Home Niepoważne Wszystko co chcieliście wiedzieć o wampirach a baliście się zapytać czyli zwierza krwiopijców przegląd subiektywny

Wszystko co chcieliście wiedzieć o wampirach a baliście się zapytać czyli zwierza krwiopijców przegląd subiektywny

autor Zwierz

Hej

             Zwierz prze­jrzał ostat­nio swo­jego blo­ga i zori­en­tował się, że prob­lem rozsz­erza­jącego się na wszys­tkie dziedziny sztu­ki wam­piryz­mu pod­jął tylko raz. Ponieważ wszys­tkie zna­ki na niebie i zie­mi mówią, że wysysanie krwi z szyj dziew­czę­cych niedłu­go wyjdzie z mody, zwierz postanow­ił – dla włas­nej czys­tej przy­jem­noś­ci, dokon­ać wielkiej klasy­fikacji fil­mowych wam­pirów. Przy czym dro­gi czytel­niku, nie spodziewaj się w tym wpisie wynurzeń doniosłych, zwierz nie ma na takie nas­tro­ju. A dlaczego zwierz o tym pisze? No zbliża się powoli (jeszcze tydzień) pre­miera kole­jnego sezonu True Blood i zwierz jest trochę w para­nor­mal­nym nas­tro­ju (jed­nocześnie zada­jąc sobie wciąż na nowo pytanie czy na pewno chce ten ser­i­al jeszcze oglą­dać).  Wpis ten wyni­ka tez trochę z lenist­wa zwierza, który ma dla was kil­ka znakomi­tych pomysłów na wpisy ale musi naprawdę nad nimi trochę popra­cow­ać żeby nie wyszło przy­pad­kowo. No dobra tylko win­ny się tłu­maczy więc prze­jdźmy do tem­atu. Tak więc dziś zwierz klasy­fiku­je wam­piry i odpowia­da na wszys­tkie pyta­nia których nie zadal­iś­cie w odniesie­niu do tych reg­u­larnie mor­dowanych przez pop­kul­turę tworów. Kole­jność jest przy­pad­kowa, dobór przykładów w sum­ie trochę też, tylko złośli­wość jest zaplanowana.

             Wam­pir a’ la : True Blood —  Główne zaję­cie: uga­ni­an­ie się za ład­ny­mi niezbyt lot­ny­mi kel­nerka­mi z Luiz­jany, Głów­na słabość: Ładne niezbyt lotne blon­dyn­ki z Luiz­jany, Wam­pirze prob­le­my: brak odpornoś­ci na sre­bro, światło słoneczne, prob­le­my z przekraczaniem progu domu bez zaproszenia i urok kel­nerek z Luiz­jany, Wykony­wany zawód: głównie branża rozry­wkowa, Sposób spędza­nia wol­nego cza­su: Pró­ba przekony­wa­nia ludzi że wam­piry nie są takie groźne, zabi­janie ludzi, uga­ni­an­ie się za kel­nerką z Luiz­jany, seks (niekoniecznie z kel­nerką z Luiz­jany, Dłu­gość życia: Wieczność o ile nie trafi się do Luiz­jany, Miejsce wys­tępowa­nia: całe Stany ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem Luiz­jany.  Ujdzie tylko dlat­ego, że jesteś wam­pirem: Płakanie krwią zami­ast łza­mi, ogól­nie bard­zo nie este­ty­czne, zde­cy­dowanie niehigien­iczne i nie moż­na udawać, że człowiek się nie wzruszył w kinie.

Ale ja naprawdę nie płakałem na Bambim.

