Home Ogólnie Wszystkie jesteśmy w zagrożonej ciąży

Wszystkie jesteśmy w zagrożonej ciąży

autor Zwierz
Wszystkie jesteśmy w zagrożonej ciąży

Kiedy ktoś mnie zapy­ta dlaczego stra­jku­ję powiem że robię to dla 1812 kobi­et. Tyle przeprowad­zono w zeszłym roku legal­nych abor­cji w Polsce. Zgod­nych z obow­iązu­jącą ustawą. 1812 his­torii. 1812 tragedii. 1812 pod­ję­tych wyborów.

W Polsce legal­na abor­c­ja nie jest pros­ta. Nie jest zastępczą antykon­cepcją. Nie jest sposobem na pozby­cie się skutków błęd­nych życiowych decyzji. Nie jest dostęp­na od ręki. Nie jest wykony­wana masowo. Nie jest dostęp­na na życze­nie. Nie jest dla wszys­t­kich. Nie jest dostęp­na w każdym mieś­cie. Nie jest przy­jem­na. Nie jest szy­b­ka. Nie jest spraw­na. Nie jest częsta.

W Polsce legal­na abor­c­ja oznacza sytu­ację kryzysową. Życie kobi­ety jest zagrożone. Płód nie przeży­je poza ciałem mat­ki albo jest nieuleczal­nie chory. Ciąża jest wynikiem gwał­tu. a pra­wo nie uzna­je kara­nia kobi­ety za to, że została zgwał­cona. Innych opcji nie ma. Żad­nego rozwiązłego sty­lu życia, niechę­ci do łączenia pra­cy i posi­ada­nia potomst­wa, strasznego gen­deru. Wiele z tych kobi­et chci­ało mieć dziecko. Tylko wiz­y­ta u lekarza, przeprowad­zone badanie, diag­nos­ty­ka poz­wolą stwierdz­ić ciążę zagraża­jącą życiu, uszkodze­nie pło­du. By lekarz zde­cy­dował że nie może pomóc trze­ba do niego pójść. Cza­sem trze­ba do niego częs­to wracać. Tego się nie robi jak się nie chce mieć dziecka.

W Polsce legal­na abor­c­ja to częs­to dro­ga przez piekło. Trze­ba znaleźć odpowied­niego lekarza który nie będzie się bał na nią skierować. Trze­ba znaleźć szpi­tal który nie będzie się bał tego skierowa­nia uznać. Trze­ba znaleźć lekarza który się zde­cy­du­je na przeprowadze­nie zabiegu. Trze­ba znieść komen­tarze i oce­ny per­son­elu medy­cznego. Trze­ba w końcu  prze­jść przez sam zabieg – częs­to trau­maty­czny, trze­ba wró­cić do domu, trze­ba o tym opowiedzieć. Trze­ba mil­czeć. Trze­ba zro­bić mnóst­wo rzeczy, które obciąża­ją psy­chikę. Trze­ba wró­cić do życia.

W Polsce legal­na abor­c­ja to częs­to trau­ma. Trau­ma związana z fak­tem, że gwałt ma swo­je dal­sze kon­sek­wenc­je i zmusza kobi­etę do moral­nych wyborów. Trau­ma związana z infor­ma­cją że wyczeki­wane dziecko jest zbyt chore by żyć. Trau­ma związana z infor­ma­cją że sytu­ac­ja jest tak niebez­piecz­na że zagrożone jest życie kobi­ety. Trau­ma wynika­ją­ca z tego, że nie wiado­mo jak zareagu­je mąż, rodz­i­na, zna­jo­mi. Trau­ma z której leczyć się będą nieliczne kobi­ety. Bo w obec­nej atmos­ferze trud­no się przyz­nać, że trau­ma jest, trud­no  o tym opowiedzieć.

