Home Ogólnie Wszędzie, byle w Toruniu czyli zwierz donosi z Coperniconu

Wszędzie, byle w Toruniu czyli zwierz donosi z Coperniconu

autor Zwierz
Wszędzie, byle w Toruniu czyli zwierz donosi z Coperniconu

Jak co roku (od kilku lat) zwierz trafił do Toru­nia. Coper­ni­con zaj­mu­je na liś­cie kon­wen­tów, na które uczęszcza zwierz, miejsce szczególne. To tu po raz pier­wszy w życiu potrak­towano go z hon­o­ra­mi god­ny­mi VIPa (serio obsłu­ga tego conu jest niesamowi­ta) i to tu zwierz łapie się na tym, że jego pro­gram jest pode­jrzanie dłu­gi. Ale zawsze wraca. Bo warto. W tym roku zasa­da się potwierdziła.

copernicon

Trady­cyjne Coper­ni­conowe zdję­cie z wiankiem. Po prawej (od strony czy­ta­jącego) zwierz sprzed dwóch lat, po lewej zde­cy­dowanie ostrze­jszy zwierz dzisiejszy

Wszys­tko zaczy­na się już w pociągu kiedy zwierz po trzy­godzin­nej jeździe ori­en­tu­je się, że kil­ka miejsc za nim nie siedzi­ał anon­i­mowy pasażer tylko ktoś zdąża­ją­cy na kon­went. Oczy­wiś­cie kiedy zwierz zosta­je ode­brany z dwor­ca aż cztery oso­by dzwonią potwierdz­ić ten fakt, co każe przy­puszczać że ist­nieje powszechne przeko­nanie, że zwierz pozostaw­iony sam sobie niechyb­nie zro­bi sobie krzy­wdę i zginie marnie. Ulokowanie wszys­t­kich goś­ci w jed­nym hotelu owocu­je ciekawą atmos­ferą wyciecz­ki szkol­nej, gdzie nikt nie chce siedzieć sam – wręcz prze­ci­wnie wszyscy chcą koniecznie wyjść na mias­to, pogadać, pożar­tować i udawać że jutro nie spędz­imy całego dnia w małych pomieszczeni­ach w których braku­je powi­etrza. A tak jest na każdym konwencie.

12038511_1498440407133136_4886351865405533664_n

Zdję­cio incepc­ja. Mysza pokazu­je że źle wyszła na naszym self­ie a ja robię minę oso­by, której trud­no się z tym nie zgodz­ić. A Paweł to wszys­tko fotogrfuje

Sobot­ni plan zwierza wyład­owany jest po brze­gi. Zaczy­nam od poprowadzenia pan­elu o reprezen­tacji. Prowadze­nie pan­elu zawsze jest trudne bo ilu by się pytań nie przy­go­towało i ilu danych nie sprawdz­iło, zawsze okazu­je się, że ktoś nieco inaczej widzi tem­at, ktoś nie ma pomysłu co powiedzieć, ktoś ma mnóst­wo uwag. I tak nawet w cza­sie roz­mowy o reprezen­tacji postaci queer w pop­kul­turze moż­na nagle zupełnie niespodziewanie znaleźć się w środ­ku sporu o kul­turę rzym­ską i grecką. Naprawdę niespodziewane wąt­ki czeka­ją abso­lut­nie wszędzie. Nie mniej zwierz jest zad­owolony bo trafił mu się dobry pan­el. Dobry pan­el to taki na którym wszyscy uczest­ni­cy chcą mówić i mają jakieś wyro­bione zdanie. Zwierz prowadz­ił pan­ele na których połowa uczest­ników upar­cie odmaw­iała odpowiedzi na jakiekol­wiek pyta­nia a inni po pros­tu szcz­erze wyz­nawali, że nie mają poję­cia jak znaleźli się w gronie przepy­ty­wanych osób.

12039659_1019426544746936_8169156961788180000_n

Na prelekcji Mysza zro­biła zwier­zowi zdję­cie celem pokaza­nia że zwierz jak mówi to musi machać ręka­mi. Inaczej nic nie powie

