Home Ogólnie Instrukcja składania filmu bokserskiego czyli zwierz o Do utraty sił

Instrukcja składania filmu bokserskiego czyli zwierz o Do utraty sił

autor Zwierz
Instrukcja składania filmu bokserskiego czyli zwierz o Do utraty sił

Dzień dobry dziś na blogu unikalna ofer­ta i propozy­c­ja. Zami­ast iść do kina i płacić za oglą­danie fil­mu nad sce­nar­iuszem którego pra­cow­ał ktoś kogo nie zna­cie, podręcz­na i pros­ta do wyko­na­nia instrukc­ja przy­go­towa­nia włas­nego fil­mu bok­ser­skiego. Zwierz przy­go­tował ją z pomocą twór­ców fil­mu  Do utraty sił, którzy zaprezen­towali w swoim filmie wszys­tkie niezbędne ele­men­ty. (spoil­ery ale w sum­ie trud­no ten film tak naprawdę zaspoilerować bo 99% jest w trailerze).

set_rachel_mcadams_jake_gyllenhaal_southpaw_640

Pamię­taj! Składa­jąc film bok­ser­s­ki nie zapom­nij że istot­ny ele­mentem takiego fil­mu jest poakzanie raz na jak­iś czas kobi­ety w skąpym stro­ju. Inaczej się nie liczy

Na początek potrze­bu­jesz kilku postaci. Wybierz je pamię­ta­jąc, że prze­cięt­ny widz fil­mu bok­ser­skiego jest prosty, więc każ­da postać musi mieć moc­no zarysowany charak­ter i wypeł­ni­ać któryś z ważnych popul­tur­al­nych tropów. Do prostego fil­mu bok­ser­skiego potrze­bu­jesz następu­ją­cych BOHATERÓW:

Bok­sera – najlepiej żeby bokser ów był w momen­cie szczy­tu kari­ery i przeży­wał upadek. Powinien być zała­many. Ist­nieje możli­wość pod­mi­any bok­sera zała­manego na początku­jącego, choć nie ma to wielkiego sen­su bo obaj muszą prze­jść taką samą drogę

Żona/córka bok­sera – oso­by bliskie czułe­mu ser­cu bok­sera. Bokser musi je kochać pon­ad wszys­tko. Jakakol­wiek utra­ta żony/córki wiąże się z zała­maniem lub niespo­tykanie długą żałobą (więcej niż dwa miesiące). Ważne by obie posta­cie nie reprezen­towały sobą więcej poza zrozu­mie­niem że bokser to isto­ta która mimo tężyzny fizy­cznej wyma­ga zaopiekowa­nia się jego bied­nym ser­duszkiem i poharatanym mózgiem.

Zły pro­mo­tor – isto­ta dia­błu podob­na, która nie wyraża współczu­cia, najpewniej ustaw­ia wal­ki i przede wszys­tkim mimo zapewnień nie ma na ser­cu dobra naszego bied­nego bok­sera ale jedynie pieniądze i zwycięst­wa. W pewnych okolicznoś­ci­ach moż­na go zamienić na każdego urzęd­ni­ka który sprze­ci­wia się dal­szym walkom bohatera.

Dobry tren­er – postać która powin­na jak najbardziej przy­pom­i­nać mis­trza z Karate Kid. Jed­nak ponieważ to film bok­ser­s­ki nie powin­na być Azjatą bo wiado­mo, że żaden Azja­ta nigdy niko­go nie uderzył. Dobry tren­er zna a.) niesamowite metody treningowe b.) jest dobry c.) mówi tak że jak­by nie był trenerem mógł­by zostać coucherm (tak zwierz śmieje się z tego żartu)

Przed­staw­iciele złej władzy – nieza­leżnie od tego czy są to ludzie z urzę­du imi­gra­cyjnego, polic­ja, czy sąd rodzin­ni powin­ni wykazy­wać się daleko idą­cym brakiem zrozu­mienia dla naszego bohat­era, jego bólu, prob­lemów i prawdzi­wych uczuć.

Zadziorny prze­ci­wnik – prze­ci­wnik (najlepiej innego pochodzenia etnicznego czy nar­o­dowego niż nasz bohater. Ważne – jeśli bohater jest biały lep­iej by prze­ci­wnik był Latynosem niż czarnoskórym.**) który mówi brzy­d­kie rzeczy do bohat­era i pewnie oszuku­je więc trze­ba go pokon­ać na ringu.

