Home Ogólnie Tylko mięczaki mają rękawy czyli rzecz o podkoszulkach

Tylko mięczaki mają rękawy czyli rzecz o podkoszulkach

autor Zwierz
Tylko mięczaki mają rękawy czyli rzecz o podkoszulkach

Ogląd­nie wywiadów jest niebez­pieczne. Serio zwierz odkrył to u siebie już jak­iś czas temu. Niech tylko jak­iś aktor czy inna oso­ba związana z filmem rzu­ci nawet najgłup­sze zdanie w cza­sie wywiadu a zwierz nic tylko spędza następ­ne dni nie myśląc o niczym innym. Tak było też w przy­pad­ku tego wpisu.

be5a1858c0698e6d08eb06673b2e2e38

Zaczęło się od wywiadu gdzie aktor­ka przyz­nała, że bohater­ka po pros­tu rękawów mieć nie mogła

Jak może wiecie, lub nie wiecie, zwierz kil­ka dni temu wpadł na stronę gdzie SAG pub­liku­je długie wywiady z aktora­mi i pan­ele z twór­ca­mi seri­ali. Wywiady trwa­ją od czter­dzi­es­tu pię­ciu min­ut do dwóch godzin i są tym czego zwierz zawsze namięt­nie szu­ka w Internecie — nieco głęb­szym spo­jrze­niem na kari­erę aktorską. Jeśli kiedyś zas­tanaw­ial­iś­cie się skąd bierze się lwia część zwier­zowej fil­mowej erudy­cji to właśnie z tego typu wywiadów i pro­gramów. No ale do rzeczy, w jed­nym z wywiadów z obsadą Sleepy Hol­low aktor­ka Lyn­die Green­wood, gra­ją­ca Jen­ny w seri­alu (niepoko­rną siostrę która poza tym że zadzier­ała z prawem to miała też prz­eróżne przy­gody) stwierdz­iła, że jej bohater­ka bie­ga w pod­koszulku bo jest zbyt “bad ass” by mieć rękawy. Tyle wystar­czyło by mózg zwierza zaskoczył. Rzeczy­wiś­cie rękawy są dla mięczaków.

wolverine-angry-claws-hugh-jackman-just-confirmed-that-wolverine-movie-team-up

Co tam szpony z adaman­timu. Pod­koszulek się liczy

Zaczni­jmy od his­torii, pod­koszulek jak wszyscy wiedzą ma bur­zli­wą fil­mową his­torię — najpierw zabłys­nął tym, że go nie było (słyn­na his­to­ria o tym jak w Ich Noce Clark Gable zdjął koszulę, a gdy nie było pod nią pod­koszul­ka sprzedaż tej częś­ci garder­o­by spadła na łeb na szyję) potem zaś dość dra­maty­cznie był — nos­zony przez Mar­lona Bran­do czy Jame­sa Deana.  Potem nosili go przestęp­cy i oszuś­ci (jak War­ren Bet­ty w Bon­nie i Clyde czy Paul New­man w Żądle). Oczy­wiś­cie wtedy już stracił swo­ją pier­wot­ną funkcję — nikt nie patrzy dziś na pod­koszulek z wiz­ją że powinien — zgod­nie z nazwą zna­j­dować się pod koszulą. Nie tylko dlat­ego, że się wye­man­cy­pował i stał się ubraniem na swoich włas­nych prawach ale też dlat­ego, że dziś mało kto ubiera się tak ciepło jak kiedyś. Niek­tórzy twierdzą że to po pros­tu zmi­ana mate­ri­ałów (łatwiej ubrać się ciepło nie ubier­a­jąc się na cebulkę) inni że mody. Nie mniej dziś pod­koszulek z rzad­ka zna­j­du­je się pod koszulą. Częs­to zaś wal­czy ze złem.

