Home Aktorzy Why so serious czyli poważni aktorzy w komediowych rolach

Why so serious czyli poważni aktorzy w komediowych rolach

autor Zwierz
Why so serious czyli poważni aktorzy w komediowych rolach

Kiedy aktor kome­diowy okazu­je się mieć wiel­ki tal­ent dra­maty­czny – wtedy cały świat fil­mowy z zaskocze­niem i sza­cunkiem pisze o jego osiąg­nię­ciu a Akademia Fil­mowa częs­to ofer­u­je przy­na­jm­niej nom­i­nację do stat­uet­ki. Zde­cy­dowanie rzadziej pisze się o przy­pad­kach odwrot­nych. Kiedy aktor dra­maty­czny okazu­je się mieć tal­ent do komedii. A szko­da bo być zabawnym to naprawdę sztu­ka. Oto kilku aktorów którzy, trochę z zaskoczenia, rozbaw­ili zwierza.

Na początku trze­ba jed­nak kil­ka rzeczy zaz­naczyć. Pier­wsza zwierz nie wziął pod uwagę sytu­acji w której poz­nał aktor jako kome­diowego by potem odkryć, że żył w błędzie – tu doskon­ałym przykła­dem jest Leslie Nielsen– aktor którego zwierz i jego rówieśni­cy znali głównie z ról takich jak Czy leci z Nami Pilot czy Naga Broń tylko po to by jako oso­ba dorosła odkryć, że wcześniej grał głównie poważne role. Zwierz nie dorzu­cił też do swo­jej listy aktorów o których chy­ba dość powszech­nie było wiado­mo, że wys­tępu­ją w zróżni­cow­anych fil­mach – jak John C. Reil­ly– doskon­ały amerykańs­ki aktor, który sprawdza się w rolach kome­diowych, dra­maty­cznych a do tego nieźle śpiewa i w sum­ie w każdej roli potrafi się znaleźć. Podob­nie Olivia Col­man która w jed­nym roku odbier­ała nagrodę za najlep­szą rolę dra­maty­czną i kome­diową i dla niko­go nie było to jakieś spec­jalne zaskocze­nie. Jak zwyk­le ma tu znacze­nie pewne subiek­ty­wne pode­jś­cie a także przeży­cia tzn. część z was mogła tych samych aktorów poz­nać w rolach kome­diowych i potem z zaskocze­niem odkryć ich poważniejszą karierę.

249675_2.1

Aktorzy  wszech­stron­ni jak John C Reil­ly na tej liś­cie się raczej nie zna­jdą. Choć w sum­ie budzą w zwierzu mnóst­wo ciepłych uczuć

Jon Hamm – aktor znany przede wszys­tkim z seri­alu Mad Men zawsze wydawał się zwier­zowi takim typowym amerykańskim aktorem dra­maty­cznym, stwor­zonym do głównych ról. Klasy­cznie przys­to­jny, gra­ją­cy oszczęd­nie, doskonale odd­a­ją­cy na ekranie wewnętrzny kryzys swo­jego bohat­era. Jakie było zaskocze­nie zwierza kiedy po raz pier­wszy zobaczył go w kome­diowej odsłonie. Ten poważny Don Drap­er z głupim uśmiechem na twarzy doskonale dopa­sował się do obsady 30 Rock gra­jąc człowieka który jest kosz­marnie głupi ale tak przys­to­jny że wszys­tko mu się uda­je i wszyscy go dobrze trak­tu­ją. Z kolei w Unbrek­able Kim­my Smith zagrał pas­to­ra, oszus­ta który przez lata więz­ił główną bohaterkę. Z jed­nej strony żałos­ny, z drugiej wystar­cza­ją­co charyz­maty­czny by uczynić swo­ją rolę wiary­god­ną. Dziś zwierz przyz­na szcz­erze, że chęt­niej oglą­da Jona Ham­ma w wyda­niu kome­diowym. Jed­nocześnie zwierz zas­tanaw­ia się ilu jest aktorów którzy nie mają szans popisy­wać się swoim kome­diowym tal­en­tem bo na aktorów kome­diowych „nie wyglą­da­ją”. Rzeczy­wiś­cie Jon Hamm zde­cy­dowanie bardziej przy­pom­i­na typowego amerykańskiego gwiaz­do­ra (choć może bardziej sprzed lat niż współczes­nego) niż akto­ra kina komediowego.

jon-hamm-unbreakable-kimmy-schmidt

Dla zwierza było olbrzymim zaskocze­niem jak dobrym aktorem kome­diowym jest Jon Hamm

