Home Ogólnie Ten wspaniały rok 2011 czyli zwierz nagradza i ocenia rok przeszły cz.1

Ten wspaniały rok 2011 czyli zwierz nagradza i ocenia rok przeszły cz.1

autor Zwierz

 

Hej

Ponieważ czytel­ni­cy zwierz na pytanie doty­czące pod­sumowa­nia roku 2011 udzielili dość jednogłośnej ( Ponu­ra ogłosiła votum sep­a­ra­tum) dopowiedzi zwierz postanow­ił  przy­chylić się do ich zda­nia. Nie licz­cie jed­nak drodzy czytel­ni­cy na kat­e­gorie które zna­jdziecie w innych zestaw­ieni­ach — zwierz nawet nie ma ochoty zaczy­nać pod­sumowywa­nia roku od kat­e­gorii tak nud­nych i niko­mu nie potrzeb­nych jak najlep­szy film roku ( czy ist­nieje coś takiego jak najlep­szy film w danym roku?). Zwierz postanow­ił podzielić wpis na dwie kat­e­gorie ponieważ Zwierz czu­je się oby­wa­telem pop kul­tur­al­nego świa­ta podzi­ał nie będzie wypadał pomiędzy Pol­ską a Światem tylko pomiędzy Światem a Zwierzem — w kat­e­gorii świat zna­jdą się spostrzeże­nia doty­czące całej pop­kul­tu­ry w kat­e­gorii zwierz zna­jdziecie ele­men­ty doty­czące zwier­zowych rewolucji w pop­kul­turze w mija­ją­cym roku. Może to i tor­cie ekshibicjon­isty­czne ale spoko­jnie zwierz będzie się trzy­mał tylko pop kul­tur­al­nej strony swo­jego życia. Dziś Zajmiemy się światem na pod­sumowanie żywotu zwierza przyjdzie czas jutro. Zwierz nie chce nud­no wymieni­ać tego co się zdarzyło więc postanow­ił urządz­ić włas­ną galę nagród stąd zale­ca się czy­tanie wpisu w stro­jach wiec­zorowych

 

Tak więc czas rozpocząć pod­sumowanie:

1.)Nagro­da imienia Samuela L. Jack­sona dla najbardziej zapra­cow­anych aktorów roku - w 2011 na naszych ekranach Jack­son nie pojaw­iał się tak częs­to jak zazwyczaj ale znalazło się kilku przodown­ików pra­cy. Na pewno na najwyższe wyróżnie­nie zasługu­je Michael Fass­ben­der , który w tym roku był Mutan­tem ( X‑men: First Class), Zagu­bionym kochankiem z tajem­nicą ( Jane Eyre), Jungiem ( Dan­ger­ous Method) i Sek­so­ho­likiem ( Wstyd).  Zwierz wręcza dyplom niemalże z taką samą dumą jak nagradza­jące go jury w Wenecji bo zwierz Fass­ben­dera po pros­tu uwiel­bia. Nagrodę w kat­e­gorii kobiecej otrzy­mu­je Natal­ie Port­man, która postanow­iła zagrać w czym się da zan­im weźmie urlop — moż­na ją było zobaczyć aż w trzech fil­mach, ale lep­iej zami­ast nic obe­jrzyj­cie jeszcze raz Czarnego Łabędzia.

 

2.) Nagro­da im. Geor­ga Lucasa1 za film który miał świet­ny trail­er ale był marny -W tym roku nagro­da wędru­je do Trzech Muszki­eterów,  którzy mieli świet­ny trail­er zapowiada­ją­cy anar­chisty­czną demolkę, a tym­cza­sem okaza­li się zaskaku­ją­co wierni powieś­ci Dumasa. O dzi­wo było to przykre zaskocze­nie.  Dodatkowo zwierz prag­nął­by tu wręczyć nagrodę im. Królowej Ami­dali za najm­niej kom­for­towo wyglą­da­ją­cy strój Orlan­do Bloomowi., który grał w Muszki­eter­ach w czymś co wyglą­dało jak najm­niej wygod­ny kostium świa­ta.

