Home Ogólnie Wszystko jest normalnie czyli o Derry Girls

Wszystko jest normalnie czyli o Derry Girls

autor Zwierz
Wszystko jest normalnie czyli o Derry Girls

Kil­ka  dni temu zadałam u siebie w grupie pytanie jaki miły ser­i­al do oglą­da­nia pole­cili by mi czytel­ni­cy. Wśród wielu propozy­cji jed­ną, która się przewi­jała były Der­ry Girls – ser­i­al o którym słysza­łam ale za który jakoś nie mogłam się zabrać. Szczęś­ciem namówili mnie czytel­ni­cy blo­ga, bo prze­gapiłabym pewnie jed­ną z zabawniejszych pro­dukcji ostat­nich lat.

Der­ry Girls to kome­diowa pro­dukc­ja śledzą­ca losy kilku nas­to­latek, mieszkanek Lon­don­der­ry, a właś­ci­wie Der­ry, w lat­ach dziewięćdziesią­tych w samym środ­ku tzw. Trou­bles, czyli kon­flik­tu w Irlandii Północ­nej. Głów­na bohater­ka Erin jest typową nas­to­latką, mieszka­jącą z rodzi­ca­mi, dzi­ad­kiem i kuzynką, pod­kochu­jącą się w przys­to­jnym chłopaku z lokalnego zespołu i gotową zro­bić wszys­tko by ury­wać się z klasów­ki z his­torii. Razem z przy­jaciółka­mi oraz ang­iel­skim kuzynem jed­nej z nich, stanow­ią zgraną paczkę, która razem chodzi do szkoły, imprezu­je i próbu­je się czegokol­wiek nauczyć pomiędzy lekc­ja­mi.  Rytm życia nas­to­lat­ki nie jest jakość szczegól­nie inny od tego, które mają jej rówieśni­cy bo a to impreza, a to ktoś przy­jechał z wymi­any między­nar­o­dowej a to okazu­je się, że śledzt­wo w spraw­ie dom­nie­manego lokalnego cudu prowadzi niesamowicie przys­to­jny ksiądz. Bohater­ka nie pochodzi ze szczegól­nie zamożnej rodziny, nie jest szczegól­nie wybit­na ani nie zawsze jest miła, co czyni ją jed­ną z najbardziej wiary­god­nych telewiz­yjnych nas­to­latek jakie widziałam.

 

Kluczem do sukce­su seri­alu jest pokazanie dwóch zupełnie różnych planów tak że nie czuć między nimi sprzecznoś­ci. Z jed­nej strony mamy humor z seri­alu młodzieżowego, cza­sem z nieco absurdal­nego sit­co­mu. Bohaterowie zachowu­ją się niekiedy strasznie głu­pio, niekiedy rozkosznie wbrew stereo­ty­powi (cud­ow­na postać zakon­ni­cy – dyrek­tor­ki szkoły, do której chodzą dziew­czyny, która ewident­nie ma po dzi­ur­ki w nosie młodzieży). Ale jed­nocześnie jest ten dru­gi plan – niepoko­je nie są wcale tak daleko. Jeden odcinek jest poświę­cony koniecznoś­ci opuszczenia mias­ta, z powodu odby­wa­jącej się corocznej parady oranżys­tów, co stanowi zagroże­nie dla katolick­iej rodziny. Obec­ność na uli­cach żołnierzy niko­go nie dzi­wi, podob­nie jak przeszuka­nia w szkol­nych auto­busach, czy konieczność objaz­du bo na drodze praw­dopodob­nie jest bom­ba. Twór­czyni seri­alu (oczy­wiś­cie pochodzą­ca z Der­ry) Lisa McGee – niekiedy roz­gry­wa te wąt­ki kome­diowo – jak w cud­ownym odcinku gdzie jed­nak z przy­jaciółek Erin uświadamia sobie nagle że cały irlandz­ki kon­flikt nie ma sen­su, ale cza­sem nie ma śmiechu tylko jest abso­lut­na powa­ga – co spraw­ia, że cała groza sytu­acji uderza nas w pełni.

 

Ser­i­al cud­own­ie pokazu­je też jak taki kon­flikt wyglą­da z punk­tu widzenia nas­to­latków którzy być może nie staw­ia­ją poli­ty­ki na pier­wszym miejs­cu.  Choć bohaterowie zda­ją sobie sprawę, że są „dzieć­mi z rejonu kon­flik­tu” to jed­nocześnie niekoniecznie ori­en­tu­ją się we wszys­t­kich zaw­iłoś­ci­ach poli­ty­cznych, his­to­rycznych i religi­jnych sporu. Wiedzą, że są tymi dobry­mi, wiedzą że nie powin­ni lubić anglików, ale już zalotne mru­ganie do przys­to­jnych  żołnierzy przeszuku­ją­cych ich szkol­ny auto­bus nie jest na liś­cie rzeczy zakazanych. Z kolei ich rodz­ice trwa­ją gdzieś pomiędzy stra­chem i niedowierzaniem, a abso­lut­ną iry­tacją na ciągłe zablokowane dro­gi, hasła pisane na murach, i kom­p­likac­je dla codzi­en­nego życia wynika­jące z samego trwa­jącego obok kon­flik­tu. Ponown­ie – to jeden z rzad­kich w pop­kul­turze zapisów zupełnie nor­mal­nego codzi­en­nego życia, niezaan­gażowanych jed­nos­tek w świecie pełnym prze­mo­cy i poli­ty­cznych starć. Oglą­da­jąc ten ser­i­al miałam wraże­nie, że pod przykry­wką komedii skry­wa się tam odpowiedź na rzad­ko zadawane pyta­nia – jak się żyje z dnia na dzień z wojną za oknem. I okazu­je się, że żyje się całkiem nor­mal­nie. Co samo w sobie jest zupełnie nie normalne.