Po pan­elu przyszedł czas na chy­ba najdzi­wniejszą akty­wność kon­wen­tową w his­torii zwier­zowych wyjazdów. Nagry­wal­iśmy z Pawłem pod­cast na żywo. I to było dzi­wne. Dwa lap­topy, dwa mikro­fony i dwie oso­by siedzące naprze­ciw siebie pod­czas gdy wszyscy się nam przyglą­da­ją. Jak w ogóle wpadliśmy na ten pomysł? Trochę przy­pad­kiem, początkowo nagranie pod­cas­tu miało się odbyć w cza­sie Coper­ni­conu ale nie koniecznie być wydarze­niem. Ale jakoś ewolu­owało w tą stronę. Uczu­cie przedzi­wne zwłaszcza że np. zwierz nie jest przyzwycza­jony by widzieć Pawła w cza­sie roz­mowy. Na całe szczęś­cie wid­zowie mieli pyta­nia i godzin­ka nagra­nia minęła naprawdę szy­bko. Ale trze­ba przyz­nać, że zwierz chy­ba nigdy nie brał udzi­ału w tak dzi­wnym wydarze­niu. Jeśli jesteś­cie ciekawi wyników to już w ten piątek będziecie mogli posłuchać nagranego w ten sposób odcin­ka. Może być naprawdę ciekawie.

1964777_1019366431419614_641487179612001661_n

Cisza na sali! Trwa nagranie (zdję­cie by Mysza)

Sko­ro zwierz już pan­el prowadz­ił czas by w jakimś uczest­niczył. Pan­el w którym zasi­adł zwierz doty­czył postaci złych i uwodzenia przez nie widzów fil­mowych. To zjawisko znane i dość powszechne kiedy zami­ast uwiel­bi­enia dla herosa wychodz­imy z kina czy wsta­je­my od seri­alu pełni miłoś­ci do „zło­la”. Dyskus­ja była dłu­ga i tym ciekawsza, że pan­el był naprawdę duży – między inny­mi dlat­ego, że Paweł od samego początku kon­wen­tu zde­cy­dował się na śmieszny i w sum­ie dość ciekawy zabieg. Po pros­tu dosi­adał się do każdego pan­elu który uważał za intere­su­ją­cy  i brał w nim udzi­ał. Cza­sem naprawdę dorzu­ca­jąc ciekawe uwa­gi. I ponown­ie – jak w dobrym pan­elu bywa, dyskus­ja była wielowątkowa i wielo­torowa a co ciekawe – od pewnego momen­tu stało się jasne, że nie dop­uścimy do gło­su prowadzącego prelekcję. I właś­ci­wie mimo, że mówiliśmy dużo i anal­i­zowal­iśmy jak mogliśmy zarówno Han­ni­bala jak i Lok­iego to nadal zwierz ma wraże­nie, ze złoli fil­mowych kochamy głównie dlat­ego, że gra­ją ich ład­ni Angl­i­cy i pocią­ga­ją­cy Duńczycy.

12046564_10205882871205806_1223124247875579789_n

Jak częs­to macie okazję dowiedzieć się “Jak życ?”. Tu naucza Paweł

To niesamowite ale dopiero po takiej długie roz­grzew­ce przyszedł moment pier­wszej prelekcji zwierza. Zwierz naprawdę lubi prelekc­je ale był nieco zaskoc­zony kiedy okaza­ło się, że jego odby­wać się będzie w piwni­cy. Był jeszcze bardziej zaskoc­zony kiedy okaza­ło się, że mimo zmi­any sali, jest ona właś­ci­wie wypełniona po brze­gi. Zwierz nie ma wąt­pli­woś­ci, ze bardziej niż jego urok i erudy­c­ja sze­roką wid­own­ię przy­ciągnął tem­at czyli zwier­zowe rozważa­nia o roli patolo­ga we współczes­nym seri­alu detek­ty­wisty­cznym. Zwierz wie że dla niek­tórych brz­mi to równie ciekaw­ie co wyry­wanie zęba, ale w isto­cie to tem­at intrygu­ją­cy. Nikt prelekcji jed­nak nie nagrał ale obiecu­ję, że pewne uwa­gi zwierza związane z funkcjonowaniem tej postaci w kul­turze pop­u­larnej zostaną prze­r­o­bione na wpis więc jeśli was nie było naprawdę nie ma co ronić łez. Nie mniej zwierz musi powiedzieć, że jak zwyk­le na Coper­ni­conie pub­liczność nie tylko jest licz­na (co w sum­ie nie jest zawsze oczy­wiste) ale też bard­zo sympatyczna.