 

3.)Nagroda imienia Kur­ta Cobaina dla artysty do słucha­nia, którego ludzie się przyz­na­ją — w tym roku stat­uet­ka wędru­je zde­cy­dowanie do Adele — nikt nie wsty­dz­ił się jej słuchać nawet jeśli leci­ała w radio — jej głos, ogól­ny brak poszanowa­nia dla wiz­ji świa­ta, wedle , której piękny głos dosta­ją tylko szczupłe i dłu­gono­gie pię­knoś­ci oraz naprawdę dobre piosen­ki spraw­iły, że na krótką chwilę to co pop­u­larne i to czego ludzie się nie wsty­dzą stało się jed­nym. Adele otrzy­mu­je też wyróżnie­nie społecznoś­ci hip­ster­skiej za bycie tą wykon­aw­czynią, o której wszyscy twierdzili, że słuchali jej zan­im jej piosen­ki stały się wielki­mi hita­mi.

 

4.) Nagro­da  Incepcji 2 za film który podobał się wszys­tkim tylko nie zwier­zowi — nagrodę otrzy­mu­ją Druh­ny - zwierz tyle nasłuchał się o tej,  jak twierdzili kry­ty­cy prześmiesznej, kry­ty­cznej społecznie i bard­zo inteligent­nej komedii,że był przy­go­towany na coś naprawdę zupełnie innego. Zami­ast tego dostał śred­nio śmieszną komedię, gdzie kobi­ety dosta­jące nagłego roz­wol­nienia są uznane za najz­abawniejszą rzecz na świecie. Może zwierz się myli, ale to nie pach­nie mu kry­tyką społeczną. Jed­nocześnie zwierz prag­nie przyz­nać nagrodę seri­alowi Camelot, który podobał się tylko zwier­zowi i niko­mu innemu.

 

5.)Nagro­da im Psa który jeźdz­ił kole­ją3  za film, na którym wszyscy płakali - Bez wąt­pi­enia Har­ry Pot­ter i Insyg­nia Śmier­ci - zwierz nie twierdzi, że to film szczegól­nie wzrusza­ją­cy, ale fani płakali bo się kończy, ludzie którzy pier­wszy raz pos­zli na to do kina 10 lat temu bo uświadomili sobie, że są starzy ( subiek­ty­wnie), wiel­bi­ciele Alana Ricka­ma płakali jeśli znaleźli się na wer­sji dub­bin­gowanej, fani Severusa Snape’a płakali bo umarł, płakali w końcu sami aktorzy zwłaszcza dziecię­cy bo okaza­ło się, że 10 let­ni ekspery­ment dobiegł koń­ca, płakali w końcu sze­fowie Wern­er Bros bo właśnie zdechła ich kura znoszą­ca złote jaj­ka i załkał ang­iel­s­ki prze­mysł fil­mowy bo ter­az naprawdę nie ma co robić.

 

6.) Nagro­da im. pluskwy mileni­jnej za wydarze­nie w sieci, którego nie byłoPot­ter­more - spec­jal­na strona dla fanów Pot­tera wywołała na miesiąc z okła­dem prawdzi­wą his­ter­ię wśród fanów Pot­tera — ludzie chcieli się dowiedzieć jakie to wspani­ałe rzeczy na niej schowano. Wybrań­cy mają­cy wcześniejszy dostęp do zawartoś­ci czuli się jak królowie pośród pleb­su. Kiedy jed­nak stronę otwarto wszyscy zapom­nieli jak strasznie im na niej zależało — po założe­niu swoich kont i prze­jrze­niu treś­ci więk­szość nigdy już nie wró­ciła

 

7.)Nagroda im. Robe­ta Downeya Jr.4  Dla oso­by wzbudza­jącej w danym roku najwięcej ciepłych uczuć - Mag­gie Smith aktor­ka nie tylko po raz kole­jny pokaza­ła, że rola pro­fe­sor McG­o­na­gall była napisana dla niej, ale też dzię­ki roli w Down­ton Abbey udowod­niła, że moż­na ukraść ser­i­al za grube mil­iony świet­nej obsadzie pojaw­ia­jąc się, w każdym odcinku tylko na kil­ka min­ut. W sum­ie niko­go nie zdzi­wiło, że dostała za swo­ją rolę Emmys i pewnie dostanie Zło­ty Glob. Co jed­nak najważniejsze zyskała wielu nowych fanów , zwłaszcza wśród ludzi młodych, co nie jest proste jak się ma 77 lat.  Jed­nocześnie zwierz chce też przyz­nać medal im. RDJ dla akto­ra najszy­b­ciej rujnu­jącego sobie kari­erę — w tym roku bez wąt­pli­woś­ci trafia on do rąk Char­liego Sheena.

