Home Ogólnie Za mundurem (z epoki) panny (czyli zwierz) sznurem (czyli przed telewizorem)

Za mundurem (z epoki) panny (czyli zwierz) sznurem (czyli przed telewizorem)

autor Zwierz
Za mundurem (z epoki) panny (czyli zwierz) sznurem (czyli przed telewizorem)

Powiedze­nie mówi, że za mundurem pan­ny sznurem. Zwierz jest pan­ną i musi przyz­nać, że mężczyźni w mundurach istot­nie nagle zysku­ją na urodzie (zwłaszcza w mundurach mary­nar­ki). A jak już te mundury są z epo­ki i bry­tyjskie i w seri­alach to cóż innego robić ma zwierz – tylko oglądać

11034207_829724900432141_3551067035939393275_n

Zdję­cie od którego zwierz poczuł że musi napisać wpis

Zwierz przyz­na wam szcz­erze, jeśli ser­i­al daje jakąkol­wiek szan­sę na ujrze­nie bry­tyjskiego akto­ra w mundurze z epo­ki (zwierz ma tu przede wszys­tkim mundury z XVIII i początków XIX wieku) to zwierz siedzi przyk­le­jony do telewiz­o­ra i czeka. Zwierz nie twierdzi, że każdy gra­ją­cy ład­nie umundurowanego żołnierza (zwyk­le jed­nak ofi­cera) aktor wzbudzi sym­pa­tię zwierza… no dobra każdy. W każdym razie zwierz przyzwycza­ił się już wyglą­dać czer­wonych charak­terysty­cznych kurtek, czy stro­jów ofi­cerów mary­nar­ki.  Przy czym warto zaz­naczyć, że zwierz z his­torii wojskowoś­ci i umundurowa­nia jest noga, więc mu wszys­tko jed­no czy ten mundur to jest dobry i poprawny, czy nos­zony właś­ci­wie czy niewłaś­ci­wie. Zwierz pozosta­je w tym  przy­pad­ku charak­terysty­czną przysłowiową „pan­ną” (choć sym­pa­tii do mundurów nie odmaw­ia też młodzień­com) którą po pros­tu zach­wyca że ten mundur taki ład­ny. Choć co ciekawe zwierz jakoś wojs­ka i wojskowoś­ci nigdy fanem nie był. Dobra tyle tytułem wstępu a ter­az dziesięć pro­dukcji w których zna­jdziecie odpowied­nio umundurowanych Brytyjczyków.

tumblr_lo9274ffzY1qhm6g1o1_500

Paul McGann prezen­tu­je dlaczego zwierz ma słabość do mundurów marynarki

Poldark – dar BBC dla kobi­et na dzień kobi­et. Czyli Aidan Turn­er (znany z Being Human, oraz bycia przys­to­jnym kras­nolu­dem) gania w pier­wszym odcinku w mundurze, bo właśnie z wojny wró­cił. Wszyscy myśleli że nie żyje a on jak na złość żyje i darzy miłoś­cią swo­ją ukochaną która wzięła się była za innego wydała. Roman­sid­ło szyku­je się nie z tej zie­mi (zwierz ma wraże­nie że z powieś­ci wycię­to wszys­tko inne) co zwierza stras­zli­wie cieszy. Przede wszys­tkim jed­nak cieszy zwierza Aidan Turn­er w mundurze. Bo i mundur ład­ny a i Aidan Turn­er do brzy­d­kich nie należy.

poldark-AidanTurner3

Ten wpis jest ilus­trowany tendencyjnie

Sharpe – trud­no powiedzieć że to ser­i­al raczej ser­i­al filmów. Mają one kil­ka zalet – po pier­wsze jest w nich Sean Bean (który jak sami rozu­miecie nie umiera już w tych pier­wszych) po drugie ser­i­al toczy się w okre­sie wojen napoleońs­kich. Dyskus­je nad tym czy mundur jaki nosi Sean Bean w seri­alu jest ład­ny czy też nie są abso­lut­nie dru­gorzędne (zwierz przyz­na szcz­erze, że strasznie mu się on podo­ba ale zwierz się nie zna) – najważniejsze jest bowiem jak go aktor/bohater nosi, a nosi go tak, że aż kolana miękną.  Stąd też zwierz pole­ca odpowied­nią dawkę ciekawych dziejów kari­ery wojskowej Sharpe’a którą moż­na wzbo­gacić o podzi­wian­ie munduru.

sharpe

Mundur nie mundur — nosić trze­ba umieć

Black Sails – ser­i­al o pirat­ach musi mieć choć jed­ną osobę w mundurze – i wszyscy wiemy, że będzie to mundur mary­nar­ki. W przy­pad­ku tego seri­alu – będącego pre­quelem do Wyspy Skar­bów (dzieje się dwie dekady wcześniej) w ret­ro­spek­tywach widz­imy w mundurze mary­nar­ki Tobyego Stephen­sa. Powiedzmy sobie szcz­erze – to nie jest złe połącze­nie. Ogól­nie Toby Stephens i mundur to nigdy nie jest złe połącze­nie. Co to miał zwierz… a tak powiedzieć wam że dru­gi sezon seri­alu jest lep­szy od pier­wszego więc jeśli jak zwierz zrezyg­nowal­iś­cie po pier­wszym to czas się nawró­cić. A jak nie oglą­dal­iś­cie to hej, tam są piraci! (I Toby Stephens!).

