Home Ogólnie Do pracy rodacy czyli Zombie vs Zwierz vs Praca (i gość!)

Do pracy rodacy czyli Zombie vs Zwierz vs Praca (i gość!)

autor Zwierz
Do pracy rodacy czyli Zombie vs Zwierz vs Praca (i gość!)

Zwierz przyz­na szcz­erze, że cza­sem nie nadąża za wszys­tki­mi pomysła­mi Pawła na rozwój naszego pod­cas­tu. Pod­czas kiedy zwierz powoli przyzwycza­ił się, że co piątek częs­tu­je was nagraniem, Paweł wpadł na kole­jny pomysł. Tym razem zwierz (ufny jak rzad­ko) jedynie skinął głową – i tak oto w naszym pod­caś­cie pojaw­ił się pier­wszy ale miejmy nadzieję, że nie ostat­ni gość.

Jeśli boicie się, że obec­ność goś­ci oznacza, że nasze pod­casty staną się po pros­tu ser­ią wywiadów to spieszymy donieść że tak nie będzie. Pomysł jest nieco inny. Tem­aty pod­castów nadal będziemy wymyślać sami hasło pod­cas­tu „Ja się abso­lut­nie z tobą zgadzam” raczej pozostanie bez zmi­an, ale  dojdzie dodatkowy prowadzą­cy. Oczy­wiś­cie nie będziemy ich koniecznie katować tem­ata­mi na których się nie zna­ją, ale… kto nas zna ten wie, że w sum­ie każdy pod­cast może nagle zmienić swój temat.

artworks-000073531398-1gqyxo-t500x500

Naszym pier­wszym goś­ciem jest Paweł Orzech. To typowy dowód na to, że próbu­je­my zabić konkurencję życ­zli­woś­cią, bo Paweł to połowa due­tu prowadzącego doskon­ały Yes Was pod­cast, który pewnie mógł­by być konkurencją (dlat­ego go zaprasza­my ;). Udało nam się wszys­tko ład­nie zgrać i choć każde z nas siedzi­ało u siebie (niek­tórzy pod kocykiem) to na nagra­niu moż­na odnieść wraże­nie jak­byśmy wszyscy byli w jed­nym miejs­cu. Zwierz nie wie jak to się udało. Magia i sztu­ki tajemne. A o czym mówimy? To odcinek Pawła więc oczy­wiś­cie o czymś na co nie ma pol­skiego określe­nia. Zas­tanaw­iamy się na work­flow – czyli inny­mi słowy mówimy o pra­cy, jej orga­ni­zowa­niu i dzie­le­niu życia na tą część zawodową i pry­wat­ną. Jesteśmy bard­zo mądrzy i udzielamy wielu rad. Ale tak serio to przede wszys­tkim chodzi nam o krótką reflek­sję nad tym jak pracu­je­my i czy na pewno wybier­amy dla siebie najlep­sze rozwiąza­nia. Bo ważne by pra­cow­ać dobrze a nie koniecznie jest to równoz­naczne z pracą od świtu do nocy.

bored-at-work-funny-15

Zresztą aku­rat mamy całkiem dobry zestaw, bo mamy wśród nas zarówno samo zatrud­nionych, tych co rano wsta­ją do pra­cy i tych którzy mogą sami zarządzać swoi­mi godz­i­na­mi. Jed­nak nieza­leżnie od tego czym się zaj­mu­je­my, wszyscy musieliśmy sobie znaleźć jak­iś sposób zor­ga­ni­zowa­nia cza­su. Cho­ci­aż­by po to by móc nagry­wać pod­casty. Sposo­by są różne, zwierz może nie będzie wam spec­jal­nie reklam­ował swo­jego (sen jest dla słabych i tych którzy nie mają dostępu do Inter­ne­tu) ale warto posłuchać co do powiedzenia mają chłopa­ki. Zwłaszcza że oga­r­nię­cie swo­jego życia zawodowego cza­sem wyda­je się strasznie trudne, do chwili kiedy nie usiądziemy i się nad tym nie zas­tanow­imy. Potem już jest z górki.

Tyle na dziś. Oczy­wiś­cie zawsze będzie fajnie jak pol­u­bi­cie nas fan­page, bo tam pub­liku­je­my poza pod­cas­ta­mi różne wiado­moś­ci, nasze wspólne self­ie i całe mnóst­wo śmiesznych rzeczy towarzyszą­cych pro­dukcji (jak pol­u­bi­cie to dowiecie się, że do nagry­wa­nia pod­cas­tu trze­ba założyć skar­pet­ki). Poza tym może­cie tam wpaść i powiedzieć kogo byś­cie chcieli usłyszeć na ante­nie pod­cas­tu.  No i nie zapom­ni­j­cie, że już w ten week­end na Coper­ni­conie, Zom­bie i Zwierz zro­bią coś naprawdę niesamowitego. Nagra­ją pod­cast… będąc w tym samym mieś­cie! A dokład­nie w pięknym Toruniu. Koniecznie wpad­ni­j­cie i zobacz­cie na własne oczy jak to będzie wyglą­dać (my sami jeszcze nie wiemy). Ale zapraszamy 

PS: Dla niecier­pli­wych – cykl o amerykańs­kich aktorach powró­ci po weekendzie

Ps2: Zwierz jest niesamowicie zbla­zowany i prze­gapił się sam w Ale Kino – ktoś go widział?

3 komentarze
0

Powiązane wpisy