Home Ogólnie Węzły, nitki i skojarzenia czyli mały zwierzowy konkurs filmowy

Węzły, nitki i skojarzenia czyli mały zwierzowy konkurs filmowy

autor Zwierz

Hej

Zwierz siedzi­ał ostat­nio oglą­da­jąc The Fall (wspani­ały film, jeśli go nie widzieliś­cie koniecznie powin­niś­cie nadro­bić) kiedy zdał sobie sprawę, że pomiędzy tą pro­dukcją a Jak zostać Królem ist­nieje związek, który pojaw­ił się od razu w głowie zwierza, mimo że nie jest aż tak oczy­wisty.  Nie ma go w fab­ule, nie ma go wśród aktorów ale jest i co więcej pewnie dla niek­tórych z was wcale nie tak trud­no go wyła­pać. Zda­jąc sobie sprawę z tego związku zwierz naty­ch­mi­ast zaczął myśleć, o innych fil­mach których pozornie nic nie łączy, a jed­nak moż­na poprowadz­ić między nimi jakąś lin­ię. Zwier­zowi taka zabawa zawsze spraw­iała olbrzymią przy­jem­ność. Dlaczego? Cóż zawsze jakoś kat­e­go­ryzu­je­my posi­adaną wiedzę. Zwierz od najmłod­szych lat kiedy chci­ał sobie coś przy­pom­nieć wyobrażał sobie szu­fladę. W szu­fladzie leżały podob­ne rzeczy, po kolei wycią­gał te nie potrzeb­ne i w końcu natrafi­ał na to czego szukał. Zwierz robił tak sam z siebie zan­im mu powiedziano, że ponoć to jest sprawd­zona meto­da by zapamię­tać praw­ie wszys­tko. No ale wraca­jąc do tem­atu, zwierz pomyślał, że taka jed­noosobowa zabawa jest mało śmiesz­na i dlat­ego postanow­ił was w nią wciągnąć. Poniżej zna­jdziecie ser­ię pytań. Nie wszys­tkie są równie trudne (niek­tóre są zdaniem zwierza całkiem łatwe – ale zwierz nauczył się, że nie stanowi właś­ci­wej grupy odniesienia) – trochę na zachętę, trochę dlat­ego, że zwierz nie cier­pi paskud­nie trud­nych zabaw.  To co chce­cie się pobaw­ić?

Tak dzisiejszy wpis, to dokład­nie ten wpis, który ilus­tru­je się słod­ki­mi gifa­mi mop­sów, które też są ciekawe jakie pyta­nia ma zwierz (gif stąd)

 

Zan­im zaczniemy jeszcze dwie uwa­gi. Po pier­wsze – zdaniem zwierza nie powin­niś­cie zostaw­iać odpowiedzi w komen­tarzach bo wtedy wszyscy którzy dojdą później do gry będą wiedzieli jakie są odpowiedzi tych wyżej. Co praw­da nie ma gwarancji że będą dobre, ale zawsze to ułatwie­nie. Niem­niej jeśli chce­cie wziąć udzi­ał w grze zostaw­cie komen­tarz pod wpisem że się baw­icie i podeśli­j­cie swo­je odpowiedzi na ratyzbona@gazeta.pl Kole­j­na waż­na sprawa to nagro­da. Ponieważ zwier­zowi strasznie nie po drodze na pocztę (serio – zwierz ma pocztę teo­re­ty­cznie blisko ale prak­ty­cznie trafić na nią mu trud­no) zwierz nie chce was mamić wiz­ją prezen­tu mate­ri­al­nego. Pro­ponu­je więc prezent nie­ma­te­ri­al­ny. Oso­ba, która poprawnie odpowie na wszys­tkie pyta­nia będzie mogła sobie zaży­czyć pos­tu na wybrany przez siebie tem­at.  Zwierz nie wie czy to bard­zo zachę­ca­ją­ca nagro­da ale zawsze miło wymusić na blogerze by napisał o czymś co nas intere­su­je.  I zwierz bard­zo grzecznie prosi by nie psuć zabawy innym – nawet jeśli chce­cie się pochwal­ić w komen­tarzu, że wszys­tko wydało wam się łatwe ;)

A ter­az pyta­nia:

Co łączy :

 1. The Fall z Jak zostać królem ?
 2.  Dawno Temu w Traw­ie  i Sied­miu Samu­ra­jów?
 3. Tho­ra 2 i Ostate­czne Rozwiązanie ?
 4.   Księżną i Kochanka Królowej?
 5. Hal­loween i Star Trek?
 6. Bat­mana (Bur­tona) i Nową Nadzieję?
 7. Ter­mi­na­to­ra 2 i Nie wierz­cie bliź­ni­aczkom?
 8. To nie jest kraj dla starych ludzi i Aż pole­je się krew?
 9. Sprzedaw­ców i Sie­dem?
 10.    Orlan­do i Tomb Rid­er ?
 11. Nev­er say Nev­er (film Bib­era) i  Dredd?
 12.  Tho­ra i Rozważną i Roman­ty­czną ?
 13.  Czarnok­siężni­ka z Krainy Oz i Wład­cę Pierś­cieni ?
 14.  Mad Men (sezon 4)  i Karate Kid ?
 15.  Zabójczy Numer i Pulp Fic­tion ?
 16. Ryszar­da III i Wład­ców Wszechświa­ta ?
 17.  Mon­ster i  Bridgi­et Jones Diary
 18. 500 Dni miłoś­ci i Dzień Pró­by ?
 19. Prawdzi­we Kłamst­wa i Avengers ?
 20. Plan­etę Małp (remake) i Żołnierzy Kos­mo­su?

