Home Ogólnie Ten zwierzowy rok 2011 czyli zwierz nagradza i ocenia rok przeszły cz.2

Ten zwierzowy rok 2011 czyli zwierz nagradza i ocenia rok przeszły cz.2

autor Zwierz

 

Hej

Zwierz zapowiadał, że dziś nie będzie roz­dawał nagród ale okazu­je się, że kiedy zwierz stara się napisać dow­cip­ne pod­sumowanie swo­jego roku nie korzys­ta­jąc z  tego złośli­wego środ­ka to wychodzi mu nud­na lista. A ponieważ zwierz chce fanów baw­ić, a nie nudz­ić  zwierz postanow­ił nie dotrzymy­wać wczo­ra­jszej obiet­ni­cy i jed­nak przyz­nać kil­ka oso­bistych nagród — bo dziś nie będziemy się zaj­mować światem tylko oso­bistą per­spek­ty­wą zwierza który wiele się w tym roku nauczył, pop­kul­tur­al­nie nasy­cił i ma więcej niż jeden powód by przyz­nawać wyróżnienia. Ci, którzy uważa­ją, że pod­sumowa­nia roku są nudne win­ni wró­cić jutro kiedy zwierz będzie recen­zował film o ekonomii który napisali ludzie ewident­nie się na niej nie zna­ją­cy. A ter­az drugą część gali czas zacząć. Ci, którzy czy­ta­ją wpis jak trze­ba w stro­jach galowych mogą polu­zować krawaty — to taka część mniej ofic­jal­na

 

1.) Nagro­da Kra­jowej Rady Języ­ka Pol­skiego za przed­staw­ie­nie rewolucyjnych zmi­an w inter­punkcji nowej grupie czytel­ników - ta nagro­da należy się zde­cy­dowanie małe­mu zwier­zowi czyli blo­gowi zwierza, który założony w cza­sie let­niej nudy o dzi­wo nie zdechł po wakac­jach, a za to pozwala wys­taw­iać co raz to nową ros­nącą grupę czytel­ników na specy­ficzne pode­jś­cie zwierza do zagad­nień inter­punkcyjnych. Zwierz bard­zo lubi swo­jego drugiego blo­ga bo może w cza­sie pisa­nia wychodz­ić z założe­nia że wszyscy czytel­ni­cy są równie kop­nię­ci na punkcie seri­ali jak zwierz.

 

2.) Nagro­da im.  Wojown­iczych Żółwi Nin­ja 1dla ludzi najlepiej łączą­cych idee miesza­nia kul­tu­ry wysok­iej i niskiej — tu nagrodę z rąk zwierza win­ny ode­brać trzy bloger­ki -Ninedin, Rusty i Cyd, które umac­ni­a­ją wiarę zwierza , że jest nas wielu ( nawet jeśli o tym nie wiedzą to też są zwierza­mi)

 

3.) Nagro­da im. Jana Chry­zos­toma Pas­ka2 za najsym­pa­ty­czniejsze zwierze w życiu zwierza - w tym roku trafia do szczurów zwierza, które pojaw­iły się w jego życiu, jed­nocześnie zwierz otrzy­mu­je medal sza­lonego fana za nazwanie szczurów Sher­lock i Wat­son tylko dlat­ego, że ich naby­cie zbiegło się z emisją pewnego seri­alu BBC.

 

4.) Nagro­da kom­panii wschod­nio indyjskiej za najlep­sze drenowanie kieszeni zwierza na korzyść Wielkiej Bry­tanii - nagro­da zde­cy­dowanie zosta­je jednogłośnie przyz­nana BBC , które nada­jąc wspani­ałe seri­ale oraz filmy telewiz­yjne niemal  zmusza zwierz do ich zakupu — w tym roku BBC zaro­biło na zwierzu dokład­nie jed­na jego miesięczną pen­sję oraz wymusiło na zwierzu zaży­cze­nie sobie ich DVD zarówno na urodziny jak i na gwiazd­kę nie pozostaw­ia­jąc właś­ci­wie żad­nej konkurencji.

 

5.) Nagro­da im. Michała Anioła3 za Twór­czy dodatek do powierzch­ni płask­iej posi­adanej przez zwierza — zde­cy­dowanie nagro­da idzie do obrazków i gifów, które pojaw­iły się w tym roku na blogu zwierza. Zwierz dłu­go bronił się przed umieszcze­niem obrazków na blogu uważa­jąc, że prze­cież nie będzie taki jak wszyscy. Potem jed­nak uświadomił sobie, że będąc piszą­cym w trze­ciej oso­bie,  nie korzys­ta­ją­cym z inter­punkcji i ortografii, pop kul­tur­al­nym zwierzem i tak różni się od wszys­t­kich. Więc obraz­ki pojaw­iły się na blogu ku uciesze zwierza i częś­ci czytel­ników.

