Home Ogólnie Szpilką w serce czyli Cannes się potyka

Szpilką w serce czyli Cannes się potyka

autor Zwierz
Szpilką w serce czyli Cannes się potyka

Wczo­raj zwierz  po raz kole­jny w swoim życiu poczuł, że świat jest dzi­wny. A kiedy jest się kobi­etą jest jeszcze dzi­wniejszy. Oto siedzi­ał zwierz przed telewiz­orem i oglą­dał mały seg­ment wiado­moś­ci poświę­cony relacjom pomiędzy buta­mi, fil­ma­mi i czer­wony­mi dywana­mi. I zapew­ni­am was. Dia­beł by tego nie wymyślił.

Zaczęło się od infor­ma­cji że w Cannes na pre­mierę fil­mu nie wpuszc­zono kilku kobi­et. Dlaczego? Ponieważ miały buty na płaskim obcasie. Wszys­tkie panie – związane z prze­mysłem fil­mowym miały ok.50 a jed­na z nich nie ma częś­ci stopy. Co jak może­cie się domyślać uniemożli­wia nosze­nie wyso­kich obcasów. By było jeszcze bardziej iron­icznie czer­wony dywan prowadz­ił tego dnia na pre­mierę fil­mu Car­ol, który opowia­da o roman­sie dwóch kobi­et i porusza – między inny­mi kwest­ie dyskrymi­nacji. Co praw­da fes­ti­w­al zapew­nia, że to tylko jeden nad­gor­li­wy ochro­niarz ale coś tu nie gra. Zwłaszcza że oso­by o których mowa opowiadały, że zatrzy­mano je na czer­wonym dywanie kil­ka razy, zaś wcześniej na pre­mierę fil­mu Amy  z tru­dem dostała się… żona reży­sera, którą też zatrzy­mano przed wejściem.

Wszyscy wiemy, że fes­ti­w­al w Cannes to miejsce niezwykłe a czer­wony dywan jest tam niesły­chanie ważny. Głównie dlat­ego, że spon­sorzy płacą kupę kasy by pojaw­iły się na nim obok aktorek także mod­el­ki i wybrane przez nich cele­bry­t­ki. Cza­sem ma to nawet dobre strony – wszyscy mogliśmy podzi­wiać śliczną młodą blogerkę z pol­s­ki która miała okazję przez po dywanie w Cannes budząc zach­wyt. Wszys­tko dzię­ki zaprosze­niu znanej mar­ki pro­duku­jącej kos­me­ty­ki, która zawsze zaprasza piękne mod­el­ki i cele­bry­t­ki z całego świa­ta by upięk­sza­ły Cannes. No właśnie tu pewnie zaczy­na­cie zadawać sobie pytanie jak to wszys­tko ma się do wysokość obcasów kobi­et które nie przy­były tam pra­cow­ać jako mod­el­ki czy jako twarz znanej firmy koseme­ty­cznej. Nijak. Jasne na zaprosze­niu jest jas­no napisane że na czer­wony dywan w Cannes trze­ba się staw­ić w stro­ju wiec­zorowym. Tego zakazu się raczej nie łamie i panowie prezen­tu­ją się znakomi­cie w gar­ni­tu­rach a panie mają sukien­ki które urodą i kro­jem przewyższa­ją nawet te z Oscarów.  Wszyscy wzdy­cha­ją w zach­wycie. Prob­lem w tym że wysok­ie obcasy w najm­niejszym stop­niu nie należą do obow­iązkowego ele­men­tu stro­ju wiec­zorowego. Więcej – biorąc pod uwagę, że wysok­ie obcasy raczej do super zdrowych nie należą jest mnóst­wo momen­tów w których kobi­eta nie to że nie chce ale nie może ich założyć – od bólów krę­gosłu­pa po ciążę.