 

8.) Nagro­da imienia Urlicha Von Jungin­ge­na za najwięk­szą klęskę bitewną — nagro­da wędru­je pros­to w ręce Jerzego Hoff­mana który poległ na Bitwie Warsza­wskiej razem z całym tabunem koni — miało być dobrze było jak zwyk­le choć  sum­ie wszyscy się tego spodziewali. Dodatkowo zwierz prag­nie przyz­nać nagrodę im. Pinokia za najbardziej drew­ni­aną grę aktorską Nataszy Ubrańskiej — ale nich ćwiczy może jeśli będzie bard­zo moc­no marzyć stanie się prawdzi­wą aktorką.

 

9.) Nagro­da im. Mody na Sukces dla seri­alu, który powinien się skończyć ale nadal trwa - nagro­da wędru­je do Dok­to­ra Housa, który ewident­nie skończyć się powinien jak najszy­b­ciej by pozostaw­ić po sobie dobre wspom­nienia wśród wiernych widzów, a który trwa ponieważ stac­ja FOX ma gdzieś dobre wspom­nienia widzów póki oglą­dal­ność nadal jest na odpowied­nim poziomie. Jed­nocześnie zwierz prag­nie wręczyć nagrodę im. Rick­iego Gar­vaisa za ser­i­al, który naprawdę przeżył włas­ną śmierć dla Office, które trwa nadal po ode­jś­ciu Steve Carel­la

 

10.) Nagro­da im. Neda Star­ka dla sce­narzysty,  którego głowy najbardziej doma­ga­ją się fani — tu nagrodą podzielić muszą się Steven Mof­fat i  Julian Fel­lowes ponieważ obaj zdaniem fanów zasłużyli na ścię­cie. Jeden za tor­tur­owanie widzów wiz­ją  śmier­ci Dok­to­ra i zadawanie więk­szej iloś­ci pytań niż dostar­cza­nia odpowiedz, zaś Fel­lowes wyda­je się po pros­tu żyć cier­pi­e­niem fanów.  Na całe szczęś­cie Fel­lowes nieco obu­dował swo­ją pozy­cję odcinkiem świątecznym Down­ton Abbey, zaś losy głowy Mof­fa­ta warzą się — wszys­tko zależy od nowych odcinków Sher­loc­ka

 

11.) Nagro­da im. Skrze­tuskiego dla najs­zla­chet­niejszej postaci seri­alowej — ponown­ie nagro­da wędru­je do sir Rober­ta z Down­ton Abbey — człowieka, który jest tak szla­chet­ny, że gdy­by był trochę bardziej szla­chet­ny został by Super­manem. Ale serio to była­by to postać nieznoś­na gdy­by grał go ktokol­wiek inny. Co ciekawe drugie miejsce w tej kat­e­gorii zaj­mu­je sam Ned Stark.

 

12.) Nagro­da im J.K. Rowl­ing za dzi­ała­nia najbardziej propagu­jące czytel­nict­wo - mimo rozlicznych akcji zapew­ni­a­ją­cych nie czy­ta­ją­cych, że jest ich mniej i na dodatek nikt się z nimi nie prześpi ( zwierz ma przykre wraże­nie, że w rzeczy­wis­toś­ci jest na odwrót tzn. jest ich więcej niż czy­ta­ją­cych i mają bujniejsze życie sek­su­alne) najbardziej do czy­ta­nia  ludzi zachę­ciło HBO. Wystar­czyło kil­ka odcinków Gry o Tron,  a cały kraj spędza długie godziny w Wes­t­eros.