In the Madison Square Garden dressing room, BIlly prepares for his fight against Darius Jones. various: Mark Shrader (Doc Field), JG, Beau Flynn (Jon Jon), Dominic Colon (Mikey), Malcolm Mays (Gabe), CJ

Ćwicze­nie: zaz­nacz na obrazku następu­jąće posta­cie — dobrego bok­sera i złego pro­mo­to­ra. Pro­mo­to­ra otocz czer­wonym kółeczkiem. Odpowiedz na pytanie : Czy wszyscy ludzie noszą­cy kapelusze w fil­mach są źli

 

Sko­ro masz już swo­je posta­cie powinieneś je dowol­nie ustaw­ić na plan­szy dba­jąc o to by inter­akc­je między nimi nigdy nie były zbyt głębok­ie – pomogą ci w tym FRAZY które muszą paść w tego typu filmach :

Powinieneś przes­tać się bić. Chy­ba chcesz dożyć ślubu swo­jej córki”

Two­ja żona jest chomikiem i pach­nie skisły­mi jagodami”

Umier­am, umier­am, umier­am” (w dialo­gi z : „Nie umier­aj, nie umier­aj, nie umier­aj”) – zami­enne z „Odchodzę/Nie odchodź”

Two­ja zmarła żona na pewno chci­ała­by żebyś jeszcze się bił”

Tatu­siu muszę koniecznie zobaczyć jak się bijesz. Jeśli nie wró­cisz na ring znien­aw­idzę cię”

Musisz mi pomóc wygrać walkę to moja jedy­na szansa”

Nie możesz się więcej bić nie jesteś gotowy”

Kocham moją córkę zro­bię dla niej wszystko”

To jest niesamowicie dobra tech­ni­ka której musisz użyć w walce i która zaskoczy two­jego prze­ci­wni­ka i widzów dlat­ego jej nazwę umieś­cil­iśmy w tytule filmu”

Dla więk­szego efek­tu dra­maty­cznego może­cie dodać jeszcze jed­no zdanie które na pewno poruszy waszą widownię

Mieszkam ter­az w 30 metrowej* depresyjnej norze”

I pamię­ta­j­cie NIE MA wzrusza­jącego fil­mu rodzin­nego jeśli dziecko co najm­niej raz nie wspom­ni że nien­aw­idzi rodz­i­ca ewen­tu­al­nie jest nim zaw­iedzione. Jak nie ma tej sce­ny film się nie liczy

o-SOUTHPAW-facebook

Ćwicze­nie numer 2 : Na obrazku zaz­nacz bohat­era i dobrego tren­era. Napisz w trzech zda­ni­ach dlaczego dobrego tren­era w każdym filmie mógł­by grać Mor­gan Freeman 

Masz dialo­gi, masz posta­cie to czego nam braku­je w tym sprowad­zonym z Hol­ly­woodzkiej IKEI zestaw­ie? Tak macie rac­je. Braku­je nam odpowied­nich SCEN!. Oto ich obow­iązkowy zestaw. Do abso­lut­nie niczym nie wyróż­ni­a­jącego się, najbardziej wtórnego fil­mu bok­ser­skiego potrzebujecie:

Jed­nej sce­ny gdzie bohater wygry­wa walkę (Bo jest na szczy­cie) ale widz zosta­je poin­for­mowany, że zapewne to już koniec jego kari­ery, gdyż wszyscy mu to mówią.

Scen pokazu­ją­cych szczęś­cie rodzinne bohat­era, które potem mają nam przy­pom­nieć jak niesamowicie szczęśli­wym człowiekiem był bohater zan­im przes­tał by szczęśli­wy. Należy też pod­kreślić uczu­cia bohat­era do żony i cór­ki by było abso­lut­nie pewne że widz ZROZUMIAŁ że bohater kocha żonę i córkę.

Abso­lut­nie obow­iązkowa sce­na która zapowia­da wszys­tkie wydarzenia jakie zna­jdziemy potem w filmie tzn. a.) ode­jś­cie /śmierć ukochanej b.) obow­iązkowy poje­dynek z jej rywalem c.) słabość tech­ni­ki bok­ser­skiej bohatera

Ciąg scen pokazu­ją­cych des­per­ac­je bohat­era i jego smutek – obow­iązkowe : stanie na cmen­tarzu, siedze­nie w przed­poko­ju, zabawy z bronią. I pamię­ta­j­cie nikt nigdy w Stanach nie był zły/smutny/zdesperowany i obeszło  się bez wymiotów.

Scenę pokazu­jącą abso­lutne dno jakie osiągnął bohater. Może w niej pić, ćpać, prowadz­ić po pijane­mu albo przes­traszyć dziecko. Ważne by ostate­cznie został z niczym.

Koniecz­na jest kon­frontac­ja z Dobrym Trenerem gdzie bohater przyj­mu­je swo­je nowe stanowisko (oraz ze Złym Pro­mo­torem który wyjaś­nia dlaczego dal­sza współpra­ca jest niemożliwa).

