Home Ogólnie Trust me I’m almost a Doctor czyli o sławach i doktoratach

Trust me I’m almost a Doctor czyli o sławach i doktoratach

autor Zwierz

Hej

Dziś będzie wpis na którego pomysł wpadła szla­chet­na mat­ka zwierza, i który odwołu­je się do niedawnego małego kroku zwierza ku byciu w końcu dok­torem. Zwier­zowi udało się wczo­raj otworzyć przewód dok­tors­ki, co oznacza, że na hory­zon­cie pojaw­iła się data do której zwierz musi napisać swo­ją pracę. I dobrze bo zwierz lep­iej dzi­ała gdy wisi nad nim jakaś data. Jak daty nie ma zwierz nie dzi­ała. Ambic­je naukowe zwierza nie muszą jed­nak stać w sprzecznoś­ci z inny­mi jego ambic­ja­mi i życiem blo­gowym. Pow­tarza­jąc to sobie niczym mantrę i kupu­jąc bile­ty z Katow­ic (gdzie jedzie na kon­fer­encję naukową) do Gdańs­ka (gdzie jedzie na kon­fer­encję bloger­ską) zwierz postanow­ił znaleźć jakieś pociesze­nie albo inspirację. I dlat­ego zajrzał sławnym ludziom do biografii zada­jąc sobie pytanie, komu w świecie kul­tu­ry pop­u­larnej udało się połączyć kil­ka życiowych dróg. Wyszło ciekawie.

almost

No wiecie zwier­zowi jeszcze do bycia dok­torem sporo braku­je ale jak­by odrobinkę mniej niż przedwczoraj

 

Bill Cos­by –  to jest his­to­ria która powin­na nas wszys­t­kich nauczyć, że po pier­wsze na edukac­je nigdy nie jest za późno po drugie, że wszys­tko da się w świecie nau­ki załatwić. Cos­by rzu­cił szkołę śred­nią (po tym jak nie był kil­ka razy w stanie prze­jść 10 klasy) i poszedł służyć w mary­nar­ce gdzie otrzy­mał ekwi­wa­lent śred­niego wyk­sz­tałce­nia, na uni­w­er­sytet dostał się dzię­ki stype­ndi­um sportowe­mu ale naukę też porzu­cił by zostać niesły­chanie sławnym komikiem, po lat­ach kari­ery komi­ka, otrzy­mał jed­nak dyplom Tem­ple Uni­veristy przyz­nany mu na pod­staw­ie… doświad­czenia życiowego. Tak otrzy­many dyplom poz­wolił mu rozpocząć stu­dia nad dok­toratem z edukacji. Tam z kolei anal­i­zował wyko­rzys­tanie swo­jego włas­nego seri­alu w edukowa­niu dzieci w szkołach pod­sta­wowych i jak twierdzą niek­tórzy złośli­wy – zal­iczył część zajęć wys­tępu­jąc w Uli­cy Sezamkowej (jak­by to było coś złego). Ostate­cznie jed­nak otrzy­mał w 1976 roku tytuł dok­to­ra edukacji. Pon­ad­to komik ma jeszcze mnóst­wo dok­toratów hon­orowych oraz całe rzesze prze­ci­wników tego co ma do powiedzenia na tem­at wychowa­nia młodych ludzi. Nie mniej jeśli nie idzie wam w szkole może warto spróbować naprawdę postarać się w jakiejś innej dziedzinie życia. W końcu dostać jakikol­wiek tytuł na pod­staw­ie doświad­czenia życiowego to wielkie wyróżnienie.

