Home Ogólnie Telefon wielce sympatyczny czyli Zwierz testuje (jak umie) Nokię 8

Telefon wielce sympatyczny czyli Zwierz testuje (jak umie) Nokię 8

autor Zwierz
Telefon wielce sympatyczny czyli Zwierz testuje (jak umie) Nokię 8

Tego jeszcze na Zwierzu nie było. Oto moi drodzy wasza bloger­ka po lat­ach robi­enia zdjęć różny­mi ziem­ni­aka­mi pier­wszy raz testowała tele­fon. I to nie byle jaki tele­fon tylko Nok­ię 8, najnowszy tele­fon kul­towej mar­ki, który przy­pom­i­na jak bard­zo człowiek może zatęsknić za dobrą Nok­ią.

 

Od razu musimy powiedzieć sobie jed­no – Zwierz do testowa­nia tele­fonów nada­je się dość śred­nio. To znaczy, może wam podać specy­fikac­je tech­niczne ale jak­by wszyscy wiemy, że Zwierz nie jest najlep­szym na świecie specem od tech­nologii. Od czego Zwierz jest specem? Od nie wypuszcza­nia tele­fonu z ręki i od korzys­ta­nia z niego dni­a­mi i noca­mi – jak na każdego zapra­cow­anego blogera przys­tało. Stąd opowieść Zwierza o jego kilku tygod­ni­ach z Nok­ią nie będzie pro­fesjon­al­ną recen­zją ale opisem tego jak się z tele­fonu korzys­tało i co było w nim naprawdę fajne. Mam nadzieję, że taka for­ma recen­zji będzie miała jak­iś sens.

 

Nową Nok­ią moż­na robić zdję­cia zarówno z przo­du jak i z tył jed­nocześnie

Jako bloger Zwierz zwraca w tele­fonach uwagę na kil­ka rzeczy. Dokład­niej na: jak dzi­ała­ją aplikac­je, ile jest pamię­ci, jakie tele­fon robi zdję­cia, ile wytrzy­mu­je bate­ria i czy sam tele­fon jest wystar­cza­ją­co duży i porząd­ny by po pier­wsze móc oglą­dać na nim filmy czy bez trudu czy­tać tek­sty a po drugie – upuś­cić go obok stołu i nadal pozostanie tele­fonem a nie odważnym naw­iązaniem do abstrakcjon­istów. Pode­jrze­wam, że dla wielu poważniejszych użytkown­ików ważne są inne para­me­try ale sam Zwierz potrze­bu­je od tele­fonu mniej więcej tego. Stąd np. takie rzeczy jak wygląd są zwyk­le w moim przy­pad­ku dru­go­planowe. W końcu brzy­d­ki tele­fon też może dobrze dzi­ałać. To powiedzi­awszy należy tu zaz­naczyć na początku. Nokia 8 jest ślicz­na. Zwierz dawno nie miał w ręku tak ład­nego tele­fonu. Alu­min­iowa obu­dowa jest błyszczą­ca i po pros­tu ślicz­na – trud­no opowiedzieć o este­ty­cznej wyżs­zoś­ci jed­nego czarnego pros­toką­ta nad drugim, ale tu Zwierz miał poczu­cie, że ma w ręku coś naprawdę ład­nego – czego nawet nie chci­ał­by zasłonić jakąś kup­ną obu­dową.

 

Trud­no powiedzieć dlaczego jeden grana­towy pros­tokąt jest ład­niejszy do drugiego ale Nokia 8 to wyjątkowo este­ty­czny tele­fon

