Home Niepoważne Wierzchołek problemu, problem wierzchołka czyli problemy nieoczekiwane

Wierzchołek problemu, problem wierzchołka czyli problemy nieoczekiwane

autor Zwierz
Wierzchołek problemu, problem wierzchołka czyli problemy nieoczekiwane

Kil­ka dni temu wiel­bi­ciele Mar­vela mieli swo­je małe świę­to — Dis­ney i Fox dokon­ały połączenia (dokład­niej Dis­ney wkupił i wchłonął Foxa) co oznacza, że po raz pier­wszy od lat wszyscy bohaterowie Mar­vela są w jed­nej “sta­jni”. Oczy wiel­bi­cieli ekraniza­cji komik­sów już się świecą na myśl o nowych fil­mach o Fan­tasty­cznej Czwórce czy X‑Menach. Niewiele osób wypowia­da się o tym połącze­niu kry­ty­cznie. Tym­cza­sem wychodzą na jaw kon­sek­wenc­je o których wielu widzów nie pomyślało.

Wraz z prze­ję­ciem FOXa w paki­et filmów należą­cych do Dis­neya prze­chodz­ił cała bib­liote­ka filmów wypro­dukowanych przez sławną wytwórnię. A są to tytuły naprawdę znane i kluc­zowe, bo FOX przez lata należał do wielkiej szóst­ki najwięk­szych wytwórni Hol­ly­wood. Okazu­je się jed­nak że prze­ję­cie pewnych tytułów fil­mowych, połąc­zone ze skłon­noś­cią Dis­neya do zabor­czego trak­towa­nia praw autors­kich (i rozsz­erzanie ich poza granice zdrowego rozsąd­ku) może owocow­ać spory­mi prob­le­ma­mi i kon­trow­er­s­ja­mi. Zwłaszcza w przy­pad­ku jed­nego z najwięk­szych hitów w his­torii czyli Titanica.

 

Jak się okazu­je, Dis­ney planu­je wyko­rzys­tać film Camerona do zain­au­gurowa­nia nowej ery wspól­nego dzi­ała­nia z FOX­em. Jeszcze nie do koń­ca wiado­mo, jak — niek­tórzy sugeru­ją że film zostanie ponown­ie wprowad­zony na ekrany (co nie budzi jakiegoś dzikiego entuz­jaz­mu, bo zdarza­ło się to już wcześniej np. w przy­pad­ku Titan­i­ca 3D), dochodzą do nas też wiado­moś­ci remake czy kon­tynu­acji. Zwłaszcza wiado­moś­ci o kon­tynu­acji budzą pewne zdzi­wie­nie. Co praw­da przed­staw­iciele Dis­neya kon­tak­towali się w tej spraw­ie z Leonar­do DiCaprio, ale ten stwierdz­ił, że Jack utonął a on nie ma zami­aru grać morskiego zom­bie. Wobec tego najpewniej pozosta­je nam czekać na remake. Są ponoć plot­ki, że Dis­ney zas­tanaw­ia się czy nie stworzyć nowego fil­mu w formie ani­macji i nie uczynić z Titan­i­ca antropo­mor­ficznego bohat­era. Trud­no to sobie wyobraz­ić ale kto wie, może w świecie Dis­neya nawet ta his­to­ria skazana jest na dobre zakończenie.

 

Nie mniej przy­go­towu­jąc się do powro­tu na pokład Titan­i­ca Dis­ney pod­jął też kro­ki związane z ochroną prawną swo­jej właśnie prze­jętej włas­noś­ci. Inny­mi słowy — postanow­ił zas­trzec słowo “Titan­ic” a także jego odmi­any — co jest o tyle prob­lematy­czne, że np. w języku pol­skim słowo tytan­iczny jakoś nie kojarzy się wyłącznie ze słyn­nym statkiem. Wysił­ki Dis­neya są jed­nak nieprze­jed­nane, i rzeczy­wiś­cie może się okazać, że niedłu­go wszelkie fik­cyjne czy his­to­ryczne wzmi­an­ki o słyn­nym statku będą wyma­gały kon­sul­tacji z hol­ly­woodzkim gigan­tem. Co więcej wyglą­da na to, że Dis­ney­owi zależy by Titan­ic nie pojaw­iał się w negaty­wnym kon­tekś­cie, co może być prob­lematy­czne biorąc pod uwagę, że ten aku­rat statek pojaw­ia się właś­ci­wie wyłącznie w negaty­wnym kontekście.

 

Pra­wo co praw­da nie dzi­ała wstecz ale już dziś twór­cy fil­mu na pod­staw­ie seri­alu Down­ton Abbey (jak wiemy rozpoczy­na­jącego się od tragedii Titan­i­ca) postanow­ili że jeśli bohaterowie będą się w pro­dukcji kinowej odnosić do tragedii to tylko mówiąc “Ten statek”. Prze­zorny zawsze ubez­piec­zony jak maw­ia­ją. Co praw­da nikt pewnie nie ruszy pol­skiej piosen­ki “Zostaw­icie Titan­i­ca” ale jak­by co to moż­na śpiewać “Zostaw­icie ten statek”, wszak mniej więcej będzie wiado­mo o co chodzi (zwłaszcza w piosence która jest i tak trochę bez sen­su). Na pewno o swo­je życie i zdrowie mogą się obaw­iać twór­cy fil­mu „Titan­ic 2” ponieważ jak dochodzą do nas wieś­ci – Dis­ney planu­je spraw­ić, by nikt w his­torii nie pamię­tał, że taki film kiedykol­wiek powstał.