Ralph Fiennes – przez pewien czas moż­na było dojść do wniosku, że Fiennes nie wchodzi na plan póki sce­narzys­ta nie zapewni mu, że ktoś umrze, będzie bard­zo nieszczęśli­wy, roz­dar­ty wewnętrznie albo cho­ci­aż­by niezad­owolony z życia i uwikłany w his­torię. Jego pode­jś­cia do ról lże­jszych (pamięta­cie Rewol­w­er i Mel­onik) były powiedzmy delikat­nie mało udane. Aż tu nagle  w ostat­nich lat­ach, ten król „dra­maty­cznych pro­dukcji, które na pewno kończą się źle, a główny bohater patrzy smut­no w przestrzeń” zaczął pojaw­iać się w rolach lże­jszych, a właś­ci­wie kome­diowych. Na początku do swo­jej ekipy zatrud­nił go Wes Ander­son dając mu szan­sę zagra­nia fenom­e­nal­nej roli w „Grand Budapest Hotel”. Zwierz był zaskoc­zony z jaką łat­woś­cią Fiennes zagrał swo­jego groteskowego ale budzącego sym­pa­tię hotelowego kon­sjerża. Z kolei ostat­ni w „Ave, Cesar!” Fiennes zagrał chy­ba jed­ną z najz­abawniejszych scen jaką zwierz od daw­na widzi­ał w kinie, kiedy to doświad­c­zony bry­tyjs­ki reżyser próbu­je nauczyć młodego amerykańskiego akto­ra jak wypowiedzieć jed­ną fil­mową kwest­ię. Zwierz nie wie co się stało, że Fiennes zde­cy­dował się przyj­mować role lże­jsze (także na sce­nie) ale naprawdę sprawdza się w tym fenomenalnie.

Screen+Shot+2016-01-12+at+11.49.21+AM

Zwierz rzad­ko zwi­ja się ze śmiechu ale w przy­pad­ku sce­ny Fiennsa w Ave Cesar trud­no było się powstrzymać

Leonar­do DiCaprio – niek­tórych DiCaprio poruszył zaszy­wa­jąc się w końs­kich wnętrznoś­ci­ach, czy bie­ga­jąc tam i z powrotem po śnieżnym pustkow­iu. Zwierz musi jed­nak przyz­nać, że aut­en­ty­cznie zwierza zach­wycił w Wilku z Wall Street. I to nie tymi kawałka­mi które moż­na uznać za dra­maty­czne, czy porusza­jące. Zwierz naprawdę nabrał sza­cunku do akto­ra kiedy zobaczył go w sce­nach kome­diowych. Zwłaszcza, sce­na w której nasz bohater, nie mogąc się za bard­zo poruszać, próbu­je dostać się do swo­jego samo­chodu. To co zro­bił Leonar­do w tej sce­nie – aut­en­ty­czny kome­diowy slap­stick, sce­na wyma­ga­ją­ca rzad­kiego daru takiej fizy­cznej komedii (złe tłu­macze­nie poję­cia z ang­iel­skiego) zaskoczyło zwierza. Bo naprawdę niewielu aktorów potrafi być w ten sposób zabawny­mi i szko­da, że poza kilko­ma sce­na­mi w swoich dra­maty­cznych pro­dukc­jach DiCaprio swo­jego tal­en­tu kome­diowego raczej nie pokazu­je. A szko­da bo naprawdę ma się czym popisać.

leonardo-dicaprio-wolf-of-wall-street-sunglasses

Dla zwierza było sporym zaskoczniem że Leonar­do DiCaprio potrafi być aut­en­ty­cznie zabawny

Brad Pitt – jed­no z najwięk­szych odkryć zwierza ostat­nich lat – zwierz jako dziecię lat 90 był zawsze przeko­nany, że Brad Pitt znalazł się na ekranach kin tylko dlat­ego, że każde pokole­nie potrze­bu­je przys­to­jnego blon­dy­na o niebies­kich oczach, który może grać tych wszys­t­kich dra­maty­cznych kochanków i ucz­ci­wych do szpiku koś­ci bohaterów. Stąd było dla zwierza wielkim zaskocze­niem z jaką łat­woś­cią Pitt zna­j­du­je się w rolach kome­diowych. Ponown­ie, jeśli pamięta­cie – pomysł obsadzenia go w takiej dość klasy­cznej komedii roman­ty­cznej (The Mex­i­can) okazał się chy­biony. Ale kiedy wzięli się za niego bra­cia Coen – serio od cza­su kiedy zwierz zobaczył Bra­da Pit­ta w roli total­nego kre­ty­na i pra­cown­i­ka siłowni – nic już nie było takie same. Granie kom­plet­nego idio­ty wcale nie jest takie proste jak może się wydawać, ale Pitt poradz­ił sobie doskonale. Od tamtego cza­su zwierz z przy­jem­noś­cią śledzi wszys­tkie prze­błys­ki jego kome­diowego tal­en­tu, który ostat­nio eksponu­je jak­by nieco chęt­niej. I słusznie bo naprawdę jest w tym dobry.