             Wam­pir a’la Pos­tra­ch NocyGłówne zaję­cie: oglą­danie marnej telewiz­ji doprowadzanie do zała­ma­nia ner­wowego nas­to­latków z sąsiedzt­wa, Głów­na słabość: kon­sumowanie  mieszkańców przed­mieść, Wam­pirze prob­le­my: brak odpornoś­ci ekskluzy­wnie wybrane osi­nowe koł­ki, prob­le­my z przekraczaniem progu domu,  przeko­nanie o włas­nej nieśmiertel­noś­ci,  Wykony­wany zawód: bliżej nie określony ale pozwala­ją­cy na zakup skrom­nego domku na przed­mieś­ci­ach, Sposób spędza­nia wol­nego cza­su: kon­sumpc­ja sąsi­adów, oglą­danie marnych pro­gramów telewiz­yjnych, Dłu­gość życia: wieczność, do cza­su kiedy napotkamy dobrze poin­for­mowanego nas­to­lat­ka i zde­ter­mi­nowanego iluzjon­istę, Miejsce wys­tępowa­nia: Przed­mieś­cia Las Vegas, ewen­tu­alne przed­mieś­cia innych miast. Ujdzie tylko dlat­ego, że jesteś wam­pirem:  Zastaw­ian­ie ogród­ka wielkim kon­tenerem – jeśli jesteś nor­mal­nym sąsi­a­dem w końcu ktoś każe ci posprzą­tać, ale jeśli jesteś przys­to­jnym wam­pirem nie będzie problemu.

fright-night

Najważniejsze to zdobyc zau­fanie lokalnej społecznoś­ci a potem moż­na już ich wszys­t­kich wybić bez wyrzutów sumienia.

              Wam­piry a’la Vam­pire DairiesGłówne zaję­cie: spory rodzinne, roman­ty­czne wyz­na­nia czynione nas­to­latce krop­ka w krop­kę podob­nej do dawnej ukochanej, Głów­na słabość: dziew­czy­na krop­ka w krop­kę podob­na do dawnej ukochanej, prob­le­my rodzinne z włas­nym bratem, Wam­pirze prob­le­my: moż­na się poparzyć sto­jąc na dłu­go na słońcu, wciąż dzi­ała stary dobry osi­nowy kołek, prob­le­my z ogniem Wykony­wany zawód: hob­bisty­czne uczęszczanie do szkoły śred­niej, Sposób spędza­nia wol­nego cza­su: udawanie człowieka o zaled­wie 150 lat młod­szego, uga­ni­an­ie się za nas­to­latka­mi, pacy­fikowanie bra­ta, Dłu­gość życia: wieczność o ile nie postanowi się spędz­ić trochę cza­su w uroczym małym miasteczku Miejsce wys­tępowa­nia: Vir­ginia. Ujdzie tylko dlat­ego, że jesteś wam­pirem: Chodze­nie do liceum po przekrocze­niu setki.

  Fakt, że przekroczyło się już dawno 100 nie znaczy, że jest za późno na edukację! Szansa dla wszystkich.

             Wam­piry a’la Being HumanGłówne zaję­cie: pró­ba nie zamor­dowa­nia wszys­t­kich dookoła,  pró­ba pow­strzy­ma­nia kole­gi wilkoła­ka przed wymor­dowaniem wszys­t­kich dookoła Głów­na słabość: chęć wymor­dowa­nia wszys­t­kich dookoła, Wam­pirze prob­le­my: mała odporność przed osi­nowy­mi kołka­mi, zde­cy­dowany brak sil­nej woli by porzu­cić picie ludzkiej krwi, strasznie dużo osób chce nas zabić, Wykony­wany zawód:  na początku XXI wieku salowy w szpi­talu, Sposób spędza­nia wol­nego cza­su: miłe wiec­zo­ry z przy­ja­cielem wilkołakiem i przy­jaciółką duchem, oglą­danie telewiz­ji, Dłu­gość życia: wieczność o ile nie będzie się wal­czyć ze swo­ja naturą, Miejsce wys­tępowa­nia: Bris­tol, Walia. Ujdzie tylko dlat­ego, że jesteś wam­pirem: podry­wanie dziew­czyny na rand­ce ze swo­ją dziew­czyną duchem. Uwa­ga to ujdzie tylko wtedy kiedy nasza dziew­czy­na jest duchem.