Co ciekawe żona Cos­by’ego także ma dok­torat z edukacji. Co nie dzi­wi jeśli pomyślimy że sit­com Bill Cos­by Show był po częś­ci opar­ty na oso­bistych przeży­ci­ach komi­ka (wiecie zwierz do dziś doskonale pamię­ta odcin­ki tego serialu)

May­im Bia­lik – chy­ba wszyscy pamię­ta­ją jak na zeszłorocznych Emmys jeden z prowadzą­cych wywiady na czer­wonym dywanie postanow­ił zadać aktorce dow­cip­ne pytanie czy w ogóle wie o czym mówi w seri­alu. Musi­ało mu być potem głu­pio gdy Bia­lik przy­pom­ni­ała mu że ma dok­torat z neu­ro­bi­ologii. Zresztą przy­padek aktor­ki to jeden z tych pod­noszą­cych na duchu jeśli chodzi o łącze­nie życiowych ambicji. Bia­lik jest bowiem aktorką która swo­ją kari­erę zaczęła jeszcze jako dziecko i osiągnęła sukces – głównie za sprawą seri­alu Blos­som nadawanego przez NBC.  Przyję­to ją zarówno na Har­vard jak i na Yale ale zde­cy­dowała się na UCLA – by być bliżej rodziny.  Tam udało się jej nie tylko dostać licenc­jat z hebraisty­ki ale także  obronić dok­torat – jak do tego doda­cie, że po drodze urodz­iła dwo­je dzieci – mamy osobę która z niczego nie musi­ała rezyg­nować. Ale co ciekawe jak sama aktor­ka przyz­nała w swo­jej książce o rodzi­cielst­wie bliskoś­ci (a taką też popełniła) na porzuce­nie kari­ery naukowej zde­cy­dowała się ze wzglę­du na dzieci. Zwierz nie wie jak wys­tępy w The Big Bang The­o­ry – jed­nym z najpop­u­larniejszych obec­nie sit­comów  mają się do wol­nego cza­su, ale z drugiej strony może to syg­nał że naukowiec od akto­ra pracu­je ciężej. W każdym razie jeśli szuka­cie przykładu oso­by, która zda­je się radz­ić dobrze we wszys­tkim czego się tknie ten nie jest najgorszy.


James Fran­co – w pewnym momen­cie zwierz trochę stracił rachubę na ilu uni­w­er­syte­tach i co stu­diował Fran­co. Wyglą­da bowiem że ten aktor, pis­arz, reżyser i dok­torant na Yale nie jest w stanie przes­tać. Zwierz nal­iczył dyplomy z Colum­bia Uni­veristy, Brook­lyn Col­lage i New York Uni­w­er­si­ty. Do tego Fran­co, który pisze pracę dok­torską z lit­er­atu­ry na Yale jak każdy porząd­ny dok­torant poprowadz­ił zaję­cia ze stu­den­ta­mi ucząc ich przenoszenia wier­szy na taśmę fil­mową. Poza tym jak wieść gmin­na niesie kiedy stu­diował na UCLA zami­ast jak każdy porząd­ny leni­wy stu­dent wyro­bić 19 wyma­ganych punk­tów w semes­trze Fran­co wyro­bił ich 62. Ogól­nie im dłużej zwierz przyglą­da się Jame­sowi Fran­co tym bardziej nie ma zielonego poję­cia co myśleć. Aktorem potrafi być niezłym ale też bez­nadziejnym, wyreży­serowany przez niego film zbiera całkiem niezłe recen­z­je a książ­ka Palo Alto doczekała się ekraniza­cji. A przy tym aktor ma na kon­cie całkiem sporo dzi­wnych czy cza­sem żenu­ją­cych wys­tępów pub­licznych albo w medi­ach społecznoś­ciowych. Nie mniej zwierz strasznie kibicu­je jego kari­erze naukowej bo ma pode­jrze­nie, że to jeden z tych ludzi którzy po pros­tu są dobrzy w te naukowe kloc­ki. A poza tym jak zwierz miał­by nie czuć sym­pa­tii do kogoś kto próbu­je robić w swoim życiu wszys­tko na raz. Wszak to zdaniem zwierza najlep­sza dro­ga życiowa.