Co ciekawe ofic­jal­ny przekaz jaki wyszedł z Cannes zabrzmi­ał… co najm­niej prz­er­aża­ją­co. Oto zami­ast przeprosić, uderzyć się w pierś i przyz­nać, że nigdy jeszcze żaden twór­ca fil­mowy nie został obrażony przez to, że oglą­dała go kobi­eta noszą­ca buty na płaskim obcasie, usłyszeliśmy że nie tylko Cannes jest winne. Win­ny ma być bowiem i Berlin i gala Oscarowa i naprawdę nie ma powodu by czepi­ać się tylko Cannes. Prawdę powiedzi­awszy to jest ten moment w którym człowiek ma ochotę uznać że z powodów tech­nicznych w tym roku fes­ti­w­al się nie odbył. Zresztą w przy­pad­ku takiego irracjon­al­nego sek­sis­towskiego zachowa­nia zaskaku­ją­co częs­to słyszy się zdanie „Ej no nie tylko my jesteśmy sek­sis­ta­mi”. Jak­by było to odpowied­nie wyjaśnie­nie po którym naty­ch­mi­ast wszyscy mówią „A nie jak nie tylko wy to sor­ry. Jak wszyscy tak robią to musi to być słuszne”. Zwierz ma zresztą wraże­nie, że niek­tórzy zat­wardziali obroń­cy szyku nadal nie widzą w całej spraw­ie nic złego.

No właśnie wróćmy na chwilę do momen­tu kiedy zwierz postanow­ił, że może zapisze się na tą mis­ję na Marsa. Było to w sobot­nie popołud­nie kiedy jed­na z telewiz­ji postanow­iła zro­bić mate­ri­ał o całej spraw­ie. Mate­ri­ał którego treść powin­na brzmieć mniej więcej tak „Jezu jaki idio­tyzm. Na mózg upadli”, zaw­ier­ał wypowiedź styl­ist­ki która tłu­maczyła, że w obsacach wyglą­da się lep­iej i w ogóle god­nie oraz dzi­en­nikar­ki która wyjaś­ni­ała nam że gwiazdy nie chcą się już zachowywać jak gwiazdy nad czym bole­je np. Cather­ine Deneuve. Zwierz oglą­dał to z prz­er­aże­niem. Bo co to znaczy wyglą­dać god­nie na fes­ti­walu fil­mowym? Czy rzeczy­wiś­cie kobi­eta idą­ca w niewygod­nych butach bok­iem czer­wonego dywanu jest god­na? God­na obe­jrzenia fil­mu ? Fil­mu który powinien być w całej tej imprezie abso­lut­nie najważniejszy? Przy czym pamię­ta­j­cie – cała afera nie doty­czy np.  Cate Blanchett i nikt nie pojaw­ił się na imprezie w tramp­kach. Afera doty­czy kobi­et które nie stał­by w blasku fleszy i najpraw­dopodob­niej w całej imprezie najbardziej intere­sował je film i możli­wość poroz­maw­ia­nia z inny­mi ludź­mi z branży.

Jed­nak z pro­gra­mu telewiz­yjnego prze­maw­iała wąt­pli­wość. Czy wypa­da kobiecie pojaw­ić się na takiej imprezie bez obcasa, czy nie traci w ten sposób sta­tusu gwiazdy? Zwierz wie, że jak to się ład­nie mówi po ang­iel­sku – cały prze­mysł fil­mowy to dymy i lus­tra. Sprzeda­je się nam wiz­ję ide­al­nych ludzi, w ide­al­nych styl­iza­c­jach i przekonu­je, że tak właśnie ma być. W samym Cannes – teo­re­ty­cznie trwa świę­to kina. Ale praw­da jest taka, że świę­to kina trwa na pokazach dla kry­tyków którzy zna­jąc życie butów na wyso­kich obcasach nigdy nie widzieli i o zgro­zo pewnie nie siedzą w gar­ni­tu­rach. Na can­neńskim czer­wonym dywanie trwa zaś świę­to fil­mowego przepy­chu i zbytku – całkowicie dos­tosowanego do sprawnego oka aparatu fotograficznego. Dlat­ego kiedy przeglą­da się relację z czer­wonej wykładziny aktorów jest tam mniej więcej tyle samo co mod­elek. I moż­na było­by to znieść gdy­by nie fakt, że gdzieś po drodze cały ten blichtr pożarł trochę kino. Wszyscy zachowu­ją się tak jak­by pod koniec tego czer­wonego dywanu nie było pałacu fes­ti­walowego i pokazu fil­mowego. Jak­by w ogóle niko­go nie obchodz­iło, że nie liczy się wysokość obcasa tylko to, że jest to impreza poświę­cana bądź co bądź sztuce. Sztuce która w Cannes chce się odci­nać od prostej rozry­w­ki i staw­iać pyta­nia egzys­tenc­jalne. Jak np. ile warta jest kobi­eta na niskim obcasie. I nie żeby zwierz miał coś do wyso­kich obsaców ani kobi­et w nich chodzą­cych. Jak zwierz mniema to jest jeden z tych sposobów na nie przy­dep­ty­wanie sobie sukni do zie­mi. Ale… ale zawsze i wszędzie to powin­na być kwes­t­ia wyboru.