 

Nie mniej Der­ry Girls to przede wszys­tkim cud­ow­na kome­dia, która ma w sobie miejsce zarówno na żar­ty zrozu­mi­ałe raczej w kręgu kul­tu­ry bry­tyjskiej (cho­ci­aż­by to z jaką pog­a­rdą bohater­ki trak­tu­ją bard­zo miłego kuzy­na, który przy­jechał z Anglii), po takie które chy­ba każdy zna z włas­nego doświad­czenia. Jak sce­na w której mat­ka bohaterek z wyrzutem zwraca się do domown­ików, że brudzą za mało ciem­nych rzeczy i nie może zebrać pełnej pral­ki ciem­nego pra­nia. Cud­owny jest też, trochę absurdal­ny wątek niechę­ci jaką dzi­adek  głównej bohater­ki darzy jej ojca – nie odpuszcza­jąc żad­nej sytu­acji żeby mu dogryźć. Jed­nocześnie moż­na zapoz­nać się ze zwycza­ja­mi, które przy­na­jm­niej mnie wyda­ją się dość obce – jak np. nien­aruszal­ną trady­cją, zamaw­ia­nia w piątkowy wieczór całej tony smażonego jedzenia dla całej rodziny. Zresztą ponoć jeśli chodzi o odd­anie codzi­en­nych real­iów życia, to po odpy­ta­niu młodzieży z Der­ry o ich codzi­en­ność okaza­ło się, że niewiele się różni od ich codzi­en­noś­ci. Więc ser­i­al jest niemalże dokumentalny.

 

Dodatkowym bonusem może być fakt, że jest to ser­i­al roz­gry­wa­ją­cy się w lat­ach dziewięćdziesią­tych i zna­jdziemy w nim dużo – choć nie za dużo, naw­iązań do pop­kul­tu­ry tej epo­ki, stro­jów, mod­nych dodatków, i w ogóle życia codzi­en­nego. Oglą­da­jąc ser­i­al, co chwilę łapałam się na tym, że dość dobrze odd­a­je on este­tykę, którą pamię­tam z włas­nego dziecińst­wa. Co więcej wcale w tym nie szarżu­je, co zdarza się cza­sem styl­i­zowanym pro­dukcjom amerykańskim. Jedyne jed­nak przed czym muszę przestrzec to oglą­daniem seri­alu bez napisów bo jed­nak akcent bohaterów to osob­ny bohater całego fil­mu i jeśli się nie ma wyczu­lonego ucha to moż­na zrozu­mieć tak jed­ną trze­cią wszys­t­kich dialogów.

 

Myślę, że pol­s­ki widz dodatkowo może docenić ser­i­al w którym reli­gia katolic­ka jest na każdym kroku obec­na w życiu bohaterek. Choć religi­jne wychowanie nie jest moim wspom­nie­niem, to jed­nak mam wraże­nie, że nie jeden pol­s­ki widz, zna­jdzie ele­men­ty które zna z włas­nego życia. Jeśli moje rekomen­dac­je mogą być nie wystar­cza­jące to mam dla was jeszcze dwa fak­ty. Pier­wszy taki, że był to jeden z najchęt­niej oglą­danych (w his­torii!) pro­gramów kome­diowych w Irlandii Północ­nej – co wskazu­je, że lokalna wid­ow­n­ia odnalazła się w tej nar­racji. Dru­ga sprawa jest jeszcze przy­jem­niejsza, bo choć pier­wszy sezon ma zaled­wie sześć odcinków (tak mało ale jed­nocześnie tak cud­own­ie), to już od 5.03 leci sezon dru­gi (co praw­da jeszcze nie na naszym Net­flix­ie), a ponoć trwa­ją zaawan­sowane dyskus­je nad pro­dukcją sezonu trze­ciego.  Tak więc jeśli przy­wiąże­cie się do bohaterów to nie będziecie musieli czekać trzy lata na kole­jny sezon.

 

Cieszę się, że pole­cono mi ten ser­i­al i całym sercem też wam pole­cam. To naprawdę niesamowicie inteligent­na kome­dia, którą oglą­da się z przy­jem­noś­cią i lekkoś­cią oglą­da­nia sit­co­mu, a wychodzi z reflek­s­ja­mi god­ny­mi nie jed­nego seri­alu poli­ty­cznego. Do tego w pro­dukcji jest sporo nowych świeżych twarzy, aktorów którzy wyglą­da­ją jak prawdzi­we nas­to­lat­ki a nie te z Riverdale (gdzie wszyscy są naprawdę bard­zo ład­ni). Prob­le­my też są nas­to­latkowe, podob­nie jak poczu­cie wspól­no­ty i przy­jaźni na lata, co mimo kosz­marnych cza­sów budzi pewną nos­tal­gię. Wam zaz­droszczę sean­su pier­wszego sezonu a ja sama prze­bier­am nóżka­mi z myślą, że już nie dłu­go powinien się na Net­flix pojaw­ić sezon drugi.

Ps: Wzięłam udzi­ał w nagra­niu pod­cas­tu dla One­tu – prowad­zonym przez Bat­ka Węglar­czy­ka w którym też trochę o Der­ry Girls mówię – tu może­cie odsłuchać.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online