No dobrze a ter­az do spraw które Zwierz poruszył wcześniej.  Na samym tele­fonie dzi­ała Android  Nougat 7.1.1 . Mamy zain­stalowane całe spek­trum aplikacji Google, ale nic poza tym – to znaczy nie ma tych iry­tu­ją­cych fab­rycznych, dodatkowych aplikacji czy nakładek, które potem są na tele­fonie i nie sposób się ich pozbyć nawet jeśli nigdy z nich nie sko­rzys­tal­iśmy ale wciąż tam są i zaśmieca­ją nam tele­fon. Zresztą więk­szość z nich i tak dublu­je lep­sze aplikac­je Googla (np. kalen­darz). Oczy­wiś­cie Zwierz w kil­ka min­ut ściągnął sobie wszys­tkie społecznoś­ciowe aplikac­je o jakich mógł pomyśleć i rzeczy­wiś­cie – dzi­ałały doskonale – nie zaw­iesza­ły się, nie krza­czyły, nie powodowały zaw­iesza­nia się itp. co się cza­sem zdarza. Przy czym to jest trochę lote­ria bo nawet gorsze tele­fony potrafią miesią­ca­mi funkcjonować bez prob­lemów a potem nagle robią numer. Ale Nokia 8 przez te sześć tygod­ni nie zro­biła Zwier­zowi żad­nego numeru nato­mi­ast pięknie się spisy­wała w każdej sytu­acji – przy­na­jm­niej jeśli chodzi o aplikac­je.

 

 

Tele­fon ma kil­ka kolorów — Zwierz testował taki szary i powie szcz­erze, że trud­no było się z nim rozs­tać

Dru­ga sprawa to bate­ria – moż­na się w niej zakochać – zwłaszcza kiedy na codzień korzys­ta się z tele­fonu który ma już praw­ie dwa lata a jak wiemy, źle to wpły­wa na żywot baterii.  W przy­pad­ku Nokii 8 sytu­ac­ja wyglą­da tak – z jed­nej strony rozład­owu­je się przy ciągłym użytkowa­niu po jed­nym dniu (przy czym serio mam wraże­nie, że cza­sem korzys­tam z tele­fonu bardziej inten­sy­wnie niż prze­cięt­ny użytkown­ik więc może wam wystar­czyć na dłużej) nato­mi­ast ład­own­ie – dzię­ki tech­nologii Quick Charge 3.0. trwa naprawdę krótko. Wystar­czy godz­i­na i właś­ci­wie moż­na już ponown­ie korzys­tać z naład­owanego tele­fonu (i to nie na dwadzieś­cia czy trzy­dzieś­ci pro­cent). Nie jest to może reko­rd na rynku ale wystar­cza­ją­co dobrze by nie zas­tanaw­iać się cały czas czy tele­fon nam nie pad­nie w ciągu dnia co jak wiemy jest najwięk­szą tragedią ludzkoś­ci. Tele­fon ma też sporo pamię­ci (zdaniem zwierza nie ma bardziej upierdli­wej rzeczy niż kończą­ca się pamięć na tele­fonie). Nokia 8 ma 4 GB RAM i 64 GB pamię­ci wbu­dowanej. Do tego moż­na oczy­wiś­cie dodać jeszcze MicroSD (do 256 GB). Czyli miejs­ca nie powin­no niko­mu na nic zabraknąć (tu Zwierz gryzie się trochę w język bo wie, że zawsze jest za mało miejs­ca.

 

Tele­fon ma takiego “gołego” Androi­da bez dodatkowych aplikacji od Nokii (są chy­ba tylko dwie — do obsłu­gi aparatu i Nokia Care) i to Zwier­zowi się bard­zo podo­ba

Tym jed­nak na co pole­cano Zwier­zowi zwró­cić szczegól­ną uwagę przy korzys­ta­niu z tele­fonu jest aparat fotograficzny. No i ter­az Zwierz ma opcję – albo będzie udawał, że wie co oznacza­ją kole­jne opisy specy­fikacji aparatu fotograficznego albo przyz­na się, że zrozu­mi­ał z nich mniej więcej tyle że Nokia 8 ma dobry aparat. Dobry aparat z przo­du, dobry aparat z tył, dobry aparat do robi­enia self­ie. Zdję­cia wychodzą ostre (ale nie za ostre), nie rozmyte, mają odpowied­nie kolory. Zwier­zowi zwłaszcza podobało się to jak wychodzą zdję­cia czaro-białe. Ale też np. to jak aprat radz­ił sobie ze zdję­ci­a­mi w ciem­noś­ci zro­biło na mnie wraże­nie. Ogól­nie Zwierz był zach­wycony jakoś­cią zdjęć i bard­zo prostą aplikacją do obsłu­gi aparatu. Jedyne co umy­ka Zwier­zowi to przy­dat­ność jed­nej z najbardziej reklam­owanych funkcji aparatu czyli „both­ie” możli­woś­ci zro­bi­enia sobie takiego self­ie z przo­du i z tył. Jakoś Zwier­zowi ani razu przez te tygod­nie nie udało się znaleźć dobrego zas­tosowa­nia dla tej funkcji. Być może gdy­by Zwierz był na kon­cer­cie to znalazł­by dobre zas­tosowanie dla tej funkcji ale na co dzień albo chce fotografować siebie albo to na co patrzy.