W Polsce legal­na abor­c­ja częs­to nie kończy dra­matu. Prze­ci­wni­cy jakiejkol­wiek ter­mi­nacji ciąży mogą twierdz­ić że jesteś morder­czynią. Obie strony sporu mogą pokazy­wać zdję­cia two­jego dziec­ka. Może będziesz zmus­zona opowiedzieć o tym jak cię potrak­towano w medi­ach. Może his­torię two­jego wyboru będą przeinaczać akty­wiś­ci  i poli­ty­cy w swoich dyskusjach.

W Polsce legal­na abor­c­ja nie kończy prob­le­mu. Może się okazać że posi­adanie dziec­ka w twoim przy­pad­ku nigdy nie będzie możli­we. Może się okazać że masz połowę szans urodz­ić dziecko zdrowe albo chore. Może się okazać że już nigdy nie będziesz chci­ała mieć dzieci strau­maty­zowana gwałtem. Może się okazać że miałaś tylko kilka­naś­cie lat  i nie wiado­mo co z tobą będzie.

W Polsce legal­na abor­c­ja pode­j­mowana jest w niewielu przy­pad­kach. Nie robi się tego pros­to. Częs­to to obciąże­nie dla mat­ki. Dla lekarza. Dla całej rodziny. Dla zna­jomych. Za każdą taką his­torią musi stać dra­mat. Bez dra­matu w Polsce legal­nie abor­cji nie da się przeprowadz­ić. Taka jest praw­da. Żeby w Polsce legal­nie usunąć ciążę najpierw musisz stanąć oko w oko z prawdą – dobrego zakończenia nie będzie. W Polsce legal­na abor­c­ja pojaw­ia się rzad­ko. Tak rzad­ko że kiedy patrzymy na te cyfrę widz­imy tylko jed­no. Prawdę o tym ile niele­gal­nych abor­cji wykonu­je się w Polsce.

W Polsce legal­na abor­c­ja jest poszanowaniem pod­sta­wowych praw człowieka. Tylko tyle. Nie jest zwycięst­wem lewicowych poglądów. Nie jest prze­jawem myśle­nia prze­ci­wko koś­ciołowi katolick­iemu. Nie jest typowym prze­jawem naszej współczes­nej wiedzy medy­cznej. Nie jest prze­jawem współczes­nego myśle­nia o prawach kobi­et. Jest tylko poszanowaniem pod­sta­wowych praw człowieka. W tym prawa do życia.

Kobi­ety protes­tu­jące wczo­raj i jutro częs­to mówią o praw­ie wyboru. Jed­nak pra­wo wyboru jest dla mnie argu­mentem który jest najważniejszy gdy mówimy o abor­cji jako takiej. Jestem zda­nia, że każ­da kobi­eta powin­na mieć pra­wo do wyboru czy chce czy nie chce urodz­ić. Jestem zwolen­niczką lib­er­al­iza­cji prawa abor­cyjnego. Jestem zda­nia, że tu wybór odgry­wa kluc­zową rolę.  Ale nie mówimy o lib­er­al­iza­cji. Mówimy o obow­iązu­ją­cym praw­ie.  Bo prze­cież w ustaw­ie tak naprawdę nie ma żad­nego zdarzenia które nie było­by tragedią.

To co jest w ustaw­ie to uznanie prawa do tragedii. Uznanie, że są sytu­acje w życiu w którym nic nie moż­na zro­bić tylko się odsunąć i dać kobiecie samej jako nieza­leżnej poin­for­mowanej przez lekarza jed­nos­tce – pod­jąć decyzję jak w obliczu tej wielkiej tragedii się zachowa. Wyni­ka to z ludzkiego human­iz­mu. Zrozu­mienia, że cza­sem nie ma dobrego rozwiąza­nia, że dobrze już było, że ter­az zosta­je tylko kobi­eta i jej trage­dia.  Wobec której nie może­my nic zro­bić tylko wspier­ać ją w jej decyzji. To nie jest przepis najlep­szy czy odpowiada­ją­cy na wszys­tkie prob­le­my. Ale uzna­ją­cy, że cza­sem nawet państ­wo nie może powiedzieć co należy zro­bić. To poszanowanie naszego prawa jako jed­nos­t­ki – człowieka, oby­wa­tela, kobi­ety – które­mu nikt nie może nakazać np. ryzykować życiem.