Toby-stephens_BlackSails

Jedyny minus fak­tu że bohater został piratem — porzu­cił Mundur

Horn­blow­er —  ser­i­al przez fanów Bry­tyjczyków w mundurach nazy­wany też „Horn­blow­er czyli duże iloś­ci Bry­tyjczyków w mundurach na raz”. Ser­i­al może niekiedy odrobinę trą­ci myszką ale czy ktokol­wiek może źle się baw­ić oglą­da­jąc naszych dziel­nych anglików na morzach i oceanach? Zwłaszcza kiedy głównym bohaterem jest Ioan Gruffudd w mundurze mary­nar­ki. A kiedy doda się do tego, że w seri­alu jest też Paul McGann w mundurze mary­nar­ki. Właś­ci­wie dlaczego ktokol­wiek pow­strzy­mu­je się jeszcze przed obe­jrze­niem Horn­blow­era? Nawet jeśli jesteś­cie fana­mi książ­ki i boicie się ekraniza­cji (nie trze­ba – jed­no spoko­jnie może ist­nieć w głowie obok drugiego) to i tak warto. Mundury! Marynarki!

HHoratio-Hornblower

Ter­az zwierz wie po co na żaglow­cach oli­nowanie — by ład­niej moż­na było pozować w mundurze

Turn – nie jest to ser­i­al bry­tyjs­ki – ale Bry­tyjczy­cy są a nawet – podle amerykanie uda­ją­cy Bry­tyjczyków i bie­ga­ją­cy w mundurach. Wszys­tko zaś w cza­sie wojny o niepodległość i to w okoli­cach Nowego Jorku. Zwierz przyz­na że zda­nia wśród jego zna­jomych są podzielone bo zdaniem zwierza najlepiej w mundurze prezen­tu­je się J.J Fields (który jest jakoś dzi­wnie podob­ny do Hid­dle­stona) zaś zdaniem niek­tórych zna­jomych Burn Gor­man. Jak zwyk­le w takim przy­pad­ku musi­cie uważnie obe­jrzeć wszys­tkie sezony seri­alu i zde­cy­dować samodziel­nie. Na razie macie do nadro­bi­enia dwa ale trze­ci jest już zapowiedziany.

picture-2

Mundur może być ład­ny i mniej ład­ny ale takiego warkoczy­ka to tylko pozazdrościć

Sleepy Hol­low – och jakże moż­na zapom­nieć te krótkie prze­błys­ki w przeszłoś­ci w których Ich­a­bod Crane – zan­im jeszcze stał się ofi­arą dzi­ała­nia ciem­nych mocy bie­gał w pięknym czer­wonym mundurze. Gra­ją­cy go Tom Mison powinien sobie pograt­u­lować bo nawet w ówcześnie mod­nym trójkąt­nym kapeluszu nie wyglą­da głu­pio – co wcale nie jest szczegól­nie proste. Ogól­nie zwierz pewnie nigdy nie zakochał­by się w seri­alu gdy­by nie fakt, że twór­cy zde­cy­dowali się nie prze­bier­ać akto­ra we współczesne ciuchy. Za co zwierz jest wielce wdz­ięczny. Tak trzymać.

sleepy-hollow-red-coat

Lata gene­ty­ki i wresz­cie ktoś dobrze wyglą­da w takim kapeluszu

Death Comes to Pem­ber­ly – jak wiado­mo ist­nieje jeden naprawdę ważny powód dla którego warto oglą­dać każdą ekraniza­cję dumy i uprzedzenia. W każdej z nich musi się bowiem pojaw­ić Wick­ham co oznacza jed­nego umundurowanego mężczyznę na ekranie. Zwierz nie jest fanem żad­nego ze współczes­nych Wick­hamów poza jed­nym… W seri­alu Death Comes to Pem­ber­ly – ekraniza­cji kon­tynu­acji powieś­ci Austen Wick­hama gra Math­ew Goode – i choć munduru wiele na sobie nie ma, to jed­nak jak już ma, to cóż pozosta­je zwier­zowi jak nie westch­nąć głęboko. Bard­zo głęboko.

death-comes-to-pemberley-pride-prejudice-refresher-4-wickham

Takiego Wick­hama to by nawet zwierz rozważył

Out­lander – choć zwierz nie jest wielkim fanem seri­alu w którym Szko­ci są bard­zo szkoc­cy i kochli­wi i co chwila robią sobie kuku (co by ich mogła leczyć prze­nie­siona ze współczes­noś­ci pielęg­niar­ka) to jed­nak jest w nim kom­po­nent mundurowy. Co praw­da nasi mundurowi jak na złość nie są ci dobrzy ale naprawdę czy komukol­wiek to przeszkadza. W każdym razie jak już te mundury przy­wdzieją to przy­na­jm­niej moż­na sobie popa­trzeć. Choć zwierz ma w ogóle wraże­nie że Out­lander jest seri­alem zro­bionym głównie by sobie popa­trzeć i nie daj boże nie rozumuzować.