blando

Bran­do delikat­nie wprowadza pod­koszulek na salony

No właśnie spójrz­cie na naszych herosów — zarówno tych super jak i tych pozbaw­ionych dodatkowych mocy. Bez pod­koszul­ka część z nich nigdy nie była­by w stanie ura­tować świa­ta. John McClane w koszuli? Przepadł­by w jed­nym z tych szy­bów wenty­la­cyjnych, Wolver­ine? Niby ma koszulę drwala czy skórzaną kurtkę ale niewąt­pli­wie biały pod­koszulek pojaw­ia się na liś­cie jego ukochanych ubrań zaraz po żół­tym kom­bine­zonie ze span­dek­su. Ram­bo? Czy ktokol­wiek wyobraża sobie Ram­bo bie­ga­jącego w bluzie z długim rękawem? Już sam fakt, że bie­ga w t‑shircie w czwartej częś­ci przygód Ram­bo świad­czy o tym, że jego bohater powinien udać się na emery­turę. Trady­c­ja białego pod­koszul­ka nie ginie — w najnowszym Super­manie co praw­da spłonął w dra­maty­cznych okolicznoś­ci­ach (byśmy mogli podzi­wiać wybit­ną musku­laturę super bohat­era) ale już na przykład w White House Down przeży­wał swo­je pięć min­ut broniąc przed kula­mi i obraże­ni­a­mi pierś Chan­ninga Tatuma.

john-mcclane1

Najbardziej zasłużony pod­koszulek kinematografii

Sama pop­u­larność pod­koszul­ka jako ele­men­tu super bohater­skiego czy bohater­skiego nie powin­na dzi­wić.  Na rzecz pod­koszul­ka dzi­ała przede wszys­tkim jego krój. Sko­ro nie ma rękawów to znaczy, że może­my w pełni podzi­wiać męskie ramie a co za tym idzie biceps. Bicepsem zaś stoi świat męskiej siły i hero­iz­mu — przy­na­jm­niej w fil­mach. Zresztą jeśli rzu­ci­cie okiem na pop­u­larne super bohater­skie stro­je, to rzu­ci się w oczy że Hawk­eye, Thor (choć ten jest poważnie niezde­cy­dowany) czy fil­mowy Dead­pool bie­ga­ją w stro­jach rękawów pozbaw­ionych błyska­jąc w oczy wrogów i widzów odpowied­nio wyćwic­zony­mi bicep­sa­mi ‑budzą­cy­mi — w zależnoś­ci od ambicji widza grozę albo zaz­drość (choć powiedzmy sobie szcz­erze, wszyscy wolimy jak Chris Hemsworth ma rękawy bo nie czu­je­my się wtedy taki­mi cher­lawy­mi przed­staw­iciela­mi gatunku homo sapiens).

The-Avengers-Thor

  Nie ma rękawów — jest biceps (tu biceps Hemswortha)

Ale zas­tanówmy się czy o jedynie o ów słyn­ny biceps chodzi. No jasne w pod­koszulku mężczyz­na wyglą­da lep­iej ale nie tylko prze­cież o to chodzi. Wszak pod­koszulek wye­wolu­ował od stro­ju nos­zonego po domu — w sytu­acji kiedy wresz­cie po pra­cy moż­na było zdjąć koszulę i poczuć się swo­bod­nie w czterech ścianach swo­jego włas­nego domu. Jak to się właś­ci­wie stało, że ciuch który powinien służyć przede wszys­tkim wylegi­wa­niu przed telewiz­orem czy z gazetą, stał się obow­iązkowym ele­mentem człowieka ratu­jącego świat. Przede wszys­tkim zwierz prag­nie zauważyć, że nie da głowy że jego wnioskowanie będzie tu słuszne. Ale pod­koszulek to przede wszys­tkim brak. Czego brak? No właśnie tej porzu­conej wcześniej koszuli. Nasz bohater bowiem musi się do wal­ki — jak to się przyjęło roze­brać — zarówno dla wygody ale także dlat­ego, że ratowanie świa­ta jest sprawą niecodzi­en­ną wchodzącą w sam środek spoko­jnej codzi­en­noś­ci. Bycie bohaterem — które każe wyjść z tego codzi­en­nego try­bu nakazy­wało­by więc albo przy­wdzian­ie spec­jal­nego stro­ju albo odrzu­canie stro­ju codzi­en­nego. Tu pozostanie w samym pod­koszulku było­by więc czymś podob­nym co zarzuce­nie na siebie pel­eryny (przy czym bez­pieczniejsze bo jak wiemy pel­eryny nie są dobrym pomysłem). Ale jest jeszcze jeden trop który wyda­je się ciekawy — pod­koszulek wiąże się bowiem nie tylko z codzi­en­noś­cią ale też — przy­na­jm­niej do pewnego stop­nia, z czymś ple­be­jskim czy robot­niczym. Czyż­by więc pozosta­jąc w samym pod­koszulku bohater nie sug­erował nam, że jest — przede wszys­tkim człowiekiem który pochodzi co najm­niej z ludu a przy­na­jm­niej cięż­ka pra­ca nie jest mu obca więc może do tego dorzu­cić jeszcze ratowanie świa­ta — to co praw­da dalekie spo­jrze­nie ale w sum­ie poza Bat­manem nie ma aż tak wielu bohaterów którzy są dobrze urodzeni i nigdy nie musieli zara­bi­ać ciężką pracą na życie. Moż­na też iść innym tropem wedle którego pod­koszulek jest najbliższy stro­jom gim­nasty­cznym, co sug­erowało­by, że mamy do czynienia z ludź­mi przyzwycza­jony­mi do wysiłku fizy­cznego. Choć należało­by stwierdz­ić, że jed­nak ten najbardziej klasy­czny pod­koszulek jest nieco bardziej zabu­dowany niż typowy strój gim­nasty­czny. Nie mniej tego tropu też nie moż­na porzucić.