 

6.) Nagro­da im. Ham­le­ta za pod­ję­cie najtrud­niejszej pop­kul­tur­al­nej  decyzji w ciągu roku — zwierz musi­ał pod­jąć właś­ci­wie dwie ważne i trudne decyz­je,  ale bard­zo w swej naturze podob­ne — jed­na to trud­na decyz­ja by przes­tać oglą­dać Dok­to­ra Housa — ser­i­al, który zwierz tak kiedyś wiel­bił, że oglą­dał go z chiński­mi napisa­mi, w marnej rozdziel­czoś­ci i w wielkoś­ci znacz­ka pocz­towego, dru­ga decyz­ja to by przeła­mać się i zacząć oglą­dać Dok­to­ra Who — ser­i­al ‚który w każdym streszcze­niu wypadał bardziej niż idio­ty­cznie. Zami­ana Dok­torów okaza­ła się zaskaku­ją­co dobrym posunię­ciem i początkiem nowej fas­cy­nacji. Ogól­nie to był bard­zo dok­torowy rok ( i dok­tora­towy jako że zwierz obył swój pier­wszy rok dok­toranc­kich studiów)

 

7.)Nagroda imienia Jame­sa Camerona dla najlep­szej kon­tynu­acji Titan­i­ca  jaką zwierz widzi­ał w 2011- zwierz się troszkę  nabi­ja, ale w sum­ie genialne Down­ton Abbey to nic innego jak odpowiedź co stało się po tym jak przez dwie godziny widzieliśmy toną­cy statek. Dodatkowo Down­ton Abbey dosta­je od zwierza nagrodę Jane Austien za najlep­sza kry­tykę prawa majo­ratu.

 

8.) Nagro­da im. Detek­ty­wa Mon­ka za najbardziej kom­pul­sy­wną ser­ię wpisów na blogu - zwierz zas­tanaw­iał się co wybrać — czy rozpisanie wszys­t­kich kat­e­gorii oscarowych anal­izu­jąc kto powinien wygrać, a kto nie wygrał w przeszłoś­ci, czy wymieni­an­ie swoich 110 ulu­bionych filmów. Ostate­cznie zwierz wybiera kat­e­gorię drugą ‚bo nawet nie wiecie ile cza­su zajęło zwier­zowi ułoże­nie tej listy a nadal uważa, że powinien w niej sporo popraw­ić ( może w przyszłym roku po pros­tu zwierz opub­liku­je drugą setkę).

 

9.) Nagro­da im Prous­ta4 dla strony która zabrała zwier­zowi najwięcej cza­su — cóż zwierz odkrył Tum­blr dopiero w listopadzie tego roku ale moż­na śmi­ało powiedzieć, że cza­su który stracił na tej plat­formie nic mu już nie odda, dru­ga nagro­da należy się stron­ie forum o Dok­torze Who ‚n a którym zwierz przeczy­tał wstecz 157 stron wpisów. Wciąż jed­nak ma wraże­nie, że nie zała­pał głównego wątku :P

 

10.) Nagro­da im. Mar­ka Zucker­ber­ga5 za zmi­anę na stron­ie inter­ne­towej, która wzbudz­iła najwięk­szy sprze­ciw zwierza - nagro­da zde­cy­dowanie wędru­je do admin­is­tra­torów głównej strony Wybor­czej , którzy zlik­wid­owali ramkę z linka­mi do blogów bloxa na stron­ie głównej , a szko­da bo ram­ka ta ilekroć post zwierza się w niej pojaw­ił ( a to się zdarza­ło) sprowadza­ła tu reko­r­dową liczbę zbłąkanych dusz.

 

11.) Nagro­da im. Hugh Hefn­era za udowod­nie­nie, że nag­im biustem da się sprzedać wszys­tko - notką, która w mija­ją­cym roku przy­ciągnęła najwięk­szą ilość czytel­ników na blo­ga zwierza była reflek­s­ja nad plakatem dziew­czyny ze smoczym tat­u­ażem ‚na którym kazano zakryć aktorce biust.  Wpis może nie wybit­ny ale aż 4 tysiące osób zde­cy­dowało się go przeczy­tać.

