Home Ogólnie Miły marzec czyli zwierzowe podsumowanie miesiąca minionego

Miły marzec czyli zwierzowe podsumowanie miesiąca minionego

autor Zwierz

Jeśli zwierz przekładał­by to pod­sumowanie tygod­nia jeszcze dalej to kto wie może wylą­dował­by z nim gdzieś w okoli­cach połowy miesią­ca. Tak więc sko­ro już zde­cy­dowanie nie jest pier­wszy ani nawet dru­gi (ni też trze­ci) dzień kwiet­nia to najwyższy czas rzu­cić okiem na marzec. Zwłaszcza że był to miesiąc całkiem ciekawy.

guinea-pig-booboo-lieveheersbeestje-15

W tym miesiącu znów ilus­trac­ja­mi do wpisu będą najsłod­sze zdję­cia świnek mors­kich jakie widzi­ał inter­net - wszys­tkie z Stąd 

Zaczy­namy jak zwyk­le od autoreklamy czyli od spisu wpisów z mar­ca, które mogliś­cie na blogu zwierza prze­gapić, ale niekoniecznie musieliś­cie. W każdym razie ponieważ zwierz wie, że więk­szość z was czy­ta od cza­su do cza­su to jak co miesiąc wybiera te które on sam chci­ał­by byś­cie przeczy­tali (ewen­tu­al­nie przeczy­tali po raz dru­gi — zwierz nie broni :)

Trud­na dro­ga z Hol­ly­wood do Oz — ekspery­ment zwierza — tekst pojaw­ił się tylko na Onet Autorzy. Zwierz odczuwa jed­nak pewien niedosyt — spędz­ił trochę cza­su szuka­jąc ciekawych infor­ma­cji o pro­dukcji jed­nego z najbardziej znanych filmów w his­torii amerykańskiej kine­matografii. Nie jest to dzieło pogłębione ale zaw­iera infor­ma­c­je o pro­dukcji. Zwierz uwiel­bia kiedy reży­serów trze­ba liczyć na pal­cach (choć w tym przy­pad­ku nie zabraknie jed­nej ręki).

Od Akcji do Ani­macji czyli o ani­mowanych sek­wenc­jach w fil­mach fab­u­larnych - w niedzielne popołud­nie zwierz oglą­dał Hell­boya i tak pojaw­ił się pomysł na wpis, w którym kluc­zowe jest jed­no pytanie — dlaczego reży­serzy decy­du­ją się na umieszcze­nie w fil­mach aktors­kich ani­mowanych sek­wencji. Wpis nie szu­ka wszys­t­kich takich przy­pad­ków ale raczej jest reflek­sją nad pewny­mi prawidłowościami.

 Nie ma ład­nych kobi­et czyli zwierz pochy­la się nad brzy­d­ki­mi kaczątka­mi - brat zwierza wymyślił kiedyś film pod tytułem “Brzy­d­ule” gdzie główne role grały­by Keira Knight­ly, Anne Hath­away i Scar­lett Johans­son. Grały­by brzy­d­kie, samotne kobi­ety, które nie mogą znaleźć facetów. Wpis jest o tym, że podob­ny pomysł mógł­by pow­stać w głowie jakiegoś amerykańskiego producenta.

Zas­z­lo pode­jrze­nie recen­zji czyli najs­tarszy ze sporów - zwierz wybiera jed­ną inter­ne­tową dyskusję w której wda­je się w ofic­jal­ną polemikę bo prze­cież nie moz­na dysku­tować ze wszys­tki­mi. Tym razem pojaw­ia się pytanie, kto i co ma pra­wo nazy­wać recen­zją. Tem­at wdz­ięczny głównie dlat­ego, że moż­na sobie pogadać o kry­tyce fil­mowej (i podrzu­cić zdję­cia mopsów)

Świat mniej płas­ki - ode­jś­cie Ter­rego Pra­chet­ta było dla wszys­t­kich wiel­bi­cieli jego twór­c­zoś­ci (a także dla osób jedynie świadomych jego ist­nienia) wydarze­niem przykrym, zmusza­ją­cym do reflek­sji ale także — takim zmierze­niem się z zamknię­ciem świa­ta który doty­chczas był otwarty. Zwierz też napisał parę słów.