Bycie wam­pirem nie wystar­czy, trze­ba jeszcze dbać o odpowied­nia styl­iza­cję — zwłaszcza włosów.

                   Wam­piry a’la Zmierzch – Główne zaję­cie: uga­ni­an­ie się za zupełnie prze­cięt­ną nas­to­latką, pró­ba rozwiąza­nia wynikłych z tego prob­lemów, Głów­na słabość: brak innych pomysłów na życie poza uga­ni­an­iem się za nas­to­latka­mi, Wam­pirze prob­le­my: błyszcze­nie w słońcu, brak zrozu­mienia ze strony wilkołaków, źle układa­ją­ca się fryzu­ra, Wykony­wany zawód: mimo posi­ada­nia uprawnień do wykony­wa­nia wielu zawodów, ulu­bionym sposobem na spędzanie cza­su jest uczęszczanie do szkoły śred­niej, Sposób spędza­nia wol­nego cza­su: zapew­ni­an­ie o doz­gonnym uczu­ciu prze­cięt­nej nas­to­lat­ki, pró­ba zaradzenia kom­p­likacjom wynika­ją­cym z odwza­jem­nienia uczu­cia, narzekanie na cięż­ki los wam­pi­ra, Dłu­gość życia: wieczność wypełniona rados­nym poży­ciem małżeńskim, Miejsce wys­tępowa­nia: oko­lice Seat­tle. Ujdzie tylko dlat­ego, że jesteś wam­pirem: gapi­e­nie się całą noc na miłość naszego życia. Jeśli nie jest się wam­pirem a.) trze­ba spać b.) jest się stalk­erem c.) ma się zakaz zbliża­nia. Bonus: Roz­gryzanie maci­cy włas­nej żony nie ujdzie ci na sucho jeśli nie jesteś wampirem.

Życie wam­pi­ra nie jest proste gdy trze­ba jed­nocześnie starać sie nie błyszczeć, nie uśmiechać się i utrzymy­wać grzy­wkę siłą woli.

              Wam­piry a’la Wywiad z Wam­piremGłówne zaję­cie: dekadenck­ie włócze­nie się po stanach i Europie, udzielanie wywiadów, użalanie się na tru­da­mi egzys­tencji jako nieu­marły, Głów­na słabość: skłon­ność do melan­cholii, skrupuły, zupełnie dorosłe wam­piry wyglą­da­jące jak dzieci, Wam­pirze prob­le­my: Ogień parzy, słońce pali, no i nie moż­na pić krwi trupów bo brzuszek będzie bolał, Wykony­wany zawód: w wielu przy­pad­kach skłon­ność do pró­by odnalezienia swo­jego miejs­ca na sce­nie, czy to w teatrze czy jako muzyk rock­owy. W ostat­nim przy­pad­ku ze sporym powodze­niem, Sposób spędza­nia wol­nego cza­su: trady­cyjne odd­awanie się dekadencji z dodatkiem wymyśl­nych mordów, opowiadanie o swoim ciężkim losie, Dłu­gość życia: Wieczność chy­ba, że pod­pad­nie się innemu wam­pirowi. Miejsce wys­tępowa­nia: głównie stany zjed­noc­zone ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem Luiz­jany i San Fran­cis­co. Ujdzie ci na sucho tylko dlat­ego, że jesteś wam­pirem:  Roman­ty­czne związ­ki z kilku­latka­mi, ale tylko dlat­ego, że kilku­lat­ka jest w isto­cie dorosłą kobi­etą a właś­ci­wie dorosłą wam­pirzy­cą, cała resz­ta ujdzie ci na sucho jeśli jesteś wampirem/gwiazdą rocka.

Wam­piry jak wiado­mo zawsze były i dekadenck­ie i postępowe. W Wywiadze z Wam­pirem dowiadu­je­my się, że dwóch mężczyzn może bez najm­niejszych przeszkód wychować wzorowo psy­chopaty­czną córkę.