  Trud­no się dzi­wić że aktor który tak dobrze wyglą­da czy­ta­jąc książ­ki zde­cy­dował się na kari­erę naukową

Bri­an May – jeśli myśli­cie że bycie współza­łoży­cielem i gitarzys­tą jed­nego z najwięk­szych jeśli nie najwięk­szego zespołu muzy­cznego w his­torii jest wymówką by nie zro­bić dok­toratu to się myli­cie. May który zan­im został gitarzys­tą Queen stu­diował fizykę w Impe­r­i­al Col­lage Lon­don najwyraźniej uznał, że nic nie zwala­nia go z  obow­iązku ukończenia studiów dok­toranc­kich. Porzu­cił je w 1976 roku a zapisał się na stu­dia dok­toranck­ie ponown­ie w 2006. Miał jed­nak szczęś­cie – tem­at którym się zaj­mował (Pręd­koś­ci radi­alne w zodi­akalnej chmurze pyłu kos­micznego)  nie był przez te trzy­dzieś­ci lat jakoś szczegól­nie pop­u­larny. Co dało mu szan­sę przeczy­tać wszys­tko co na ten tem­at napisano – okazu­je się bowiem – co nie powin­no dzi­wić – że jed­nak coś przez te trzy dekady w tej materii odkry­to (nie pyta­j­cie zwierza co nie ma zielonego poję­cia). Nie mniej udało mu się dok­torat obronić, wcale nie prz­ery­wa­jąc wys­tępów ze zmody­fikowanym z koniecznoś­ci zespołem. Ponoć ter­az nie było­by już tak łat­wo bo po 2006 roku tem­at stał się pop­u­larny i sporo napisano. Ale nau­ka jest pros­ta – nie ma takiego cza­su po którym nie dało­by się skończyć pisać dok­toratu. Oczy­wiś­cie trze­ba wybrać odpowied­ni tem­at. Ale w sum­ie jak­by May nie skończył pisać swo­je pra­cy fani Queen by mu wybaczyli. Choć kto wie może byli­by lekko zaw­iedzeni. W każdym razie następ­nym razem słucha­jąc solówek gitarowych Maya pamię­ta­j­cie że gra dla was najprawdzi­wszy dok­tor astrofizyki.

Z taką fryzurą moż­na zostać albo rock­manem albo fizykiem. May postanow­ił nie rezyg­nować z żad­nej ścież­ki kariery

Peter Weller – patrząc na fil­mo­grafię Petera Wellera człowiek nie spodziewał­by się infor­ma­cji że aktor – znany sze­rok­iej pub­licznoś­ci z roli w Robo­copie a nieco mniej się­ga­jącej w przeszłość pub­licznoś­ci z Dex­tera czy Star Trek Into Dark­ness – jest dok­torem spec­jal­izu­ją­cym się we Włoskim Rene­san­sie. Tym­cza­sem Weller który jako młody człowiek ukończył szkołę aktorską postanow­ił wró­cić na stu­dia już jako uznany aktor. Zapewne chci­ał zająć się czymś co go intere­sowało bo jak inaczej wyjaśnić zapisanie się w 2004 roku na uni­w­er­sytet celem stu­diowa­nia his­torii rzym­skiej i rene­san­sowej. Szło mu nieźle i nawet prowadz­ił zaję­cia dla stu­den­tów. Najwyraźniej mag­is­teri­um go nie zad­owoliło bo w 2013 roku obronił dok­torat spec­jal­izu­jąc się w Rene­san­sie włoskim. Jak sami widzi­cie, jeśli w tym momen­cie nie kusi was kari­era aka­demic­ka to daj­cie sobie trochę cza­su. Kto wie może które­goś dnia obudzi­cie się z myślą, że właś­ci­wie nic nie stoi na przeszkodzie byś­cie stali się posi­adacza­mi dok­toratu z his­torii sztu­ki. A jak jeszcze uda wam się to połączyć z graniem w kole­jnej odsłonie Star Tre­ka to trud­no wybrać lep­szy sposób na spędzanie czasu.