 Za mundurem (z epo­ki) pan­ny (czyli zwierz) sznurem (czyli przed telewiz­orem) - ten obow­iązkowy comiesięczny wpis gdzie zwierz nawet nie uda­je że chodzi mu o co innego niż zebranie w jed­nym miejs­cu zdjęć doskonale umundurowanych aktorów w rolach doskonale umundurowanych bohaterów.

guinea-pig-booboo-lieveheersbeestje-60

Dobra tyle z pole­ca­nia włas­nych wpisów. Ter­az czas na pole­canie wpisów z innych blogów. Widzi­cie zwierz obiecał sobie, że będzie pole­cał około dziesię­ciu tek­stów. Nieste­ty w tym miesiącu znalazł ich mniej. Choć od razu przy­na­je bez bicia. Mniej w tym miesiącu innych blogerów czy­tał. Więc to nie spadek jakoś­ci tylko uwa­gi zwierza.

Nanus hob­bitus et magus - Ninedin — poziom cud­ownoś­ci tego wpisu jest trud­ny do oga­r­nię­cia rozu­miem. To jest wpis o tłu­macze­niu Hob­bita na łac­inę. Tzn. nie o samym pro­ce­sie, tylko o jakoś­ci tego tłu­maczenia. Jeśli wyda­je się wam, że jesteś­cie ner­da­mi to nie jesteś­cie. Ale może­cie popa­trzeć jak to wyglą­da w wyśmien­i­tym wyda­niu. Serio — najlep­sza not­ka ever.

Rozdzielić pis­arza od człowieka albo 10 rzeczy o pis­arzach, których wolalam nie wiedzieć — Pyza Wędrown­icz­ka — zwierz chy­ba pier­wszy raz linku­je do Pierogów Prus­kich — a tym­cza­sem blog ten wyras­ta na nową gwiazdę blo­gos­fery – co najm­niej książkowej jeśli nie kul­tur­al­nej. I nie trud­no się dzi­wić, bo obok recen­zji książek zna­jdziecie naprawdę fajne i prze­myślane tek­sty związane z czy­taniem jako takim. Tu doskon­ała not­ka o tym co właś­ci­wie chce­my wiedzieć o autorach książek a czego wolelibyśmy nie wiedzieć. W isto­cie jed­nak to odwieczne pytanie do jakiego stop­nia by poz­nać dzieło trze­ba też koniecznie poz­nać twór­cę. Pyszny tekst.

Reynolds X 5, czyli pięć razy gdy Ryan Reynolds zagrał dobrze… — Mysza Movie — zwierz uwiel­bia takie wpisy. Nie chodzi jedynie o pokazy­wanie, że aktorzy kina akcji mają też częs­to tal­ent (nagle w głowie zwierza coś zaświtało, tekst będzie) ale o szer­sze spo­jrze­nie na kari­erę jed­nego akto­ra. Zwłaszcza, że o ile o tych nagradzanych Oscara­mi się rozpły­wamy to wielu aktorów trak­tu­je­my z góry — niekiedy ignoru­jąc ich naprawdę doskon­ałe wys­tępy i pro­dukc­je. Zwierz za Ryanem nie przepa­da ale notkę Myszy czy­tał z olbrzymią przyjemnością.

Pier­wsza miłość kró­li­ka Bugsa — Misi­ael — są takie tek­sty — od cza­su do cza­su — które niby są poświę­cone małej cieka­wostce ze świa­ta pop­kul­tu­ry a w isto­cie przeglą­da się w nich cały kom­pleks prob­lemów i zagad­nień. To jest taka not­ka. Serio warto przeczy­tać nawet jeśli kró­lik Bugs zupełnie was nie intere­su­je. Zwierz pole­cił­by wam też kole­jną, najnowszą notkę z cyk­lu spo­jrzeń na his­torię kina ani­mowanego ale pole­ci wam ją w przyszłym miesiącu.