12032123_10205882803604116_1001941157914944664_n

Zwierz znalazł Świę­ty Graal. Uśmiech­niętą fig­urkę Batmana

Zwierz jako że nie umie mówić nie miał jeszcze kole­jny punkt pro­gra­mu. Tym razem brał udzi­ał w Pan­elu o miłoś­ci roman­ty­cznej wrzu­canej jako wątek właś­ci­wie do wszys­tkiego gdzie tylko się da – zarówno w fan­tastyce jak i w innych gatunkach. Pan­el miał być raczej sfem­i­ni­zowany ale oczy­wiś­cie dosi­adł się Paweł. Ale co warto zauważyć, z treś­ci rozmów pan­elowych ewident­nie wyni­ka, że osobą o najm­niejszym ser­duszku jest zwierz. Cóż tak bywa, Mysza (też uczest­nicz­ka pan­elu) twierdzi, że to było od daw­na do udowod­nienia. Pan­el był nawet ciekawy, bo kiedy roz­maw­ia się o miłoś­ci , sek­sie i sil­nych kobi­etach, to zwyk­le jest ciekaw­ie. A w naszym pan­elu pojaw­iły się wszys­tkie te trzy wąt­ki. Potem zwierz doszedł do wniosku, że ma swoisty obow­iązek wpaść na choć jeden pan­el czy wys­tąpi­e­nie innej oso­by. Padło na prelekcję Pawła o blo­gowa­niu. Nie tylko była bard­zo ciekawa, co jeszcze pięknie się zgrała z muzyką (pod­kład muzy­czny Imperi­um z Gwiezd­nych Wojen) dob­ie­ga­jącą zza okna.

12011369_10205880883276109_8227807022635488036_n

Pier­wszy dzień kon­wen­tu i sub­tel­ny zwier­zowy “total look” Batmanowy

Wydawać by się mogło, że po tak wycz­er­pu­ją­cym dniu, jedynym rozsąd­nym rozwiązaniem jest paść na łóżko i zapaść w sen (jedze­nie – w pysznej hin­duskiej kna­jpie, zwierz zdążył spożyć pomiędzy punk­ta­mi pro­gra­mu). Ale noc­ny Toruń wyzwał. Zwłaszcza, że ku lekkiemu zaskocze­niu zwierza okaza­ło się, że po tylu lat­ach wśród fan­do­mu ma grupę dobrych zna­jomych, z który­mi chęt­nie spędza wiec­zo­ry. Zwierz nie będzie przed wami ukry­wał, że jego zdaniem to naprawdę cud­owne znaleźć się w grupie złożonej z blogerów, youtu­berów, pod­cast­erów i jed­nocześnie nerdów. Nie ma szans by roz­mowa się urwała i zapadła jakaś niezręcz­na cisza. Nie tylko jest o czym roz­maw­iać, ale też chy­ba każdy ma w głowie wystar­cza­ją­co dużo ciekawych obserwacji by się nimi podzielić. A jak jeszcze w ramach gas­tro­fazy zakończy się spotkanie w Keba­bie to jest to widomy znak dobrego towarzyst­wa. Zwierz musi wam się przyz­nać, że lekko boli go gardło, co każe z niepoko­jem myśleć o dniu jutrze­jszym. Co praw­da mniej napakowanym (tylko jed­na prelekc­ja i… spotkanie autorskie, zwierz w roli auto­ra) ale nadal zwierz idzie na reko­rd mając w planie wpisane 7 punk­tów. Tak jeszcze nigdy nie było, ale praw­da jest taka że zwierz po pros­tu orga­ni­za­torom Coper­ni­conu nie umie niczego odmówić. To są prze­cu­d­owni, przemili ludzie, a na dodatek goś­cie w tym roku mają iden­ty­fika­to­ry z pandą. No kto by się nie skusił. Z resztą jeśli należy­cie do grupy która się nie skusiła to naty­ch­mi­ast napraw­cie swój błąd. Wyjazd do Toru­nia to zawsze dobry pomysł. Mias­to ładne, przy­jazne , „łatwe w obsłudze”. Do tego przeu­roczy kon­went, który zde­cy­dowanie otwiera się na ludzi nie zawsze związanych z fan­tastyką. Nie ma więc co narzekać na brak cza­su tylko trze­ba wybrać się w jeden ład­ny (tu zawsze jest ład­na pogo­da) week­end do Toru­nia. Atrakcji będzie co nie miara. I jak na razie praw­dopodobieńst­wo spotka­nia zwierza jest bard­zo duże.

Ps: Dla wszys­t­kich czeka­ją­cych na recen­zję Dok­to­ra – będzie ale chwilowo zwierz nie ma wystar­cza­ją­co dobrego netu żeby obe­jrzeć odcinek.

Ps2: Zwierz dzięku­je wszys­tkim którzy dali mu żel­ki. Jak zwyk­le wyglą­da na to że z Toru­nia zwierz wyjedzie z zapasem na cały rok.

5 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online