Home Ogólnie Tym razem pies przeżyje czyli John Wick 2

Tym razem pies przeżyje czyli John Wick 2

autor Zwierz
Tym razem pies przeżyje czyli John Wick 2

John Wick był być może jed­nym z najwięk­szych fil­mowych zaskoczeń jakie zwierz przeżył w życiu. Nie miał zami­aru iść na ten film do kina, ale które­goś wiec­zoru na Coper­ni­conie nagle znalazł się w grupie która pod entuz­jasty­cznym prze­wod­nictwem Kuby Ćwieka i Ane­ty Jad­owskiej zmierza­ła do kina. Pier­wszy John Wick to był cud­owny popis humoru, kina akcji i kreaty­wnoś­ci wrzu­conej do mało kreaty­wnego gatunku. Stąd oczeki­wa­nia wobec drugiego rozdzi­ału his­torii były olbrzymie. I już ter­az zwierz może powiedzieć. Nie zaw­iedziecie się.

W najwięk­szym skró­cie John Wick 2 to podob­nie jak John Wick opowieść o zemś­cie. His­to­ria jest w dużym stop­niu kon­tynu­acją poprzed­niej. Tym razem jed­nak nie chodzi o cud­own­ie emocjon­al­ny punkt wyjś­cia (zabili mu szczeni­acz­ka i ukradli samochód) ale o pogłę­bi­e­nie świa­ta w którym porusza się nasz bohater. Okazu­je się, że emery­tu­ra na którą wybrał się wiele lat wcześniej nie była taka łat­wa a ludzie którzy pomogli mu wydostać się z trud­nej sytu­acji życiowej (czy­taj mor­dowa­nia wszys­t­kich na potęgę) ter­az żąda­ją od niego spłace­nia długów. I John je niechęt­nie spła­ca. A potem mści się na potęgę. Przy czym o ile w pier­wszej częś­ci mścił się za psa  i samochód tak w tej najbardziej chy­ba za utra­coną kolekcję zdjęć.

John Wick nie dzieje się w naszej rzeczy­wis­toś­ci. Jasne wys­tępu­je tam Rzym i Nowy Jork i moż­na rozpoz­nać reklamy ist­nieją­cych pro­duk­tów. Ale niech was to nie zmyli. To świat alter­naty­wny i równoległy rządzą­cy się swoi­mi prawa­mi.  Moż­na się tam nie prze­j­mować policją, strze­lać w miejs­cach pub­licznych a cały świat mafii i zabójców na zlece­nie jest doskonale zor­ga­ni­zowany i rządzi się włas­ny­mi prawa­mi. Zwierz przyz­na, że to chy­ba jego ulu­bione alter­naty­wne uni­w­er­sum fil­mowe bo twór­cy mają na nie doskon­ały pomysł. Kiedy John Wick korzys­ta z kole­jnych „zakładów pomo­cy zawodowym zabój­com” to jest w tym coś fas­cynu­jącego a jed­nocześnie – komicznego. Pomysł by pokazać że ten świat wychodzi poza Nowy Jork i jest między­nar­o­dowy to prawdzi­wa pereł­ka. Zwierz przyz­na tak na mar­gin­e­sie, że chęt­nie by w ogóle obe­jrzał film który roz­gry­wa się tylko w którymś z hoteli dla zabójców bez całego strze­la­nia po środ­ku. A w ogóle zwierz podtrzy­mu­je swo­je zdanie, że zarówno hotel jak i cała sieć pomoc­ników to tem­at na mały serial.