WHD-1

W koszuli niko­go nie uratujesz

No dobra ale spójrzmy na kobi­ety — na silne kobi­ety w fil­mach akcji. Co zobaczymy — och jakże piękny i łatwy do przewidzenia schemat. Sarah Con­nor gdy tylko decy­du­je się skopać wszys­tkim tył­ki oczy­wiś­cie zna­j­du­je sobie odpowied­ni pod­koszulek, Rip­ley ewolu­u­je i choć w dwójce nosi jeszcze biały t‑shirt to już w trze­ciej częś­ci filmów o Obcym jest już tak niepoko­nana że może odrzu­cić rękawy. Lara Croft? oczy­wiś­cie po co jej rękawy, Demi More w G.I Jane ? Jest w wojsku więc bez pod­koszul­ka nie da rady. Bez pod­koszul­ka nie rusza się połowa bohaterek granych przez Michelle Rodriguez, której przy­padło w ostat­nich lat­ach  obow­iązek gra­nia wszys­t­kich tych wściekłych Latynosek, które zdaniem twór­ców filmów wcale nie są stras­zli­wym stereo­typem. Spójrz­cie na jej bohaterkę w Avatarze a naty­ch­mi­ast zobaczy­cie naszego dobrego zna­jomego czyli biały pod­koszulek. Pamięta­cie Na Skra­ju Jutra? oczy­wiś­cie kiedy nasz bohater ma się przekon­ać, że bohater­ka z którą będzie współpra­cow­ał to oso­ba o niemal nad­ludz­kich możli­woś­ci­ach, zobaczy ją jak ćwiczy — oczy­wiś­cie w pod­koszulku. No i nie zapom­i­na­jmy o naszej bohater­ce od której wszys­tko się zaczęło czyli niepoko­rnej — kto wie może nieco sza­lonej bohater­ce Sleepy Hollow.

Linda-Hamilton-as-Sarah-Connor

Sarah Con­nor w typowym stro­ju sil­nej i uzbro­jonej kobiety

W przy­pad­ku kobi­et założe­nie pod­koszul­ka to już zde­cy­dowanie odwołanie się do bard­zo pop­u­larnych schematów. Jak juz ustalil­iśmy pod­koszulek jest stro­jem męskim — nie mam więc wąt­pli­woś­ci że przede wszys­tkim sugeru­je się nam tu, że oto mamy kobi­etę prze­j­mu­jącą pewną męską rolę a przy­na­jm­niej — postaw­ioną (czy staw­ia­jącą się) w miejs­cu nat­u­ral­nie przy­należnym mężczyznom. Kobi­etom wszak pod­koszulek nie jest potrzeb­ny — nie noszą koszul — jeśli już pod­koszulek założyły, to zapewne będą zachowywać się czymś męskim. Oczy­wiś­cie, ele­ment eksponowa­nia bicep­sa też jest równie ważny — moż­na powiedzieć że nawet ważniejszy. Trze­ba bowiem powiedzieć, że w przy­pad­ku kobi­et — bohaterek — sce­na obow­iązkowych ćwiczeń fizy­cznych — i to tych typowo “męs­kich” (najlepiej pokazać jak bohater­ka pod­cią­ga się na drążku co oczy­wiś­cie jest takim uję­ciem przez­nac­zonym dla bohat­era męskiego). Na sam koniec powiedzmy sobie szcz­erze — nieza­leżnie od stereo­typów męs­kich i kobiecych w przy­pad­ku pod­koszul­ka nasze móz­gi dzi­ała­ją dość pros­to — ktoś pojaw­ia się w pod­koszulku wiemy już na pewno — po pier­wsze że ma jakieś bohater­skie zacię­cie, po drugie — jeśli pod­koszulek jest biały — to kule się  nie go imać nie będą, zaś jeśli pod­koszulek jest czarny — cóż wtedy mamy do czynienia z bohaterem który nawet krwaw­iąc nie będzie dawał po sobie znać, że cokol­wiek złego się z nim dzieje.