5 super­bo­haterów DC, którzy powin­ni dosać swój ser­i­al - Ich­a­bod — wydawać by się mogło, że w natłoku infor­ma­cji o nowych seri­alowych pro­dukc­jach o bohat­er­ach komik­sów, wszyscy powin­ni być usatys­fakcjonowani. Ale Ich­a­bod się­ga do wielkiego świa­ta bohaterów DC i zna­j­du­je tam takich o których więk­szość z nas by nie pomyślała, a którzy ide­al­nie nada­ją się na seri­alowych bohaterów. Kto wie może ktoś Ich­a­bo­da przeczyta…

10 cytatów z Thran­duila do wyko­rzys­ta­nia w życiu codzi­en­nym — Rien­na­hera — Mar­ta podob­nie jak zwierz świę­towała na blogu urodziny Lee Pace. O ile zwierz przekony­wał was by pokochać akto­ra, Mar­ta zde­cy­dowała się popełnić wpis oświecony i genial­ny. Po tym wpisie wasze życie nigdy nie będzie takie samo ponieważ będziecie zawsze wiedzieli co powiedzieć w kluc­zowych sytu­ac­jach. Uważa­j­cie — nie pij­cie herbaty w cza­sie czy­ta­nia bo będzie trze­ba czyś­cić monitor.

Jesteś glu­pia, nai­w­na i będziesz obry­wać”, czyli lecze­nie depresji w wer­sji TVN - Paweł Opy­do — na koniec wpis z nis­zowego blo­ga którego pewnie nikt nie czy­ta. Paweł obe­jrzał odcinek Kuchen­nych Kosz­marów i zobaczył tam kosz­mary, choć niekoniecznie kuchenne. Ciekawy tekst o tym gdzie są granice tego co moż­na powiedzieć na wizji.

guinea-pig-booboo-lieveheersbeestje-11

To tyle linków innych blogerów. Zwierz ma nadzieję, że będzie się je wam dobrze czy­tało. A na koniec jeszcze spis subiek­ty­wnie dobranych infor­ma­cji kul­tur­al­nych (a właś­ci­wie pop­kul­tur­al­nych) z ubiegłego miesiąca:

Dis­ney dostał sza­łu i postanow­ił nakrę­cić połowę swoich ani­macji w wer­s­jach aktors­kich (dobre wyni­ki Malef­i­cent i doskon­ałe otwar­cie Kop­ciusz­ka pewnie przy­czyniły się do sza­leńst­wa). W mar­cu poz­nal­iśmy w końcu obsadę Pięknej i Bestii (cud­owną), dowiedzieliśmy się że będzie aktors­ka Mulan (choć to mógł być już pier­wszy dzień czer­w­ca) potem że będzie aktors­ki Kubuś Puchatek (na bank pier­wsze dni kwiet­nia) a przy okazji PETA zapy­tała czy w aktorskim Dum­bo nie będzie zmi­any zakończenia. Zwierz oso­biś­cie zas­tanaw­ia się czy kiedyś Dis­ney zde­cy­du­je się na aktorskie Tan­gled i jak będą wyglą­dać włosy bohater­ki. Chwilowo jed­nak do tej całej aktorskiej pacz­ki dorzu­cono jeszcze infor­ma­cję, że na pewno będzie Frozen 2. Ani­mowane.

Sypęnło ciekawy­mi a przy­na­jm­niej wyczeki­wany­mi trail­era­mi. Dowiedzieliśmy się że najnowszy Bond przy­na­jm­niej zapowia­da się znakomi­cie, prze­jechal­iśmy się z Tomem Hardym i Mad Max­em po pustyni, a z Fasss­ben­derem po dzikim zachodzie. Do tego jeszcze Mar­vel dorzu­cił jeszcze kole­jny spot pro­mu­ją­cy Avenger­sów, a Tom Cruise znów zgu­bił koszulkę w trail­erze Mis­sion Impos­si­ble (fil­mu który zaskaku­ją­co duża ilość osób oglą­da dla Simona Pegga)

W świecie super­bo­haterów zawsze są nowe wiado­moś­ci — tym razem Hugh Jack­man zapowiedzi­ał, że zagra Wolve­ri­na ostat­ni raz i o dzi­wo nawet najwięk­si fani mogą się zgodz­ić, że już czas rozs­tać się z rolą. Jack­man grał Wolve­ri­na doskonale ale w sum­ie chy­ba nie było­by źle znaleźć kogoś nowego (zwłaszcza biorąc pod uwagę jak złe są filmy gdzie Wolver­ine jest samot­nym bohaterem). Z kolei Dead­pool nabiera ksz­tałtów — dosłown­ie — wiemy już że film na pewno będzie miał kat­e­gorię R (słusznie pyta­ją czemu nie NC-17) i widzieliśmy kostium bohat­era - pokazany dokład­nie tak jak powin­no się go prezentować.