  Jeśli moż­na mieć dok­torat i grać w Star Treku to w sum­ie czego więcej chcieć od życia

David Duchowny – zan­im aktor zaczął szukać obcych w Archi­uwm X i syp­i­ać z kim popad­nie w Cal­i­for­ni­ca­tion całkiem na poważnie rozważał kari­erę aka­demicką. Jako absol­went Pince­ton nagrod­zony za swo­ją pracę o książkach Beck­et­ta mógł rozpocząć pracę nad swoim mag­is­teri­um a potem dok­toratem z lit­er­atu­ry ang­iel­skiej nigdzie indziej tylko na prestiżowym Yale. Znany jest nawet tem­at jego pra­cy dok­torskiej Mag­ic and Tech­nol­o­gy in Con­tem­po­rary Poet­ry and Prose.  Prawdę powiedzi­awszy brz­mi to jak tem­at tak wiel­ki że nic dzi­wi że aktor zwiał z uczel­ni ku kari­erze w kinie i telewiz­ji. Duchowny częs­to mówił o swo­jej rozpoczętej kari­erze aka­demick­iej i o tym, że nie miał­by nic prze­ci­wko temu by kiedyś pisanie dok­toratu skończyć. Zwierz który bard­zo lubi wys­tępy Duchownego w fil­mach i seri­alach musi przyz­nać że sam cicho się cieszy, że mu z tej kari­ery na Yale nic nie wyszło. Bo tak zwierz ma inteligent­nego i zdol­nego akto­ra na ekranie, a gdy­by został na uczel­ni może by tylko cza­sem zerknął na jakiejś maleńkie zdję­cie jakiegoś przys­to­jnego pro­fe­so­ra z tył okład­ki książ­ki. Tak więc widzi­cie nieu­dana kari­era aka­demic­ka może cza­sem kogoś cieszyć.

  Widzi­cie to jest zabawniejsze od jakiejkol­wiek pra­cy doktorskiej ;)

Hugh Grant – zwierz zawsze przyglą­da­jąc się kari­erze Hugh Gran­ta odnosił wraże­nie że  to człowiek który został aktorem trochę przy­pad­kiem i nigdy go to szczegól­nie nie baw­iło. Być może dlat­ego, że aktorstwo wybrał (jak sam sę zresztą przyz­nawał) trochę przy­pad­kiem. Kiedy skończył stu­dia na Oxfordzie (ci paskud­ni Bry­tyjczy­cy z tym ich paskud­nym wyk­sz­tałce­niem) – gdzie stu­diował lit­er­aturę ang­iel­ską, dostał propozy­cję od Uni­w­er­syte­tu Londyńskiego by rozpocząć tam dok­torat z his­torii sztu­ki. Aktor wahał się przez pewien czas czy nie przyjąć ofer­ty ale ostate­cznie zade­cy­dowały sprawy finan­sowe. Na dok­torat nie było go stać (jeśli zwierz dobrze rozu­mie nie dostał grantu) zaś aktorstwo wydawało się całkiem niezłym sposobem na życie. I wiecie co jak się tak patrzy na kole­jne role Hugh Gran­ta (który błyszczał na początku kari­ery by potem grać w kółko w sum­ie tą samą rolę) to dochodzi się do wniosku, ze to dokład­nie widać w jego wyb­o­rach. Zda­je się jak­by wciąż był tym człowiekiem który wybrał aktorstwo bo tam lep­iej płacą, a naprawdę chęt­nie został by kimś takim jak jego bohater z Drob­nych Cwa­ni­aczków – marchan­dem, znaw­cą sztu­ki, kimś to może się bard­zo dobrze czuć siedzą w domu z kieliszkiem dobrego wina i abso­lut­nie nie wysi­lać się na planie fil­mowym. Niech to będzie dla was nau­ka – jeśli wyk­sz­tałce­nie było wam pisane a wybral­iś­cie w życiu co innego to będzie to po was widać. Choć nie ukry­wa­jmy – Hugh Grant jest przykła­dem że aktorstwo mimo wszys­tko przynosi więk­sze pieniądze niż kari­era naukowa.