Outlander-Jeremy-Redcoat

Jak się nie ma szkock­iej spód­ni­cy trza łaz­ić  w ang­iel­skim mundurze

Rozważ­na i Roman­ty­cz­na – ogól­nie oglą­danie Rozważnej i Roman­ty­cznej w reży­serii Anga Lee nie jest najczęś­ciej źródłem cier­pień. Ale kiedy w ostat­niej sce­nie ślubu (miejmy nadzieję że to jed­nak nie jest dla was spoil­er) pojaw­ia się Alan Rick­man w mundurze, to rozu­miemy na czym pole­gał prob­lem. Gdy­by Alan Rick­man pojaw­ił się w mieszkanku bohaterek w mundurze wcześniej to pewnie nie tylko nie musi­ał­by zab­ie­gać o rękę Kate Winslet ale także tłu­maczyć Emmie Thomp­son że dla niej jest przez­nac­zony inny bohater. z drugiej strony — film był­by wtedy sporo krót­szy. Jakieś dwadzieś­cia min­ut i było­by po całej fabule.

Alan-in-Sense-and-Sensibility-alan-rickman-5222494-1024-576

Jak­by się Rick­man wcześniej w mundurze pojaw­ił film by się szy­bko skończył

Patri­o­ta – zwierz przyz­na szcz­erze, w tym filmie gdzie Angl­i­cy są źli a ci wal­czą­cy po stron­ie amerykańskiej są grani przez Aus­tral­i­jczyków (co nie dzi­wi kto ma mieć wąty do Anglików jak nie Aus­tral­i­jczy­cy) zwierz od początku kibi­cow­ał tylko jed­nej postaci. Chodzi oczy­wiś­cie o złego do szpiku koś­ci pułkown­i­ka Trav­ing­tona. Musi­cie zwierza zrozu­mieć. Gra go Jason Isaacs w mundurze. Właś­ci­wie tyle wystar­czy by zwierz był całym sercem po stron­ie jego bohat­era. A on jeszcze potem bie­ga z długi­mi włosa­mi… widzi­cie jak zwierz uważnie i kry­ty­cznie oglą­da filmy – praw­ie wszys­tko z fabuły pamięta.

16

Cóż że zły sko­ro tak ład­nie umundurowany

Pan i Wład­ca – na samym końcu zwierz umieszcza film którego nie lubi, który nie jest właś­ci­wie zgod­ny z pewnym założe­niem tego wpisu ale zwierz ma dzi­wne wraże­nie, że nie wol­no napisać tek­stu o mundurach z epo­ki w którym  nie ma choć jed­nego zdję­cia Rus­sela Crowe w mundurze. Tak więc żeby trady­cji stało się zadość zwierz dorzu­ca zdję­cie. Zwłaszcza że ponown­ie to mundur mary­nar­ki a ustalil­iśmy już że te zwier­zowi naprawdę nie przeszkadzają.

master-and-commander

Wcale nie pozowałem, zdję­cie się samo zrobiło

EDIT: Zwierz na śmierć zapom­ni­ał o Cia­ranie Hind­sie z Per­swazji. A on ma tam taki piękny mundur. Bijąc się w pierś zwierz dorzu­ca jeszcze jed­no zdję­cie. Ma nadzieję że zostanie mu wybaczone.

10422956_640687222703174_8420339323551678451_n

Dobra tyle pogod­nie niepoważnego wpisu na środę, ale zwierz nie napisał go bez przy­czyny. Otóż napisał go bo ma też tekst nieco poważniejszy (a na pewno trud­niejszy do napisa­nia) który umieś­cił na Onecie. Zwierz omaw­ia tam prob­lem jakim jest różni­ca pomiędzy prawdzi­wą reprezen­tacją osób transsek­su­al­nych w kinie a pojaw­ian­iem się kole­jnych transsek­su­al­nych bohaterów w fil­mach i seri­alach. Zwierz bard­zo zachę­ca do lek­tu­ry i ma nadzieję, że dobrze wyłożył o co  w skom­p­likowanej i pełnej emocji (zarówno tych pozy­ty­wnych jak i negaty­wnych) dyskusji chodzi. Zwier­zowi będzie bard­zo miło jeśli tam zajrzycie.

Ps: Wczo­raj wiec­zorem zwierz przeczy­tał feli­eton z którego wynikało, że blogerzy są strasznie kry­ty­czni. Zobacz­cie jaki dziś był zwierz afirmacyjny!

Ps2: Oczy­wiś­cie nie jest to peł­na lista i jak w przy­pad­ku wszys­t­kich list zwierz zawsze się cieszy jeśli dorzu­ci­cie własne propozy­c­je (a na pewno jest ich mnóst­wo – zwierz roz­maw­iał wczo­raj o tym ze zna­jomy­mi więc wie J

22 komentarze
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online