Ter­az kwes­t­ia połączeń. Może chodz­ić o bard­zo wiele rzeczy – doty­czą­cych fabuły (tego jest najm­niej), czegoś związanego z pro­dukcją, a może czegoś jeszcze bardziej eks­cen­trycznego. Co ważne – nie chodzi zwier­zowi o taką prostą rzecz jak to że w Zabójczym Numerze i Pulp Fic­tion gra Bruce Willis, albo że w Dniu Pró­by i 500 Dni­ach miłoś­ci użyte jest słowo dzień. Oczy­wiś­cie, może się okazać, że część z tych zagadek jest dla was za łat­wa, część paskud­nie skom­p­likowana. Sam zwierz wie o więk­szoś­ci dzię­ki temu, że nało­gowo czy­ta w Internecie i oglą­da filmy z komen­tarza­mi. Część zwierz sam wyła­pał z czego zawsze jest dum­ny. Ważne jest by się dobrze baw­ić, więc nie zniechę­ca­j­cie się jeśli nie zna­cie wszys­t­kich filmów do których naw­iązu­je zwierz. Prze­cież może się okazać, że odpowiedź nawet na kil­ka pytań da zwycięst­wo. No i jeszcze uwa­ga – zwierz sprawdz­ił – wszys­tko da się znaleźć w Internecie ale miejmy nadzieję, że zabawa nie zamieni się to kto lep­iej obsługu­je google, choć nie ma zasady że nie wol­no korzys­tać z netu (nie powin­no się tworzyć zasad, których nikt o zdrowych zmysłach nie będzie przestrze­gał). Zwierz ma nadzieję, że będziecie się dobrze baw­ić – przy­na­jm­niej tak dobrze jak zwierz układa­jąc te zagad­ki. A i oczy­wiś­cie rozwiązanie konkur­su a także odpowiedź na wszys­tkie zadane pyta­nia zna­jdzie się na blogu.

Spróbu­j­cie najpierw sami sobie przy­pom­nieć co to takiego mogło łączyć filmy a dopiero potem dopaść google (obrazek stąd)

Ps: Zwierz usi­adł sobie wczo­raj przed telewiz­orem by obe­jrzeć współczes­ną wari­ację na tem­at Kobry. Zwierz pisze wari­ację, bo jasne jest dla niego, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rze­ki, że telewiz­ja jest inna, inna jest wid­ow­n­ia i nic się nie poradzi na fakt, że kręce­nie telewiz­ji na żywo jest więcej niż de mode. Poza tym zwierz wie, że wszyscy fani starej Kobry aż do śmier­ci będą pow­tarzać, że nic się jej rów­nać nie może. Co się zaś tyczy samego wys­taw­ienia, to zwier­zowi całkiem się podobało, wybra­no dobrą sztukę, krótką śmieszną, z niewiel­ka iloś­cią aktorów. W sztuce czuć było bard­zo że krę­cono ją na żywo. I to budz­iło najwięk­sze kon­trow­er­sje bo aktorzy się mylili. Jak się okaza­ło zwierz należy do mniejs­zoś­ci, której się to podo­ba. Dlaczego? Bo nie mylą się ludzie w tylu fil­mach i seri­alach, że per­fek­cyjne wyko­na­nia bez zająknię­cia są nor­mą. Tym­cza­sem potknię­cia, dające poczu­cie, że widz­imy coś na żywo to miła odmi­ana. I wcale się zwierz nie dzi­wi, że aktorów wys­tęp w telewiz­ji na żywo zestre­sował. Bo jed­nak to jest przy­na­jm­niej dla TVP wielkie świę­to. Zresztą w wywiadzie po spek­tak­lu widać było jak strasznie się zestre­sowali. Ale zwierz ma sporo ciepła i sym­pa­tii dla zestre­sowanych aktorów. Taki już zwierz jest, że nawet cza­sem woli sztukę w której wszyscy mylą się na jed­nym nazwisku i chy­ba trochę im się słowa przestaw­ia­ją niż  coś per­fek­cyjnego. Być może dlat­ego, że tak ma poczu­cie, że to jest właśnie ta gra, zabawa, udawanie, coś co też przynosi radość – niekiedy nawet więk­szą niż ciągła pró­ba przeko­na­nia zwierza że wszys­tko co widzi jest „naprawdę”. Widzi­cie, jak raz się zwier­zowi coś spodobało w Pol­skiej telewiz­ji to a.) zapewne jutro strasznie to zjadą, b.) więk­szoś­ci osób się nie podo­ba. Cóż pozostanie zwier­zowi  jego nieco odosob­niona sym­pa­tia dla braku per­fekcji. Ale spoko, zwierz sobie z tym poradzi, twardy jest.

Ps: Jeśli szuka­cie dziś kogoś za kogo chcielibyś­cie trzy­mać kciu­ki, to zwierz zgłasza swo­ją kandy­daturę. Tak do koń­ca dnia pra­cy ;)

20 komentarzy
0

Powiązane wpisy