 

13.) Nagro­da im. Szpilek, na których da się bie­gać 5za najpop­u­larniejszą fan­tazję sce­narzys­tów w tym roku —  W tym roku sce­narzyś­ci marzyli o sek­sie bez zobow­iązań. Zro­biono aż dwa filmy na ten tem­at. Było w nich co praw­da mało sek­su ale zobow­iązań co nie miara, więc w sum­ie wyszło jak zwyk­le.

 

14.) Nagro­da im. Lady Gagi za najbardziej bezczel­ną próbę kopi­owa­nia Lady Gagi ‑nagro­da wędru­je do Bey­once,  która postanow­iła sko­pi­ować jej stro­je i zacząć śpiewać jak­iś dzi­wny elek­tro pop czy cuś. Nie udało się więc zaszła w ciąże i nie musi się już prze­j­mować jak przyku­je uwagę mediów. Zwierz chci­ał­by tu tez przyz­nać nagrodę im Lady Gagi z najlep­sze udawanie Lady Gagi Rihan­nie co jed­nak nie oznacza, że jej kari­era idzie w dobrym kierunku

 

15.) Nagro­da im. Księdza Baki za najlep­szy tekst piosen­ki — zdaniem zwierza zwycięz­ca może być tylko jeden — Rebec­ca Black zas­tanaw­ia­ją­ca się gdzie usiąść w samo­chodzie pod­niosła poziom poezji o jed­no oczko wyżej. Pyta­nia egzys­tenc­jalne znowu w modzie.

 

16.) Nagro­da im Christo­phera Lee6 za najm­niej pro­duk­ty­wne wyko­rzys­tanie świet­nego akto­ra w filmie - nagro­da trafia do Christopha Waltza za role w filmie Woda dla Słoni gdzie reżyser najwyraźniej stwierdz­ił, że wystar­czy go tylko zaan­gażować i mieć nadzieję, że będzie budz­ił taki sam pos­tra­ch jak w Bękar­tach Wojny.

 

17.)Nagroda im. Węży w Samolocie za film, którego tytuł streszcza całą akcję — To muszą być Kow­bo­je i Obcy. Choć w sum­ie prawdzi­wy tytuł powinien brzmieć Kow­bo­je i Obcy oraz wściekły Har­ri­son Ford. Tylko wtedy chy­ba nie warto było by kupować biletów do kina

 

18.) Nagro­da im. Ody­sei Kos­micznej 2001 dla fil­mu,  którego obe­jrze­niem chwalono się w tym roku — zde­cy­dowanie w cuglach wygry­wa O Półno­cy w Paryżu — kogo by się nie zapy­tało w drugiej połowie roku wszyscy widzieli O Półno­cy w Paryżu i byli zach­wyceni. Zwierz wie ponieważ kiedy sam nie miał pomysłu co powiedzieć, a nie chci­ał wyjść na idiotę rzu­cał tym właśnie tytułem.

 

19. ) Nagro­da im. Dirty Danc­ing — Wiru­ją­cy seks dla naj­gorszego tłu­maczenia tytułu — zde­cy­dowanie  wygry­wa Jak zostać Królem — film, którego tytuł dało się pięknie dosłown­ie przetłu­maczyć na pol­s­ki zachowu­jąc ory­gi­nal­ną grę słów przetłu­mac­zono w sposób bar­barzyńs­ki. Jed­nocześnie — zwierz prag­nie przyz­nać nagrodę im. Fraczyzy za naj­gorsze spol­szcze­nie ang­iel­skiego poję­cia określe­niu “lokowanie pro­duk­tu”

 

20.) Nagro­da im Char­liego Chap­lina7 dla fil­mu,  który kul­ty­wu­je trady­cję kina niemegoTrans­form­ers: Dark Side of the Moon — film choć naład­owany efek­ta­mi spec­jal­ny­mi jest w swo­jej drugiej połowie prak­ty­cznie niemy pokazu­je, że prz­erysowana gra aktors­ka i brak dialogów jeszcze nie zginęły

 