Potem wystar­czy tylko około dwóch mon­taży w których bohater trenu­je i popraw­ia swo­je warunku życiowe/stosunki z rodz­iną. (do mon­taży koniecznie musi­cie dodać dra­maty­czną scenę skaka­nia na skakance. Jedyny wkład waszego fil­mu w rozwój kinematografii)

Jed­na sce­na reflek­sji nad życiem (dla efek­tu dra­maty­cznego może­cie tu zabić trze­cio­planową postać, dosta­je­cie potenc­jalne punk­ty wzruszenia jeśli uda się wam w ten sposób wykończyć bohat­era nieletniego )

Ta niesamowi­ta właś­ci­wie niemożli­wa do wygra­nia wal­ka którą nasz bohater wygry­wa, choć wid­ow­n­ia wcale się tego nie spodziewała chy­ba że przeczy­tała tytuł fil­mu który jest w przy­pad­ku pro­dukcji spoil­erem bo mówi jak bohater wygra.

southpaw

W powyższym ćwicze­niu należy uza­sad­nić skąd właś­ci­wie wiemy, od pier­wszej sce­ny że ład­na pani z opie­ki społecznej pojawi się też w ostat­nich sek­wenc­jach fil­mu mimo,że teo­re­ty­cznie zupełnie nie powin­no jej tam być

Może­cie zapy­tać czy są jakieś zupełnie pozbaw­ione osobowoś­ci MIEJSCA w jakich ma się taki film roz­gry­wać? Ależ oczy­wiś­cie, potrze­bu­je­cie jedynie:

Pięknego i dro­giego wielopoko­jowego domu w którym miesz­ka bohater zan­im straci wszystko

Ponurą kawalerkę — którą wyna­j­mu­je bohater po tym jak straci wszys­tko. Ważne by kawaler­ka była tak strasznie ponu­ra i ubo­ga że wyna­j­mu­ją­cy ją ludzie należą do mniejs­zoś­ci etnicznej/narodowej co zwyk­le oznacza że gorzej się nie da.

Siłown­ię w złej dziel­ni­cy — Tej porząd­nej wcale nie cud­own­ie wyposażonej siłowni gdzie trenu­ją dobrzy i mądrzy ludzie oraz genial­ni tren­erzy   i wszyscy o siebie dba­ją, nie przek­li­na­ją i wyprowadza­ją dzieci­a­ki z uli­cy na prostą.

Ringu bok­ser­skiego – tu ważne by było dużo krwi. Ale tak bard­zo dużo krwi. Im więcej krwi tym lep­iej, niech wszys­tko będzie we krwi. Najlepiej zadz­woń­cie do lokalnego wytwór­cy syropu kukury­dzianego i powiedz­cie że nigdy więcej nie będzie musi­ał się martwić o zarobek.

southpaw_still_3

Podaj (w przy­bliże­niu do trzech miejsc po przecinku) ile razy w filmie może pojaw­ić sięz­danie infor­mu­jące że “Cór­ka jest dla mnie najważniejsza”. Moż­na pomylić się o 10 kwestii

Wszys­tkie te skład­ni­ki należy zmieszać, dba­jąc o to by raz na jak­iś czas towarzyszyła im muzy­ka – najlepiej hip-hop i ścież­ka dźwiękową która miejs­ca­mi strasznie przy­pom­i­na tą z House of Cards. Ter­az ważne – masz przed sobą film który jest złożony z tak dobrze znanych każde­mu wid­zowi ele­men­tów że właś­ci­wie możesz je ułożyć abso­lut­nie dowol­nie nie prze­j­mu­jąc się tym czy inne ustaw­ie­nie scen spowodu­je brak zain­tere­sowa­nia widza, czy jego zagu­bi­e­nie. Wiesz dlaczego? Ponieważ widz już twój film widzi­ał i doskonale wie co będzie dalej, co więcej doskonale wie co powiedzą bohaterowie. W sum­ie wie o tym filmie abso­lut­nie wszys­tko. Dlat­ego nie musisz się martwić że czegoś nie zrozu­mie albo, że jak­iś trop nie będzie mu znany. To jest instrukc­ja składa­nia najbardziej pozbaw­ionego emocji fil­mu na świecie. Serio kiedy wasz bohater zacznie się awan­tur­ować w sądzie, kiedy jego córecz­ka powie, że wolała­by by to on zginął a nie jej mat­ka, kiedy nasz bohater praw­ie pad­nie na des­ki w ostat­niej rundzie, jedyne co usłyszysz na Sali to lek­ki sze­lest papieru. To wszyscy ci którzy gra­ją w Bin­go (wydanie na filmy bok­ser­skie) i właśnie odhaczyli kole­jną kratkę. Dlat­ego też kiedy zabierze­cie się do robi­enia fil­mu instant przede wszys­tkim nie zapom­ni­j­cie zatrud­nić jakiegoś znanego i pop­u­larnego akto­ra który wyro­bi sobie na potrze­bę waszego fil­mu niesamow­itą musku­laturę i wszyscy przyjdą popatrzeć.