 

12.) Nagro­da im. God­fry­da z Bouil­lon6 za dzi­ała­nia zwierza na rzecz obrony wiary chrześ­ci­jańskiej - zde­cy­dowanie należa się zwier­zowi za notkę recen­zu­jącą pewną ulotkę jaką brat zwierza dostał przed bierz­mowaniem. Jest to jedyny wpis w obronie wiary jaki zwierz popełnił nie mniej zapewnił mu na dwa dni niesamow­itą wręcz pop­u­larność ( był nawet najbardziej reblipowaną rzeczą na blip­ie przez jeden dzień)

 

13.) Nagro­da im. Bill­bo Bag­gin­sa7 za najdzi­wniejsze pyta­nia roku jakie zadano zwier­zowi - te pojaw­iały się wśród tego co przekierowywało ludzi na stronę zwierza — poza próbą dowiedzenia się czy noży­cz­ki dla ludzi i psów są takie same, zwierz prag­nie wyróżnić pow­tarza­jące się pytanie Ile zara­bia John­ny Depp, oraz nowość pytanie Jak się kończy Ham­let. Zwierz na to drugie by odpowiedzi­ał ale nie chce spolerować. Sztu­ka ma dopiero  400 lat i może ktoś jeszcze nie czy­tał.

 

14. )Nagro­da Złotej ryb­ki za spełnie­nie pozornie nie możli­wego do spełnienia życzenia zwierza wędru­je do Dig­i­tal The­atre, za umożli­wie­nie zwier­zowi obe­jrze­nie Wiele Hała­su o Ni,c które zwierz z oczy­wistych względów prze­gapił tego lata na deskach londyńskiego teatru.

 

15.) Nagro­da im Charlesa Kane’a za moment w którym zwierz poczuł, że zawład­nie światem mediów- momen­tów takich było w tym roku aż trzy — pier­wszy kiedy słowa zwierza ( z przecinka­mi) pojaw­iły się po raz pier­wszy na łamach POLITYKI, dru­gi kiedy zwierz decy­dował czy pra­cow­ać będzie w wielkim tygod­niku czy w stacji telewiz­yjnej, trze­ci zaś kiedy zwier­zowi zaofer­owano współpracę z pewnym por­talem inter­ne­towym ( nieste­ty nic z tego nie wyszło Jak  może zauważyliś­cie zwierz nie podzielił losu Oby­wa­tela Kane, ale był blisko.

 

16.)Nagroda im. Hele­ny  Mniszkówny za najbardziej melo­dra­maty­czną notkę roku — zde­cy­dowanie notat­ka o perypeti­ach bohater­ki seri­alu Gos­sip Girl Blair Wal­dorf pod­niosła rozważa­nia zwierza na nowy niez­nany poziom. Cóż, że tem­at kre­tyńs­ki, ale jak zwierz się dobrze baw­ił pisząc tą notkę

 

17.) Nagro­da im Asha Ketchu­ma8 za próbę ” zebra­nia ich wszys­t­kich”-  zde­cy­dowanie wędru­je do Zwier­zowej pró­by obe­jrzenia wszys­tkiego w czym grał John­ny Depp co zaowocow­ało oglą­daniem czterech sezonów kosz­marnego seri­alu z lat 80 21Jump Street. Drugie miejsce wędru­je do pró­by obe­jrzenia wszys­tkiego w czym grał David Ten­nant co zaowocow­ało obe­jrze­niem drugiej częś­ci Dziew­czyn z St. Trin­ian — zwierz nadal żału­je tej decyzji.

 

18.) Nagro­da sto­warzyszenia przyszłych paparazzi za najlep­sze zdję­cie zro­bione oso­bie znanej — zwierz musi je przyz­nać sam sobie za zro­bi­e­nie niezwyk­le marnego i porus­zonego zdję­cia akto­ra,  który gra wilkoła­ka w True Blood, jest to tym więk­sze osiąg­nię­cie,  że zwierz siedzi­ał dokład­nie naprze­ciw niego. Dodatkowo  zwierz prag­nie przyz­nać nagrodę im. Mon­ty Phy­tona za najbardziej absurdalne spotkanie ze znanym człowiekiem — Rober­towi Więck­iewic­zowi,  które­mu zwierz przed­staw­iał w tramwa­ju swo­je szczury.