Co ciekawe tegoroczne Cannes chwal­iło się, że przekracza bari­ery. Film otwar­cia wyreży­serowała kobi­eta, Car­ol opowia­da o miłoś­ci dwóch kobi­et, Natal­ie Port­man pokazu­je nakrę­cony i wyreży­serowany przez siebie film. Nawet Mad Max okazał się zaskaku­ją­co fem­i­nisty­czny.  Teo­re­ty­cznie należało­by się więc cieszyć i pogłaskać orga­ni­za­torów Cannes po głów­ce. Choć z drugiej strony czy to nie prz­er­aźli­wie smutne że ktokol­wiek w świecie zachodu w XXI wieku może się chwal­ić tym że pokazu­je film kobi­ety? Prze­cież to jest naprawdę przygnębi­a­jące.  I jasne zwierz się bard­zo cieszy że fes­ti­w­al zde­cy­dował się na taki kro­ki ale jed­nocześnie – jakie to ma znacze­nie kiedy ostate­cznie okazu­je się, że w przy­pad­ku kobi­et najważniejszy jest wygląd. Nie ele­ganc­ja – której zasad nikt tu nie zła­mał – tylko zwykły najbardziej prymi­ty­wnie poj­mowany wygląd. Coś czego niekoniecznie wyma­ga się od mężczyzn, którzy co praw­da muszą się wbić w gar­ni­tu­ry ale wszyscy rozu­mieją, że panowie przy­jechali oglą­dać film i nikt im wysokoś­ci obcasa nie liczy. Gdy­by ktoś pojaw­ił się tam w dresach – wtedy wszyscy moglibyśmy roz­maw­iać o obostrzeni­ach i zadawać sobie pytanie czy nie przekroc­zono granic. Ale w przy­pad­ku obcasów sama dyskus­ja nie ma sen­su. Po pros­tu, wyma­ganie od kogokol­wiek by pojaw­ił się na pre­mierze fil­mu w butach na wysokim obcasie jest bez sen­su. A kiedy wyma­gasz tego tylko od przed­staw­icieli jed­nej płci, to jest to prze­jaw takiego niesły­chanie prostego sek­siz­mu. Wiecie tu nie ma żad­nego ale… co chy­ba najbardziej zwierza den­er­wu­je, bo usłyszał je przy tej okazji wiele razy. Ale jest zarez­er­wowane dla sytu­acji skom­p­likowanych i wyma­ga­ją­cych rozważe­nia każdej strony.  Czyli nie w tym przypadku.

Zwierz wie, że dla więk­szoś­ci osób takie sprawy to tylko jakieś dru­gorzędne przy­czyn­ki, kwest­ie nie jakieś szczegól­nie ważne, czys­ta fem­i­nisty­cz­na his­te­ria. Ale pomyśl­cie – jesteś­cie takim zwierzem, cieplar­ni­an­ie wychowywanym w środowisku gdzie nikt ci nie powie, że masz jakiekol­wiek ograniczenia wynika­jące z płci. I rośniesz marząc że które­goś dnia trafisz do tego Cannes. Czy­tasz o tym jak to wyglą­da i zaz­droś­cisz każde­mu kto znalazł na swo­jej wycier­aczce (metaforycznej) zaprosze­nie. A potem nagle słyszysz wiado­mość, z której wyni­ka, że to trochę tak nie jest. Że nawet jeśli już tam trafisz – a to oznacza, że coś się jed­nak w tym biz­ne­sie osiągnęło to w ostate­cznym rozra­chunku na drodze do świą­tyni kina stanie ktoś z pytaniem o wysokość two­jego obcasa. I choć zwierz zawsze marzył o pokazach dla kry­tyków a nie o czer­wonym dywanie to jak­by od kilku dni marzy trochę mniej. Wiesz co Cannes? Możesz sobie wsadz­ić te obcasy. Najlepiej szpilką w oko.

Ps: Jeśli macie odwagę to może­cie wejść na pry­wat­ny pro­fil zwierza na face­booku i przeczy­tać jego relację z wczo­ra­jszego konkur­su Eurowizji.

Ps2: Zwierz zde­cy­dował się na mały bojkot Cannes nie zale­wa­jąc swo­jej ściany zdję­ci­a­mi z pre­miery Mak­be­ta w Cannes.

23 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online