wność w sieci.

Zwierz wie, że w więk­szosci filmik obe­jrza­ły fan­ki akto­ra ale w Internecie na pewno jest mnóst­wo młodocian­cyh  i nieco starszych fanów Super­nat­ur­al i fajnie jest im pokazać, że facet nie tylko może spoko­jnie zaj­mować się dzieck­iem (nie gubiąc go w sklepie) ale także gotować z synkiem i nie ma  w tym abso­lut­nie nic sprzecznego z wiz­erunk­iem pop­ku­larnego aktora. 

Maise Williams – aktor­ka znana z roli Aryii w Grze o Tron ma kon­to na plat­formie Vine gdzie moż­na wrzu­cać kró­ci­utkie filmi­ki włas­nej pro­dukcji. Aktor­ka nie tylko robi to znakomi­cie ale przede wszys­tkim niezwyk­le dow­cip­nie. Jej filmik związany z 9 odcinkiem 3 sezonu stał się inter­ne­towym memem, ale pozostałe też są bard­zo śmiesznie i zaskaku­ją­co dopra­cow­ane. Trud­no się nie uśmiech­nąć, nawet jeśli nie przepa­da się za seri­alem, aktorką czy Grą o Tron. Naprawdę warto bo dużo cza­su wam to nie zajmie.

Najlep­szy dostęp­ny w sieci komen­tarz do 9 odcin­ka trze­ciego sezonu Gry o Tron

Tom Hid­dle­ston – najbardziej pozy­ty­wny ciąg tweet­ów na świecie. Tom jest zach­wycony wszys­tkim, radośnie dzieli się dobrą muzyką, a raz na jak­iś czas poezją. Na Twit­terze aktor bywa niereg­u­larnie co raczej jed­noz­nacznie wskazu­je, ze twee­t­u­je sam a nie przy pomo­cy zawsze gotowej do infor­mowa­nia widzów agencji PR. Bard­zo ciekawych teetów tam nie zna­jdziecie, ale rzad­ko widzi się kogoś kto decy­du­je się infor­mować świat wyłącznie o pozy­ty­wnych odczu­ci­ach ewen­tu­al­nie o akc­jach chary­taty­wnych (co robi i tak 90% gwiazd)

Zwierz wrzu­cił twit­terową kon­wer­sację między Tomem a jed­nym z fanów ponieważ pokazu­je, że cza­sem moż­na zau­fać że aktor ma poczu­cie humoru i jest skłon­ny pożar­tować sam z siebie.

Nathan Fil­lion – kon­to które pokazu­je co się dzieje kiedy geek zosta­je rozpoz­nawal­nym aktorem, plus ciągłe i nieprz­er­wane sen­ty­men­talne powroty do cza­sów i fanów Fire­fly. Poza tym to jed­no z tych zabawnych kont znanych ludzi, którzy aut­en­ty­cznie nie mogą się pow­strzy­mać by nie fotografować praw­ie wszys­tkiego co ich otacza i dodawa­nia do tego zabawnych komen­tarzy. Zwierz zde­cy­dowanie woli takie kon­ta niż te  na których może się dowiedzieć co dany aktor robi jakiego dnia. Co to zwierza obchodzi, że ktoś idzie na wywiad do telewiz­ji region­al­nej. Choć może zwierz źle na to patrzy. Wszak dziś wszyscy chcą wiedzieć o wszys­t­kich wszystko.

Nathan Fil­lion jest najwięk­szym fanem Fire­fly to nie ule­ga wąt­pli­woś­ci kiedy 1 kwiet­nia zażar­towano, że Fire­fly zostanie przy­wró­cone na antenę, jego odpowiedź wyrażała uczu­cia całego fan­do­mu. Plus zwórć­cie uwagę na małe zdję­cie w awatarze.

Patrick J. Adams – więk­szość gwiazd nie ma kon­ta na Tum­blr a nawet jeśli ma to dość nudne. Kon­to Adamsa jest fajne, ponieważ aktor zaj­mu­je się ama­torsko czy nawet pół pro­fesjon­al­nie fotografią i to ze znakomi­ty­mi skutka­mi. Na jego Tum­blr każdy fan Suits zna­jdzie najlep­sze ist­niejące zdję­cia z planu seri­alu, i jedne z lep­szych jakie zwierz znalazł z planu jakiegokol­wiek seri­alu. Poza tym Tum­blr jest zaskaku­ją­co nor­mal­ny z mnóst­wem rebl­o­gowanych treś­ci jak na każdego użytkown­i­ka tej plat­formy przystało.

Tam gdzie nie wpuś­ci się fotografa moż­na wejdzie kole­ga z planu. Zdję­cia Adamsa z planu Suits to nie tylko doskon­ałe udoku­men­towanie życia na planie ale po pros­tu dobre zdję­cia, które zwierz bard­zo lubi.