mr720_Avatar_Michelle_4087079

  Jest kos­mos jest pod­koszulek — to pod­koszulek z bonusem czyli z dekoltem

Kine­matografia dzi­ała na zasadzie pewnych obrazów kluczy. Niekiedy doskonale zda­je­my sobie z nich sprawę – niekiedy to jak bard­zo skró­towy potrafi być język fil­mu jest dla nas sporym zaskocze­niem. Rola pod­koszul­ka na ekranie to doskon­ały przykład tego jak cza­sem idziemy w fil­mach – zwłaszcza tych pop­u­larnych – na skró­ty. Bo oczy­wiś­cie pod­koszulek pojaw­ia się – zwłaszcza w fil­mach his­to­rycznych czy oby­cza­jowych też w swoim pier­wot­nym wyda­niu. Ale wtedy zwyk­le bohater nie zde­j­mu­je tylko koszuli ale bie­ga po domu w samych gaci­ach i jeszcze – obow­iązkowo pod­ciąg­nię­ty­mi wysoko skar­petka­mi. Ale jakoś nigdy nie mylimy tego pod­koszul­ka z bohater­skim. Dzi­ałamy w ten prosty sposób, że cza­sem po pros­tu wiemy o bohat­er­ach wszys­tko – niekoniecznie dosta­jąc o nich więcej infor­ma­cji niż tylko to jak są ubrani. Te skró­ty niekiedy nas baw­ią, niekiedy nas iry­tu­ją ale co najważniejsze – kiedy patrzymy na nie z boku – pokazu­ją nam jak płyn­nie posługu­je­my się wiz­ual­nym językiem kina. Zwierz ma wraże­nie, że ten słown­ik cza­sem ignoru­je­my – wyda­je się nam że nie ma nic wielkiego ani ważnego w tym, że umiemy się tym językiem posługi­wać. Dopiero kiedy wychodz­imy ze świa­ta znanego nam kina, czy  w ogóle ze świa­ta znanych nam odniesień ori­en­tu­je­my się jaki to trud­ny język i ile trze­ba się nauczyć by naprawdę zrozu­mieć co nam fil­mow­cy pokazują.

2267698_orig

Trud­no to nazwać klasy­cznym pod­koszulkiem ale krój się zgadza

Jak zwierz mówił. Oglą­danie wywiadów jest niebez­pieczne. Prowoku­je do myśle­nia o kinie i zas­tanaw­ia­n­iu się dlaczego wiemy, że ktoś kto staw­ia na wysiłek fizy­czny i ratowanie świa­ta musi się pojaw­ić w pod­koszulku. A to tylko jed­na z licznych myśli jaka przyszła zwier­zowi do głowy w cza­sie oglą­da­nia bard­zo bard­zo długich wywiadów z aktora­mi. I wiecie co zwierz bard­zo wam takie wywiady pole­ca – siada­j­cie i szuka­j­cie tych które nie są związane z pro­mocją kole­jnego pro­jek­tu i koniecznoś­cią opowiedzenia tej jed­nej aneg­do­ty bez której wywiad się nie liczy. Jasne one są strasznie fajne i zwierz też uwiel­bia je oglą­dać (zwłaszcza te u Gra­hama Nor­tona), ale są też te wywiady zupełnie poważne, długie kiedy okazu­je się, że nawet gwiazdy kina akcji to ludzie mają­cy ciekawe i istotne prze­myśle­nia na tem­at kina i gry aktorskiej. Wiele moż­na się z nich dowiedzieć i o wielu rzeczach moż­na po nich myśleć. Niekoniecznie mądrze.

1510983_orig

Ram­bo patrzy na zwierza z wyrzutem, że pojaw­ił się we wpisie dopiero pod koniec

Ps: Jak zwierz pisał na Face­booku – dzisiejszy wpis jest dużo później bo zwierz skończył wczo­raj w godz­i­nach przez­nac­zonych na pisanie kończył pisać swo­ją powieść. I skończył. Widzi­cie zwierz jest w stanie zro­bić wszys­tko by nie zająć się poważną pracą

Ps2: No dobra jeśli wszys­tko będzie zgod­nie z rozpiską zwierza to jutro będzie wpis na jak­iś z tych zapowiadanych tem­atów (dlat­ego nie należy zapowiadać tem­atów – od razu przy­chodzą do głowy inne pomysły)

20 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online