Chci­ałabym kiedyś być na demon­stracji która mogła­by pra­wo abor­cyjne w Polsce zmienić tak, że kobi­eta mogła­by być pew­na że decy­du­je o swoim ciele. Ale pewnie wiele, wiele lat minie zan­im zna­jdę się na takiej demon­stracji pod Sejmem. Dziś jed­nak nie mówimy o lib­er­al­iza­cji. Ten pro­jekt ustawy przepadł. Chcąc nie chcąc zami­ast prosić o więcej praw musimy bła­gać o to by nie zabier­a­no nam tych które już mamy. To nie jest wiel­ka dyskus­ja o moral­noś­ci abor­cji w każdym przy­pad­ku. To jej mały wycinek doty­czą­cy tylko najbardziej drasty­cznych przykładów. Dlat­ego oso­by o bard­zo różnych poglą­dach na abor­cję tu częs­to mówią jed­nym głosem.

Mam kil­ka zas­trzeżeń do stra­jku i uważam, że powin­no się o nich mówić. Choć wolałabym mieć więcej cza­su, więcej infor­ma­cji, lep­szą orga­ni­za­cję. Chci­ałabym byśmy mogły się lep­iej zrozu­mieć, dłużej poroz­maw­iać, dotrzeć do kobi­et poza Inter­netem. Przekazać jak najsz­er­szej grupie, że pójś­cie na demon­strację nie oznacza, że popierasz abor­cję w każdej sytu­acji. Nie oznacza, że musisz mieć iden­ty­czne poglądy jak kobi­eta sto­ją­ca obok ciebie. Nie znaczy, że nie możesz roz­maw­iać ze swo­ją bard­zo wierzącą koleżanką. Ale mimo wąt­pli­woś­ci będę jutro stra­jkować by te 1812 kobi­et miało pra­wo do swo­jej wielkiej tragedii. Do swo­jego życia. Do swo­jego wyboru. Dlat­ego, że wszys­tkie jesteśmy w tym kra­ju w zagrożonej ciąży Każ­da z nas jest jed­ną z tych 1812. Żyje­my w kra­ju znanym z Sol­i­darnoś­ci. I ter­az na czas na solidarność.

2 komentarze
0

Powiązane wpisy

2 komentarze

Czarny protest i białe rękawiczki - Życie wkurzonej 06/10/2016 - 10:25 am

[…] I to jest właśnie gwóźdź pro­gra­mu – przeko­nanie, że kobi­eta w momen­cie zajś­cia w ciążę nie ma już nic do powiedzenia, a jeśli myśli o abor­cji, to w kon­tekś­cie beztroskiego wypadu do klini­ki między kawką a lunchem. Ide­al­nie ujął to Zwierz Popkulturalny: […]

Furia! Czarny Piątek w Krakowie | Zachwyty i narzekania 31/03/2018 - 8:30 pm

[…] Zaostrze­nie ustawy spowodu­je, że ubo­gie kobi­ety będą rodz­iły niepełnosprawne dzieci, przez co wpad­ną w jeszcze więk­szą nędzę, że kobiecie zostanie ode­brane pra­wo do decyzji o tym czy jest w stanie zmierzyć się z wychowaniem niepełnosprawnego dziec­ka albo czy ma tyle psy­chicznej siły, by znieść ciążę, która nie skończy się „szczęśli­wym rozwiązaniem”. Wprowadze­nie tego pro­jek­tu, to wchodze­nie z buta­mi w czy­jeś sum­ie­nie. Całkowite ode­branie prawa do decyzji, które już ter­az jest moc­no ogranic­zone. O tym wszys­tkim mądrze i dobrze pisze Kasia Cza­j­ka z blo­ga Zwierz Pop­kul­tur­al­ny w tekś­cie „Wszys­tkie jesteśmy w zagrożonej ciąży”. […]

Comments are closed.

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online