Simon Pegg – Pegg nie tylko wrzu­ca na swo­jego Tum­blr zabawne zdję­cia i błyskotli­we komen­tarze ale też raz udało mu się z pomocą zna­jomych zro­bić wielop­iętrowy dow­cip śledzą­cym go ludziom, kiedy udawał, ze ma ducha na pod­daszu  (cala his­to­ria opowiedziana w filmiku poniżej). Ogól­nie zwierz uważa, że najlep­sze są Twit­tert komików bo kiedy ma się 140 znaków i jest się dow­cip­nym to robi się wszys­tko by  nie pisać rzeczy banalnych ;)

Jak widać twit­ter dzi­ała w dwie strony — moż­na sobie śledz­ić aktorów i stać się pod­miotem żartów z ich strony.

Tyra Banks –Tyra jest byłą super­mod­elką (czy może tylko mod­elką zwierz nigdy nie wie od jakiej wysokoś­ci czeku człowiek łapie się na super) która prowadzi niekończące się sezony Amer­i­c­as Next Top Mod­el . To ten typ nien­agan­nie wyglą­da­jącej nud­nej prowadzącej, która ma lubić wszys­tkie bohater­ki i grobowym tonem wygłaszać zdanie typu „mam w ręku dwa zdję­cia i dwie dziew­czyny sto­ją przede mną”. Tym więk­szym było dla zwierza zaskocze­niem że jej filmi­ki na Vine pokazu­ją osobę daleką od próżnoś­ci, z dość sur­re­al­isty­cznym poczu­ciem humoru i sporym dys­tansem do siebie. Kto by pomyślał.

Zwierz lubi sur­re­al­isty­czne poczu­cie humoru. I naprawdę Tyra Banks jest ostat­nią osobą którą by pode­jrze­wał o posi­adanie takowego.

Dobra to tyle osob­nych nazwisk poza tym zwierz zawsze pole­ca by śledz­ić twór­ców swoich ulu­bionych seri­ali (Mark Gatiss naprawdę dobrze i prze­myśl­nie twee­t­u­je męcząc wiel­bi­cieli Sher­loc­ka, Bri­an Fuller wrzu­ca prze­cu­d­own­ie nor­malne zdję­cia z planu Han­ni­bala), warto też śledz­ić twór­ców naszych ulu­bionych filmów (Peter Jack­son wygrał wczo­raj Inter­net wrzu­ca­jąc filmik jakim Orlan­do Bloom żeg­nał się z planem fil­mowym Hob­bita, Bryan Singer wrzu­ca świetne zdję­cia z planu nowych X menów) no i cza­sem warto śledz­ić ludzi, których nigdy byśmy nie pode­jrze­wali o daleko idące umiejęt­noś­ci wywoły­wa­nia u nas uśmiechu na twarzy (w tej kat­e­gorii wygry­wa Rus­sel Crowe). No i zawsze moż­na jeszcze śledz­ić naszych ulu­bionych blogerów. Nawet jeśli nie są jakoś super sławni.

To jest filmik po którym człowiek żału­je, że nigdy nie miał szans znaleźć się na planie Hobbita

Zwierz wie, że może pad­nie pytanie czy to w ogóle ma sens śledz­ić obcych ludzi w medi­ach społecznoś­ciowych, czy to nie prze­jaw sza­leńst­wa czy też jakiegoś nad­miernego fan­girl­iz­mu. Zdaniem zwierza do biz­ne­su związanego z rozry­wką oprócz mnóst­wa ludzi, którzy po pros­tu mieli szczęś­cie trafia też całe mnóst­wo osób ciekawych, inteligent­nych i raczej kreaty­wnych ludzi. Oczy­wiś­cie że zwierz nie zna ich oso­biś­cie ale zawsze miło od cza­su do cza­su dowiedzieć się co tam sły­chać u ciekawych osób.  Sami sławni ludzie doskonale zda­ją sobie sprawę z tego co wrzu­ca­ją do sieci, więc mało tam pry­wat­noś­ci więcej prze­myśleń na tem­at rzeczy­wis­toś­ci. To trochę jak ci zna­jo­mi na face­booku których nigdy się nie spotkało, nigdy się z nimi nie roz­maw­iało, ale lubi się ich trafne życiowe obserwac­je. Dopó­ki zda­je­my sobie sprawę, że kliknię­cie obser­wuj nie oznacza zna­jo­moś­ci niko­mu to nie szkodzi. Choć  cza­sem okazu­je się, że Inter­net naprawdę zbliża nas do ludzi sławnych – zwierz nigdy nie zapom­ni jak przesłał Neilowi Gaimanowi ilus­trac­je Mai do jego opowiada­nia a pis­arz nie tylko otrzy­mał link ale umieś­cił go na włas­nym tum­blr.  Bo okaza­ło się, że cza­sem wcale nie jest tak strasznie daleko.

Fuller wrzu­cał na swo­jego twit­tera niepoko­jące zdję­cia z Han­ni­bala na których wszyscy się uśmiechali. Nie do pomyślenia.

Ps: Zwierz wie, że sporo z was czeka aż zwierz w końcu wybierze się do kina na Przed Północą ale zwierz ma sporo robo­ty a na ten film niko­go z blis­kich nie da się wyciągnąć.

Ps2: Jeśli widzieliś­cie Iluzję i chce­cie się podzielić obserwac­ja­mi to nie ma prob­le­mu ale nie zdradza­j­cie ludziom szczegółów bo w sum­ie na filmie moż­na się dobrze bawić.

16 komentarzy
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online