UWAGA: Jeśli zmiesza­cie wszys­tkie skład­ni­ki może się okazać że i tak wyszedł wam Rocky. Co w sum­ie nie jest złe. Rocky to naprawdę super film.

UWAGA2: Jeśli w filmie macie uję­cie w którym wasz bokser w dzi­wnej masce w ramach przy­go­towa­nia wali wielkim młotem w wielką oponę, zrezygnu­j­cie z niego. Serio. To uję­cie nie ma sen­su. Już lep­iej żeby sobie pob­ie­gał po schodach.

sthpaw

W ramach ćwiczeń wymyśl wszys­tkie możli­we przeszkody jakie może na ringu napotkać bohater który z całą pewnoś­cią wygra ostat­nią walkę.

Tyle na dziś. Jak może się zori­en­towal­iś­cie zwierz nie uzna­je fil­mu South­paw za dobry. Prawdę powiedzi­awszy jest praw­ie pewien że od początku do koń­ca fil­mu mogła minąć jakaś mała epo­ka w życiu zwierza bo film trwał wieczność. Nawet Jake Gyl­len­haal nie był w stanie tego wyna­grodz­ić. Jasne gra ale ponieważ wszys­tko w tym filmie – łącznie z naj­drob­niejszy­mi kwes­t­i­a­mi jest wtórne to i w jego grze braku­je jakiejś iskry. Jego bohater jest. I tyle. Zwierz słyszał zach­wyty nad jego rolą, ale nie zmienia to fak­tu, że sam pozosta­je mało zach­wycony. Nie znaczy to że Jake grał źle, ale zwierz zawsze ma prob­le­my kiedy nawet dobry wys­tęp nie zgry­wa się z dobrze napisanym bohaterem i his­torią. Zwierz widzi­ał akto­ra  w wielu fil­mach, w których jego bohaterowie byli tak ciekawi, że zostali ze zwierzem na dłu­go po sean­sie, zaś Bil­ly Hop­er wyparował z głowy zwierza jak sen zło­ty. Przy czym ponown­ie może warto zaz­naczyć, że rzeczy­wiś­cie Jake pięknie bok­su­je w tym filmie. Tak że aż miło patrzeć (i w sum­ie tylko na to). Choć zwierz musi powiedzieć że jego lewa powieka powin­na mieć osob­ne miejsce na liś­cie obsady bo grała swo­ją wielką poważną rolę zupełnie nieza­leżnie od akto­ra. I zan­im pojaw­ią się głosy że to nie jest film dla zwierz (bo zwierz jest dziew­czynką). Otóż zwierz uwiel­bia filmy bok­ser­skie – łącznie z fil­ma­mi doku­men­tal­ny­mi (serio obe­jrzyj­cie Champs). I zwierz naprawdę uważa że boks jest super. Więc to nie kwes­t­ia zwierza. Tylko fil­mu. Który zwierz już wcześniej oglą­dał w kawałkach. W wielu innych, najczęś­ciej lep­szych produkcjach.

southpaw_1

W swo­jej roli Jake dobrze wyglą­da i dobrze bosku­je, nie jest zły ale zwierz Oscara by mu jed­nak nie dał

Ps: Przed filmem o dziel­nym bok­serze wyświ­et­lono zwias­tun fil­mu Chemia o kobiecie która umiera na raka pier­si. Powiem szcz­erze, zwias­tun wzbudz­ił niepokój zwierza który ma wraże­nie, że zafun­dowal­iśmy sobie bard­zo niedo­bry film o raku.

Ps2: Inna sprawa, przed filmem wyemi­towano wyjątkowo dużo zwias­tunów pol­s­kich filmów. Ale czy cieszyć się czy lękać to już bardziej skom­p­likowana sprawa.

*Kiedy zwierz zobaczył na ekranie depresyjne ubo­gie mieszkanie bohat­era szep­nął towarzys­zom wyprawy kinowej że pewnie jest więk­sze od jego mieszka­nia. Ta lin­ij­ka dia­logu tylko to potwierdz­iła. Tak więc zwierz zde­cy­dowanie nada­je się na bohaterkę jakiegoś smut­nego fil­mu o blogerce która siedzi w małej ciem­nej depresyjnej norze. Zwierz może wpuś­cić ekipę, o ile się zmieści.

** Prze­ci­wnik głównego bohat­era jest z Kolumbii i ma na nazwisko Esco­bar. Co każe się zas­tanaw­iać. Czy zdaniem amerykanów wszyscy Kolumbi­jczy­cy mają na nazwisko Escobar?

20 komentarzy
0

Powiązane wpisy