lead_large

Od cza­su Tajne przez poufne Pitt częś­ciej pokazu­je swo­ją komedią stronę. I dobrze bo naprawdę mu to wychodzi

George Clooney – Dok­tor Ross z Ostrego Dyżu­ru był czaru­ją­cy i uroczy ale trud­no go uznać za postać kome­diową.  Podob­nie jak trud­no uznać za bohaterów kome­diowych późniejsze wcie­le­nia Clooneya – byli to głównie klasy­czni bohaterowie amerykańskiego kina, z lekką domieszką uroku.  Trud­no się dzi­wić bo Clooney urodzi­wy był i jest a takim aktorom kome­diowe role pro­ponu­je się rzad­ko. I znów powin­niśmy być wdz­ięczni bra­ciom Coen – to dzię­ki ich fil­mom zwierz zobaczył innego Clooney’a–  zabawnego, slap­stick­owego i niesamowicie wręcz głupiego. Tak Clooney jak mało kto potrafi grać idiotów co pięknie pokaza­li bra­cia Coen w Okru­cieńst­wie nie do Przyję­cia czy Tajne przez Poufne. Clooney jest przy tym doskon­ałym aktorem kome­diowym bo o ile w rolach dra­maty­cznych wyda­je się dość zachowaw­czy to w kome­diowych idzie na całość. Nie boi się wyglą­dać źle, czy głu­pio i ma rzad­ki dar mówienia najbardziej kre­tyńs­kich lin­i­jek dia­logu ze śmiertel­nie poważnym wyrazem twarzy. Do tego doskonale gra swoim dobrze znanym fil­mowym wiz­erunk­iem. Wiedząc czego się spodziewamy daje nam trochę co innego. Clooney jest niespodziewanym aktorem kome­diowym bo w ostate­cznym rozra­chunku mamy wraże­nie, że śmieje się głównie z samego siebie co nie zdarza się tak często.

skacc88rmavbild-2013-04-02-kl-11-15-57

Clooney potrafi grać idiotów jak mało kto we współczes­nym kinie

Robert DeNiro – dziś trud­no uznać kome­diową kari­erę DeNiro jako dodatek do jego kari­ery dra­maty­cznej bo aktor w tym momen­cie zaczy­na wyrówny­wać ilość ról dra­maty­cznych i kome­diowych w swoim CV. Co nie zmienia fak­tu, że dla wielu widzów – w tym dla zwierza było zaskocze­niem kiedy po raz pier­wszy DeNiro zaczął  pojaw­iać się w pro­dukc­jach kome­diowych. Przy czym te pier­wsze kome­diowe wys­tępy akto­ra były tym zabawniejsze że cały czas mieliśmy świado­mość „Ale To jest DeNiro!”. W sum­ie zwierz do dziś zas­tanaw­ia się czy więk­sza część kome­diowych ról akto­ra nie opiera się wciąż na zaskocze­niu wid­owni że Tak­sówkarz, Ojciec Chrzest­ny czy Wściekły Byk naprawdę może być zabawny. Przy czym zdaniem zwierza DeNiro choć ma w fil­mach kome­diowych swo­je momen­ty nie jest aktorem kome­diowo wybit­nym. Dobrym ale brak tu tego błysku geniuszu który było widać kiedy gry­wał w fil­mach dramatycznych.

meet-parents-stiller-de-niro-xlarge

W przy­pad­ku Roe­ber­ta DeNiro jego  kari­era kome­diowa zjadła jego kari­erę dra­maty­czną. A szkoda

John­ny Depp – dziś nie sposób myśleć o Dep­pie wyłącznie jako o aktorze kina dra­maty­cznego. Ale prze­cież nie zawsze tak było. Przed Pirata­mi z Karaibów wido­mo było, że Depp gra w tych smut­nych i poważnych fil­mach, zada­je się z reży­sera­mi taki­mi jak Kus­turi­ca czy Jar­musch i nawet jeśli jest potenc­jal­nie zabawny to w filmie, który trud­no zal­iczyć do klasy­cznej komedii (trud­no Las Vegas Para­no uznać za rzecz klasy­cznie kome­diową). Tym więk­szym zaskocze­niem było kiedy okaza­ło się, że Depp potrafi stworzyć niesły­chanie zabawną postać. Co więcej potrafi dać jej charak­terysty­czny sposób porusza­nia się czy mówienia. Niewielu aktorów wprowadz­iło postać do  takiej ogól­niej pop­kul­tur­al­nej świado­moś­ci ale Dep­powi udało się spraw­ić, że dziś Jack Spar­row (gdzieś tam powin­no być kap­i­tan) jest postacią dobrze znaną do której łat­wo nam się odnieść. Inna sprawa – Depp wielokrot­nie próbował potem pode­jść do ról kome­diowych i nigdy nie wyszło mu to tak dobrze. Głównie dlat­ego, że w nich wszys­t­kich widzieliśmy trochę Sparrowa.

