Home ZVZ Youtube, pieniądze i artyści czyli podcast o lekkim zabarwieniu kapitalistycznym

Youtube, pieniądze i artyści czyli podcast o lekkim zabarwieniu kapitalistycznym

autor Zwierz
Youtube, pieniądze i artyści czyli podcast o lekkim zabarwieniu kapitalistycznym

Świę­ta dosłown­ie za chwilę, a Zom­bie i Zwierz nie usta­ją  w swoich około kul­tur­al­nych dyskus­jach. Dziś na blogu, będzie o Youtube, zarobkach, pieniądzach i o tym co się dzieje kiedy Jay‑Z chce posłuchać muzy­ki.

04a7cc0c6176ac4bb1a6232c83122802acbb00cf5e77f9b031042e649c7d2a61

Uwa­ga będzie o pieniążkach

Dzisiejszy pod­cast mieliśmy nagry­wać kil­ka dni wcześniej, ale fatalne samopoczu­cie zwierza stanęło nam na przeszkodzie. Może i dobrze, bo przez te kil­ka dni trochę rzeczy się wydarzyło, co dało nam mnóst­wo tem­atów do roz­mowy. Zaczy­namy jak zwyk­le — tem­atem jed­nocześnie nis­zowym i jed­nocześnie nam bliskim. Nie, nie wymyślamy obsady do Jane Eyre — coś bliżej domu. Paweł wys­tar­tował bowiem z kanałem na Youtube.  Nie nie roz­maw­iamy o tym jak chce pod­bić świat (choć niewąt­pli­wie chce) ale skrę­camy nieco w bok i roz­maw­iamy o komen­tarzach na Youtube, czym różnią się od tych znanych z blo­ga czy face­booka i z czego może to wynikać. Jed­nocześnie zwierz próbu­je wyciągnąć od Pawła czy pod­cast był tylko po to by “wyko­rzys­tać i porzu­cić” — tzn. czy Youtube nie zaburzy naszej rozwi­ja­jącej się kari­ery (he he ;) — Paweł zapew­nia że nie i na razie mu wierzymy (to znaczy zwierz mu wierzy). Jed­nocześnie Youtube to zawsze wdz­ięczny tem­at do rozmów bo wszyscy przeczuwamy, że być może to jest przyszłość komu­nikacji blogerów (czy właś­ci­wie vlogerów) przez Inter­net.

Paweł mówi o rzu­ca­niu pon­czem.

Potem jako że pisze­my blo­gi zaj­mu­je­my się zarobka­mi blogerów a właś­ci­wie Szafi­arek — ujawnionych niedawno w prowokacji, która jest równie prowoku­ją­ca co sprawdze­nie met­ki na ubra­niu w sklepie. Nie zmienia to jed­nak fak­tu, że proste pokazanie cen­ni­ka wywołało olbrzymią dyskusję – nawet z dala od blo­gos­fery. Zwierz i Paweł już o tym zupełnie osob­no pisali ale pod­cast to dobry moment na spotkanie się dwóch stanowisk. I jak zwyk­le niby gadamy o bloger­ach i zara­bi­a­n­iu a ostate­cznie zada­je­my sobie pytanie doty­czące tego jakie właś­ci­wie mamy pode­jś­cie do cud­zych zarobków. Zresztą słucha­jąc nas moż­na dostrzec, że choć abso­lut­nie się ze sobą zgadza­my to są pewne różnice w pode­jś­ciu do niek­tórych spraw. Choć nie ma kłót­ni bo do nich jesteśmy równie niez­dol­ni (na to wychodzi) jak do “dzi­en­nikars­kich prowokacji”. Nato­mi­ast jest to jed­nocześnie pró­ba odpowiedzenia na pytanie za co płaci się blogerom. Bo to trochę jak w tym wpisie zwierza o pen­s­jach aktorów.  Pytanie brz­mi zwyk­le mniej ciekaw­ie gdy próbu­je się je dopre­cy­zować. Co zaś się tyczy kasy to zna­jdziecie tu też porusza­ją­cy frag­ment o płace­niu podatków.  W końcu już kwiecień — miesiąc wzmożonej kore­spon­dencji z Urzę­dem Skar­bowym.

