Home Ogólnie Wtem sezon 5 czyli Zombie vs Zwierz vs Sherlock

Wtem sezon 5 czyli Zombie vs Zwierz vs Sherlock

autor Zwierz
Wtem sezon 5 czyli Zombie vs Zwierz vs Sherlock

Czekaliś­cie. Chodzil­iś­cie od drzwi do okien a my nie wracal­iśmy. Aż w końcu światło, błysk, oświece­nie i oto znów jesteśmy. Zom­bie vs Zwierz. Sezon pią­ty, obiecu­je­my mnóst­wo dobrego, poprawę formy, nad­mi­ar treś­ci i możli­wość kon­tak­tu do tego. Ale zan­im to wszys­tko — poroz­maw­iamy o najważniejszym. A najważniejszy jest Sher­lock.

Tak moi drodzy dziś kil­ka nowoś­ci i cały odcinek kul­tur­al­nego sporu o czwarty sezon Sher­loc­ka. Choć może się to wydawać niemożli­we zwierz i Paweł mili na tem­at odcin­ka diame­tral­nie różne zda­nia i nadal się przy­jaźnią. Takie rzeczy tylko w Internecie. A tak serio to chce­my żeby pod­cast był nieco bardziej uporząd­kowany. Postaramy się by zgod­nie z naszy­mi pomysła­mi oprócz tem­atu prze­wod­niego pojaw­ił się wstęp gdzie podzie­limy się taki­mi krótki­mi uwaga­mi kul­tur­al­ny­mi na roz­grzewkę, a na koniec pyta­nia od widzów. O ile oczy­wiś­cie się takie zna­jdą. Będzie nam je łatwiej zbier­ać bo mamy adres mailowy. Tak doro­bil­iśmy się go razem ze stroną (na której nic jeszcze nie ma — powiemy wam jak coś będzie) i  z moc­nym postanowie­niem, że chce­my z wami więcej za pośred­nictwem pod­cas­tu roz­maw­iać. Listy może­cie przysyłać na maila: kontakt@zombievszwierz.pl.

No dobra a ter­az najważniejsze. W tym tygod­niu roz­maw­iamy o czwartym sezonie Sher­loc­ka a zwłaszcza o ostat­nim odcinku. Nieste­ty nie unikniemy spoil­erów. Oso­biś­cie przyz­nam — to trud­na roz­mowa bo dla mnie trze­ci odcinek Sher­loc­ka jest stras­zli­wie den­er­wu­ją­cy i mam prob­le­my z tym, że moż­na nie dostrzec jego wad ( a właś­ci­wie tego co zro­bili twór­cy). Nie mniej uda­je się nam jakoś prze­jść przez roz­mowę bez ury­wa­nia sobie głów. Choć wciąż mam wraże­nie, że ostat­nie odcin­ki Sher­loc­ka moż­na kupić tylko wtedy kiedy się drugie tyle doda­je w głowie. Moż­na tak robić, choć moim zdaniem to nie jest wtedy dobra telewiz­ja. No ale o szczegółach może­cie posłuchać w naszym pełnym emocji pod­castów.

A i jeszcze jed­no! Naszego pod­cas­tu będziecie mogli jeszcze słuchać na YT u Pawła : O tutaj. 

5 komentarzy
0

Powiązane wpisy