              Wam­piry a’la Drac­u­laGłówne zaję­cie:  przyj­mowanie goś­ci w swo­jej skrom­nej posi­adłoś­ci na uboczu, wyciecz­ki do Lon­dynu, Głów­na słabość: urocze ang­iel­skie, niewinne pan­ny (przy­pom­i­na­jące dawną ukochaną), Pro­fe­sor Van Hels­ing, Wam­pirze prob­le­my: klasy­czny zestaw od słoń­ca począwszy na wszel­kich religi­jnych sym­bo­l­ach skończy­wszy, Wykony­wany zawód: jako hra­bia i właś­ci­ciel sporych majątków Drac­u­la nie musi zaj­mować się przyziem­ny­mi sprawa­mi, jed­nak zarządza swoi­mi posi­adłoś­ci­a­mi i majątkiem do czego min. potrze­bu­je prawników Sposób spędza­nia wol­nego cza­su: Naw­iedzanie młodych dziew­cząt, spędzanie cza­su z trze­ma wam­pirzy­ca­mi, sian­ie grozy w bliższej i dal­szej okol­i­cy, Dłu­gość życia: Wieczność chy­ba, że w okol­i­cy zna­jdzie się pro­fe­sor Van Hels­ing lub też kobi­eta o czystym ser­cu (ale tylko w przy­pad­ku wys­tępowa­nia pod pseudon­imem Orl­cok), Miejsce wys­tępowa­nia : Tran­syl­wa­nia ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem wypadów zagranicznych min. do Lon­dynu ewen­tu­al­nie do Wis­borgu kiedy prze­by­wa tam incog­ni­to jako hra­bia Orlock).  Ujdzie ci na sucho tylko dlat­ego, że jesteś wam­pirem:  Nie obci­nanie paznok­ci, bard­zo eks­cen­tryuczne pode­jś­cie do fryzury, nie jedze­nie w towarzys­t­wie zapros­zonych gości.

Jeśli chcesz mieć całkow­itą wol­ność w wyborze stro­ju, fryz­i­ury i mak­i­jażu wam­piryzm jest two­ją ostat­nią nadzieją.

             Wam­piry a’la BladeGłówne zaję­cie: zjadanie ludzi ewen­tu­al­nie zabi­janie wam­pirów ewen­tu­al­nie pow­strzymy­wanie się od zamieni­a­nia zabi­ja­nia wam­pirów na zjadanie ludzi, Głów­na słabość: Skórzane ciuchy i oku­lary prze­ci­wsłoneczne, Wam­pirze prob­le­my: w klasy­cznym wyda­niu – brak odpornoś­ci na sre­bro, czos­nek, słońce i stan­dar­d­owe ele­men­ty utrud­ni­a­jące życie wam­pirom, w wyda­niu pól wam­pirzym – chęć wys­sa­nia krwi z niewin­nych ludzi, Wykony­wany zawód: w więk­szoś­ci przy­pad­ków wedle uzna­nia (choć prefer­owanie jest prowadze­nie klubów noc­nych), w jed­nym : zabi­janie wam­pirów, Sposób spędza­nia wol­nego cza­su: knu­cie prze­ję­cia władzy nad światem, dekadenc­ki żywot wieczny, zabi­janie wam­pirów co raz to bardziej wymyśl­ny­mi sposoba­mi, Dłu­gość życia: Wieczność chy­ba, że na drodze wam­pi­ra Stanie Blade, Miejsce Wys­tępowa­nia: Stany Zjed­noc­zone w tym Detroid (serio jesteś istotą wieczną, sil­ną i nieśmiertel­ną i siedzisz w Detroid?).  Ujdzie ci na sucho tylko dlat­ego, że jesteś pół wam­pirem:  Chodze­nie w oku­larach prze­ci­wsłonecznych po nocy i w pomieszczeniach.