Jed­nocześnie film jest zabawny. Zabawny od pier­wszych min­ut. Zresztą jeśli chodzi o pier­wsze min­u­ty to fenom­e­nal­nie streszcza­ją one fabułę pier­wszego Johna Wic­ka (ktoś ewident­nie założył, że ktoś mógł to małe arcy­dzieło kina akcji prze­gapić) i zamyka­ją pewne stare wąt­ki (samochód wraca!) Komizm Johna Wic­ka wyni­ka z dwóch dość prostych pomysłów. Pier­wszy jest taki, że zestaw­iamy bard­zo bru­talne sce­ny akcji ze sce­na­mi gdzie bohaterowie chcąc nie chcąc muszą się zachowywać w sposób codzi­en­ny czy powiedzmy cywili­zowany – mimo, że wcześniej chcieli się wza­jem­nie zabić. Cały ten świat który krę­ci się wokół zabójstw na zlece­nie jest właśnie zabawny takim humorem pod tytułem „A co by było gdy­by uzyskanie pomo­cy dla zabój­cy było równie proste co uzyskanie pomo­cy przy budowie domu”. Ten rodzaj humoru jest właś­ci­wie studnią bez dna bo po pros­tu tak urząd­zony świat spoko­jnych pro­fesjon­al­istów bawi. Dru­ga por­c­ja humoru wyni­ka z fak­tu, że Keanu Revees nie ma dwóch min. Ma jed­ną. To smut­na mina. Ma też psa którego bard­zo kocha. Tak więc naszym bohaterem jest smut­ny pan z psem który chce zabić ich wszys­t­kich. I wiecie co – kiedy wyjmie się go ze sce­ny strze­la­nia do ludzi to automaty­cznie sta­je się zabawny. Nie musi nawet nic robić. No i są w tym filmie genialne sce­ny. Jak (bez spoil­erów) sce­na w której bohater przy­jeżdża do Rzy­mu a man­ag­er tamte­jszego hotelu dla zabójców wyda­je mu klucz dopiero po tym jak zada jed­no bard­zo ważne pytanie. Pyta­nia zwierz nie zdradzi ale się uśmiał.

Oczy­wiś­cie John Wick to nie tylko humor. To także akc­ja. Tu zwierz ma wraże­nie, że być może jest odrobinkę za dużo strze­la­nia ale z drugiej strony – to jest taki film w którym bohater musi zas­trzelić każdego z licznych prze­ci­wników osob­no a nie po pros­tu wpa­da do pomieszczenia i strzela ser­ią z kara­binu. Te sce­ny akcji są z jed­nej strony ładne – bo widać że tu nie ma mil­iona kaskaderów i trzęsącej się kamery – jest sporo chwytów które zwierz rozpoz­na­je z licznych obserwacji  różnych sztuk wal­ki. To jest mniej wid­owiskowe niż wiele fil­mowych nawalanek ale za to jest w tym coś prawdzi­wszego. Co praw­da John ma pewne bonusy – np. jest właś­ci­wie nieśmiertel­ny i moż­na go bić do woli a on i tak wstanie, ale to nie jest real­isty­czny film więc mieś­ci się to w ramach kon­wencji.  Co praw­da zwierz musi powiedzieć, że jed­na ze scen (roz­gry­wa­ją­ca się w Rzym­s­kich katakum­bach) nieco za bard­zo przy­pom­i­nała etap gry kom­put­erowej (którą ktoś prze­chodzi już po raz dziesią­ty i zna ustaw­ie­nie prze­ci­wników na pamięć) ale z drugiej strony – jak się idzie na Johna Wic­ka to mają strze­lać – to jest pew­na zasa­da. Sporo jest też w tej częś­ci jeżdże­nia autka­mi choć zwierz przyz­na, że woli jak John porusza się piechotą. Choć wtedy ginie więcej osób.

Co ciekawe gdzieś tam w tym pełnym strze­lanin i trochę wari­ack­iego humoru filmie zna­jdzie się też miejsce na prawdzi­we emoc­je. Co praw­da nie będą one związane z pytaniem ‘Czy John przeży­je” bo wiemy że przeży­je  (John Wick przeży­je wszys­tko) ale i tak uda się ten film w którym trup ścieli się gęs­to sprowadz­ić do jed­nej prostej decyzji i napię­cia jakie ona budu­je. Plus jak moż­na bez trudu zauważyć – Wick nie jest szczegól­nie dobrym człowiekiem (w sum­ie więk­szość jego inter­akcji z ludź­mi sprowadza się do tego, że pod koniec żywy jest już tylko John Wick) ale kiedy patrzymy jak bawi się z psem (najsłod­szy pit­bull świa­ta) to nie mamy wąt­pli­woś­ci, że mu się ta emery­tu­ra należy. Wszak on nic nie chce tylko mieszkać w swoim pustym domku i rzu­cać psu piłeczkę.  Świat powinien zrozu­mieć, że nic lep­szego nie może się zdarzyć. Film nie porzu­ca też smutku bohat­era po śmier­ci żony co jest całkiem dobrym pomysłem bo jed­nak nie jest w życiu tak, że jak ktoś nie żyje od więcej niż roku to smutek przemi­ja. Pod tym wzglę­dem John Wick jest niemalże bohaterem roman­ty­cznym. Choć o żad­nych związkach mowy nie ma. Trze­ba wszak zabijać.