Ostat­ni­mi cza­sy nie było też źle być anglikiem w Hol­ly­wood. Mar­tin Scors­ese najpraw­dopodob­niej wyreży­seru­je Mak­be­ta z Branaghem (słyszy­cie pisk zwierza?), James Cor­den odziedz­iczył włas­ny noc­ny talk show w amerykańskiej telewiz­ji i zaprosił min. Toma Han­ksa, Simon Pegg pisze sce­nar­iusz do Star Tre­ka 3 i chwilowo nikt nie demen­tu­je plotek że w filmie może się pojaw­ić Idris Elba. Co jak wiado­mo nigdy nie jest złą wiado­moś­cią.  Jak zwyk­le było też dobrze być Ameryka­ninem w Hol­ly­wood. Steven Spiel­berg ma wyreży­serować Redy Play­er One (bad feel­ings) a Tom Ford zebrał kasę na dru­gi film (Clooney się dorzu­cił) i zaczął zbier­ać obsadę — idąc w zde­cy­dowanie dobrym kierunku.

Nie jest też źle być anglikiem w UK. Maise Williams ma pojaw­ić się gościn­nie w Dok­torze Who, bo prze­cież jeśli ktoś się tam nie pojawi to musi zwró­cić pasz­port i zmienić zawód. Bene­dict Cum­ber­batch przeczy­tał za to wier­sz na pogrze­bie kuzy­na. Kuzyn był dale­ki ale i tak warto było się staw­ić bo rzad­ko kuzynem jest Ryszard III (którego Bene­dict zagra w drugiej odsłonie Hol­low Crown). Mof­fat z kolei twierdzi że 4 sezon She­roc­ka będzie mroczny. Jak na razie mroczne są głównie nas­tro­je fanów, którzy Sher­loc­ka kocha­ją mniej za każdym razem kiedy sce­narzys­ta coś powie.  Z kolei ITV ogłosiło, że  6 sezon będzie ostat­nim dla Down­ton Abbey. Fani jęknęli, ale wiele osób — w tym zwierz uważa że to dobra decyz­ja. Pod­ję­ta jakieś cztery sezony za późno.

Na koniec o czeka­niu krót­szym i dłuższym — jeśli jako fan z Archi­wum X czekałeś na kole­jny sezon seri­alu, to proszę maszy­na ruszyła i będzie kil­ka nowych odcinków. Z kolei jeśli podob­nie jak zwierz czekaliś­cie na Halt and Catch Fire to nowe odcin­ki już niedłu­go - Lee ponown­ie co tydzień na ekranach naszych kom­put­erów. Cudownie.

guinea-pig-booboo-lieveheersbeestje-23

Tyle w tym miesiącu. Zwierz jak widzi­cie odrobinę zmienił ostat­nią sekcję bo suche podawanie linków go nieco nużyło, poza tym tak tekst chy­ba lep­iej wyglą­da — zwłaszcza jak się jest leni­wym użytkown­ikiem który nie kil­ka w pod­kreślone frag­men­ty tek­stu. Na face­booku zwierz już zapowiedzi­ał ale przy­pom­ni też tu — robi sobie wolne na pier­wszy dzień świąt. Zwierz chci­ał­by mieć chwilkę odd­echu  i nie myśle­nia o pisa­niu. To znaczy pewnie i tak będzie myślał non stop o pisa­niu ale przy­na­jm­niej się wyśpi. A wam zwierz życzy, spoko­ju i miłych świąt, nieza­leżnie od tego jaki sposób ich spędza­nia wybierzecie.

ps: W ramach przy­go­towa­nia do not­ki o Szy­b­kich i Wściekłych zwierz rozpoczął wielkie oglą­danie wszys­t­kich sześ­ciu filmów. Zobaczymy czy podoła.

Ps2: Zwierz był jak­iś czas temu w telewiz­ji i nie miał dla was lin­ki do wys­tępu. Ter­az już ma — łapcie.

9 komentarzy
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online