 

Nokia ma czyt­nik linii papi­larnych z przo­du poniżej ekranu — Zwierz jest zwolen­nikiem takiego rozwiąza­nia bo paradok­sal­nie to jest wygod­niejsze niż konieczność maca­nia tele­fonu po pleck­ach.

Czy Zwierz znalazł jakieś wady Noki 8? Tylko takie, że z racji nowego USB wyma­gała osob­nej ład­owar­ki, co jest trochę niewygodne w domu w którym człowiek zwyk­le podłącza swój tele­fon do jed­nej z kilku ład­owarek nawet o tym nie myśląc. Z drugiej strony dzię­ki temu tele­fon ład­ował się szy­b­ciej. Poza tym jed­nak, Zwierz odniósł wraże­nie, że to urządze­nie które doskonale nada­je się do takiego właśnie codzi­en­nego użytku przez oso­by, które z jed­nej strony chcą mieć zdję­cia wysok­iej jakoś­ci z drugiej – nie potrze­bu­ją najlep­szego możli­wego tele­fonu na rynku. Tylko tele­fon porząd­ny. A Nokia 8 jest porząd­na – od tego jak jest zro­biona (serio Zwierz wciąż tęskni) po to jak dzi­ała. To flagowiec ale nie taki przy którym człowiek spodziewa się, że wśród funkcjon­al­noś­ci zna­j­du­je się fontan­na. Do tego, jak na flagowiec ma przys­tęp­ną cenę – kosz­tu­je 2600 zł. To sporo (np. Zwierz nie ma takiej klasy na tele­fon – bo gdy­by miał pewnie by sobie właśnie Nok­ie 8 kupił) ale też adek­wat­nie w sto­sunku do tego co dosta­je­my w zami­an. W końcu ma to być tele­fon flagowy. Na koniec Zwierz musi powiedzieć, że są jed­nak takie emoc­je które wraca­ją do człowieka kiedy słyszy te kil­ka charak­terysty­cznych nut Nokii po włacze­niu tele­fonu. W końcu niemal przez całe swo­je tele­fon­iczne życie Zwierz miał Nok­ie i zawsze sobie chwal­ił ich pros­totę i wytrzy­małość. Nawet jeśli Nokia 8 pozostanie jeszcze przez jak­iś czas w sferze raczej finan­sowo dla Zwierza niedostęp­nej to fajnie było – tak zupełnie sen­ty­men­tal­nie – spędz­ić z tym tele­fonem trochę cza­su i przekon­ać się, że Nokia wciąż pasu­je do Zwier­zowej dłoni.

 

A ter­az zan­im dowiecie się wszys­tkiego o specy­fikacji tele­fonu, Zwierz chci­ał­by się z wami podzielić kilko­ma zdję­ci­a­mi które zro­bił w cza­sie testowa­nia tele­fonu. Zdaniem Zwierza fakt że wyszły spod jego ręki (a nie ma on wielkiego tal­en­tu fotograficznego) świad­czy tylko na korzyść aparatu. Zaś fakt, że może wam je pokazać mimo, że zapom­ni­ał zgrać je z tele­fonu zan­im wyka­sował wszys­tko do ustaw­ień fab­rycznych świad­czy o genial­noś­ci automaty­cznego zapisy­wa­nia zdjęć w aplikacji Google Zdję­cia.