83622928491076cc4aa45ba86685ddb8

Pozosta­jąc w tema­cie pieniędzy (o te łase na zarob­ki blogery) prze­chodz­imy do roz­mowy o Tidalu. I niby mamy roz­maw­iać o nowym pomyśle Jaya- Z i spół­ki jak zara­bi­ać na muzyce, ale jak to zwyk­le w przy­pad­ku naszych rozmów — zbacza­my na tem­at sztu­ki, pieniędzy i o wiecznym kon­flik­cie pomiędzy komer­cyjnym a artysty­cznym wymi­arem prze­mysłu rozry­wkowego. Za to płacimy, czy powin­niśmy płacić mniej czy więcej i co tak właś­ci­wie „należy się artyś­cie” – to w sum­ie tylko kil­ka z tem­atów po których prześl­izgu­je­my się w tej częś­ci roz­mowy. Co praw­da staw­iamy więcej pytań niż daje­my odpowiedzi ale zdaniem zwierza to zde­cy­dowanie najbliższy naszym zwykłym roz­mowom pod­cast. Tzn. jeśli chce­cie wiedzieć jak bard­zo unika­ją jed­noz­nacznych odpowiedzi Zom­bie i Zwierz to ten pod­cast powinien was do tego przekon­ać. Plus w real­nym życiu też tak skaczemy od tem­atu do tem­at  i od wątku do wątku (i tak nasze dygres­je mają dygres­je). A tych którzy złaknieni są ele­men­tu choć odrobinę infor­ma­cyjnego może rozbaw­ić reflek­s­ja pod sam koniec odcin­ka gdzie staramy się wam złożyć życzenia świąteczne (bo jed­nak pewnie więk­szość z was będzie nas już słuchać w świę­ta).

Jak przeczy­tal­iś­cie to posłucha­j­cie

Ter­az obow­iązkowa dawka linków o których mowa lub które mogą ułatwić zrozu­mie­nie pod­cas­tu:

- Kanał Pawła na Youtube gdzie pod filmikiem może­cie zarzu­cić jego ścian­ie że jest za biała, koszulce że zbyt niebies­ka, brodzie że zbyt dłu­ga, oku­larom że zbyt czer­wone itp. No i może­cie raz na zawsze zacząć chi­chotać na widok pon­cho.

-Tidal - Jay- Z wraz ze skrom­ną grupą przy­jaciół zapowiada­ją rewolucję. Jak w przy­pad­ku każdej dobrze zaplanowanej rewolucji szczegółów jeszcze nie ma.

- Rekla­ma antypirac­ka z IT Crowd — zwierz nien­aw­idzi antypirac­kich reklam na swoim legal­nym DVD — sce­na z doskon­ałego seri­alu zabaw­na i tak ale zabawniejsza jak słuchal­iś­cie pod­cas­tu

- Obrazek z dziew­czynką która czy­ta Bib­lię - żeby zakończyć wielka­noc­nym akcen­tem.

Jak zwyk­le przy­pom­i­namy, że moż­na nasz pod­cast oce­ni­ać na ITunes, pokochać na Sound­cloud i pro­ponować do przesłucha­nia przy­pad­kowym ludziom na uli­cy (kto wie może zan­im wezwą do was policję naprawdę im się spodo­ba). Co ciekawe przy nagry­wa­niu tego odcin­ka mieliśmy wraże­nie, że to wiek cały minął od poprzed­niego nagra­nia ale nie tylko “usta­wowe” dwa tygod­nie. Tak więc ciesz­cie się odcinkiem, a my pewnie jeszcze się do was po świę­tach odezwiemy. O ile Paweł nie porzu­ci Zwierza i nie pogna robić wielkiej kari­ery jako youtu­ber.  Wtedy zwierz będzie roz­maw­iał sam ze sobą. W wiecznym poszuki­wa­niu ciekawego rozmów­cy.

Ps: Obiecane pod­sumowanie miesią­ca będzie jutro. Widzi­cie nowa sytu­ac­ja, zwierz pamię­ta że ma być tylko nie umie się zebrać żeby je zro­bić.

Ps2: Wiecie że w Mark­sie i Spencerze moż­na kupić wielkie czeko­lad­owe głowy Dartha Vadera? To ważne w kon­tekś­cie nad­chodzą­cych świąt.a

12 komentarzy
0

Powiązane wpisy