Kto jeszcze pamię­ta cza­sy kiedy myśl o John­nym Dep­pie w komedii wydawała się dziwna

Tom Cruise – jeśli coś wydawało się pewne, to fakt że Tom Cruise nie lubi kiedy się z niego śmi­ać. Co praw­da na początku kari­ery zagrał w mało poważnej roli w Ryzykownym Intre­sie ale potem moż­na było dojść do wniosku, że nie intere­su­je go żaden film w którym nie będzie ratował świa­ta albo cier­pi­ał. Dla zwierza podob­nie chy­ba jak dla wszys­t­kich była jego rola pro­du­cen­ta fil­mowego w Trop­ic Thun­der (zwierz odmaw­ia korzys­ta­nia z Pol­skiego tytułu) w której to roli nie tylko śmi­ał się z samego siebie ale też ze wszys­t­kich ist­nieją­cych pro­du­cen­tów fil­mowych. Rola była naprawdę udana i zwierz – podob­nie jak wszyscy którzy film oglą­dali zaczął się zas­tanaw­iać co by było dyby Tom zami­ast ratować świat postanow­ił nas trochę rozśmieszać. Na razie nie mamy jed­noz­nacznej odpowiedzi choć trze­ba przyz­nać, że ele­men­ty kome­diowe Na Skra­ju Jutra są jed­ny­mi z najlep­szych jakie zwierz widzi­ał w wyko­na­niu akto­ra, więc może należało­by jakoś się z nim umówić, na film w którym ratu­je świat ale zabawnie. Zwłaszcza że prze­błys­ki tego kome­diowego tal­en­tu widać było już naprawdę dawno ( w sum­ie już w Wywiadzie z Wampirem).

c591b7d4efa2f3afb05457e879a76edc

Zwierz podob­nie jak nieje­den widz był zaskoc­zony kiedy okaza­ło się,że Tom Cruise nie zawsze jest śmiertel­nie poważny

Na razie to tyle. Zwierz zna­j­dował wiele list w Internecie które sug­erowały by dopisać tu Mat­ta Damon (zwierz jed­nak ma wraże­nie, że jeśli widzi­ało się wszys­tkie jego filmy to tal­ent kome­diowy nie jest raczej zaskocze­niem), Jef­fa Bridge­sa (zwierz nieste­ty poz­nał akto­ra w Big Lebows­ki i nadal jest zaskoc­zony ilekroć pojawi się w poważnej roli) czy Chris­tiana Bale (jest to jed­nak wielkie naduży­cie bo jego rola w Big Short naprawdę nie była kome­diowa). Zwierz zas­tanaw­iał się też czy nie umieś­cić na liś­cie Cum­ber­batcha, bo naprawdę był bard­zo dobry w Starter for 10. Nie zmienia to jed­nak fak­tu, że wszys­tkie listy dra­maty­cznych aktorów którzy sprawdzili się w rolach kome­diowych są zaskaku­ją­co krótkie. Pod­czas kiedy napisanie takiej listy na odwrót – kome­diowych aktorów którzy zaskoczyli w dra­ma­cie, jest niesamowicie proste, to w tą stronę trze­ba się nieco nag­im­nastykować. Przy czym dla zwierza to jest jed­nak pew­na nagro­da – odkryć, że aktor dra­maty­czny potrafi też być zabawny. Jed­nocześnie zwierz zaczął się zas­tanaw­iać – ilu aktorów mogło­by naprawdę zaskoczyć w roli kome­diowej. Zwierz chęt­nie zobaczył­by czy zabawny potrafi być Fass­ben­der (są pod­stawy by sądz­ić że tak – w końcu grał we Franku i w Bękar­tach Wojny), czy Hid­dle­ston. Ogól­nie zwierz ma wraże­nie, że każdy aktor powinien  choć raz w życiu pokazać się nam od kome­diowej strony. A właśnie sko­ro przy tym jesteśmy, to kogo chcielibyś­cie zobaczyć w roli kome­diowej? A kogo widzieliś­cie a zwierz o tym zupełnie zapom­ni­ał? Jestem bard­zo ciekawa.

Ps: A pro­pos prze­jś­cia z komedii do poważnych ról – zwierz musi w końcu zobaczyć ten krymi­nał gdzie Rowan Atkin­son gra poważnego detek­ty­wa. Zwierz naprawdę lubi akto­ra i bard­zo chce by jego pode­jś­cie do poważniejszej roli okaza­ło się udane.

18 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online judi bola judi bola online resmi judi bola resmi terpercaya
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online