21.) Nagro­da im. Patric­ka Swayze8  dla akto­ra na widok, którego ślin­ią się kobi­ety ale nie zwierz — Cóż zwierz musi przyz­nać, że w tym roku do tej kat­e­gorii ewident­nie trafia Rayan Gosling. Wiem że kocha­ją go obec­nie wszyscy ale zwierz poza stwierdzaniem, że rzeczy­wiś­cie to dobry aktor nie jest w stanie znaleźć w nim tego nie dającego się pokochać prawdzi­wą fan­girl­ską miłoś­cią

 

22.) Nagro­da im Car­rie Fish­er9  dla najbardziej wyko­rzysty­wanej mar­ketingowo obsady seri­alu — trafia do obsady Glee — nie tylko trafili na kub­ki i lakiery do paznok­ci i do tego jeszcze prze­go­niono ich z kon­cer­ta­mi po całym kra­ju, a jeden nawet wydano i to w wer­sji 3D. nic dzi­wnego, że po takim roku poziom Glee znacznie spadł- nikt już nie miał na niego energii.

 

23.) Nagro­da imienia Arnol­da Schwarzeng­gera  za najlep­szą równowagę dia­logu i musku­latu­ry — wędru­je a jakże do Jan­sona Momoy,  który podob­nie jak Arnold musku­laturę ma imponu­jącą ale im mniej ma dialogów tym lep­iej.

 

24.) Nagro­da im. Anny Boleyn dla oso­by,  którą głowa panu­ją­ca Wielkiej Bry­taniipowin­na naty­ch­mi­ast ściąć —   dla Romual­da Emmericha za film Anony­mous,  który gdy­by reżyser nie był Niem­cem ale anglikiem należało by uznać za zdradę stanu. Ewen­tu­al­nie należało by przyz­nać Emmeri­chowi nagrodę sto­warzyszenia his­to­ryków alter­naty­wnych.

 

25.) Nagro­da ku pamię­ci   Viva Laugh­in10 dla najszy­b­ciej ska­sowanego seri­alu - bez wąt­pi­enia  wygry­wa tu Play­boy Club,  którego najpierw nie chciano w ogóle wyemi­tować a chwilę po emisji pier­wszych odcinków zdję­to z ante­ny. Pewnie do dziś pro­du­cen­ci zas­tanaw­iali się co im przyszło do głowy kiedy godzili się na robi­e­nie seri­alu o klu­bie dla facetów, w lat­ach 60. Pewnie chcieli być bezkarnie sek­sis­tows­cy jak Mad Men.

 

26.) Nagro­da im Gary Old­mana dla akto­ra, który wyglą­dał w fil­mach jak nie on sam — dla Garego Old­mana —  do Szp­ie­ga postarzał się o kilka­naś­cie lat i nadal pozosta­je bezkonkuren­cyjnym aktorem który w każdym filmie wyglą­da inaczej.

 

27.) Nagro­da im. Thomasa Edis­ona za udawanie, że się coś wymyśliło — nagro­da trafia do pol­skiego kwe­j­ka który jest po pros­tu tanią, nie inter­ak­ty­wną i nie społecznoś­ciową wer­sją ser­wisów takich jak tum­blr czy soup.io. Nie mniej wszczy zachowu­ją się tak jak­by nie wiedzieli, że 90 % obrazków jest przek­le­jona z ser­wisów mikrobl­o­gowych. No ale nie oce­ni­a­jąc trze­ba przyz­nać że ser­wisy zjada­jące czas zdomi­nowały ostat­nio życie wielu użytkown­ików netu.

 

28.) Nagro­da im. Goethego za kon­szachty z dia­błem — trafia do Ner­gala, który nie tylko zyskał pop­u­larnośc w Voice of Poland ale dzię­ki atakom episkopatu na jego wys­tęp udało mu się uniknąć oskarżeń fanów o sprzedanie się do telewiz­ji. To jasne dzieło szatana.