 

19.) Nagro­da im. Mrocznego Wid­ma dla fil­mu ‚którego obe­jrzenia zwierz najbardziej żału­je - zwierz chęt­nie podrep­tał by do kasy kina i zażą­dał zwro­tu za pieniądze jakie wydał na bilet na Salę Samobójców, z drugiej strony recen­z­ja tego fil­mu przy­ciągnęła na stronę zwierza jakieś dzikie tłumy, więc może zwierz nie powinien narzekać.

 

20.) Nagro­da im Braci Wahows­kich9  za Cliffhang­er roku — wędru­je do Mof­fa­ta i Gatis­sa sce­narzys­tów Sher­loc­ka, którzy już od pon­ad roku trzy­ma­ją najin­teligent­niejszego detek­ty­wa świa­ta na muszce — na całe szczęś­cie broń wys­trzeli — lub nie już 1 sty­cz­nia.

 

1Zwierz wybrał na patronów nagrody Żółwie Nin­ja bo jak wiado­mo, mimo, że były zmu­towany­mi żółwia­mi to jed­nak imiona nosiły po słyn­nych rene­san­sowych twór­cach czyli ide­al­ny miks kul­tur­al­ny.

2Jan Chry­zos­tom miał wydrę co zawsze uświadamia zwier­zowi , że nie da się dojść do wielkoś­ci bez hodowa­nia zwierząt­ka nawet bard­zo dzi­wnego

3Zwierz wybrał Michała Anioła ponieważ to  człowiek który uczynił najwięcej dobrego dla powierzch­ni płask­iej w his­torii ludzkoś­ci — dokład­niej był to sufit. Nie mniej zwierz nie jest Michałem Aniołem i jest tego świadom, nie mniej trak­tu­je swój blog jako powierzch­nię płaską ( co chy­ba jest słuszne?)

4 Jak wszyscy wiemy Proust jest patronem stra­conego cza­su, a przy­na­jm­niej jego poszuki­wań.

5 Nawet wzrost podatków nie wzbudza tylu narzekań co najm­niejsza zmi­ana na face­booku choć zwierz musi przyz­nać, że ostat­nia innowac­ja doty­czą­ca pro­fili mu się nawet podo­ba

6 Co praw­da zwierz nie ma zami­aru żądać tytułu Obroń­cy Grobu Świętego by być dokład­nie takim jak ten śred­niowieczny uczest­nik kruc­jat.

7Zwierz przy­pom­i­na, że zadawanie trud­nych pytań przez Bag­gin­sa takich jak co mam w kieszeni doprowadz­iło do całego zamiesza­nia z hob­bita­mi i pierś­cie­niem.

8 Wta­jem­niczeni pamię­ta­ją może że za cza­sów zwierza tak nazy­wał się główny bohater seri­alu o Poke­monach, który chci­ał zebrać je wszys­tkie.

9 Dru­ga część Matrixa ich autorstwa była pier­wszym filmem jaki widzi­ał zwierz w kinie, który kończył­by się cliffhan­g­erem i literka­mi CDN.

 

Cóż może nie tak pory­wa­ją­co jak wczo­raj ale zwierz zmieś­cił się w 20 punk­tach, było tego więcej ale pew­na selekc­ja była koniecz­na . Zwierz musi z resz­ta przyz­nać, że rok 2011 zapisze się praw­dopodob­nie jako rok wielkiej emi­gracji jako że zwierz odwiedz­ił aż trzy kra­je gdzie na obczyźnie prze­by­wa­ją jego zna­jo­mi his­to­rycy a do tego jeszcze był w Rzymie. Rok 2012 będzie musi­ał się bard­zo postarać by pokon­ać  podróżnicze zapędy zwierza. Jutro zaś zwierz jak obiecał wró­ci do swoich nor­mal­nych tem­atów, czyli będzie recen­zować.

 

A na koniec w ramach deseru zwierz prag­nie uchylić rąb­ka tajem­ni­cy — w 2011 roku zwierz zakupił bowiem mały czer­wony notes w którym zaczął notować pomysły na wpisy — dziś trzy małe czer­wone notesy dalej zwierz nie jest się w stanie obyć bez spisanych ręcznie notatek do blo­ga. Zwierz zro­bił zdję­cie notatkom do wpisu powyżej byś­cie ujrzeli z jakiego chao­su wyła­nia się porządek.??

 

Nieza­leżnie jak dzi­wne może się to wydawać ta baz­grani­na to dokład­nie ten sam wpis który ter­az czyta­cie.

1 komentarz
0

Powiązane wpisy