 

Jed­nak same wycią­ganie przez Dis­neya rąk po prawa do nazwy statku nie budzą takich kon­trow­er­sji jak sprawa… góry lodowej. Dis­ney doszedł do wniosku, że ochroną autorską i prawną powinien zostać obję­ty także zabieg pole­ga­ją­cy na pokazy­wa­niu góry lodowej w negaty­wnym kon­tekś­cie. Jako kluc­zowy do his­torii Titan­i­ca. Tu z kolei okaza­ło się, że wytwór­nia znalazła się na wojen­nej ścieżce z dość niespodziewaną grupą… badaczy glob­al­nego ocieple­nia. Wskazy­wanie na odd­zielanie się gór lodowych od wiel­kich mas lodu jest jed­nym z prze­jawów zagrożeń jakie niesie glob­alne ocieple­nie. Kim Wediesoon, który zaj­mu­je się badaniem gór lodowych z ramienia ONZ udzielił (uznanej za nieco kon­trow­er­syjną) wypowiedzi w której powiedzi­ał gdzie Dis­ney może sobie wsadz­ić wierz­chołek góry lodowej, ze swoi­mi pomysła­mi. Przed­staw­iciele wytwórni twierdzą jed­nak, że ekolodzy i badacze zmi­an kli­maty­cznych prze­sadza­ją, i że jeśli będą przekazy­wać wiedzę o górach lodowych bez “naraże­nia ich na utratę inte­gral­noś­ci” to nikt nie będzie miał do nich pre­ten­sji. Wciąż nie wiado­mo o co chodzi, bo jak wszyscy wiemy trud­no o coś co bardziej narusza inte­gral­ność niż góra lodowa.

 

Na całe szczęś­cie pewne zakusy Dis­neya udało się pow­strzy­mać. Przede wszys­tkim sąd w Stanach Zjed­noc­zonych wykazał się rozsąd­kiem stwierdza­jąc, że wytwór­nia nie ma prawa roś­cić sobie praw do imion „Jack” i „Rose” – jako że są to słowa wyko­rzysty­wane w powszech­nym uży­ciu, nato­mi­ast fraza o byciu „królem świa­ta” może być spoko­jnie wyko­rzysty­wana przy wyko­rzys­ta­niu prawa cytatu. Powołani do zez­nań spec­jal­iś­ci stwierdzili także (nie bez iry­tacji), że nieza­leżnie od tego co myślą niek­tórzy stwierdze­nie „Jestem królem świa­ta” nie padło po raz pier­wszy w filmie i było znane już wcześniej. Prawni­cy Dis­neya próbowali nato­mi­ast udowod­nić że może było znane wcześniej ale jak dziś krzykniesz „Jestem królem świa­ta” to wszyscy wiedzą, że uda­jesz Leonar­do DiCaprio.

 

Tym­cza­sem może­my spoko­jnie powiedzieć, że spór o Titan­i­ca to wierz­chołek góry lodowej, jeśli chodzi o kwest­ie związane z prawa­mi autorski­mi.  Już ter­az koś­ciół katolic­ki jest zaniepoko­jony tym jak Dis­ney chce wyko­rzys­tać film “Son of God” opowiada­ją­cy o Jezusie, by jed­noz­nacznie ustal­ić kto ma pra­wo do określe­nia “Jezus Chrys­tus”, z kolei amerykańs­cy his­to­rycy niedawno rozważali czy prze­ję­cie przez wielką wytwórnię praw do “Dźwięków Muzy­ki” nie zmieni raz na zawsze sposobu w jaki będzie moż­na pisać o   Anschlussie Aus­trii (doskon­ały feli­eton w ostat­nim New York Times “Nasi Naz­iś­ci nie potrafią śpiewać”). Niewąt­pli­wie w następ­nych miesią­cach kole­jne grupy zawodowe będą ori­en­tować się, że ich pra­ca może być znacznie utrud­niona po tym Hol­ly­woodzkim przejęciu.

 

Wyglą­da na to, że połącze­nie wiel­kich wytwórni nie tylko zmieni kra­jo­braz Hol­ly­wood (zbliża­jąc nas niepoko­ją­co do pojaw­ienia się monop­o­listy) ale może też sporo namieszać w tym o czym będzie moż­na pisać  bez oglą­da­nia się czy przy­pad­kiem za ple­ca­mi nie sto­ją prawni­cy Dis­neya przy­pom­i­na­jąc uprze­jmie, że dziś Mysz­ka Miki wła­da abso­lut­nie niepodzielnie.

Ps: Oczy­wiś­cie treść tego wpisu spon­soru­je dzisiejsza data ale już niepokój związany z połącze­niem się FOXa i Dis­neya spon­soru­je niechęć do nad­miernego kumu­lowa­nia się włas­noś­ci w jed­nej ręce — bo zwyk­le to się nie kończy za dobrze.

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online