Oglą­da­jąc film zwierz miał dzi­wne wraże­nie, że bawi się dobrze między inny­mi dlat­ego, że twór­cy baw­ią się dobrze. I to nie dlat­ego, że było fajnie na planie (choć zwierz ma wraże­nie – sądząc po minach że spotkanie po lat­ach Neo i Mor­feusza dostar­czyło wszys­tkim wiele radochy) ale dlat­ego, że chy­ba naprawdę dobrze się baw­ili pisząc swój alter­naty­wny świat w którym za znalezie­nie dla ciebie odpowied­niej broni odpowiedzial­ny jest hotelowy som­me­li­er, który kole­jne pis­to­le­ty i kara­biny pole­ca mniej więcej tak jak się pole­ca doskon­ałe wina. Jed­nocześnie to jest rzad­ki przy­padek ludzi którym chce się stworzyć świat nieco  jed­nak inny – zmusza­ją­cy widza do zaak­cep­towa­nia jego zasad.  To nie jest par­o­dia gatunku, to nie jest pró­ba wrzuce­nia zabawnego dow­cipu do każdej wymi­any zdań pomiędzy bohat­era­mi. To stara dobra zabawa wynika­ją­ca z odkry­wa­nia kole­jnych wymyślonych światów. Zwierz bard­zo to w Johnie Wicku ceni bo dzię­ki temu ta w sum­ie nie taka bard­zo dobrze znana pro­dukc­ja wyróż­nia się na tle wielu iden­ty­cznych strze­lanek, w których nikt nie zadał sobie trudu by je w jakikol­wiek sposób odróżnić od konkurencji. Dlat­ego John Wick zostaw­ia widza z poczu­ciem niedosy­tu nawet wtedy kiedy sama głów­na akc­ja jest dość pros­ta i nieco przewidy­wal­na (głównie za sprawą nieśmiertel­noś­ci bohat­era).  Co ciekawe zwierz przeczy­tał kil­ka opinii o tym, że rozbu­dowywanie świa­ta bohat­era nie ma sen­su. Tym­cza­sem to jest najlep­szy ele­ment i dowód, że twór­cy dość dobrze wiedzieli dlaczego ich strze­lan­ka tak ład­nie wypłynęła na tle wielu iden­ty­cznych produkcji.

John Wick to film bard­zo specy­ficzny. Pode­jrze­wam, że połowa osób wychodzi z kina zach­wycona a połowa nie wie co właś­ci­wie się stało. Pewnie kil­ka osób które mniej lubią kino akcji zaśnie. Zwierz jed­nak jest wielkim fanem pro­dukcji. Dlat­ego, że jed­nak stara się być troszkę inna. To miłe w świecie filmów które są tak bard­zo iden­ty­czne. Co więcej, o ile zwyk­le zwierz jakoś nie czeka szczegól­nie na kon­tynu­acje to tu po dwójce, która zdaniem zwierza pokazu­je, że twór­cy wiedzą skąd wziął się sukces jedyn­ki – zwierz chęt­nie zobaczył­by kole­jną odsłonę. Choć boi się że do tego cza­su John Wick zdąży już wszys­t­kich zabić. No ale z nim jest tak jak z Neo. Jest na poziomie przy którym nie tylko może się uchy­lać przed kula­mi, ale właś­ci­wie to już nie musi. Zwierz w tych szarych miesią­cach bard­zo jest wdz­ięczny za tą pro­dukcję. Dobra rozry­wka, która w żaden sposób nie naw­iązu­je do komik­sów, seri­ali i książek też cza­sem może baw­ić. Choć aku­rat John Wick świet­nie by się w świecie komik­sów znalazł. Kto wie może kiedyś.

Ps: Jutro zwierz idzie na nowego Greya. No zobaczymy czy recen­z­ja tej odsłony prze­bi­je reko­rd blo­ga jaką jest recen­z­ja poprzed­niej części.

6 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online