Ciemne oku­lary zawsze są w modzie, zwłaszcza kiedy jest się ope­ru­ją­cym głównie po nocy łow­cą wampirów.

              Wam­piry a’la Unde­worldGłówne zaję­cie: Gani­an­ie za Lykana­mi w obcisłym stro­ju Głów­na słabość: prob­lem z uczu­ci­a­mi jaki­mi moż­na zacząć darzyć Lykan­i­na ewen­tu­al­nie Lykankę, Wam­pirze prob­le­my: inne wam­piry, Lykanie (wilkoła­ki się kiedyś mówiło), promieniowanie ultra­fi­o­le­towe, Wykony­wany Zawód: Wybi­janie wilkołaków, skakanie po dachach, skakanie z dachów, strze­lanie,  Sposób spędza­nia wol­nego cza­su: zabi­janie Lykanów, pró­ba nie zas­ta­nia zabitym przez Lykanów, Roman­sowanie z Lykana­mi, klasy­cz­na wam­pirza dekadenc­ja, Dłu­gość życia: Potenc­jal­na wieczność chy­ba, że trafi się na Lykan­i­na, albo innego wam­pi­ra, ewen­tu­al­nie na zde­ter­mi­nowanego przed­staw­iciela ludzi, Miejsce Wys­tępowa­nia: Ogól­nie wszędzie, zwłaszcza w bliżej nie zapamię­tanych przez zwierza lokaliza­c­jach (serio gdzie to się dzi­ało).  Ujedzie ci na sucho tylko, dlat­ego, że jesteś wam­pirem:  Gani­an­ie w jed­noczęś­ciowym skurzanym kostiu­mie bez  prob­lemów z poce­niem się i otarciami.

Bycie wamprem ma naprawdę olbrzmie zale­ty, jeśli uda nam się zachować odpowied­nią fig­urę może­my gani­ać w jed­noczęs­ciowym skórzanym kostiu­mie i będzie nam wygodnie!

               Wam­piry a’la Abra­ham Lin­coln Pogrom­ca Wam­pirów Główne zaję­cie:  utrzymy­wa­nia niewol­nict­wa celem zapewnienia sobie stałych dostaw poży­wienia, angażowanie się w wojnę Secesyjną na linii fron­tu, Głów­na słabość:  wybit­ni mężowie stanu uzbro­jeni  w topory, Wam­pirze prob­le­my:  zde­cy­dowany brak odpornoś­ci na sre­bro, Wykony­wany zawód: poza służbą wojskową Wam­piry zaj­mu­ją się głown­ie byciem gen­tel­mana­mi z połud­nia,  Dłu­gość życia: Wieczność skró­cona po spotka­niu z przyszłym prezy­den­tem Stanów Zjed­noc­zonych, Miejsce Wys­tępowa­nia: Połud­nie Stanów zjed­noc­zonych, Ujdzie ci na sucho tylko, dlat­ego że jesteś wam­pirem:  Poza wysadzaniem mostów i linii kole­jowych, wam­piry raczej nie ponoszą odpowiedzial­ność za wyjadanie dość masowo swoich czarnoskórych niewol­ników, ale z drugiej strony to w tam­tych cza­sach praw­ie każde­mu posi­adac­zowi niewol­ników uszło­by na sucho.

Prze­by­wanie na słońcu nigdy nie jest wskazane, ale na całe szczęś­cie dzię­ki ciemym oku­larom i kre­omem prze­ci­wsłonecznym może się skończyć tylko na kilku niewiel­kich oparzeniach.