 

29.) Nagro­da im. Thomasa Mar­lowe11 za najbardziej zmarnowaną szan­sę na zapisanie się w his­torii teatru — nagro­da trafia do telewiz­ji pol­skiej, która przy­ciągnęła mil­iony przed telewiz­o­ry nada­jąc świet­ną wys­taw­ianą na żywo Boską po czym właś­ci­wie o tym zapom­ni­ała i przez ostat­nie tygod­nie karmiła widzów wyłącznie odgrze­wany­mi kotle­ta­mi sprzed paru dekad. To może być koniec teatru telewiz­ji. Znów

 

30.) Nagro­da im.Kaczora Howar­da dla fil­mu, o którym wszyscy chcieli by zapom­nieć — Cóż zwier­zowi się wyda­je, ze bard­zo wiele osób zaan­gażowanych w pro­dukcję Zielonej Latarni chci­ało by zapom­nieć, że taki pro­jekt w ogóle miał miejsce. Niech nauką będzie to że zwierz już widzi­ał przece­nione DVD z filmem.

 

31. ) Nagro­da im. Mario Bros dla gry , o której wszyscy mówią, a zwierz w nią nie grał — Skirym od pewnego cza­su jest na ustach wszys­t­kich, wcześniej hitem roku był Por­tal 2 — w tą gre jed­nak zwierz grał — trzy min­u­ty- potem doszedł do wniosku, że sko­ro nawet nie umie zori­en­tować się, jak się chodzi to chy­ba nie dla niego.

 

1 zwierz musi wyjaśnić że zwierz uczynił patronem tej nagrody Lucasa ponieważ Atak Klonów miał najlep­szy trail­er jaki zwierz widzi­ał w porów­na­niu do jakoś­ci fil­mu.

2Cza­sem zwierz odnosi wraże­nie, że tylko na nim film Nolana nie zro­bił najm­niejszego wraże­nia. Cóż tak musi być raz na rok.

3Nie wiem jak wy ale jed­nym z powszech­niej dzielonych ze zna­jomy­mi wspom­nień był płacz pod koniec lek­tu­ry Psa który jeźdz­ił kole­ją. Kto to w ogóle daje dzieciom do czy­ta­nia. Dla tych co nie czy­tali może to być nagro­da imienia Roga­sia z doliny Ros­to­ki

4Zwierz wybrał RDJ na patrona tej nagrody ponieważ od cza­su kiedy zagrał Iron Mana wszyscy go kocha­ją

5 Zdaniem zwierza kobi­ety bie­ga­jące na szpilkach to nie przeocze­nie sce­narzys­tów ale ich fan­taz­ja i dowód, że w tym zawodzie jest za dużo mężczyzn

6Zwierz wybrał Christo­phera Lee ponieważ zarówno w Gwiezd­nych Woj­nach ani we Wład­cy Pierś­cieni nie wyko­rzys­tano w pełni jego potenc­jału.

7 Zwierz nie wie czy pamięta­cie ale zdaniem Chap­lina dźwięk oznaczał koniec  fil­mu jako sztu­ki

8 Zwierz rzecz jas­na odwołu­je się do zamierzchłych cza­sów kiedy Swazye był uważany za przys­to­jnego. I jeszcze żył. 

9 Car­rie Fish­er zawsze mówi, że George Lucas zmienił jej życie spraw­ia­jąc, że jej twarz pojaw­iła się na wszys­tkim poczy­na­jąc od szam­ponów do włosów ‚a na dys­pozy­torach cukierków kończąc  

10 Viva Laugh­in była wypro­dukowanym przez Hugh Jacka­man amerykańskim Remakiem genial­nego bry­tyjskiego Black­pool. Pier­wszy odcinek tak strasznie się nie spodobał, że ser­i­al od razu zdję­to. Słusznie bo Black­pool jest tylko jed­no.??

11 Zwierz wie, że Mar­lowe zapisał się w his­torii teatru, ale jak ważny mógł­by być gdy­by nie wdał się w tą bójkę o rachunek.  

 

Dobra zwierz skończył na mało okrągłych 31 punk­tach. A mógł­by jeszcze dłu­go nagradzać. Jutro dowiecie się co szem­rało w pop­kul­tur­al­nym  życiu zwierza najgłośniej, ale nagród nie będzie, dowiecie się nato­mi­ast czego zwierz się przez 2011 nauczył. Tak więc jeśli nie jesteś­cie znudzeni powróć­cie jutro ( zwłaszcza Ponu­ra, która uważa, że to zły pomysł)

ps: pod­sumowa­nia będą miały osob­na kat­e­gorię — rok zwierza

0 komentarz
0

Powiązane wpisy