  Jeszcze w Oxfordzie Grant zała­pał się na współspon­sorowany przez uczel­nię film Priv­iliged.  I tak przyszły his­to­ryk sztu­ki zde­cy­dował że fajniej będzie zostać aktorem

No i właś­ci­wie tyle. Zwierz nie wybrał wszys­t­kich którzy mają hon­orowe dok­toraty choć tych jest całe mnóst­wo. Ale zdaniem zwierza to trochę dro­ga na skró­ty – amerykańskie uczel­nie dadzą hon­orowe wyróżnie­nie każde­mu kto przy­jeżdża­jąc na ich roz­danie dyplomów wygłosi ciekawą mowę z tej okazji. Co ciekawe więk­szość z nagradzanych aktorów czy piosenkarzy wcześniej czy później rzu­ciła stu­dia. Zresztą chy­ba pamięta­cie ten moment cer­e­monii Oscarowej kiedy Ellen DeGeneres żar­towała z braku aka­demick­iego wyk­sz­tałce­nia aktorów. Może dlat­ego tak bard­zo robią na nas wraże­nie gwiazdy które pod­jęły wysiłek  nie tyle napisa­nia dok­toratu co po pros­tu zad­ba­nia o swo­ją edukację. Co ciekawe zda­je się że każde pokole­nie ma taką swo­ją jed­ną aktorkę dziecięcą. Kiedyś była to Judie Fos­ter która poszła  stu­diować lit­er­aturę na Yale (ma też hon­orowy dok­torat tej uczel­ni), potem Natal­ie Port­man która stu­diowała Psy­chologię na Har­vardzie obec­nie – odbier­a­ją­ca nie tak dawno swój dyplom Emma Wat­son która także stu­diowała lit­er­aturę ang­iel­ską tym razem na Brown Uni­ver­si­ty. Oczy­wiś­cie sporo jest jeszcze aktorów, aktorek i gwiazd mogą­cych się pochwal­ić najlep­szym wyk­sz­tałce­niem kierunk­owym. Pod tym wzglę­dem przo­du­ją Angl­i­cy, którzy mają kil­ka doskon­ałych szkół aktors­kich z których wypuszcza­ją  ludzi gotowych grać złych bohaterów w fil­mach amerykańs­kich i właś­ci­wie kogo tylko moż­na w kole­jnych wstaw­ieni­ach Szek­spi­ra. Przy czym show biznes jest zbu­dowany nie na wyk­sz­tałce­niu ale na pasji i tal­en­cie. Co właś­ci­wie wszys­t­kich nas prowadzi do prostej kon­kluzji. Chcesz się w życiu dobrze baw­ić i odnosić sukcesy? Rób to co cię pasjonu­je. Wtedy nagle zna­jdzie się czas, ocho­ta i możli­woś­ci. W przy­pad­ku niek­tórych będzie się sprowadza­ło do wcześniejszego porzuce­nia edukacji w przy­pad­ku innych do jej przedłuża­nia. W przy­pad­ku zwierza jak na razie sprowadza się to do pisa­nia. I jak na razie zwierz nie narzeka ;)

Ps: Jutro jeszcze jeden wpis książkowy a potem… cisza w eterze, zwierz wyjeżdża na week­end najpierw na kon­fer­encję o kul­tur­ach fanows­kich do Katow­ic, potem na Blog Forum Gdańsk i raczej nie da rady napisać wpisu na sobotę. Będziecie musieli sobie jakoś poradz­ić. Na osłodę zwierz ma dla was recen­zję Brudu z McAvoyem którą zamieś­cił na Onet Autorzy.

Ps2: Zwierz obe­jrzał dru­gi odcinek The Affair. Czołówka jest znakomita!

27 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online