                             No widzi­cie ter­az dzię­ki zesta­wowi zwierza wiecie już wszys­tko o wam­pirach, jest kil­ka punk­tów zbieżnych – przede wszys­tkim zaskaku­jące jest to jak szy­bko biedne wam­piry zosta­ją pozbaw­ione swo­jej wiecznoś­ci, jak niewiele z nich zaj­mu­je się jakimś porząd­nym zaję­ciem, jak częs­to ich najwięk­szym prob­lem są pory­wy ser­ca i jak chęt­nie mieszka­ją w Stanach Zjed­noc­zonych gdzie uczęszcza­ją do szkół śred­nich. Serio nawet gdy­by uczęszczanie do szkoły śred­niej oznacza­ło ciągły dostęp młodej krwi to zwierz jako wam­pir na powrót by się nie zde­cy­dował. Dlaczego nie ma wam­pirów na stu­di­ach – tam przy­na­jm­niej człowiek (znaczy wam­pir) mógł­by się z dorosły­mi ludź­mi pobaw­ić zami­ast cią­gle męczyć się z liceal­ny­mi rozterka­mi. Do tego wam­piry wykazu­ją klasy­czny brak kon­sek­wencji w swoim braku odpornoś­ci na słońce/srebro/zaostrzone kołki/symbole religi­jne.  Mogli­by się wresz­cie zde­cy­dować. Poza tym jak widać wyraźnie, pró­by pow­strzy­ma­nia się od pica ludzkiej krwi przys­parza­ją dokład­nie tyle samo prob­lemów co picie ludzkiej krwi. Zwierz zde­cy­dowanie pole­ca sposób na pielęg­niarza w szpi­talu – ban­ki krwi to jed­nak dobry wynalazek. Jed­nak poza dostar­cze­niem sobie i wam odrobiny rozry­w­ki zwierz zasępił się nad tym, jak nam się strasznie te wam­piry rozprzestrzeniły w najroz­mait­szych odmi­anach. To znaczy zwierz rozu­mie gdy­by po pop­kul­turze zawsze gani­ały takie same wam­piry — jako pewien kul­tur­al­ny topos czy sym­bol. Ale nie, dziś każdy czu­je się w obow­iązku opowiedzieć his­torię na nowo, co właś­ci­wie oznacza, że dziś po poję­ciem wam­pir może się kryć co najwyżej jak­iś dłu­go żyją­cy bla­dy typ popi­a­ją­cy krew sarenek. Żadne tam uwodzi­ciel­skie czy morder­cze mon­strum. Co z jed­nej strony każe się zas­tanaw­iać czy to jeszcze wam­pir z drugiej strony daje nadzieję. Oczy­wiś­cie jak­by was coś ukąsiło. Zwierza na przykład. wczo­raj ukąsił w rękę komar. Jedyny krwiopi­j­ca z jakim zwierz się w życiu spotkał i jakiego pokon­ał. Zwierz praw­ie zabój­ca wampirów.

Ps: Czy wiecie że Nędzni­cy już wys­zli na DVD – zwierz sobie nawet ich zakupił choć musi przyz­nać, że jest moc­no zaniepoko­jony tym jaki pro­cent pre­mier wychodzi w tych książeczkowych wyda­ni­ach. Zwierz czu­je się niemal prze­mocą zmuszany do przestaw­ienia się na Blu-Ray co zwier­zowi nie jest na rękę z dwóch powodów a.) pły­ty na blu-ray kosz­tu­ją tyle co DVD na samym początku swo­jego ist­nienia czyli co najm­niej kilka­dziesiąt zło­tych b.) zwierz  nie cier­pi być do czegoś zmuszany tego typu tan­i­mi zab­ie­ga­mi. Ja chcę moich Nędzników z komen­tarzem, sce­na­mi usunię­ty­mi itp.

Ps2: Zwierz  chci­ał­by tylko powiedzieć, że chwilowo tzn. na najbliższe dni, więcej zmi­an na nowym blogu nie planu­je, co nie znaczy, że już nic nigdy się nie zmieni. Poza tym, że zwierz dodał kat­e­gorię “zwierz nipoważny” gdzie będą się mieś­ciły wpisy nie mające żad­nego więcej celu niż tylko rozbaw­ić zwierza i wszys­t­kich świadków.

28 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online