Pier­wsze zdję­cie wyko­nane przez Zwierza po otrzy­ma­niu tele­fonu — Zwierz i jego archi­wum.

 

Zdję­cie numer dwa oczy­wiś­cie musi­ało przed­staw­iać śni­adanie

Tu Zwierz jest w Łodzi i robi zdję­cie jak Jim Lee pod­pisu­je komiksy na Między­nar­o­dowym Fes­ti­walu Komik­su i Gier. Warto zauważyć że Zwierz stoi dość daleko.

 

A to zdję­cie z tego samego dnia — Zwierz dotarł na ślub Myszy :)

 

 

A tu już jesteśmy na fes­ti­walu fil­mowym w Gdyni. Zwierz zaczy­na odkry­wać jak super są zdję­cia czarno białe

 

Tu prawdzi­we emo zestaw zdjęć z Fes­ti­walu Fil­mowego w Warsza­w­ie — w sum­ie wyszedł taki ład­ny fotore­por­taż

 

 

W Toruniu w cza­sie Coper­ni­conu trwała wys­tawa plakatów — ten przy­padł mi do gus­tu

 

Nic tak nie cieszy ser­dusz­ka jeak odpowied­nia kom­pozy­c­ja kawy i herbaty. Na zdję­ciu.

 

 

Na koniec testowa­nia obow­iązkowa wyciecz­ka do Zoo

 

Tele­fon Nokia 8

Wzor­nict­wo

Rozmi­ary 151,5 mm x 73,7 mm x 7,9 mm

Kolory polerowany niebies­ki, niebies­ki, stalowy, polerowany miedziany

Obsłu­ga sieci i łączność

Pręd­kość sieci LTE kat. 9, 450 Mb/s DL/50 Mb/s UL

802.11 a/b/g/n/ac (MIMO), BT 5.0, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, NFC (udostęp­ni­an­ie) ANT+

Wyda­jność

Sys­tem oper­a­cyjny Android™ 7.1.1 Nougat

Pamięć RAM 4 GB LPPDDR4X

Pro­ce­sor Qual­comm® Snap­drag­on™ 835 Mobile Plat­form, osiem rdzeni (4 2,5 GHz Qual­comm® Kryo™ CPU + 4 1,8 GHz Kryo)

qualcomm_snapdragon_logo@2x.png

Pamięć

Pamięć wewnętrz­na 64 GB1 UFS2.1

Gni­az­do kart MicroSD maks. 256 GB

Dźwięk

Złącze Gni­az­do słuchawkowe 3,5mm (AHJ)

3 mikro­fony

Wyświ­et­lacz

Rozmi­ar i typ 5,3” IPS QHD

Rozdziel­czość 2560 x 1440

Mate­ri­ał Corn­ing® Goril­la® Glass 5, szkło 2,5D

Aparaty i flesz

Aparat główny 13 MP (kolor + OIS) + 13 MP (mono), 1,12 um, f/2.0, 76,9˚, PDAF, dalmierz IR, dwubar­w­na lam­pa błyskowa

Aparat przed­ni 13 MP PDAF, 1,12um, f/2.0, 78,4˚, ekra­nowa lam­pa błyskowa

Łączność i czu­jni­ki

Łączność Typ C, USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Czu­jni­ki czu­jnik oświ­etle­nia otoczenia, czu­jnik bliskoś­ci, akcelerometr, kom­pas elek­tron­iczny, żyroskop, czyt­nik linii papi­larnych, czu­jnik Hal­la, barometr

Gni­az­da SIM 1 gni­az­do nano-SIM + 1 gni­az­do nano-SIM połąc­zone z 1 gni­az­dem kart MicroSD

Baterie i ład­owanie

Typ baterii aku­mu­la­tor 3090 mAh, niewymi­en­ny

Inne

Odporny na zach­la­pa­nia (IP54)

Ps: Wpis nie pow­stał­by gdy­by HMD Glob­al nie poz­woliło­by Zwier­zowi przez kil­ka tygod­ni baw­ić się cud­ownym tele­fonem.

5 komentarzy
0

Powiązane wpisy